شرکت کالسیمین (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10460051194


شماره ثبت:
1762
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1343/9/4
آدرس:
زنجان خيابان خرمشهر خيابان بلال حبشي كوچه اول شرقي پلاك 12 4516773541

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمدابراهیم فروزنده 1405043
آقای علی ابوالحسنی 1405043
آقای علی رستمی 1405043
مهدی کوهی 1656598
محمدحسین شریفی 1656598
آقای سید چنگیز خضری 1656598
آقای سعید زرندی 12655653
محمد کشانی 12655653
سعید انجدانی 12916640
آقای جعفر هاشمی 12916640
آقای علیرضا فاطمی 13596462
اردشیر سعدمحمدی 13861622
آقای محمد یزدی 14078897
آقای مهدی محمدخانی 14348648
غلامرضا میرابی 14348648
امیر رحیمی قاضی کلایه 14348648
آقای اسمعیل صالحی 14348648
محمود علیمحمدی 14348648
علی اصغر علیمحمدی 14348648

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 599002
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین سهامی عام شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۱ که در تاریخ ۲۱/۲/۹۱ واصل گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی بهمند بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ دفتر مورخ ۲۳/۲/۹۱ تکمیل و امضاء شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۶۶۷۳۳۸۱۳ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1046756
آگهی تصمیمات شرکت کالسیمین سهامی عام شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴

باستناد صورت جلسات هیئت مدیره مورخ ۲۹/۱/۹۲ که در تاریخ ۵/۲/۹۲ به این اداره واصل گردید: ۱ آقای یعقوب کارگر زاده به نمایندگی شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره، آقای محمد ابراهیم فروزنده به نمایندگی شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید چنگیز خضری به نمایندگی شرکت مجتمع ذوب و احیای روی قشم (سهامی خاص) بسمت مدیر عامل و آقای مهدی جبل عاملی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) و آقای علی رستمی به نمایندگی شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیر آهنی (سهامی خاص) بسمت اعضای هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و دو نفر از اعضای هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضای سه عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۳ با توجه به ماده ۳۷ اساسنامه هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیر عامل تفویض گردید: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی موسسات عمومی مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی، افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور ظهر نویسی قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجاری، انعقاد هر نوع قرارداد تغییر تبدیل فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات بر اساس مفاد آیین نامه معاملات، اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها دادسراها مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت (ادامه بند بر اساس نص اساسنامه ابلاغی که به رویت و تایید رسیده است)، تنظیم صورتهای مالی سالیانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس، تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس. ۴ دفتر در مورخ ۷/۲/۹۲ تکمیل و امضاء شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۴۵۱۱۱۸۳۳۰۷۳۶۵ مسئول ثبت شرکتها
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1070410
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی شماره ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۲/۹۲ که در تاریخ ۲۸/۲/۹۲ واصل گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. ۲ت موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ دفتر در مورخ ۲۸/۲/۹۲ تکمیل و امضاء شد. ش۱۶۵۳۹۸۴ ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1282352
آگهی تصمیمات شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴

به استناد صورتجلسات هیات مدیره مورخ۲۴/۹/۹۲ که در تاریخ۲۷/۹/۹۲ به این اداره واصل گردید: ۱ آقای علی ابوالحسنی به نمایندگی شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) به سمت رئیس هیات مدیره آقای محمدابراهیم فروزنده به نمایندگی شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای سید چنگیز خضری به نمایندگی شرکت مجتمع ذوب و احیای روی قشم (سهامی خاص) به سمت مدیرعامل و آقای سید محمدحسین شریفی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) و آقای علی رستمی به نمایندگی شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی (سهامی خاص) به سمت اعضای هیات مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب گردیدند ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و دو نفر از اعضای هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضای سه عضو هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ۳ دفتر در مورخ۲۸/۹/۹۲ تکمیل و امضا شد. ش۱۷۵۳۶۲۰ ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405043
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۷۶۲شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۲/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای علی ابوالحسنی بشماره ملی ۲۱۸۱۰۷۵۵۳۰ بعنوان نماینده شرکت توسعه معادن روی ایران بسمت رئیس هیئت میره آقای محمد ابراهیم فروزنده بشماره ملی ۲۳۷۱۸۲۹۷۸۱ بعنوان نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید چنگیز خضری بشماره ملی ۴۳۲۲۱۲۱۶۱۶ بعنوان نماینده شرکت مجتمع ذوب و احیا روی قشم بسمت مدیر عامل و عضو هیئت مدیره (موظف) آقای علی رستمی بشماره ملی ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱ بعنوان نماینده شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیر آهنی بسمت عضو هیئت مدیره آقای سید محمد حسین شریفی بشماره ملی ۰۰۶۴۰۰۴۷۷۵ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران بسمت عضو هیئت مدیره ۲ با توجه به ماده ۳۷ اساسنامه، هیئت مدیره اختیارات ذیل را به مدیرع امل تفویض نمودند: نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر، دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت، صدور، ظهر نویسی، قبولی و پرداخت و وا خواست اوراق تجارتی انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات. اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، داد سراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت (ادامه بند بر اساس نص اساسنامه ابلاغی که به رویت و تایید رسیده است) تنظیم صورتهای مالی سالیانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس ۳ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک، قرارداد با امضاء مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء سه عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۸۰۴۶۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1405058
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۷۶۲ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹ شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶۶ شرکت مجتمع ذوب و احیای روی قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۰۵۸۶ شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۵۸۴ ش۱۸۰۴۶۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1471117
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۷۶۲ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضا مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضا دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۸۳۰۶۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1516794
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳۹۳/۰۳/۲۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت سال مالی منتهی به ۱۳۹۲/۱۲/۲۹ به تصویب رسید ۲ موسسه حسابرسی بهمند و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ش۹۳۰۴۱۸۳۳۶۸۵۹۴۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1656598
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی کوهی به شماره ملی ۰۰۵۰۵۲۹۳۸۲ به عنوان نماینده شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹ به سمت رئیس هیات مدیره. آقای محمدابراهیم فروزنده به شماره ملی ۲۳۷۱۸۲۹۷۸۱ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره. آقای سیدچنگیز خضری به شماره ملی ۴۳۲۲۱۲۱۶۱۶ به عنوان نماینده شرکت ذوب و احیاء روی قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۰۰۵۸۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. آقای علی رستمی به شماره ملی ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱ به عنوان نماینده شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۵۸۴ به سمت عضو هیات مدیره. آقای سیدمحمدحسین شریفی به شماره ملی ۰۰۶۴۰۰۴۷۷۵ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ به سمت عضو هیات مدیره تاتاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ انتخاب شدند ۰کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب رئیس هیات مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیأت مدیره با امضاء دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۳۰۷۱۶۴۳۹۲۹۲۳۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1689899
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمد کشانی به شماره ملی ۰۰۳۷۲۶۷۵۷۴به عنوان نماینده شرکت ذوب و احیاء روی قشم و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۰۰۵۸۶ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل • آقای مهدی کوهی به شماره ملی ۰۰۵۰۵۲۹۳۸۲ به عنوان نماینده شرکت توسعه معادن روی ایران و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹ به سمت رئیس هیات مدیره • آقای محمدابراهیم فروزنده به شماره ملی ۲۳۷۱۸۲۹۷۸۱ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶۶ به سمت نایب رئیس هیات مدیره • آقای علی رستمی به شماره ملی ۰۰۵۷۷۳۴۵۰۱ به عنوان نماینده شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۵۸۴ به سمت عضو هیات مدیره • آقای سیدمحمدحسین شریفی به شماره ملی ۰۰۶۴۰۰۴۷۷۵ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ به سمت عضو هیات مدیره تا تاریخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضا رئیس هیات مدیره و یکی از اعضا هیات مدیره و در غیاب این دو با امضاء دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۲ با توجه به ماده ۳۷ اساسنامه، هیات مدیره؛ اختیارات ذیل را به مدیرعامل تفویض نمودند: ۰ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ۰ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها و موسسات قانونی دیگر ۰ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ۰ صدور، ظهرنویسی، قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجارتی ۰ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، فسخ و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات و معاملات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات براساس مفاد آئین نامه معاملات شرکت ۰ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت (ادامه بند براساس نص اساسنامه ابلاغی که به رویت و تایید رسیده است) ۰ تنظیم صورتهای مالی سالیانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس ۰ تنظیم صورتهای مالی میان دوره ایی در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس ش۹۳۰۸۱۷۳۴۱۸۵۰۹۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10551842
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین بشماره ثبت ۱۷۶۲و شناسه ملی شماره ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۷/۸۹ که در تاریخ ۲۸/۷/۸۹ به این اداره واصل گردید: ۱ آقای امیر خرمی شاد به نمایندگی شرکت مجتمع ذوب و احیاء روی قشم به عنوان اصلی هیئت مدیره انتخاب شدند. ۲ دفتر در تاریخ ۲۸/۷/۸۹ تکمیل و امضاء شد. ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10832169
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین (سهامی عام) بشماره ثبت۱۷۶۲ و شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۸/۲/۹۰ که به تاریخ۲۱/۲/۹۰ واصل گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی۸۹ تصویب گردید. ۲ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس علی البدل برای یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ دفتر مورخ۲۴/۲/۹۰ تکمیل و امضاء شد. ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10862279
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۳/۹۰ که به تاریخ ۴/۳/۹۰ واصل گردیده است: ۱ ترکیب هیئت مدیره برای مدت باقی مانده به قرار ذیل آقایان: محمدابراهیم فروزنده به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی به سمت رئیس هیئت مدیره امیر خرمی شاد به نمایندگی از شرکت مجتمع ذوب و احیاء روی قشم به سمت نائب رئیس هیئت مدیره حمید ارجمندفر به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی به سمت مدیرعامل امیرعباس حسینی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران و محمود عباس زاده مشکینی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین اعضاء هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ اختیارات هیئت مدیره طبق ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید: ۱ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی ۲ افتتاح هر نوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر ۳ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت ۴ صدور، ظهرنویسی، قبولی و پرداخت و درخواست اوراق تجاری ۵ انعقاد هر نوع قرارداد، تغییر، تبدیل، منح و یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلهی عملیات و معاملات مذکور هر ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات ۶ اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر نوع دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت (ادامه بند براساس اساسنامه ابلاغی که به رویت و تایید رسیده است) ۷ تنظیم صورتهای مالی و سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس ۸ تنظیم صورتهای مالی میان دوره ایی در مقاطع سه ماهه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس ۳ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود. ۴ دفتر مورخ ۷/۳/۹۰ تکمیل و امضاء شد. ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10985026
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۲/۸۹ که مورخ ۲۱/۲/۸۹ واصل گردید: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ تصویب گردید. ۲ توسعه معادن روی ایران مجتمع ذوب و احیای روی قشم سرمایه گذاری اندیشه محوران بازرگانی توسعه صنعت روی سرمایه گذاری صبا تامین به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۳ موسسه حسابرسی بهراد مشاور به عنوان بازرس اصلی و خانم فریده شیرازی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۴ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۵ باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۲/۸۹ آقای محمدابراهیم فروزنده به نمایندگی شرکت توسعه معادن روی ایران بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای یعقوب کارگرزاده به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی بسمت مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عباسی زاده مشکینی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای امیر عباسی حسینی به نمایندگی از طرف شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به عنوان عضو هیئت مدیره و آقای علیرضا فیض بخش به نمایندگی از طرف شرکت مجتمع ذوب و احیاء روی قشم به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار چکها بروان سفته‌ها و سایر اسناد تعهدآور با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل با حق توکیل به غیر معتبر است. ۶ دفتر مورخ ۲۶/۲/۸۹ تکمیل و امضاء شد. ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12655653
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴

به استنادصورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: • آقای اردشیر سعد محمدی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۵۲۲۶۹ به عنوان نماینده شرکت توسعه معادن روی ایران وشناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹ به سمت رئیس هیات مدیره • آقای سعید زرندی به شماره ملی ۰۳۲۳۰۶۳۹۶۹ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران وشناسه ملی به سمت عضو و نائب رئیس هیات مدیره آقای محمد کشانی به شماره ملی ۰۰۳۷۲۶۷۵۷۴ به عنوان نماینده شرکت ذوب و احیاء روی قشم وشناسه ملی به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره (موظف) • آقای جعفر هاشمی به شماره ملی ۳۳۴۱۱۷۲۲۲۱ به عنوان نماینده شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی وشناسه ملی۱۰۴۶۰۱۰۳۵۸۴ به سمت عضو هیات مدیره آقای امیر رحیمی قاضی کلایه به شماره ملی ۰۰۶۱۷۴۱۵۷۴ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی وشناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶۶به سمت عضو هیات مدیره * کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضاء هیأت مدیره و در غیاب این دو با امضاء دو عضو هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۴۱۱۲۴۱۸۵۵۷۲۶۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12866143
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۴ تصویب شد. * روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. * بازرسین شرکت: موسسه حسابرسی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند. * اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال عبارتند از: شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹ شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶۶ شرکت مجتمع ذوب و احیای روی قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۰۰۵۸۶ شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۵۸۴ شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ ش۹۵۰۳۳۱۳۷۱۴۸۳۹۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12916640
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیات مدیره تا تاریخ ۲۹/۰۲/۹۷ آقای اردشیر سعد محمدی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۵۲۲۶۹ به عنوان نماینده شرکت توسعه معادن روی ایران با شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹ به سمت رئیس هیات مدیره آقای سعید زرندی به شماره ملی ۰۳۲۳۰۶۳۹۶۹ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران با شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰به سمت عضو و نائب رئیس هیات مدیره آقای سعید انجدانی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۸۳۷۶۵ به عنوان نماینده شرکت ذوب و احیاء روی قشم با شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۰۵۸۶به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره (موظف) آقای جعفر هاشمی به شماره ملی ۳۳۴۱۱۷۲۲۲۱ به عنوان نماینده شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی با شناسه ملی۱۰۴۶۰۱۰۳۵۸۴ به سمت عضو هیات مدیره (موظف) آقای امیر رحیمی قاضی کلایه به شماره ملی ۰۰۶۱۷۴۱۵۷۴ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی با شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶۶به سمت عضو هیات مدیره حق امضاء: کلیه اوراق و اسناد تعهداور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب این دو با امضاء دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۴۲۸۷۵۶۸۸۹۸۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13465024
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *تراز و صورتهای مالی منتهی به سال ۳۰/۱۲/۹۵به تصویب رسید. *روزنامه‌های دنیای اقتصاد و موج بیداری جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. *موسسه حسابرسی فاطربه شناسه ملی۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشاربه شناسه ملی۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند. ش۹۶۰۳۲۰۶۶۳۵۷۰۳۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13596462
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اردشیر سعد محمدی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۵۲۲۶۹ به عنوان نماینده شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره. • آقای سعید زرندی به شماره ملی ۰۳۲۳۰۶۳۹۶۹ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ به سمت عضو و نائب رئیس هیئت مدیره. • آقای سعید انجدانی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۸۳۷۶۵ به عنوان نماینده شرکت ذوب و احیاء روی قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۰۵۸۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره (موظف). • آقای علیرضا فاطمی ۲۷۵۳۵۳۲۰۷۹ به شماره ملی به عنوان نماینده شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۵۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره. • آقای امیر رحیمی قاضی کلایه به شماره ملی ۰۰۶۱۷۴۱۵۷۴ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره. ۱۱۷ کلیه اعضا هیئت مدیره به اتفاق آراء آقای سعید انجدانی را به عنوان مدیرعامل انتخاب نمودند. ۱۱۷ اعضاء محترم هیئت مدیره به موجب ماده ۳۷ از اساسنامه شرکت، بخشی از اختیارات خود را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: الف) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ب) افتتاح هر نوع حساب بانکی و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. ج) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. د) صدور، ظهر نویسی، قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ه) انعقاد هر نوع قرارداد تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات مذکور در ماده ۲ این اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات بر اساس مفاد آیین نامه معاملات شرکت. ز) اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراهها، مراجع قضائی و یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت (ادامه بند بر اساس نص اساسنامه ابلاغی که به رویت و تایید رسیده است.) ح) تنظیم صورتهای مالی سالیانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس. ط) تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس. ۱۱۷ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب این دو با امضاء دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۶۱۴۵۰۵۸۱۶۶۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13861622
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: • آقای اردشیر سعد محمدی به شماره ملی ۰۰۳۹۳۵۲۲۶۹ به عنوان نماینده شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹ به سمت رئیس هیات مدیره. • آقای سعید زرندی به شماره ملی ۰۳۲۳۰۶۳۹۶۹ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ به سمت عضو و نائب رئیس هیات مدیره • آقای سعید انجدانی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۸۳۷۶۵ به عنوان نماینده شرکت ذوب و احیاء روی قشم به شناسه ملی۱۰۸۶۱۵۰۰۵۸۶ به سمت عضو هیات مدیره • آقای علیرضا فاطمی به شماره ملی ۲۷۵۳۵۳۲۰۷۹ به عنوان نماینده شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیر آهنی به شناسه ملی۱۰۴۶۰۱۰۳۵۸۴ به سمت عضو هیات مدیره. • آقای امیر رحیمی قاضی کلایه به شماره ملی ۰۰۶۱۷۴۱۵۷۴ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی به شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره (موظف). * هیات مدیره بخشی از اختیارات ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: الف) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیر دولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایراشخاص حقیق و حقوقی. ب) افتتاح هر نوع حساب بانکی و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانون دیگر. ج) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. د صدور، ظهرنویسی، قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ه) انعقاد هرنوع قرارداد تغییر ف تبدیل، فسخ یا اقاله آن درمورد اموال منقول و غیر منقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم درمورد کلیه ایقاعات براساس مفاد آیین نامه معاملات شرکت. و) اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی و یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت (ادامه بند براساس نص اساسنامه ابلاغی که به رویت و تایید رسیده است.) ز) تنظیم صورتهای مالی سالیانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس. ح) تنظیم صورتهای مالی میان وره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس. * کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب این دو با امضاء دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۱۱۱۷۳۹۳۶۴۳۴۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13958128
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: • آقای علیرضا فاطمی به شماره ملی ۲۷۵۳۵۳۲۰۷۹ به عنوان نماینده شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۵۸۴ به سمت رئیس هیات مدیره. • آقای سعید زرندی به شماره ملی ۰۳۲۳۰۶۳۹۶۹ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ به سمت عضو و نائب رئیس هیات مدیره. • آقای سعید انجدانی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۸۳۷۶۵ به عنوان نماینده شرکت ذوب و احیاء روی قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۰۵۸۶ به سمت عضو هیات مدیره. • آقای محمد یزدی به شماره ملی ۴۸۸۸۶۶۴۰۳۱ به عنوان نماینده شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹ به سمت عضو هیات مدیره. • آقای امیر رحیمی قاضی کلایه به شماره ملی ۰۰۶۱۷۴۱۵۷۴ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب این دو با امضاء دو عضو هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیات مدیره بخشی از اختیارات ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: الف) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ب) افتتاح هر نوع حساب بانکی و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. ج) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. د) صدور، ظهر نویسی، قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ه) انعقاد هر نوع قرارداد تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات بر اساس مفاد آیین نامه معاملات شرکت. و) اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراهها، مراجع قضائی و یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت (ادامه بند بر اساس نص اساسنامه ابلاغی که به رویت و تایید رسیده است.) ز) تنظیم صورتهای مالی سالیانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس. ح) تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس. ش۹۶۱۲۲۸۴۶۲۳۶۹۲۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14062982
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۹۶ و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور مورد تصویب قرار گرفت. ۲ - موسسه حسابرسی فاطربه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشاربه شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ - روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۴ - اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار زیر انتخاب شدند. - شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹ - شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶۶ - شرکت مجتمع ذوب و احیای روی قشم (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۰۵۸۶ شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۵۸۴ - شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ ش۹۷۰۳۱۳۲۹۲۲۲۳۲۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14078897
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا فاطمی به شماره ملی ۲۷۵۳۵۳۲۰۷۹ به عنوان نماینده شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۵۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای سعید زرندی به شماره ملی ۰۳۲۳۰۶۳۹۶۹ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ به سمت عضو و نایب رئیس هیئت مدیره. آقای سعید انجدانی به شماره ملی ۰۰۴۹۴۸۳۷۶۵ به عنوان نماینده شرکت ذوب و احیاء روی قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۰۵۸۶ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای محمد یزدی به شماره ملی ۴۸۸۸۶۶۴۰۳۱ به عنوان نماینده شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای امیر رحیمی قاضی کلایه به شماره ملی ۰۰۶۱۷۴۱۵۷۴ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶۶ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب این دو با امضاء دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد هیئت مدیره بخشی از اختیارات ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح زیر به مدیرعامل تفویض نمود: الف) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی و غیردولتی، موسسات عمومی، مراجع قضائی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ب) افتتاح هر نوع حساب بانکی و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و موسسات قانونی دیگر. ج) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. د) صدور، ظهرنویسی، قبولی و پرداخت و واخواست اوراق تجارتی. ه) انعقاد هر نوع قرارداد تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن در مورد اموال منقول و غیرمنقول که مرتبط با موضوع شرکت باشد و انجام کلیه عملیات مذکور در ماده ۲ اساسنامه و اتخاذ تصمیم در مورد کلیه ایقاعات بر اساس مفاد آیین نامه معاملات شرکت. و) اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراهها، مراجع قضائی و یا غیر قضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت (ادامه بند بر اساس نص اساسنامه ابلاغی که به رویت و تایید رسیده است.) ز) تنظیم صورتهای مالی سالیانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارایه آن به بازرس و حسابرس. ح) تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه به حسابرس. ش۹۷۰۳۲۷۴۵۸۹۴۰۷۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14348648
آگهی تغییرات شرکت کالسیمین شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۶۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسمعیل صالحی به شماره ملی ۴۷۰۹۶۵۵۴۸۰به عنوان نماینده شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی محمد خانی به شماره ملی ۰۰۵۴۰۹۲۴۳۴ به عنوان نماینده شرکت ذوب و احیاء روی قشم به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۵۰۰۵۸۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای محمود علیمحمدی به شماره ملی ۴۵۷۹۵۶۵۹۱۶به عنوان نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی به شماره ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای غلامرضا میرابی به شماره ملی۶۳۰۹۸۴۳۶۴۸ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای علی اصغر علی محمدی به شماره ملی ۴۶۰۹۳۷۲۸۱۹ به عنوان نماینده شرکت مهندسی و تحقیقاتی فلزات غیرآهنی به شماره ملی ۱۰۴۶۰۱۰۳۵۸۴ به سمت عضو هیئت مدیره امیر رحیمی قاضی کلایه به شماره ملی ۰۰۶۱۷۴۱۵۷۴ به عنوان مدیرعامل برای مدت باقیمانده تا تاریح ۰۶/۰۳/۹۹ انتخاب گردید. کلیه اختیارات هیئت مدیره به شرح ماده ۳۷ اساسنامه به مدیرعامل تفویض گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب این دو با امضاء دو عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۷۰۹۱۷۳۱۵۳۹۰۲۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه