شرکت گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10420358245


شماره ثبت:
43172
تعداد بازدید:
23
تأسیس:
1392/10/26
آدرس:
كيلومتر 10جاده اهواز-بندر امام خميني 6178813111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
کریم سلمان پور 13069597
علی اصغر مشهدی زاده 13069597
محمود شریفی 13069597
آقای علی مسیبی بهروز 13069601
سید محمدکمال مدیحی 13069601
حسن سعید درودی 13069601
آقای همایون شیخ الاسلام 13400431
مجید محسنی 13400431
عباس ابراهیمی 14061563
محمد پیری 14061563
عباس آرگون 14061563
سید سعید شمسی نژاد 14061563
علی رضا معماری 14061563
آقای محمد شهسواری 14285167

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1714060
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته، بروات، قراردادها، سایر اسناد تعهدآور و اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو تن از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیات مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. به استناد ماده ۴۹ اساسنامه اختیارات هیئت مدیره به شرح صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید و ماده مربوطه در اساسنامه شرکت اصلاح گردید. ش۹۳۰۹۰۸۳۸۴۲۱۸۱۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069597
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴با نمایندگی علی اصغر مشهدی زاده به شماره ملی ۱۷۵۵۳۸۲۹۶۰ شرکت صنعت فولاد شادگان (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۴۰۰۴۲۸۹۱۰۰بانمایندگی سیدمحمد کمال مدیحی به شماره ملی۱۸۸۱۵۲۷۴۶۸ شرکت فرهنگی ورزشی آینده سازان فولاد خوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۷۶۶۴۲ با نمایندگی کریم سلمان پور به شماره ملی ۱۸۱۹۰۰۹۰۰۹ شرکت ایده پردازان صنعت فولاد (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۴۲۰۲۷۷۸۵۵با نمایندگی محمود شریفی به شماره ملی ۱۷۵۵۳۵۳۶۲۶ حسن سعید درودی به شماره ملی ۴۳۲۱۹۷۶۳۴۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۷۱۹۲۶۴۹۳۲۹۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069599
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل انتخاب گردید: شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴با نمایندگی علی اصغر مشهدی زاده به شماره ملی ۱۷۵۵۳۸۲۹۶۰رئیس هیئت مدیره شرکت صنعت فولاد شادگان (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۴۰۰۴۲۸۹۱۰۰ بانمایندگی سیدمحمد کمال مدیحی به شماره ملی۱۸۸۱۵۲۷۴۶۸مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره شرکت فرهنگی ورزشی آینده سازان فولاد خوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۷۶۶۴۲ با نمایندگی کریم سلمان پور به شماره ملی۱۸۱۹۰۰۹۰۰۹ عضو هیئت مدیره شرکت ایده پردازان صنعت فولاد (سهامی خاص) باشناسه ملی۱۰۴۲۰۲۷۷۸۵۵ با نمایندگی محمود شریفی به شماره ملی۱۷۵۵۳۵۳۶۲۶عضو هیئت مدیره حسن سعید درودی باکدملی ۴۳۲۱۹۷۶۳۴۰ عضو هیئت مدیره کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها، سایر اسناد تعهدآور و اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و درغیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو تن از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۷۱۹۳۶۰۸۱۸۴۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069601
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵

تا تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۶معرفی شد. سمت اعضای هیئت مدیره تا تاریخ۲۴/۱۰/۱۳۹۶تعیین شد: شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴با نمایندگی علی اصغر مشهدی زاده به شماره ملی ۱۷۵۵۳۸۲۹۶۰رئیس هیئت مدیره شرکت صنعت فولاد شادگان (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۴۰۰۴۲۸۹۱۰۰ بانمایندگی علی مسیبی بهروزبه شماره ملی۰۳۲۰۲۳۷۵۰۸ نایب رئیس هیئت مدیره شرکت فرهنگی ورزشی آینده سازان فولاد خوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی۱۰۴۲۰۰۷۶۶۴۲بانمایندگی کریم سلمان پوربه شماره ملی ۱۸۱۹۰۰۹۰۰۹عضو هیئت مدیره شرکت ایده پردازان صنعت فولاد (سهامی خاص) باشناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۷۷۸۵۵ با نمایندگی محمود شریفی به شماره ملی ۱۷۵۵۳۵۳۶۲۶ عضو هیئت مدیره حسن سعید درودی با شماره ملی ۴۳۲۱۹۷۶۳۴۰ عضو هیئت مدیره سیدمحمد کمال مدیحی با شماره ملی ۱۸۸۱۵۲۷۴۶۸ مدیرعامل کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته‌ها، بروات، قراردادها و سایر اسناد تعهدآور و اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهرشرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو تن از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. بخشی از اختیارات هیئت مدیره طبق صورت جلسه به مدیرعامل تفویض شد. ش۹۵۰۷۱۹۶۶۱۱۴۹۲۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069603
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴مشتمل بر ترازنامه، صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت باشناسه ملی۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی بهمند باشناسه ملی۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه دنیای اقتصاد برای درج آگهی‌های شرکت درسال۱۳۹۵انتخاب گردید. ش۹۵۰۷۱۹۱۱۴۱۶۱۲۱۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13160762
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: مجید محسنی باکدملی۰۰۳۹۴۴۹۲۵۴به عنوان عضو هیات مدیره (به جای حسن سعید درودی) عباس آرگون باکدملی ۰۰۵۱۲۴۲۱۶۸ بعنوان مدیرعامل (خارج از اعضاء هیات مدیره) برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ۲۴/۱۰/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. همایون شیخ الاسلام باکدملی۱۲۸۲۲۳۷۶۰۸به عنوان نماینده حقوقی شرکت ایده پردازان صنعت فولاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۷۷۸۵۵به جای محمود شریفی انتخاب گردید. هیات مدیره اختیارات موضوع ماده ۴۵ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. ش۹۵۰۹۰۷۱۸۰۸۰۰۳۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13160764
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مجید محسنی به شماره ملی۰۰۳۹۴۴۹۲۵۴به عنوان عضو جدید هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۶به جای حسن سعید درودی انتخاب گردید. ش۹۵۰۹۰۷۳۰۶۶۲۵۷۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13350519
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۴۳۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ده میلیارد ریال به مبلغ پنج هزار میلیارد ریال منقسم به پنج میلیارد سهم یک هزار ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق مطالبات حال شده سهامداران افزایش یافت. در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. ش۹۵۱۲۲۲۸۱۳۳۱۱۷۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13400431
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل گردید و اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید: موضوع شرکت و نوع فعالیت‌های آن: الف موضوع اصلی: • ایجاد، تاسیس، مشارکت در بنگاه‌های اقتصادی و خدماتی در زمینه‌های مختلف اعم از صنعت و معدن، حمل و تقل، کشاورزی، بازرگانی، ساختمانی، انرژی، مدیریتی مشاوره‌ای • انجام کلیه فعالیت‌های خدمات و امور بازرگانی داخلی و بین المللی مجاز شامل تهیه و توزیع و خرید و فروش، واردات و صادرات کلیه اقلام مجاز بازرگانی و صنعتی و خدمات پس از فروش از قبیل گارانتی نصب تجهیزات و خدمات حق العمل کاری و ارائه خدمات مدیریتی داخلی و بین المللی و ترخیص کالا از گمرکات کشور • ایجاد شعب و نمایندگی در داخل و خارج از کشور و همچنین اخذ نمایندگی از شرکت‌های داخلی و خارجی در زمینه‌های مختلف، برپایی نمایشگاه‌ها و همایش‌ها و سمینارهای داخلی و خارجی و شرکت در آن. ب موضوع فرعی: • انجام کلیه فعالیت‌های سرمایه گذاری و مشارکت در سایر شرکت‌ها جهت خرید محصولات و تامین مواد اولیه مورد نیاز آنان، همچنین امور مرتبط با ایجاد و تاسیس خطوط تولیدی صنعتی و غیرصنعتی جهت انجام فعالیت‌های تولیدی و فعالیت در امور ساخت واحدهای تولیدی و صنعتی و غیرصنعتی بصورت FEC و فاینانس، شرکت در مناقصات دولتی و غیردولتی داخلی و خارجی و پیمانکاری و مشاوره و نظارت فنی طراحی و اجرا و احداث پروژه‌های عمرانی و صنعتی و ساخت و ساز ساختمان سازی در داخل و خارج از کشور. • اخذ وام و تسهیلات و ضمانتنامه‌های ارزی و ریالی از منابع و بانک‌ها و موسسات داخلی و خارجی و سرمایه گذاری با شرکت‌های داخلی و بین المللی جهت انجام فعالیت‌های شرکت در راستای اجرای ماده ۴۴ قانون اساسی و خصوصی سازی مدیریت با انجام خدمات مالی و حسابداری و استقرار سیستم مالی • انجام امور مشاوره و انجام کلیه عملیات تجاری مجاز اعم از خرید و فروش و معاملات پایاپای در قالب مقررات و قوانین کشور با شخصیت حقوقی و حقیقی داخلی و خارجی در جهت انجام و گسترش اهداف شرکت و تامین نیروی انسانی مورد نیاز شرکت و کلیه فعالیت‌های مجاز به نحوی که در سوددهی شرکت موثر باشد. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: اهواز کیلومتر ۱۰ جاده اهواز به بندرامام خمینی (ره) مدت شرکت: فعالیت شرکت از تاریخ تاسیس با مدت نامحدود خواهد بود. سرمایۀ شرکت و مبلغ پرداخت شده: ۵۰۰۰ میلیارد ریال سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است. هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) با شماره ثبت۳۱۹۹ وشناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴ با نمایندگی علی اصغر مشهدی زاده باکدملی۱۷۵۵۳۸۲۹۶۰ بعنوان رئیس هیأت مدیره شرکت صنعت فولاد شادگان (سهامی خاص) با شماره ثبت۱۱۶۱ و شناسه ملی۱۴۰۰۴۲۸۹۱۰۰ با نمایندگی علی مسیبی بهروز باکدملی۰۳۲۰۲۳۷۵۰۸ بعنوان نایب رئیس هیأت مدیره شرکت فرهنگی و ورزشی اینده سازان فولاد خوزستان (سهامی خاص) به شماره ثبت۳۲۰۷۲وشناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۷۶۶۴۲ با نمایندگی همایون شیخ الاسلام با کدملی ۱۲۸۲۲۳۷۶۰۸بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت ایده پردازان صنعت فولاد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۵۲۶۵ و شناسه ملی۱۰۴۲۰۲۷۷۸۵۵ با نمایندگی کریم سلمان پور باکدملی ۱۸۱۹۰۰۹۰۰۹ بعنوان عضو هیأت مدیره آقای مجید محسنی باکدملی۰۰۳۹۴۴۹۲۵۴ بعنوان عضو هیأت مدیره شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی بر اساس ماده ۱۷ اساسنامه، در کلیه مجامع عمومی کلیه صاحبان سهام شخصا یا نمایندگان قانونی (وکیل یا قائم مقام قانونی) آنها به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی صرفنظر از تعداد سهام خود میتوانند حضور بهم رسانند. برای هریک سهم خود فقط یک رای خواهند داشت. مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه. هرگاه شرکت طبق اساسنامه منحل گردد امور مربوط به تصفیه آن با متابعت از مقررات لایحه قانونی اصلاح قسمتی از قانون تجارت بعمل خواهد آمد. مگر در مورد ورشکستگی که تابع مقررات مربوط به ورشکستگی می‌باشد. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: بر اساس صورت مالی حسابرسی شده منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ (میلیون ریال) مجموع بدهی‌های کوتاه مدت ۱ ۱ ۱۱، ۰۱۲، ۰۳۹ مجموع بدهی‌های بلند مدت ۱ ۲ ۱۲، ۰۵۸، ۳۲۲ جمع ۲۳، ۰۷۰، ۳۶۱ ۱ مبلغ ۱۴٫۹۷۴۱۵۴ میلیون ریال بابت اسناد واگذاری سازمان خصوصی سازی بابت خرید سهام شرکت سنگ آهن مرکزی ایران میباشد که طی چند فقره چک می‌باشد. ۲ مبلغ ۴٫۹۹۱٫۳۸۵ میلیون ریال مربوط به تعهدات آتی به سازمان خصوصی سازی، بابت خرید سهام سنگ آهن مرکزی ایران می‌باشد که طی دو فقره چک با دوره پرداخت شش ماهه عهده بانک اقتصاد نوین شعبه شریعتی اهواز صادر و تسلیم شده است.) روزنامۀ کثیرالانتشار شرکت: دنیای اقتصاد. ش۹۶۰۲۰۴۳۷۷۵۸۶۹۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13448701
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵

درقسمت اطلاعات اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل متن ذیل از قلم افتاده است که بدین وسیله اصلاح می‌گردد: آقای عباس آرگون با کدملی ۰۰۵۱۲۴۲۱۶۸ بعنوان مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیده است. ش۹۶۰۳۰۷۶۱۲۹۴۱۹۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13695725
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تصویب گردید. روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی بهمند به شماره ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۸۱۴۵۰۶۲۶۳۹۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14061563
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴با نمایندگی عباس ابراهیمی با کدملی ۳۵۵۹۴۹۱۰۲۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت صنعت فولاد شادگان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۸۹۱۰۰ با نمایندگی علی اصغر مشهدی زاده با کدملی ۱۷۵۵۳۸۲۹۶۰ به سمت نایب رییس هیئت مدیره و شرکت ایده پردازان صنعت فولاد (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۷۷۸۵۵ با نمایندگی سیدسعید شمسی نژاد با کدملی ۰۳۸۴۲۳۱۸۱۰ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت فرهنگی ورزشی آینده سازان فولاد خوزستان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۷۶۶۴۲ با نمایندگی محمد پیری با کدملی ۳۷۸۱۱۳۵۱۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت توسعه اقتصادی فراگیر وفا (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۶۲۹۸۲ با نمایندگی آقای علیرضا معماری با کدملی ۴۱۳۰۹۴۵۱۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره و عباس آرگون با کدملی ۰۰۵۱۲۴۲۱۶۸ به سمت مدیرعامل خارج از اعضای هیئت مدیره کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته، بروات، قراردادها، سایر اسناد تعهدآور و اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو تن از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره اختیارات موضوع ماده ۳۷ اساسنامه را به مدیرعامل تفویض نمود. ش۹۷۰۳۱۲۲۱۶۷۹۲۸۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14061564
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت فولاد خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴ و شرکت صنعت فولاد شادگان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۲۸۹۱۰۰ و شرکت ایده پردازان صنعت فولاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۷۷۸۵۵ و شرکت فرهنگی ورزشی آینده سازان فولاد خوزستان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۷۶۶۴۲ و شرکت توسعه اقتصادی فراگیر وفا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۰۶۲۹۸۲ ۲ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارقام نگر آریا با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی آرمان آروین پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۳۸۹۵۳ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۳۱۲۴۰۸۹۲۲۱۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14285167
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد شهسواری به شماره ملی ۰۰۵۲۹۲۱۸۹۱ به نمایندگی از شرکت فولاد خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۸۲۹۴ به سمت رئیس هیئت مدیره تا تاریخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۸ تعیین گردید. کلیه اوراق بهادار، چکها، سفته، بروات، قراردادها، سایر اسناد تعهدآور و اوراق تجاری با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود و در غیاب مدیرعامل با امضاء متفق دو تن از اعضاء هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیئت مدیره و همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14375816
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت فراگیر فولاد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۱۷۲ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۳۵۸۲۴۵

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۰/۰۸/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به گروه توسعه فراگیر فولاد خوزستان تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. اساسنامه جدید مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش۹۷۱۰۰۳۱۳۹۵۴۱۱۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه