شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10460003837


شماره ثبت:
32
تعداد بازدید:
7
تأسیس:
1372/11/6
آدرس:
خرمدره انتهاي شهرك قدس بعد از كمربندي 4571145111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای بابک جلفائی 12784129
آقای علی معماری فر 12784129
آقای عبدالرزاق اله مرادی 12784129
آقای علی مزرعتی 13338592
آقای علیرضا علیمیری 13338592
آقای علی رضائی رودباری 13702590
آقای حسین رفیع زاده 13702590
خانم نوشین اشرفی 13702590
آقای مهدی یوسفی 14326233

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 551184
آگهی تغییرات در هیئت مدیره شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره سهامی خاص بشماره ثبت ۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۷/۱۲/۹۰ تغییرات ذیل بعمل آمد: آقای محمد نوین به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بعنوان رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف هیئت مدیره. آقای عبدالرضا وقاری به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دامپروری شیر و گوشت پارس بعنوان مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره. آقای غلامرضا زرنگار به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن بعنوان عضو موظف هیئت مدیره. آقای فرزاد رشیدیان به نمایندگی شرکت بنیاد علوی بعنوان عضو موظف هیئت مدیره. آقای غلامرضا گودرزی راد به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا بعنوان نایب رئیس و عضو غیر موظف هیئت مدیره. امضاء اسناد تعهدآور با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۳۳۴۸۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۴۸۶۹۲۹ رئیس ثبت خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 643899
آگهی تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی عام صنعتی مینو شماره ثبت ۱۷ خرم دره و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۰/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱) ترازنامه، صورت عملکرد و سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۲) موسسه حسابرسی آزموده کاران بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و اختیار تعیین حق الزحمه متعلقه به هیئت مدیره شرکت تفویض شد. ۳) مبلغ و پاداش هیئت مدیره مبلغ دو میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفت. ۴) روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۵) معاملات مشمول ۱۲۹ قانون تجارت بتصویب عمومی رسید. ۶) تصویب حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره مبلغ سه میلیون ریال و پانصد هزار ریال تعیین گردید. ۵) تقسیم سود شرکت معادل ۱۵۰ میلیارد ریال به ازاء هر سهم ۱۲۵۰ ریال بین صاحبان سهام بتصویب مجمع عمومی رسید. ش۳۳۴۸۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۰۰۳۲۸۰ رئیس ثبت اسناد خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 938879
آگهی تصمیمات نوبت دهم هیئت مدیره شرکت کشت صنعت دشت خرم دره شماره ثبت ۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷

باستناد دهمین صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۶/۷/۹۱ شرکت مذکور تصمیم ذیل اتخاذ گردید: با توجه بنامه شماره ۲۶۱۱/۱۱۶ ۱۶/۷/۹۱ موسسه بنیاد علوی با استناد ماده ۱۱۰ ق. ت آقای داود اکبری چالشتری بنمایندگی از سوی آن موسسه بعنوان عضو موظف هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت دشت خرم دره منصوب گردید. ش۳۳۴۸۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۰۴۷۰۷۵ رئیس ثبت اسناد خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1030580
آگهی تصمیمات در شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره سهامی خاص شماره ثبت ۳۲ خرمدره و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخه ۱۷/۱۰/۹۱ اشخاص حقوقی ذیل برای مدت دو سال بعنوان اعضای هیئت مدیره شرکت انتخاب شدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی، شرکت سرمایه گذاری دامپروری شیر و گوشت پارس، شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا، شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن، موسسه بنیاد علوی. ش۳۳۴۸۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۰۷۶۹۹ رئیس ثبت اسناد خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1039743
آگهی تغییرات در هیئت مدیره شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره سهامی خاص شماره ثبت ۳۲ خرم دره و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: آقای علی معماری فر بنمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بعنوان رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف هیئت مدیره و آقای عبدالرضا وقاری بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری دامپروری شیر و گوشت پارس بعنوان نایب رئیس و مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره، آقای رضا سلطانی آذر بنمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن بعنوان مدیر مالی و عضو موظف هیئت مدیره، آقای داود اکبری چالشتری بنمایندگی شرکت بنیاد علوی بعنوان عضو موظف هیئت مدیره و آقای بابک جلفائی بنمایندگی شرکت مادرتخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا بعنوان عضو موظف هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور (چک و سفته) با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۳۳۴۸۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۵۷۹۳۲۳ رئیس اداره ثبت اسناد خرم دره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1056594
آگهی تغییرات در هیئت مدیره شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره سهامی خاص شماره ثبت ۳۲ خرمدره و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷

باستناد صورت جلسه نوبت چهارم هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۲ با توجه به نامه شماره ۱۳۱۴/۱۱/۶/۴۰ مورخ ۹/۲/۹۲ شرکت سرمایه گذاری دامپروری شیر گوشت پارس آقای ناصر قاسمی ایلخچی بنمایندگی از سوی آن شرکت بعنوان نایب رئیس، مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت دشت خرمدره منصوب گردید. ش۳۳۴۸۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۸۵۰۰۵ رئیس ثبت اسناد خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1067678
آگهی تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره سهامی خاص شماره ثبت ۳۲ خرم دره و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ که طی نامه شماره ۵۲۷/۹۲/۱۸۸ مورخ ۲۳/۲/۹۲ به این اداره واصل گردیده است تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ گردیده است: ۱ مجمع به اتفاق آرای ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۹۰ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور را مورد تصویب قرار داد و نسبت به سود شرکت تصمیم گیری نمود. ۲ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۹۱ انتخاب و در خصوص حق الزحمه مربوطه به هیئت مدیره تفویض اختیار گردید. ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. ۴ حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره مبلغ سه میلیون ریال به ازای حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید. ۵ برنامه و بودجه سال ۹۱ در مجمع عمومی مطرح تصویب و ابلاغ شد. ۶ برنامه استراتژیک (برنامه میان مدت سوم) شرکت در مجمع عمومی مطرح تصویب و ابلاغ شد. ش۳۳۴۸۹۰۰۰۰۱۱۱۰۶۶۹۱۸۳۴ رئیس ثبت اسناد خرم دره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1254675
آگهی تغییرات در هیئت مدیره شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره سهامی خاص شماره ثبت ۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۷/۹۲ با توجه به نامه شماره ۴۹۶۵/۱۱۶ مورخ ۱/۷/۹۲ موسسه بنیاد علوی آقای حسن کریم پور بنمایندگی از سوی آن بنیاد بعنوان عضو موظف هیئت مدیره شرکت منصوب گردیدند. ش۳۳۴۸۹۰۰۰۰۱۱۱۰۰۷۷۳۱۷۵ رئیس ثبت اسناد خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1456093
آگهی تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره سهامی خاص شماره ثبت ۳۲ خرم دره شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/۹۲ تصمیم ذیل اتخاذ گردید: بند ۳ ۷ گزارش حسابرس مستقل و بازرس قانونی مورخ ۲۵/۳/۹۲ در جلسه قرائت و مصوبات مجمع عمومی فوق العاده صاحبان سهام مورخ ۳۰/۶/۹۰ بشرح زیر اصلاح گردید: مجمع پس از بحث و تبادل نظر مقرر نمود که شرکت مجتمع دامداری بیجین سهامی خاص در شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره (سهامی خاص) ادغام و ضمن رعایت مفاد ماده ۱۱۱ قانون مالیاتهای مستقیم و آئین نامه اجرائی آن دارائیهای زیستی به بهای تمام شده و حقوق صاحبان سهام اعم از سرمایه، اندوخته قانونی و سود انباشته شرکت مجتمع دامداران بیجین (سهامی خاص) بترتیب به حقوق صاحبان سهام اعم از سرمایه، اندوخته قانونی و سود انباشته شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره (سهامی خاص) انتقال یابد. ش۳۳۴۸۹۰۰۰۰۱۱۱۰۱۳۸۴۴۸۹ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1604467
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۲ خرم دره و به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۴/۹۳ تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ گردید: ۱ مجمع به اتفاق آراء ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۹۲ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور را مورد تصویب قرار داد. ۲ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۳ انتخاب و در خصوص حق الزحمه مربوطه به هیات مدیره تفویض اختیار گردید. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یکسال تعیین گردید. ۴ حق حضور اعضای غیر موظف هیات مدیره طبق دستورالعمل‌ها و بخشنامه‌های شرکت سرمایه گذاری دامپروری شیر و گوشت پارس پرداخت شود. ۵ برنامه و بودجه سال ۱۳۹۳ شرکت در مجمع مطرح، تصویب و ابلاغ شد. ۶ برنامه میان مدت شرکت برای سالهای ۹۴ ۹۲ در جلسه مطرح و مورد تصویب قرار گرفت. ش۳۳۴۸۹۰۰۰۰۱۱۱۰۱۶۹۷۳۰۷ رئیس ثبت اسناد خرم دره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1665608
آگهی تغییرات در شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره سهامی خاص شماره ثبت ۳۲ شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۳۰/۱۱/۱۳۹۲ با توجه به نامه شماره ۸۰۸۶/۱۱۶ مورخ ۱۳/۱۱/۹۲ موسسه بنیاد علوی آقای امیر فضلعلی به نمایندگی از سوی آن موسسه بعنوان عضو موظف هیئت مدیره شرکت انتخاب شد. ش۳۳۴۸۹۰۰۰۰۱۱۱۰۱۹۲۴۵۸۴ رئیس ثبت اسناد خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9809411
آگهی تصمیمات مجمع عمومی عادی سالیانه شرکت سهامی عام صنعتی مینو شماره ثبت ۱۷ خرم دره و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۱۰/۳/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱) ترازنامه، صورت عملکرد و سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۲) موسسه حسابرسی آزموده کاران بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت را بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و اختیار تعیین حق الزحمه متعلقه به هیئت مدیره شرکت تفویض شد. ۳) مبلغ و پاداش هیئت مدیره مبلغ دو میلیارد ریال مورد تصویب قرار گرفت. ۴) روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۵) معاملات مشمول ۱۲۹ قانون تجارت بتصویب عمومی رسید. ۶) تصویب حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره مبلغ سه میلیون ریال و پانصد هزار ریال تعیین گردید. ۵) تقسیم سود شرکت معادل ۱۵۰ میلیارد ریال به ازاء هر سهم ۱۲۵۰ ریال بین صاحبان سهام بتصویب مجمع عمومی رسید. رئیس ثبت اسناد خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10160082
آگهی تغییرات در هیئت مدیره شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲ و به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده مورخ ۹/۸/۱۳۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۹/۸/۱۳۸۹ که در تاریخ ۲۰/۱۰/۱۳۸۹ به این اداره واصل گردیده است تغییرات ذیل در شرکت به عمل آمد: ۱ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی شرکت سرمایه گذاری دامپروری شیر و گوشت پارس شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا و موسسه بنیاد علوی برای مدت دو سال به عنوان اعضای هیئت مدیره شرکت مذکور انتخاب گردیدند. ۲ منوچهر دهقانی رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای محمد نوین نائب رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای عظیم رجائی مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره و آقای سیدرضا بنی فاطمه گل آخور عضو موظف هیئت مدیره و آقای رحمان ابراهیم زاده طارانی عضو موظف هیئت مدیره انتخاب شدند ۳ کلیه قراردادها و اسناد تعهدآور چک سفته با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهدبود رئیس ثبت خرم دره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10279142
آگهی تغییرات و تصمیمات در شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره سهامی خاص بشماره ثبت ۳۲ خرم دره و بشناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۵/۱۳۹۰ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید ماده ۱۸: ادغام، انحلال و تصفیه: الف) انحلال و تصفیه شرکت طبق مقررات و قوانین جاریه صورت خواهد گرفت ب) با تصویب مجمع عمومی فوق العاده و با رعایت تشریفات قانونی شرکت می‌تواند با اشخاص حقوقی دیگر ادغام گردد. باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۴/۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ پس از استماع گزارشات هیئت مدیره و بازرس قانونی مجمع به اتفاق آراء ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۸۹ و صورت حساب سود و زیان و گردش وجوه نقد شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ مذکور را مورد تصویب قرارداد ۲ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردید و از سوی مجمع نسبت به پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیئت مدیره اختیار تام داده شد ۳ روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید ۴ پرداخت حق حضور اعضای غیر موظف طبق ضوابط شرکت سرمایه گذاری دامپروری شیر و گوشت پارس مورد تصویب مجمع قرارگرفت ۵ مجمع به اتفاق آراء برنامه و بودجه برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره سهامی خاص را مورد تصویب قرار داد رئیس اداره ثبت خرم دره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10358253
آگهی تصمیمات نوبت دهم هیئت مدیره شرکت کشت صنعت دشت خرم دره شماره ثبت ۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷

باستناد دهمین صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۶/۷/۹۱ شرکت مذکور تصمیم ذیل اتخاذ گردید: با توجه بنامه شماره ۲۶۱۱/۱۱۶ ۱۶/۷/۹۱ موسسه بنیاد علوی با استناد ماده ۱۱۰ ق. ت آقای داود اکبری چالشتری بنمایندگی از سوی آن موسسه بعنوان عضو موظف هیئت مدیره شرکت کشت و صنعت دشت خرم دره منصوب گردید. رئیس ثبت اسناد خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10811580
آگهی تصمیمات شرکت مجتمع کشت و صنعت ودامپروری و مرغداری دشت خرم دره (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۲ خرم دره و به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ پس از استماع گزارشات هیئت مدیره و بازرس قانونی، مجمع به اتفاق آراء ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۸۸ و صورت حساب سود و زیان شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۸۸ و صورتحساب سود و زیان شرکت را برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۸۸ مورد تصویب قرار داد. ۲ سازمان حسابرسی به عنوان بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۸۹ انتخاب گردید و مجمع نسبت به پرداخت حق الزحمه حسابرس و بازرس قانونی به هیئت مدیره اختیار دام داده شده است. ۳ روزنامه کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۴ پرداخت حق حضو اعضای غیرموظف طبق مصوبات مجمع و ضوابط بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۵ مجمع به اتفاق آراء برنامه و بودجه برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره (سهامی خاص) مورد تصویب قرار داد. رئیس اداره ثبت خرم دره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10996097
آگهی تغییرات در هیئت مدیره شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره سهامی خاص بشماره ثبت ۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۱۷/۱۲/۹۰ تغییرات ذیل بعمل آمد: آقای محمد نوین به نمایندگی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی بعنوان رئیس هیئت مدیره و عضو غیر موظف هیئت مدیره. آقای عبدالرضا وقاری به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری دامپروری شیر و گوشت پارس بعنوان مدیر عامل و عضو موظف هیئت مدیره. آقای غلامرضا زرنگار به نمایندگی شرکت مدیریت سرمایه گذاری کوثر بهمن بعنوان عضو موظف هیئت مدیره. آقای فرزاد رشیدیان به نمایندگی شرکت بنیاد علوی بعنوان عضو موظف هیئت مدیره. آقای غلامرضا گودرزی راد به نمایندگی شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا بعنوان نایب رئیس و عضو غیر موظف هیئت مدیره. امضاء اسناد تعهدآور با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. رئیس ثبت خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12784129
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضای هیات مدیره تا تاریخ ۲۴/۱۰/۹۵: آقای علی معماری فر با کدملی۰۰۶۹۳۱۰۹۴۷ بعنوان رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از طرف بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ آقای علیرضا علیمیری با کدملی ۲۰۹۲۶۱۳۵۲۹بعنوان نائب رئیس و عضو موظف هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ آقای بابک جلفائی با کدملی۲۲۹۸۴۵۲۱۹۹ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ آقای حسین رفیع زاده با کدملی۰۰۵۸۳۲۴۲۶۷ بعنوان عضو موظف هیئت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت بازرگانی پیشگامان پایدار تجارت پردیس ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ آقای عبدالرزاق اله مرادی با کدملی ۱۸۲۸۹۷۰۸۷۵بعنوان عضو موظف هیئت مدیره و مدیرعامل به نمایندگی از طرف شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳ - حق امضاء: کلیه اسناد و اورق بهادار و تعهدآور و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیر عامل معتبرمی باشد. - حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل: مدیر عامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی شرکت و تحت نظارت هیئت مدیره اداره شرکت را طبق مقررات پیش بینی شده در قانون تجارت و اساسنامه شرکت انجام خواهد داد. مدیر عامل می‌تواند با تصویب هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را به کارکنان تحت سرپرستی شرکت تفویض نماید یا به اشخاص ثالث وکالت یا نمایندگی دهد.. مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت در رابطه با اجرای مفاد اساسنامه، آئین نامه‌ها و دستور العمل‌های شرکت، قوانین جاری و موضوعه کشور و آئین نامه‌های بنیاد می‌باشد.. اجرای مصوبات مجامع عمومی و تصمیمات هیئت مدیره به شرح صورتجلسات تنظیمی به عهده مدیر عامل است.. تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه کوتاه مدت (سالیانه)، میان مدت و بلندمدت به هیئت مدیره از وظایف مدیر عامل می‌باشد. در صورت تغییردر اجرای برنامه مصوب شده با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره قابل انجام می‌باشد.. مدیر عامل مسئول انجام اقدامات و تهیه گزارشات مشروحه زیر می‌باشد:. ارائه گزارشات لازم در زمینه عملکرد اجرایی و مالی شرکت.. ارائه صورتهای مالی مورد لزوم جهت ارائه به مجمع عمومی با تصویب هیئت مدیره.. پیشنهاد چگونگی اجرای مفاد آئین نامه‌ها و دستور العمل‌های ابلاغی حسب مورد به هیئت مدیره و مجمع عمومی.. پیشنهاد هرگونه تغییر و اصلاح در مفاد آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد عمل شرکت جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره.. پیشنهاد ساختار تشکیلاتی و سازمانی متناسب با نیاز شرکت به هیئت مدیره.. سازماندهی نیروها در قالب ساختار تشکیلاتی شرکت که به تصویب هیئت مدیره رسیده است و تعیین و ابلاغ فرآیند‌ها یا تعریف وابلاغ شرح وظایف کارکنان در ارکان اجرایی، مالی، اقتصادی و اداری شرکت.. دارا بودن حق نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و قانونی کشور با حق توکیل به غیر و ارجاع داوری به مراجع قانونی و دفاع از کلیه حقوق و منافع شرکت در مراجع قضایی و قانونی کشور پس از هماهنگی و اخذ مجوز از هیئت مدیره.. تدوین وتنظیم روشهای مالی، اداری و آئین نامه معاملات شرکت در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و اساسنامه شرکت وپیشنهاد موارد مذکور به هیئت مدیره برای تصویب با هدف بهینه سازی فعالیت شرکت.. ارائه پیشنهادات لازم به هیئت مدیره جهت تامین منابع مالی مورد نیاز و همچنین ارائه راه حلهای مناسب جهت خرید داراییها وانجام طرحهای توسعه توسط شرکت در قالب برنامه و بودجه مصوب بمنظور بررسی و تصویب درچارچوب اساسنامه شرکت.. اداره و ایجاد هماهنگی لازم در زمینه اقدامات عملیاتی شرکت در کلیه واحدهای تولیدی، اداره مالی شرکت از طریق ارتقاء کارآیی مجموعه منابع در اختیار و سایر پارامترهای مدیریتی و همچنین اجرای طرحهای سرمایه گذاری مصوب.. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت (بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید) با امضاء مدیر عامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت با رعایت کلیه مقررات قانونی و آئین نامه معاملات شرکت انجام می‌گردد. درصورت نبودن مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.. انجام خدمات راهبردی به منظورتامین نهاده‌ها در چارچوب قانون تجارت، اساسنامه، آئین نامه‌های ابلاغی و رعایت صرفه و صلاح شرکت.. مدیر عامل می‌تواند جهت تسریع درانجام خریدهای ضروری و تامین نیازهای فوری، اختیارات لازم را به مدیران تحت نظارت تا سقف مشخصی تنفیذ نماید.. عزل و نصب کارکنان (کارشناسان، سرپرستان و مدیران میانی) برای تصویب به هیئت مدیره پیشنهاد نماید.. پیشنهادتعیین یا افزایش حقوق و دستمزد کارکنان با رعایت قوانین و مقررات پس از تصویب هیئت مدیره قابل اجرا خواهد بود.. پرداخت پاداش موردی به پرسنل تا سقف دو میلیون ریال به ازاء هر یک از کارکنان در سال براساس گزارش مدیر مستقیم و تصویب مدیر عامل و پرداخت بالاتر از آن با پیشنهاد مدیر عامل و تصویب هیئت مدیره میسرمی باشد.. بدیهی است در صورتیکه پرداخت هر گونه پاداش تابع آئین نامه مصوب هیئت مدیره باشد اختیارات مدیر عامل نمی‌تواند مغایر مفاد آئین نامه مزبور باشد.. هرنوع کمک غیر نقدی و یا تخفیف و یا سایر کمک هایی که در جهت افزایش کارآیی پرسنل پیشنهاد می‌شود، فقط با تصویب هیئت مدیره و در چارچوب مقررات جاری قابل انجام می‌باشد.. موارد پیش بینی نشده براساس اساسنامه شرکت و مقررات و قوانین موضوعه کشور قابل اجرا می‌باشد. ش۹۵۰۲۱۹۲۹۹۱۷۷۸۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12972440
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *بازرسین شرکت: سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. ترازنامه صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۹۴ تصویب شد ش۹۵۰۵۲۷۲۳۱۸۸۶۱۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13294258
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دوسال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره ثبت ۱۹۸۳ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۶۴۴۲۸ وشناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳ شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ وشناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ شرکت ره نگار خاورمیانه پارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۲۹۷۹۵ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۸۰۶۵۸ وشناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ ش۹۵۱۱۱۷۹۳۱۴۱۵۴۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13338592
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * سمت اعضای هیأت مدیره تا تاریخ ۲۲/۱۰/۹۷ بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ با نمایندگی آقای علی مزرعتی با شماره ملی۱۲۶۰۶۳۸۹۱۱ بسمت رییس هیأت مدیره شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳ با نمایندگی اقای عبدالرزاق اله مرادی با شماره ملی ۱۸۲۸۹۷۰۸۷۵ بسمت عضو هیأت مدیره و مدیرعامل شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ با نمایندگی آقای بابک جلفایی با شماره ملی ۲۲۹۸۴۵۲۱۹۹بسمت عضو هیأت مدیره شرکت ره نگار خاورمیانه پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ با نمایندگی آقای حسین رفیع زاده با شماره ملی۰۰۵۸۳۲۴۲۶۷ بسمت عضو هیأت مدیره شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ با نمایندگی آقای علیرضا علیمیری با شماره ملی ۲۰۹۲۶۱۳۵۲۹ بسمت نایب رییس هیأت مدیره * حق امضاء: کلیه اسناد و اورق بهادار و تعهدآور و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد. * اختیارات تفویض شده هیأت مدیره به مدیرعامل:. مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی شرکت و تحت نظارت هیئت مدیره اداره شرکت را طبق مقررات پیش بینی شده در قانون تجارت و اساسنامه شرکت انجام خواهد داد.. مدیرعامل می‌تواند با تصویب هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را به کارکنان تحت سرپرستی شرکت تفویض نماید یا به اشخاص ثالث وکالت یا نمایندگی دهد.. مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت در رابطه با اجرای مفاد اساسنامه، آئین نامه‌ها و دستور العمل‌های شرکت، قوانین جاری و موضوعه کشور و آئین نامه‌های بنیاد می‌باشد.. اجرای مصوبات مجامع عمومی و تصمیمات هیئت مدیره به شرح صورتجلسات تنظیمی به عهده مدیرعامل است.. تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه کوتاه مدت (سالیانه)، میان مدت و بلندمدت به هیئت مدیره از وظایف مدیرعامل می‌باشد. در صورت تغییردر اجرای برنامه مصوب شده با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره قابل انجام می‌باشد.. مدیرعامل مسئول انجام اقدامات و تهیه گزارشات مشروحه زیر می‌باشد:. ارائه گزارشات لازم در زمینه عملکرد اجرایی و مالی شرکت.. ارائه صورتهای مالی مورد لزوم جهت ارائه به مجمع عمومی با تصویب هیئت مدیره.. پیشنهاد چگونگی اجرای مفاد آئین نامه‌ها و دستور العمل‌های ابلاغی حسب مورد به هیئت مدیره و مجمع عمومی.. پیشنهاد هرگونه تغییر و اصلاح در مفاد آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد عمل شرکت جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره.. پیشنهاد ساختار تشکیلاتی و سازمانی متناسب با نیاز شرکت به هیئت مدیره.. سازماندهی نیروها در قالب ساختار تشکیلاتی شرکت که به تصویب هیئت مدیره رسیده است و تعیین و ابلاغ فرآیند‌ها یا تعریف وابلاغ شرح وظایف کارکنان در ارکان اجرایی، مالی، اقتصادی و اداری شرکت.. دارا بودن حق نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و قانونی کشور با حق توکیل به غیر و ارجاع داوری به مراجع قانونی و دفاع از کلیه حقوق و منافع شرکت در مراجع قضایی و قانونی کشور پس از هماهنگی و اخذ مجوز از هیئت مدیره.. تدوین وتنظیم روشهای مالی، اداری و آئین نامه معاملات شرکت در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و اساسنامه شرکت وپیشنهاد موارد مذکور به هیئت مدیره برای تصویب با هدف بهینه سازی فعالیت شرکت.. ارائه پیشنهادات لازم به هیئت مدیره جهت تامین منابع مالی مورد نیاز و همچنین ارائه راه حلهای مناسب جهت خرید داراییها وانجام طرحهای توسعه توسط شرکت در قالب برنامه و بودجه مصوب بمنظور بررسی و تصویب درچارچوب اساسنامه شرکت.. اداره و ایجاد هماهنگی لازم در زمینه اقدامات عملیاتی شرکت در کلیه واحدهای تولیدی، اداره مالی شرکت از طریق ارتقاء کارآیی مجموعه منابع در اختیار و سایر پارامترهای مدیریتی و همچنین اجرای طرحهای سرمایه گذاری مصوب.. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت (بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید) با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت با رعایت کلیه مقررات قانونی و آئین نامه معاملات شرکت انجام می‌گردد. درصورت نبودن مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.. انجام خدمات راهبردی به منظورتامین نهاده‌ها در چارچوب قانون تجارت، اساسنامه، آئین نامه‌های ابلاغی و رعایت صرفه و صلاح شرکت.. مدیرعامل می‌تواند جهت تسریع درانجام خریدهای ضروری و تامین نیازهای فوری، اختیارات لازم را به مدیران تحت نظارت تا سقف مشخصی تنفیذ نماید.. عزل و نصب کارکنان (کارشناسان، سرپرستان و مدیران میانی) برای تصویب به هیئت مدیره پیشنهاد نماید.. پیشنهادتعیین یا افزایش حقوق و دستمزد کارکنان با رعایت قوانین و مقررات پس از تصویب هیئت مدیره قابل اجرا خواهد بود.. پرداخت پاداش موردی به پرسنل تا سقف دو میلیون ریال به ازاء هر یک از کارکنان در سال براساس گزارش مدیرمستقیم و تصویب مدیرعامل و پرداخت بالاتر از آن با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره میسرمی باشد.. بدیهی است در صورتیکه پرداخت هر گونه پاداش تابع آئین نامه مصوب هیئت مدیره باشد اختیارات مدیرعامل نمی‌تواند مغایر مفاد آئین نامه مزبور باشد.. هرنوع کمک غیر نقدی و یا تخفیف و یا سایر کمک هایی که در جهت افزایش کارآیی پرسنل پیشنهاد می‌شود، فقط با تصویب هیئت مدیره و در چارچوب مقررات جاری قابل انجام می‌باشد. ش۹۵۱۲۱۵۱۸۰۸۱۴۹۷۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13547207
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷

باستنادصورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب شد. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین گردید. ترازنامه شرکت در تاریخ ۳۰/۱۲/۹۵ و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۰۵۱۵۹۰۸۲۴۱۳۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13590677
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۱۳۵۰۰۰میلیون ریال به مبلغ ۴۰۰۰۰۰میلیون ریال منقسم به ۴۰۰۰۰۰۰۰۰سهم ۱۰۰۰ریالی از محل مطالبات سهامداران که تمام توسط صاحبان سهام پرداخت گردیده است افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۶۰۶۱۲۷۳۳۶۸۴۲۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13702590
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ با نمایندگی آقای علی مزرعتی به شماره ملی ۱۲۶۰۶۳۸۹۱۱ به سمت عضو ورئیس هیأت مدیره شرکت گسترش کشاورزی ودامپروری فردوس پارس به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳ بانمایندگی آقای علی رضائی رودباری به شماره ملی ۲۰۶۴۶۲۱۳۲۶ به سمت عضو هیأت مدیره ومدیرعامل شرکت پیوند آتیه تجارت ایرانیان به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ با نمایندگی خانم نوشین اشرفی به شماره ملی ۰۰۷۱۸۱۰۵۵۲ به سمت عضوهیأت مدیره ونائب رئیس شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ با نمایندگی آقای بابک جلفائی به شماره ملی ۲۲۹۸۴۵۲۱۹۹ به سمت عضو هیأت مدیره شرکت ره نگار خاورمیانه پارس به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ بانمایندگی آقای حسین رفیع زاده به شماره ملی ۰۰۵۸۳۲۴۲۶۷ به سمت عضو هیأت مدیره تاتاریخ ۲۲/۱۰/۹۷ لنتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اورق بهادار و تعهدآور و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد. حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل مورد تصویب قرار گرفت.. مدیرعامل به عنوان بالاترین مقام اجرایی شرکت و تحت نظارت هیئت مدیره اداره شرکت را طبق مقررات پیش بینی شده در قانون تجارت و اساسنامه شرکت انجام خواهد داد.. مدیرعامل می‌تواند با تصویب هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را به کارکنان تحت سرپرستی شرکت تفویض نماید یا به اشخاص ثالث وکالت یا نمایندگی دهد.. مدیرعامل بالاترین مقام اجرایی شرکت در رابطه با اجرای مفاد اساسنامه، آئین نامه‌ها و دستور العمل‌های شرکت، قوانین جاری و موضوعه کشور و آئین نامه‌های بنیاد می‌باشد.. اجرای مصوبات مجامع عمومی و تصمیمات هیئت مدیره به شرح صورتجلسات تنظیمی به عهده مدیرعامل است.. تهیه و پیشنهاد برنامه و بودجه کوتاه مدت (سالیانه)، میان مدت و بلندمدت به هیئت مدیره از وظایف مدیرعامل می‌باشد. در صورت تغییردر اجرای برنامه مصوب شده با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره قابل انجام می‌باشد.. مدیرعامل مسئول انجام اقدامات و تهیه گزارشات مشروحه زیر می‌باشد:. ارائه گزارشات لازم در زمینه عملکرد اجرایی و مالی شرکت.. ارائه صورتهای مالی مورد لزوم جهت ارائه به مجمع عمومی با تصویب هیئت مدیره.. پیشنهاد چگونگی اجرای مفاد آئین نامه‌ها و دستور العمل‌های ابلاغی حسب مورد به هیئت مدیره و مجمع عمومی.. پیشنهاد هرگونه تغییر و اصلاح در مفاد آئین نامه‌ها و دستورالعمل‌های مورد عمل شرکت جهت بررسی و تصویب هیئت مدیره.. پیشنهاد ساختار تشکیلاتی و سازمانی متناسب با نیاز شرکت به هیئت مدیره.. سازماندهی نیروها در قالب ساختار تشکیلاتی شرکت که به تصویب هیئت مدیره رسیده است و تعیین و ابلاغ فرآیند‌ها یا تعریف وابلاغ شرح وظایف کارکنان در ارکان اجرایی، مالی، اقتصادی و اداری شرکت.. دارا بودن حق نمایندگی شرکت در کلیه مراجع قضایی و قانونی کشور با حق توکیل به غیرو ارجاع داوری به مراجع قانونی و دفاع از کلیه حقوق و منافع شرکت در مراجع قضایی و قانونی کشور پس از هماهنگی و اخذ مجوز از هیئت مدیره.. تدوین وتنظیم روشهای مالی، اداری و آئین نامه معاملات شرکت در چارچوب قوانین و مقررات جاری کشور و اساسنامه شرکت وپیشنهاد موارد مذکور به هیئت مدیره برای تصویب با هدف بهینه سازی فعالیت شرکت.. ارائه پیشنهادات لازم به هیئت مدیره جهت تامین منابع مالی مورد نیاز و همچنین ارائه راه حلهای مناسب جهت خرید داراییها وانجام طرحهای توسعه توسط شرکت در قالب برنامه و بودجه مصوب بمنظور بررسی و تصویب درچارچوب اساسنامه شرکت.. اداره و ایجاد هماهنگی لازم در زمینه اقدامات عملیاتی شرکت در کلیه واحدهای تولیدی، اداری و مالی شرکت از طریق ارتقاء کارآیی مجموعه منابع در اختیار و سایر پارامترهای مدیریتی و همچنین اجرای طرحهای سرمایه گذاری مصوب.. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت (بطور کلی هر گونه قراردادی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید) با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت با رعایت کلیه مقررات قانونی و آئین نامه معاملات شرکت انجام می‌گردد. درصورت نبودن مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد.. انجام خدمات راهبردی به منظورتامین نهاده‌ها در چارچوب قانون تجارت، اساسنامه، آئین نامه‌های ابلاغی و رعایت صرفه و صلاح شرکت.. مدیرعامل می‌تواند جهت تسریع درانجام خریدهای ضروری و تامین نیازهای فوری، اختیارات لازم را به مدیران تحت نظارت تا سقف مشخصی تنفیذ نماید.. عزل و نصب کارکنان (کارشناسان، سرپرستان و مدیران میانی) برای تصویب به هیئت مدیره پیشنهاد نماید.. پیشنهادتعیین یا افزایش حقوق و دستمزد کارکنان با رعایت قوانین و مقررات پس از تصویب هیئت مدیره قابل اجرا خواهد بود.. پرداخت پاداش موردی به پرسنل تا سقف دو میلیون ریال به ازاء هر یک از کارکنان در سال براساس گزارش مدیر مستقیم و تصویب مدیرعامل و پرداخت بالاتر از آن با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیئت مدیره میسرمی باشد.. بدیهی است در صورتیکه پرداخت هر گونه پاداش تابع آئین نامه مصوب هیئت مدیره باشد اختیارات مدیرعامل نمی‌تواند مغایر مفاد آئین نامه مزبور باشد.. هرنوع کمک غیرنقدی و یا تخفیف و یا سایر کمک هایی که در جهت افزایش کارآیی پرسنل پیشنهاد می‌شود، فقط با تصویب هیئت مدیره و در چارچوب مقررات جاری قابل انجام می‌باشد.. موارد پیش بینی نشده براساس اساسنامه شرکت و مقررات و قوانین موضوعه کشور قابل اجرا می‌باشد. ش۹۶۰۸۱۷۷۶۹۳۵۰۲۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13964952
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۶۹۰ میلیون منقسم به ۶۹۰۰۰۰۰۰۰ سهم با نام هر یک به ارزش یکهزار ریال می‌باشد ریال از محل مطالبات سهامداران افزایش یافت، لذا مفاد ماده ۴ اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح گردید. ش۹۷۰۱۱۸۵۱۵۲۴۸۴۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14034625
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۷ ونامه شماره ۳۴۳۵۶/۱۲۲مورخ۱۶/۰۲/۱۳۹۷بازار اولیه سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به عام تبدیل شد. ۲ اساسنامه جدید با عنوان سهامی عام در ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تنظیم و تصویب و امضاء شد و جایگزین اساسنامه قبلی گردید اعلامیه تبدیل شرکت ازسهامی خاص به سهامی عام بشرح ذیل می‌باشد: نام و شمارۀ ثبت شرکت: شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرم دره (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۳۲ موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: الف موضوع اصلی: ۲) انجام کلیه امور مرتبط با فعالیت‌های کشاورزی و زراعت، باغبانی و باغداری، دامپروری و دامداری و پرورش و نگهداری طیور، پرورش و نگهداری زنبور عسل، پرورش و صید آبزیان حلال گوشت. ۳) بهره برداری و استفاده از محصولات کشاورزی، باغبانی، شیر، گوشت، پشم و سایر فراورده‌های پروتئینی و مواد اولیه صنایع وابسته به کشاورزی و دامپروری و حفاظت و تبدیل آنها. ۴) تهیه، نگهداری، بسته بندی، فروش و توزیع فراورده‌های مربوط به فعالیتهای فوق الاشاره. ۵) صدور محصولات کشاورزی، باغبانی، دامی، لبنی، آبزیان و تبدیلی به خارج از کشور. ب موضوع فرعی: ۶) ایجاد مزارع، باغات، کارخانجات صنایع تبدیلی، کشتارگاه و سردخانه و بهره بردای از آنها به منظور تحقق موضوع فعالیت‌های فوق. ۷) واردات ماشین آلات و ادوات کشاورزی از خارج کشور. ۸) واردات مواد اولیه، ماشین آلات و تجهیزات مورد لزوم از کشورهای دیگر در ارتباط با صنایع وابسته به فعالیت‌های فوق الاشاره ۹) واردات دام و گونه‌های حیوانی و طیور و بذر و نهال از خارج کشور با رعایت قوانین مربوطه. ۱۰) مشارکت با سایر شرکت‌ها و اشخاص حقیقی و حقوقی. ۱۱) انجام کلیه اموری که بطور مستقیم یا غیرمستقیم به موضوعات فوق مرتبط باشد. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکز اصلی شرکت شهر خرم دره انتهای شهرک قدس انتهای بلوار شهید اباذر فیروزی در استان زنجان است و شرکت در منطقه طارم سفلی و روستای چرگر اراضی تولیدی دارد. مدت شرکت: نامحدود سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: سرمایه شرکت مبلغ ۶۹۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال (معادل ششصد و نود میلیارد ریال) است که به ۶۹۰۰۰۰۰۰۰ سهم عادی یکهزار ریالی بانام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: اشخاص حقیقی یا حقوقی شمارۀ ثبت اشخاص حقوقی شناسۀ ملی اشخاص حقوقی بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شماره ثبت ۱۹۸۳وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰بانمایندگی آقای علی مزرعتی به شماره ملی ۱۲۶۰۶۳۸۹۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۶۴۴۲۸وشناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳ بانمایندگی آقای علی رضائی رودباری به شماره ملی ۲۰۶۴۶۲۱۳۲۶ به سمت مدیرعامل وعضوموظف شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۱۱۹۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ بانمایندگی آقای بابک جلفائی به شماره ملی ۲۲۹۸۴۵۲۱۹۹ مدیرکشاورزی وبه سمت عضو موظف هیئت مدیره شرکت پیوند تجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۸۰۶۵۸وشناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ بانمایندگی خانم نوشین اشرفی به شماره ملی ۰۰۷۱۸۱۰۵۵۲به سمت نائب رئیس هیئت مدیره وعضو غیرموظف شرکت ره نگار خاورمیانه پارس (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۲۹۷۹۵وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ بانمایندگی آقای حسین رفیع زاده به شماره ملی ۰۰۵۸۳۲۴۲۶۷ مدیرکشاورزی به سمت عضوموظف هیئت مدیره شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی در کلیه مجامع عمومی صاحبان سهام شخصا و یا وکیل یا قائم مقام قانونی آن‌ها صرف نظر از تعداد سهام خود می‌توانند حضور بهم رسانند و برای هر سهم فقط یک رأی خواهند داشت. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه: تقسیم سود: تقسیم سود این شرکت براساس قانون تجارت اجرا میشود. درخصوص اندوخته‌ها: وضع اندوخته قانونی از سود خالص مطابق قانون تجارت انجام می‌شود و به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. درخصوص تقسیم دارایی: مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. هرگاه شرکت طبق مندرجات فوق منحل گردد، تصفیة امور آن با متابعت از قوانین و مقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. مطابق صورت‌های مالی حسابرسی شده سال ۱۳۹۵ بدهی‌های شرکت مجموعا به مبلغ ۱۰۶۲۳۹۹ میلیون ریال شامل بدهی کوتاه مدت به مبلغ ۴۷۵۱۵۹ میلیون ریال و بدهی بلند مدت به مبلغ ۵۸۷۲۴۰ میلیون ریال می‌باشد و فاقد سایر بدهی‌های احتمالی موضوع ماده ۲۳۵ اصلاح قانون تجارت می‌باشد. روزنامه کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت روزنامه اطلاعات می‌باشد. اساسنامه شرکت وصورت دارایی شرکت واموال منقول وغیرمنقول وآخرین ترازنامه وحساب سود وزیان آن در اداره ثبت شرکت‌ها ودر مرکز شرکت برای مراجعه علاقه مندان موجود می‌باشد. ش۹۷۰۲۲۷۵۲۳۶۱۱۱۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14261674
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: پیروآگهی شماره مکانیزه ۱۳۹۷۳۰۴۲۷۰۸۸۰۰۰۰۰۲ مورخ ۱۴/۰۱/۱۳۹۷ (سرمایه شرکت از مبلغ ۴۰۰۰۰۰ میلیون ریال به مبلغ ۶۹۰۰۰۰ میلیون ریال منقسم به ۶۹۰۰۰۰۰۰۰ سهم با نام هریک به ارزش یکهزار ریال می‌باشد که از محل مطالبات سهامداران افزایش یافت) صحیح می‌باشد فلذا مفاد ماده ۴ اساسنامه شرکت به شرح فوق اصلاح گردید. ش۹۷۰۷۲۴۶۱۹۸۴۰۲۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14326233
آگهی تغییرات شرکت مجتمع کشت و صنعت و دامپروری و مرغداری دشت خرمدره شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۲ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۳۸۳۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنیاد مستضعفان انقلاب اسلامی به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۱۹۲۰ با نمایندگی آقای علی مزرعتی به شماره ملی ۱۲۶۰۶۳۸۹۱۱ به موجب حکم شماره ۶۸۸۲۱/۲/۱۰ مورخ ۰۴/۱۱/۹۵ به سمت رئیس هیأت مدیره وعضو شرکت گسترش کشاورزی و دامپروری فردوس پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۷۶۰۰۹۴۶۰۳ با نمایندگی آقای علی رضائی رودباری به شماره ملی ۲۰۶۴۶۲۱۳۲۶ به موجب حکم شماره ۳۰۹۰/۱۳/۶/۴۰ مورخ ۰۴/۰۴/۹۶ به سمت نائب رئیس و مدیرعامل وعضو هیأت مدیره شرکت پیوندتجارت آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۵۲۹۱۶۵۱ با نمایندگی آقای مهدی یوسفی به شماره ملی ۵۸۸۹۳۴۴۵۷۹ به موجب حکم شماره ۲۲۷/۹۷ پ مورخ ۰۷/۰۸/۹۷ به سمت عضو هیأت مدیره شرکت ره نگار خاورمیانه پارس (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۲۳۶۰۹ با نمایندگی آقای حسین رفیع زاده به شماره ملی ۰۰۵۸۳۲۴۲۶۷ به موجب حکم شماره ۳۹۳ ۹۵/ب مورخ ۱۳/۱۱/۹۵ به سمت عضو هیأت مدیره شرکت مادر تخصصی مالی و سرمایه گذاری سینا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۴۰۰۵۸۹۱۷ با نمایندگی آقای بابک جلفائی به شماره ملی ۲۲۹۸۴۵۲۱۹۹ به موجب حکم شماره ۳۹۵۳/۹۵ م س مورخ ۰۱/۱۲/۹۵ به سمت عضو هیأت مدیره تاتاریخ ۲۲/۱۰/۹۷ انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اورق بهادار و تعهدآور و قراردادهای تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره ممهور به مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۹۰۱۲۰۸۷۸۰۳۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه