تعاونی بین المللی حفاری اسپاد کنگان

شرکت تعاونی بین المللی حفاری اسپاد کنگان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10420295911
خوزستان-شهر اهواز-بلوار پاسدارن-كوي عابدي -خيابان پنجم-پلاك 328-مجتمع اسپاد 6165834758
6
افراد
16
آگهی‌ها
37055
شماره ثبت
1389/2/21
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 688134
آگهی تغییرات شرکت تعاونی بین المللی حفاری اسپاد کنگان سهامی عام شماره ثبت ۳۷۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۹۵۹۱۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه اصول نگر آریا بعنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار نور خوزستان و جام جم جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شدند ۳ اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل میباشند: آقای خدامراد جهانبخشی و آقای عبدالعلی محمدی طاهرزاده و خانم منیژه زیبا و آقای محمدرضا احمدی نژاد بعنوان عضو علی البدل و آقای محمد سبز غلامی و آقای مهدی خیری و آقای محمد مهدی سیاح بعنوان عضو علی البدل تا تاریخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ بتصویب شد ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای خدامراد جهانبخشی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالعلی محمدی طاهرزاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم منیژه زیبا بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد سبز غلامی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی خیری بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا احمدی نژاد بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای محمد مهدی سیاح بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای عبدالعلی محمدی طاهرزاده بسمت مدیرعامل. ۶ اختیارات هیئت مدیره بشرح صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید ۷ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و بروات اوراق بهادار با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و نامه‌های با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۳/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرارگرفت. ش۳۰۰۹۸۰۰۰۶۱۱۱۱۷۲۹۱۴۱۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز واحد ثبتی اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 753191
آگهی تغییرات شرکت تعاونی بین المللی حفاری اسپاد کنگان سهامی عام شماره ثبت ۳۷۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۹۵۹۱۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال بمبلغ ۰۰۰/۴۲۰/۵۶۳/۸ ریال منقسم به هشتصد و پنجاه و شش هزار و سیصد و چهل و دو سهم بانام به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱۰ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردید افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۸ ماده بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید. در تاریخ ۳/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش۳۰۰۹۸۰۰۰۶۱۱۱۱۹۷۴۵۵۱۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز واحد ثبتی اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1045112
آگهی تغییرات شرکت تعاونی بین المللی حفاری اسپاد کنگان سهامی عام شماره ثبت ۳۷۰۵۵ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۹۵۹۱۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای خدامراد جهانبخشی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد سبزغلامی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالعلی محمدی طاهر زاده بسمت عضو هیئت مدیره و خانم منیژه زیبا بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی خیری بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد رضا احمدی نژاد بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای محمد مهدی سیاح بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای محمد سبز غلامی بسمت مدیرعامل. در تاریخ ۴/۲/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. ش۳۰۰۹۸۰۰۰۶۱۱۴۳۲۴۶۵۷۲۰ مسئول ثبت شرکت‌های اهواز واحد ثبتی اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1201357
آگهی تغییرات شرکت تعاونی بین المللی حفاری اسپاد کنگان سهامی عام شماره ثبت ۳۷۰۵۵ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۹۵۹۱۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارژنگ خبره بعنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار نور خوزستان و ایران جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ بتصویب رسید. در تاریخ ۳۰/۶/۹۲ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۳۰۰۹۸۰۰۰۶۱۷۹۰۲۸۲۹۵۴۹ رئیس ثبت شرکتهای اهواز واحد ثبتی اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1610294
آگهی تغییرات شرکت تعاونی بین المللی حفاری اسپاد کنگان سهامی عام شماره ثبت ۳۷۰۵۵ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۹۵۹۱۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۴۲۰/۵۶۳/۸ ریال بمبلغ ۰۰۰/۸۴۰/۱۲۶/۱۷ ریال منقسم به ۶۸۴/۷۱۲/۱ سهم ۰۰۰/۱۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق صدور سهام جدید و از محل سود انباشته تأمین گردیده افزایش یافته است. ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۲ تکمیل امضاء گردیده است. ش۳۰۰۹۸۰۰۰۶۱۱۴۵۶۳۰۱۲۸۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10369858
آگهی تغییرات شرکت تعاونی بین المللی حفاری اسپاد کنگان سهامی عام شماره ثبت ۳۷۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۹۵۹۱۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۵/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال بمبلغ ۰۰۰/۴۲۰/۵۶۳/۸ ریال منقسم به هشتصد و پنجاه و شش هزار و سیصد و چهل و دو سهم بانام به ارزش هر سهم ۰۰۰/۱۰ ریال که تماما از طریق صدور سهام جدید و از محل تبدیل مطالبات حال شده پرداخت گردید افزایش یافت در نتیجه ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ۲ اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۸ ماده بتصویب رسید و جایگزین اساسنامه سابق گردید. در تاریخ ۳/۷/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضا قرار گرفت. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز واحد ثبتی اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10496968
آگهی تغییرات شرکت تعاونی بین المللی حفاری اسپاد کنگان سهامی عام بشماره ثبت ۳۷۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۹۵۹۱۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شعبه به نشانی استان هرمزگان شهر کیش خیابان سنایی بلوار اندیشه پلاک ۵۴ و به مدیریت خدامراد جهانبخشی تاسیس گردید. در تاریخ ۲۷/۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز واحد ثبتی اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10576407
آگهی تغییرات شرکت تعاونی بین المللی حفاری اسپاد کنگان سهامی عام شماره ثبت ۳۷۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۹۵۹۱۱
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه اصول نگر آریا بعنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی آتیه اندیش ارقام بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار نور خوزستان و جام جم جهت نشر آگهیهای شرکت انتخاب شدند ۳ اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل میباشند: آقای خدامراد جهانبخشی و آقای عبدالعلی محمدی طاهرزاده و خانم منیژه زیبا و آقای محمدرضا احمدی نژاد بعنوان عضو علی البدل و آقای محمد سبز غلامی و آقای مهدی خیری و آقای محمد مهدی سیاح بعنوان عضو علی البدل تا تاریخ ۲۸/۰۳/۱۳۹۳ ۴ ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰ بتصویب شد ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: آقای خدامراد جهانبخشی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عبدالعلی محمدی طاهرزاده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم منیژه زیبا بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد سبز غلامی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی خیری بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمدرضا احمدی نژاد بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای محمد مهدی سیاح بسمت عضو هیئت مدیره (بعنوان عضو علی البدل) و آقای عبدالعلی محمدی طاهرزاده بسمت مدیرعامل. ۶ اختیارات هیئت مدیره بشرح صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید ۷ کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته و بروات اوراق بهادار با امضای مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و نامه‌های با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. در تاریخ ۳/۵/۱۳۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرارگرفت. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز واحد ثبتی اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10604226
آگهی تاسیس شعبه شرکت تعاونی بین‌المللی حفاری اسپاد کنگان سهامی عام ثبت شده بشماره ۳۷۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۹۵۹۱۱
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/۸۹ شعبه‌ای از شرکت در جزیره کیش به نشانی خیابان سنایی، نبش بلوار اندیشه قطعه BO۱۰۷A طبقه دوم، واحد ۲۰۴ تاسیس و آقای خدامراد جهان بخشی بسمت مدیر‌ شعبه انتخاب گردید. اداره ثبت شرکتها و مالکیتهای صنعتی و معنوی منطقه آزاد کیش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13268662
آگهی تغییرات شرکت تعاونی بین المللی حفاری اسپاد کنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۹۵۹۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: محمدرضا احمدی نژاد ۱۸۸۱۵۶۳۸۰۴ نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل فاضل مکوندی ۱۹۷۱۷۷۰۰۸۶ منشی هیئت مدیره و خدامراد جهانبخشی ۱۸۴۰۳۳۱۵۷۷ رئیس هیئت مدیره. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور قراردادها و عقود اسلامی با مدیرعامل به اتفاق رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. حق امضای کلیه اوراق عادی و نامه‌های اداری با مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۱۰۳۲۵۳۴۷۲۹۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13270843
آگهی تغییرات شرکت تعاونی بین المللی حفاری اسپاد کنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۹۵۹۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمدرضا احمدی نژاد ۱۸۸۱۵۶۳۸۰۴ - عبدالعلی محمدی طاهرزاده ۱۷۵۳۹۵۹۲۲۵ - فاضل مکوندی ۱۹۷۱۷۷۰۰۸۶ - منیژه زیبا ۱۹۱۱۳۰۷۳۰۴ و خدامراد جهانبخشی ۱۸۴۰۳۳۱۵۷۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و مهدی خیری ۱۷۵۵۲۰۸۷۱۵ و علیرضا مراد حاجتی ۱۹۷۱۰۱۱۱۹۳ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی و خدمات مالی ارژنگ خبره ۱۰۳۲۰۸۵۵۰۶۸به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرتین پرگاس ۱۴۰۰۳۹۳۹۶۴۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه اصلی و روزنامه کیهان به عنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ تصویب گردید. ش۹۵۱۱۰۴۱۰۹۱۲۷۲۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13579465
آگهی تغییرات شرکت تعاونی بین المللی حفاری اسپاد کنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۹۵۹۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۵ و تاییدیه اداره تعاون شهرستان اهواز به شماره ۵۵۱۹۷ مورخ ۲۱/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی اهواز به آدرس بلوار پاسداران، کوی عابدی، خیابان پنجم، پلاک ۳۲۸، مجتمع اسپاد، کدپستی:۶۱۶۵۸۳۴۷۵۸ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۶۰۶۰۵۴۲۳۷۴۸۷۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13696345
آگهی تغییرات شرکت تعاونی بین المللی حفاری اسپاد کنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۹۵۹۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ تصویب گردید. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار اصلی و روزنامه کیهان بعنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. موسسه حسابرسی ارژنگ خبره به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۵۰۶۸ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرتین پرگاس به شناسه ملی۱۴۰۰۳۹۳۹۶۴۰ بعنوان بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۸۱۵۹۷۷۷۰۸۱۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14014484
آگهی تغییرات شرکت تعاونی بین المللی حفاری اسپاد کنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۹۵۹۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۰۹/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۸۴۰/۱۳۶/۱۷ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳۰ ریال افزایش یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۷۰۲۱۶۱۱۷۲۸۶۸۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14328294
آگهی تغییرات شرکت تعاونی بین المللی حفاری اسپاد کنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۹۵۹۱۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید. محمد رضا احمدی نژاد ۱۸۸۱۵۶۳۸۰۴ عبدالعلی محمدی طاهرزاده ۱۷۵۳۹۵۹۲۲۵ خدامراد جهانبخشی ۱۸۴۰۳۳۱۵۷۷ منیژه زیبا ۱۹۱۱۳۰۷۳۰۴ فاضل مکوندی ۱۹۷۱۷۷۰۰۸۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و مهرداد کوشا فر ۱۸۸۲۲۲۴۷۰۱ و مهدی خیری ۱۷۵۵۲۰۸۷۱۵ به عنوان اعضای علی البدل هیت مدیره. موسسه حسابرسی ارژنگ خبره بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی اصلی و موسسه حسابرسی آرتین پرگاس بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل برای سال ۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار اصلی و روزنامه همشهری بعنوان روزنامه علی البدل جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ش۹۷۰۹۰۵۸۵۰۱۱۷۷۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14332976
آگهی تغییرات شرکت تعاونی بین المللی حفاری اسپاد کنگان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۷۰۵۵ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۲۹۵۹۱۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردید: محمد رضا احمدی نژاد ۱۸۸۱۵۶۳۸۰۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل خدامراد جهانبخشی ۱۸۴۰۳۳۱۵۷۷ به سمت رئیس هیئت مدیره فاضل مکوندی ۱۹۷۱۷۷۰۰۸۶ به عنوان منشی هیئت مدیره. کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک، سفته، برات و اوراق بهادار با امضاء (مدیرعامل) به اتفاق (رئیس هیئت مدیره) با مهر شرکت دارای اعتبار است. و اوراق عادی و نامه‌ها با امضاء (مدیرعامل) و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۷۰۹۰۷۵۶۰۱۰۸۷۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک