ملی سرب و روی ایران

شرکت ملی سرب و روی ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10460036512
استان زنجان - شهرستان زنجان - بخش مركزي - دهستان بناب - روستا ديزج آباد-جاده زنجان ابهر-پلاك 0-طبقه همكف- 4516111179
14
افراد
23
آگهی‌ها
940
شماره ثبت
1360/9/24
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 603582
آگهی تغییرات شرکت ملی سرب و روی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۹۴۰و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۶۵۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به سالیانه مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت مزبور که در مورخ ۲۸/۲/۹۱ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۲۹/۱۲/۹۰ به تصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی فاطر به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: ۱ شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) ۲ شرکت کالسیمین (سهامی عام) ۳ شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) ۴ شرکت مسکن و ساختمان جهان (سهامی خاص) ۵ شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) ۵ دفتر در مورخ ۱/۳/۹۱ تکمیل و امضاء شد. ش۱۱۴۵۵۸۰ سرپرست ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 659368
آگهی تغییرات شرکت ملی سرب و روی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۶۵۱۲
باستناد صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۸/۳/۱۳۹۱ که در تاریخ ۱/۴/۹۱ واصل گردید. ۱ آقای امیر خرمیشاد به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) به سمت رئیس هیئتمدیره و آقای حمید محمدیون به نمایندگی از شرکت سرمایهگذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس و آقای محمود معمارنژادیان بسمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره و آقای پرویز خسروشاهی به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) به عنوان عضو اصلی و آقای محمدعلی ضیغمی به نمایندگی از شرکت کالسیمین (سهامی عام) به عنوان عضو اصلی هیئتمدیره و آقای محسن علیحسینی به نمایندگی از شرکت مسکن ساختمان جهان (سهامی خاص) به عنوان عضو اصلی هیئتمدیره انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئتمدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئتمدیره و یکی از اعضاء هیئتمدیره و در غیاب رئیس هیئتمدیره و مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضاء به همراه مهر شرکت معتبر است. ۲ دفتر مورخ ۲۵/۴/۹۱ امضاء گردید. ش۱۴۰۶۲۷۵ اداره ثبت شهرستان زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1065209
آگهی تغییرات شرکت ملی سرب و روی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۶۵۱۲
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به سالیانه مورخ ۹/۲/۱۳۹۲ شرکت مزبور که در مورخ ۲۳/۲/۹۲ واصل گردیده: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. ۲ موسسه حسابرسی فاطر به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ دفتر در مورخ ۲۴/۲/۹۲ تکمیل و امضاء شد. ش۱۶۵۱۵۶۳ ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1117267
آگهی تغییرات شرکت ملی سرب و روی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت۹۴۰ و شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۳۶۵۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۳/۹۲ که درتاریخ۱/۴/۹۲ واصل گردید: ۱ آقای رضا منفرد با کدملی۴۲۸۱۲۵۹۵۲۱ به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمود عباسی با کدملی۵۳۹۹۸۶۷۸۲۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس و آقای محمود معمارنژادیان به سمت مدیرعامل خارج از هیئت مدیره و اقای ابوطالب بهمنی منفرد با کدملی۴۲۸۰۴۱۷۳۴۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) به عنوان عضو اصلی و آقای محسن ملکوتی نیا با کدملی۰۰۵۲۳۹۲۷۷۵ به نمایندگی از شرکت کالسیمین (سهامی عام) به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای محسن علی حسینی به نمایندگی از شرکت مسکن ساختمان جهان (سهامی خاص) به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و قرارداد با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و درغیاب رئیس هیئت مدیره با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهرشرکت معتبراست. ۲ دفتر مورخ۲/۴/۹۲ امضاء گردید. ش۱۶۷۵۰۲۸ ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1164020
آگهی تغییرات شرکت ملی سرب و روی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۹۴۰ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۶۵۱۲
باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۵/۹۲ که در تاریخ ۶/۶/۹۲ واصل گردید: ۱ آقای بهزاد لازمی با کد ملی ۴۲۸۴۲۵۶۰۴۱ به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای محمود عباسی با کد ملی ۵۳۹۹۸۶۷۸۲۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوطالب بهمنی با کد ملی ۴۲۸۰۴۱۷۳۴۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت مدیره و نایب رئیس و آقای محسن ملکوتی نیا با کد ملی ۰۰۵۲۳۹۲۷۷۵ به نمایندگی از شرکت کالسیمین (سهامی عام) به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره و آقای محسن علی حسینی به نمایندگی از شرکت مسکن ساختمان جهان (سهامی خاص) به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت باقیمانده انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور اعم از چک و سفته قرارداد و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. ۲ دفتر مورخ ۶/۶/۹۲ امضاء گردید. ش۱۶۹۸۵۸۴ ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1535276
آگهی تغییرات شرکت ملی سرب و روی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۶۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید ۲ روزنامه دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهرادمشار و شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ۴ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب شدند شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹ شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶۶ شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ شرکت فراوری مواد معدنی ایران (سهامی عام) وشناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۲۰۵۸ بانک شهر (سهامی عام) و شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱ ش۹۳۰۴۳۰۸۵۷۳۹۹۸۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1605803
آگهی تغییرات شرکت ملی سرب و روی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۶۵۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود عباسی با کد ملی ۵۳۹۹۸۶۷۸۲۶ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰به سمت رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی هیئت مدیره آقای ابوطالب بهمنی با کد ملی۴۲۸۰۴۱۷۳۴۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی توس عه صنعت روی (سهامی خاص) با شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو اصلی هیئت مدیره آقای سیاوش محمدی رودباری با کد ملی ۰۰۴۹۹۴۸۵۸۱ به نمایندگی از بانک شهر (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۶۰۸۱ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای محسن ملکوتی نیا با کد ملی ۰۰۵۲۳۹۲۷۷۵ به نمایندگی از شرکت فرآوری مواد معدنی (سهامی عام) با شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۹۲۰۵۸ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای مهندس بهزاد لازمی با کد ملی ۴۲۸۴۲۵۶۰۴۱ به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹ به سمت مدیرعامل و عضو اصلی هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد تعهدآور منجمله چک، سفته، قرارداد و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضای متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۳۰۶۱۵۵۲۷۲۴۲۳۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9673307
آگهی تغییرات شرکت ملی سرب و روی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۶۵۱۲
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱۲/۴/۸۹ که در مورخ ۲۲/۴/۸۹ واصل گردید. ۱ شرکت کالسیمین به نمایندگی آقای همایون ثقفی به سمت رئیس هیات مدیره و شرکت توسعه معادن روی ایران به نمایندگی آقای حمید محمدیون به سمت نائب رئیس هیات مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران به نمایندگی آقای هاشم گرامی منفرد به عنوان عضو هیات مدیره و شرکت آلیاژ گستر قشم به نمایندگی آقای محمود رهنما به عنوان عضو هیات مدیره و شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی به نمایندگی آقای سیروس میانجی به عنوان عضو هیات مدیره و آقای پرویز خسروشاهی خارج از هیات مدیره به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها چکها سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است و امضاء نامه‌ها و مکاتبات عادی و قراردادها با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. ۲ دفتر در مورخ ۲۳/۵/۸۹ تکمیل و امضاء شد. ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9808027
آگهی تغییرات شرکت ملی سرب و روی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت۹۴۰و شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۳۶۵۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۴/۱۱/۸۸ که در مورخ۲۰/۱۱/۸۸ واصل گردیده است: آدرس دفتر شرکت از محل قبلی به آدرس تهران خیابان قائم مقام فراهانی خیابان هشتم شماره۱۳ طبقه دوم کدپستی:۱۵۸۶۸۶۸۵۱۳ انتقال گردید. ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10202830
آگهی تغییرات شرکت ملی سرب و روی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت۹۴۰و شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۳۶۵۱۲
به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲۰/۴/۹۰ که در تاریخ۹/۵/۹۰ به این اداره واصل گردیده: آقای امیر خرمی شاد به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره حمید محمدیون به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمود رهنما به نمایندگی از شرکت آلیاژگستر قشم (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمود معمارنژادیان به نمایندگی از شرکت کالسیمین (سهامی عام) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیروس میانجی به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی عام) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای پرویز خسروشاهی به سمت مدیرعامل برای مدت باقیمانده انتخاب شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور منجمله چک سفته قرارداد و سایر اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضای متفق۲ نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. برابر ماده۱۲۴ ق ت اختیارات هیات مدیره به مدیرعامل تنفیذ گردید. دفتر در تاریخ۱۶/۵/۹۰ تکمیل و امضاء شد. ثبت زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10357865
آگهی تغییرات شرکت ملی سرب و روی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت۹۴۰ و شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۳۶۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ۴/۳/۸۹ که در مورخ۲۳/۳/۸۹ واصل گردید: ۱ شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) شرکت کالسیمین (سهامی عام) شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعتی ایران (سهامی عام) شرکت آلیاژ گستر قشم (سهامی خاص) به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ باستناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۴/۳/۸۹ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر۵۶ ماده و۱۱ تبصره به تصویب رسید. ۳ دفتر مورخ۳۱/۳/۸۹ تکمیل و امضاء شد. ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10442976
آگهی تغییرات شرکت ملی سرب و روی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۶۵۱۲
باستناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۷/۱/۸۹ که مورخ ۹/۲/۸۹ واصل گردید. ۱ آقای محمود نوری به نمایندگی از طرف شرکت آلیاژ گستر قشم (سهامی خاص) به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب شدند. ۲ دفتر مورخ ۱۵/۲/۸۹ تکمیل و امضاء شد. ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10644743
آگهی تغییرات شرکت ملی سرب و روی ایران (سهامی عام) بشماره ثبت۹۴۰ به شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۳۶۵۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲/۸/۸۹ که در تاریخ۳/۸/۸۹ به این اداره واصل گردیده است: ۱ آقای محمود معمارنژادیان به جای آقای همایون ثقفی به نمایندگی شرکت کالسیمین (سهامی عام) به سمت رئیس هیئت مدیره انتخاب گردید. ۲ دفتر در تاریخ۵/۸/۸۹ تکمیل و امضاء شد. ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10777343
آگهی تغییرات شرکت ملی سرب و روی ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۹۴۰و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۶۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۲/۸۹ که در مورخ ۲۶/۲/۸۹ واصل گردید: ۱ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی بهمند به عنوان حسابرسی مستقل و بازرسی اصلی و آقای علی مشرقی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ انتخاب شدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ معاملات مشمول ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت مورد تایید و تنفیذ مجمع قرار گرفت. ۵ دفتر مورخ ۱/۳/۸۹ تکمیل و امضاء شد. ثبت شرکتهای زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12840623
آگهی تغییرات شرکت ملی سرب و روی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۶۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۵ و نامه شماره ۶۸۹۴/۱۲۲مورخ ۱۴/۰۲/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *ترازنامه صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد شرکت منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴تصویب شد. * اعضاء حقوقی هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹ شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی (سهامی خاص) با شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶۶ شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) با شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام) با شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۹۲۰۵۸ شرکت کالسیمین (سهامی عام) با شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴ * روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. * موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۳۱۹۷۶۶۶۴۱۳۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13012004
آگهی تغییرات شرکت ملی سرب و روی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۶۵۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترکیب اعضای هیأت مدیره تا تاریخ ۲۰/۰۲/۱۳۹۷ به شرح زیر تصویب گردید: آقای سیروس حامدی با کد ملی ۰۰۴۷۵۵۳۹۵۲ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای ابوطالب بهمنی با کد ملی ۴۲۸۰۴۱۷۳۴۲ به نمایندگی از شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶۶ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره آقای محسن ملکوتی نیا با کد ملی ۰۰۵۲۳۹۲۷۷۵ به نمایندگی از شرکت فرآوری مواد معدنی ایران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۱۷۵۸به عنوان عضو هیئت مدیره آقای مهدی غریبلو با کد ملی ۰۰۴۹۰۷۳۵۲۴ به نمایندگی از شرکت کالسیمین به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴ به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای بهزاد لازمی با کد ملی ۴۲۸۴۲۵۶۰۴۱ به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹ به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای بهزاد لازمی با کد ملی ۴۲۸۴۲۵۶۰۴۱ به عنوان مدیر عامل انتخاب نمودند. - هیئت مدیره مقرر نمودند کلیه اوراق و اسناد تعهدآور من جمله چک، سفته، قرارداد و سایر اوراق تجاری با امضای مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیأت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. - برابر ماده ۱۲۴ قانون تجارت، بخشی از اختیارات هیئت مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تنفیذ گردید: ۱ - ۴) نمایندگی شرکت دربرابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی وغیر دولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی وسایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ - ۴) افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانک‌ها ومؤسسات قانونی دیگر. ۳ - ۴) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۴ - ۴) صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوارق تجارتی. ۵ - ۴) تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکت‌ها، و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. ۶ - ۴) اقامه هرگونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوق و کیفری اقامه شده درهریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیر قضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت دفاع ازشرکت درمقابل هردعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی درهریک از مراجع قضایی یاغیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، یا حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور درجلسات، اعتراض به رأی درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده و دادرسی، استرداد اسناد با دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (یا حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملی ات آن و اخذ محکوم به وجوه ابداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع درمقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر وزیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. - ۴) تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه به بازرس و حسابرس. - ۴) تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس. ش۹۵۰۶۱۸۴۲۴۶۳۴۳۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13470809
آگهی تغییرات شرکت ملی سرب و روی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۶۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *تراز و صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵مورد تصویب قرارگرفت. *مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیزبه شناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنون بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی کوشا منش به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند * روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۳۲۴۹۷۱۶۱۴۸۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13485869
آگهی تغییرات شرکت ملی سرب و روی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۶۵۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای اسحق رزاقی با کد ملی ۴۲۸۱۵۵۹۹۱۴ به عنوان نماینده شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره و آقای حمید علاماتی با کد ملی ۰۰۵۶۵۶۸۰۰۲ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی برای به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶۶ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره و آقای رامتین قسمتی با کد ملی ۰۰۷۳۳۵۱۲۱۰ به عنوان نماینده شرکت فرآوری موادمعدنی ایران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۱۷۵۸ به عنوان عضو هیات مدیره ومهدی غریبلو به شماره ملی ۰۰۴۹۰۷۳۵۲۴به عنوان نماینده شرکت کالسیمین به شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴ به سمت رئیس هیات مدیره برای مدت باقیمانده تاتاریخ۲۰/۰۲/۹۷ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور منجمله چک، سفته، قرارداد و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیات مدیره تماما با مهر شرکت معتبر خواهد بود. برابر ماده ۱۲۴ قانون تجارت، بخشی از اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تنفیذ گردید. ۵) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۵) افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر. ۵) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۵) صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. ۵) تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکتها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. ۵) اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده و دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد با دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (یا حق صلح یا بدون آن). اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ابداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدقق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع ازدعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۵) تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه به بازرس و حسابرس. ۵) تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس. ش۹۶۰۴۰۴۲۹۳۲۶۳۸۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13719687
آگهی تغییرات شرکت ملی سرب و روی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۶۵۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای رضا منفرد با کدملی ۴۲۸۱۲۵۹۵۲۱ به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حمید علاماتی باکدملی ۰۰۵۶۵۶۸۰۰۲ به عنوان نماینده شرکت بازرگانی توسعه صنعت روی به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۹۷۶۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای مهدی غریبلو با کدملی ۰۰۴۹۰۷۳۵۲۴ به عنوان نماینده شرکت کالسیمین به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴ به سمت عضو هیات مدیره، آقای رامتین قسمتی با کدملی ۰۰۷۳۳۵۱۲۱۰ به عنوان نماینده شرکت فرآوری موادمعدنی ایران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۹۱۷۵۸به سمت عضو هیات مدیره و آقای اسحق رزاقی باکدملی ۴۲۸۱۵۵۹۹۱۴ به عنوان نماینده شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تا تاریخ ۲۰/۰۲/۹۷ انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور منجمله چک، سفته، قرارداد و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیئت مدیره تماما با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۸۲۹۴۸۴۲۱۵۶۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13911733
آگهی تغییرات شرکت ملی سرب و روی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۶۵۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت به: استان زنجان شهرستان زنجان بخش مرکزی دهستان بناب روستا دیزج آباد جاده زنجان ابهر پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی ۴۵۱۶۱۱۱۱۷۹انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۶۱۲۱۳۲۴۰۱۰۲۴۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14058998
آگهی تغییرات شرکت ملی سرب و روی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۶۵۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * ترازنامه شرکت منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۶به تصویب رسید. *مؤسسه حسابرسی هوشیار ممیزبه شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی کوشا منش به عنوان بازرس علی البدل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۴۱۱۰ برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. * روزنامه دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد * اعضای هیأت مدیره برای مدت دو سال عبارتند از: الف - شرکت توسعه معادن روی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹ ب - شرکت کالسیمین (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴ ج - شرکت فرآوری مواد معدنی ایران (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۹۱۷۵۸ د - شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ ه - شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ ش۹۷۰۳۱۰۴۱۳۷۲۲۳۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14084031
آگهی تغییرات شرکت ملی سرب و روی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۶۵۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *آقای رضا منفرد به شماره ملی۴۲۸۱۲۵۹۵۲۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری اندیشه محوران به شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۶۴۱۲۰ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای حمید علاماتی به شماره ملی ۰۰۵۶۵۶۸۰۰۲ به نمایندگی از شرکت کالسیمین به شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۵۱۱۹۴ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره وآقای رامتین قسمتی به شماره ملی۰۰۷۳۳۵۱۲۱۰ به نمایندگی از شرکت فرآوری موادمعدنی ایران به شناسه ملی۱۰۴۶۰۰۹۱۷۵۸ به سمت عضو هیئت مدیره و خانم سروناز رحیم نژاد به شماره ملی۰۰۸۱۰۴۸۳۳۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد به شناسه ملی۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای علی فضلوی با کدملی ۵۹۴۹۵۶۰۴۷۷ به نمایندگی از شرکت توسعه معادن روی ایران به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۶۳۰۸۹ عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. * کلیه اوراق و اسناد تعهدآور منجمله چک، سفته، قرارداد و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیات مدیره تماما با مهر شرکت معتبر خواهد بود. * بخشی از اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تنفیذ گردید. ۱ - ۵) نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، کلیه ادارات دولتی غیردولتی، مؤسسات عمومی، مراجع قضایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی. ۲ - ۵) افتتاح هرنوع حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها و مؤسسات قانونی دیگر. ۳ - ۵) دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۴ - ۵) صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. ۵ - ۵) تحصیل تسهیلات از بانک‌ها، شرکتها و مؤسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. ۶ - ۵) اقامه هر گونه دعوای حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری و چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی و استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رأی، درخواست تجدید نظر، فرجام، واخواهی و اعاده و دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد با دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضاء قراردادهای حاوی شرط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین و گزینش داور منتخب (یا حق صلح یا بدون آن). اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ابداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدقق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای ثالث، دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع ازدعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تأمین خواسته، تأمین ضرر و زیان ناشی از جرائم و امور مشابه دیگر. ۷ - ۵) تنظیم صورتهای مالی سالانه و گزارش فعالیت هیات مدیره و ارائه به بازرس و حسابرس. ۸ - ۵) تنظیم صورت‌های مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورت‌های مالی شش ماهه به حسابرس و بازرس. ش۹۷۰۳۳۰۸۴۳۷۵۴۸۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14348202
آگهی تغییرات شرکت ملی سرب و روی ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹۴۰ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۳۶۵۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فرهاد جوانمردی کاشانی با کدملی ۰۰۷۹۶۴۹۵۲۱ بجای خانم سروناز رحیم نژاد به عنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ انتخاب گردید. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور منجمله چک، سفته، قرارداد و سایر اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس هیات مدیره با امضاء متفق دو نفر از اعضاء هیات مدیره تماما با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۷۰۹۱۷۷۳۶۶۱۲۲۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری زنجان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک