شرکت صنعتی مینو (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10460002140


شماره ثبت:
17
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1351/4/24
آدرس:
استان زنجان - شهرستان خرمدره - بخش مركزي - شهر خرمدره-خرم-خيابان مينو-خيابان (امام خميني)-پلاك 0-طبقه همكف- 4571817576

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سعید اوحدی 1159988
خانم طاهره سخت باز 1159988
فرهاد رمضان 1159988
سیدمحمد مدرس نیایزدی 1159988
حسین علی اکبر زاده 1159988
محمدجعفر صفویان 12668239
آقای مجید غلاث 13675155
آقای سیدمحسن قطبی 13675155
آقای محمدتقی قلندرلکی 13675155
آقای فرج اله فصیحی رامندی 13675155
محمدعلی ملتجائی فرید 13675155

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 737717
آگهی تصمیمات هیئت مدیره شرکت سهامی عام صنعتی مینوشماره ثبت ۱۷ خرمدره و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۶/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱ هیئت مدیره از زحمات آقای ابوالحسن خلیلی که تا تاریخ ۱۷/۵/۹۱ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره انجام وظیفه نموده‌اند تشکر و قدردانی نمودند. ۲ بموجب حکم شماره ۱۲۱۷/پ مورخ ۱۸/۵/۹۱ خانم طاهره سخت باز بعنوان نماینده شرکت پارس مینو و عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۳ آقای سید محمد مدرس نیا بسمت نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب شدند. ۴ در ضمن موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت راده بعنوان بازرس علی البدل می‌باشند که در آگهی قبیل اشتباها موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریت را منتشر شده است. ش۲۳۴۸۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۳۸۴۰۴ رئیس ثبت اسناد خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1101354
آگهی تغییرات و تصمیمات شرکت صنعتی مینو سهامی عام شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۳/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱) تراز نامه صورت عملکرد و سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ شرکت بشرح صورت خلاصه مذاکرات مورد تصویب قرار گرفت. ۲) موسسه حسابرسی ایران مشهود (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۲۹۷۳) بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی بهمند (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰) بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و اختیار تعیین حق الزحمه متعلقه به هیئت مدیره شرکت تفویض شد. ۳) مبلغ پاداش هیئت مدیره چهار میلیارد ریال بصورت ناخالص مورد تصویب قرار گرفت. ۴) روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۵) اعضای حقوقی هیئت مدیره برای دو سال آینده بشرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت اقتصادی و خود کفایی آزادگان (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵) شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان (شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۶۱۵) شرکت صنعتی پارس مینو (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷) شرکت رهاورد سازندگی آزادگان (شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۹۷۵۰) موسسه فرهنگی پیام آزادگان (شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۴۱۹۵) ۶) معاملات مشمول ماده ۱۲۹ قانون تجارت بتصویب مجمع عمومی رسید. ۷) تصویب حق حضور اعضای غیر موظف هیئت مدیره ماهانه مبلغ سه میلیون و ششصد هزار ریال خالص به ازاء حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید. ۸) تقسیم سود شرکت معادل یکصد و نود و دو میلیارد ریال به ازاء هر سهم هشتصد ریال بین صاحبان سهام بتصویب مجمع عمومی رسید. ش۳۳۴۸۹۰۰۰۰۱۱۱۰۰۱۴۴۹۸۳ رئیس ثبت اسناد خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1159988
آگهی تغییرات در هیئت مدیره شرکت صنعتی مینو (خرم دره) شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۵/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ گردید: ۱) آقای سعید اوحدی با کد ملی ۴۱۳۰۵۹۱۸۸۶ بنمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان کد ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵ بموجب حکم شماره ۴۰۳۶/آ مورخ ۲۰/۳/۹۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲) آقای سید محمد مدرس نیا یزدی کد ملی ۰۰۴۳۲۶۵۷۸۲ بنمایندگی از شرکت صنعتی پارس مینو کد ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷ بموجب حکم شماره ۷۴۶/پ مورخ ۱۱/۴/۹۲ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۳) خانم طاهره سخت باز با کد ملی ۰۰۵۵۳۹۴۰۸۶ بنمایندگی از شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۶۱۵ بموجب حکم شماره ۱۱۴۱۹/ م. آ مورخ ۱۸/۴/۹۲ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۴) آقای حسین علی اکبرزاده با کد ملی ۱۲۸۶۶۱۹۵۸۰ با نمایندگی از شرکت رهاورد سازندگی آزادگان شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۹۷۵۰ بموجب حکم شماره ۰۹۱/۱۹۲ مورخ ۱۲/۵/۹۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۵) آقای دکتر فرهاد رمضان با کد ملی ۰۰۵۶۱۸۴۹۴۸ بنمایندگی از موسسه فرهنگی پیام آزادگان شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۴۱۹۵ بموجب حکم شماره ۱۰۰۱۲۷ مورخ ۲۸/۵/۹۲ بعنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۶) آقای حمید رضا قدری بعنوان مدیرعامل بمدت دو سال انتخاب گردیدند و هیئت مدیره از زحمات آقای احمد ابوترابی تشکر و قدر دانی نمود. ش۳۳۴۸۹۰۰۰۰۱۱۱۰۰۴۰۳۱۳۵ رئیس ثبت اسناد خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1534201
آگهی تصمیمات در شرکت سهامی عام صنعتی مینو به شماره ثبت ۱۷ به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخه ۲۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل در شرکت اتخاذ گردید: ۱) ترازنامه، صورت عملکرد سود و زیان سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ شرکت به شرح صورت خلاصه مذاکرات مورد تصویب قرار گرفت. ۲) موسسه حسابرسی ایران مشهود به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی راده به عنوان بازرس علیالبدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و اختیار تعیین حقالزحمه متعلقه به هیئتمدیره شرکت تفویض شد. ۳) مبلغ پاداش هیئتمدیره چهار میلیارد ریال ناخالص مورد تصویب قرار گرفت. ۴) روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید. ۵) تصویب حق حضور اعضای غیرموظف هیئتمدیره ماهانه به مبلغ چهار میلیون و پانصد هزار ریال ناخالص به ازاء حداقل یک جلسه در ماه تعیین گردید. ۶) تقسیم سود شرکت معادل ۲۵۲ میلیارد ریال به ازاء هر سهم ۶۰۰ ریال بین صاحبان سهام به تصویب مجمع عمومی رسید. ش۳۳۴۸۹۰۰۰۰۱۱۱۰۱۴۹۶۵۰۷ رئیس ثبت اسناد و املاک خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10727281
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۷ خرمدره به شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳/۷/۹۰ و مجوز سازمان بورس و اوراق بهادار به شماره ۱۵۹۶۷۴/۱۲۱ مورخ ۱/۹/۹۰ اساسنامه شرکت صنعتی مینو (سهامی عام) مطابق با اساسنامه نمونه سازمان بورس و اوراق بهادار اصلاح گردید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. رئیس ثبت خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12668239
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: * آقای محمد جعفر صفویان با شماره ملی ۱۸۶۰۹۹۱۹۹۸ به نمایندگی از شرکت صنعتی پارس مینو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷ به عنوان عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۳/۱۳۹۶انتخاب شدند ش۹۴۱۲۰۱۶۶۷۱۹۰۷۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12916085
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت عملکرد سود وزیان سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ماه ۱۳۹۴ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آئین محاسبان امین به شماره ملی ۱۰۱۰۳۲۸۴۸۸۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۵ انتخاب گردیدند.. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۴۲۸۸۶۹۶۶۵۷۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12956047
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدتقی قلندرلکی با شماره ملی ۳۲۵۰۴۲۲۹۸۳ بعنوان مدیرعامل شرکت انتخاب و بخشی از اختیارات و وظایف هیئت مدیره از ماده ۳۷ اساسنامه به ایشان تفویض گردید: ۱ اداره شرکت و حفظ اموال و منافع آن و جلوگیری از تضییع و ورود ضرر و زیان به آن، حسب مصوبات مجمع عمومی و مصوبات هیئت مدیره. ۲ انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت. ۳ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت و خروج از خدمت، بازنشستگی آنان بر مبنای آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره، نمودار سازمانی و بودجه مصوب شرکت به استناء مدیران ۴ نمایندگی شرکت در برابر صاحبان سهام، اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی و موسسات خصوصی. ۵ تهیه و ارایه ایین نامه‌های داخلی شرکت برای تصویب به هیئت مدیره. ۶ وصول مطالبات شرکت، پرداخت دیون آن اعم از اصل و فرع. ۷ افتتاح و انسداد حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها. ۸ تعیین میزان استهلاک دارائیهای شرکت بر اساس قوانین جاری کشور. ۹ تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر سه ماه یکبار و ارائه به بازرس شرکت و سازمان بورس اوراق بهادار. ۱ ۰ تنظیم صورت دارائی، دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مطابق ماده ۲۳۲ قانون تجارت. ۱ ۱ تهیه، پیشنهاد و ارایه بودجه شرکت برای تصویب به هیئت مدیره. ۱۲ پیشنهاد دریافت هرگونه وام و اعتبار ۱۳ استقرار نظام کنترل داخلی به منظور اطمینان از انطباق کلیه عملیات جاری در جهت اهداف شرکت و در چارچوب قوانین، اساسنامه، مقررات و ایین نامه داخلی شرکت. ۱۴ انجام معاملات در چارچوب ماده ۲ اساسنامه و طبق آئین نامه معاملات. ۱ ۵ انجام مبادرت به تقاضای و اقدام برای هرگونه علائم تجاری و اختراعات برای شرکت. ۱ ۶ اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هردعوی حقوقی و کیفری در دادسراها، دادگاه‌ها، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور و سایر مراجع قضایی و غیرقضایی اختصاصی و عمومی، مراجعه و حضور در کلیه مراجع مذکور با کلیه اختیارات مورد نیاز در فرآیند دادرسی از آغاز تا خاتمه، حق تجدید نظر خواهی، فرجام خواهی و واخواهی، اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعاوی یا درخواست، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل و تعیین جاعل، امضاء قراردادها حاوی شرایط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، اقرار در ماهیت دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی تقابل و دفاع در آن، ورود ثالث و دفاع دعوی ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم، تامین ارجاع به مصدق و کارشناسی و تعیین آنها و انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل به غیرو لوکرارا، امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۵۱۹۹۲۱۸۵۳۴۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13484046
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰

- بنا به تفویض اختیارمجمع عمومی فوق العاده مورخ۰۷/۰۴/۹۴ به هیات مدیره ونامه شماره۰۳۱/ ۳۴۳۰۹۳/۹۶۹مورخ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ سازمان بورس واوراق بهاداروبه استناد صورتجلسه‌ی هیات مدیره مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶سرمایه شرکت ازمبلغ ۶۸۰میلیاردریال به ۱۰۰۰ میلیاردریال منقسم به۱۰۰۰میلیون سهم یکهزاریالی ازمحل سودانباشته افزایش یافت وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ش۹۶۰۴۰۳۶۷۶۴۹۸۹۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13486024
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۴/۱۳۹۶ پیرو آگهی مکانیزه شماره ۱۳۹۶۳۰۴۲۷۰۸۸۰۰۰۰۳۸مورخ۰۳/۰۴/۱۳۹۶مبنی بر افزایش سرمایه شرکت از مبلغ۶۸۰میلیارد ریال به ۱۰۰۰میلیارد ریال منقسم به ۱۰۰۰میلیون سهم یکهزار ریالی از محل سود انباشته تاریخ صورتجلسه هیات مدیره۳۱/۰۳/۱۳۹۶ صحیح است که بدین ترتیب اصلاح گردید. ش۹۶۰۴۰۴۲۸۹۵۷۶۷۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13495762
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه، صورت عملکرد سود وزیان سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شماره ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۶ انتخاب گردیدند روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضای حقوقی هیئت مدیره برای دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت اقتصادی و خودکفائی آزادگان (به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵) شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان (به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۶۱۵) شرکت صنعتی پارس مینو (به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷) شرکت رهاورد سازندگی آزادگان (به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۵۱۹۷۵۰) موسسه فرهنگی پیام آزادگان (به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۴۱۹۵) ش۹۶۰۴۱۲۹۷۲۵۳۰۹۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13495765
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مواردذیل به موضوع شرکت الحاق گردید: انجام آزمون در دامنه فعالیت اصلی اساسنامه شرکت، درصورت ضرورت قانونی پس ازاخذ مجوزهای لازم وماده مربوطه دراساسنامه اصلاح گردید. ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ وصدور پروانه فعالیت نمیباشد. ش۹۶۰۴۱۲۱۹۱۹۶۸۳۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13675155
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مجید غلاث با کد ملی ۱۰۶۲۶۲۰۹۱۷ به نمایندگی از شرکت اقتصادی و خودکفایی آزادگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۳۱۶۵ به موجب حکم شماره ۱۰۰۶۳۲/آ مورخ ۰۸/۰۶/۹۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره. آقای وحید هوشنگ نژاد با کد ملی ۰۰۵۳۲۳۸۲۶۱ به نمایندگی از شرکت صنعتی پارس مینو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۰۲۴۷ به موجب حکم شماره ۱۳۰۵ مورخ ۱۱/۰۶/۹۶ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره. آقای فرج اله فصیحی رامندی با کد ملی ۴۳۹۰۴۹۳۵۸۲ به نمایندگی رهاورد سازندگی آزادگان به شناسه ملی۱۰۱۰۱۵۹۷۵۰ به موجب حکم شماره ۰۴۹/۱۹۶مورخ ۰۸/۰۶/۹۶ بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره. آقای محسن قطبی با کد ملی ۰۰۳۹۲۸۱۴۸۵ به نمایندگی از شرکت خدمات مالی و مدیریت معین آزادگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۰۹۶۱۵ به موجب حکم شماره ۱۲۳۴۴/م. آ مورخ ۳۰/۰۶/۹۶ بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره. آقای محمدعلی ملتجائی با کد ملی ۱۳۷۷۲۳۱۲۵۹ به نمایندگی از مؤسسه فرهنگی پیام آزادگان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۲۴۱۹۵ به موجب حکم شماره ۲۳/۳۰۰۰/آ. پ. م مورخ ۲۸/۰۶/۹۶ بعنوان عضو غیر موظف هیئت مدیره. آقای محمدتقی قلندرلکی به شماره کد ملی ۳۲۵۰۴۲۲۹۸۳ بعنوان مدیرعامل خارج از هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تاتاریخ۰۷/۰۴/۹۸ انتخاب گردیدند.. طی ماده ۳۷ اساسنامه شرکت، هیئت مدیره قسمتی از اختیارات خود را به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض نمود: ۶ ۱ اداره امور جاری شرکت مطابق اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره ۶ ۲ انجام کلیه مکاتبات عادی و جاری شرکت ۶ ۳ نصب و عزل کلیه ماموران و کارکنان شرکت، تعیین شغل، حقوق و دستمزد، پاداش، ترفیع، تنبیه، معافیت و خروج از خدمت، بازنشستگی آنان بر مبنای آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره، نمودار سازمانی و بودجه مصوب شرکت به استثناء مدیران. ۶ ۴ نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث حقیقی و حقوقی و موسسات خصوصی با حق توکیل به غیر. ۶ ۵ وصول مطالبات شرکت، پرداخت دیون آن اعم از اصل و فرع ۶ ۶ افتتاح و انسداد حساب و استفاده از آن به نام شرکت نزد بانکها ۶ ۷ تعیین میزان استهلاک دارائیهای شرکت بر اساس قوانین جاری کشور ۶ ۸ تنظیم خلاصه صورت دارائی و قروض شرکت هر سه ماه یکبار و ارائه به بازرس شرکت و سازمان بورس اوراق بهادار ۶ ۹ تنظیم صورت دارائی، دیون شرکت پس از انقضای سال مالی و همچنین ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مطابق ماده ۲۳۲ قانون تجارت ۶ ۱۰ پیشنهاد آئین نامه‌های داخلی و تشکیلات سازمانی و نمودار سازمانی ۶ ۱۱ پیشنهاد بودجه به منظور طرح و تصویب در هیئت مدیره ۶ ۱۲ پیشنهاد دریافت هرگونه وام و اعتبار ۶ ۱۳ اقامه دعوی علیه دیگران و دفاع از هرگونه دعوی علیه شرکت با رعایت مصالح شرکت ۶ ۱۴ مبادرت به تقاضا و اقدام برای ثبت هرگونه علائم تجاری و اختراعات ۶ ۱۵ حق اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هردعوی حقوقی و کیفری در دادسراها، دادگاه‌ها، دیوان عالی کشور، دیوان عدالت اداری، دادستان کل کشور و سایر مراجع قضایی و غیر قضایی اختصاصی و عمومی، حق مراجعه و حضور در کلیه مراجع مذکور با کلیه اختیارات مورد نیاز در فرایند دادرسی از آغاز تا خاتمه، حق تجدیدنظر خواهی، فرجام خواهی و وا خواهی، اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعاوی یا درخواست، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف مقابل و تعیین جاعل، حق امضاء قرادادها حاوی شرایط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرائیه و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به و وجوه ایداعی و تعقیب آنها، اقرار در ماهیت دعوی، جلب ثالث و دفاع از دعوی ثالث، دعوی تقابل و دفاع در آن، ورود ثالث و دفاع دعوی ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرائم، تامین ارجاع به مصدق و کارشناسی و تعیین آنها و انتخاب و عزل وکیل و نماینده با حق توکیل به غیر و لوکرارا. *امضاء کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب هر یک با امضاءمدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۸۰۲۸۶۹۷۸۰۵۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13762329
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها وعقوداسلامی با امضاءمدیرعامل ورئیس هیئت مدیره ودرغیاب هریک با امضامدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره با یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبراست و مکاتبات عادی باامضا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۹۲۵۸۲۷۶۴۰۹۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13874647
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: *محل شرکت به: استان زنجان شهرستان خرمدره بخش مرکزی شهر خرمدره خرم خیابان مینو خیابان (امام خمینی) پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی ۴۵۷۱۸۱۷۵۷۶انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۶۱۱۲۶۵۴۵۴۹۸۱۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14108226
آگهی تغییرات شرکت صنعتی مینو شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۶۰۰۰۲۱۴۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۷ ونامه شماره ۳۶۲۵۰/۱۲۲مورخه ۷/۴/۹۷سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: * ترازنامه، صورت عملکرد سود وزیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. * موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی بهراد مشار به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. * روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۴۱۴۵۴۳۷۲۵۲۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمدره
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه