شرکت سیمان بهبهان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10420111121


شماره ثبت:
817
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1378/7/21
آدرس:
استان خوزستان - شهرستان بهبهان - بخش مركزي - دهستان حومه - آبادي كارخانه سيمان بهبهان-خيابان فرعي-خيابان اصلي كارخانه سيمان بهبهان-پلاك 0-طبقه همكف- 6367156745

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای کمال صدیقی 1526136
آقای سعید جلالی 1526136
آقای علیرضا بستانیان 1526136
عبدالحمید صالحی 1526136
آقای علی محمد حریری 1526136
بانمایندگی احمدشریفی خیرآبادی 13213759
آقای فرهاد نیکخواه 13213759
محمدرضا عبدلی 13213759
آقای سیدفرشید معصومی 13213759
محمد حاج نایب 14090574

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 590329
آگهی تصمیمات شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) ثبت شده به شماره۸۱۷با کد شناسه ملی۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱

با استناد بنامه شماره: ۲۵۶۹۲۱/۱/۹۱ و صورتجلسه هیئت مدیره و مجمع عمومی مورخ ۶/۱۲/۹۰ موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت: هیئت مدیره شرکت حدود اختیارات و وظایف آقای علیرضا بستانیان مدیرعامل شرکت را بشرح ذیل نامبرده تفویض اختیار نمود: ۱ اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید و فروش طبق مقررات قانونی، اساسنامه و آئین نامه‌های ذیربط. ۲ انجام کلیه امور اداری شامل استخدام بجز مدیران و معاونین بلافصل که پس از تائید هیئت مدیره صورت می‌پذیرد تعیین وظایف و تفویض اختیار به کارکنان، ترفیع و گسترش آموزش، نصب و عزل تمامی کارکنان شرکت ۳ تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش و مزایای پایان خدمات برابر آئین نامه‌های شرکت. ۴ فروش محصولات تولیدی شرکت بر اساس ضوابط مربوطه و مصوبات هیئت مدیره. ۵ خرید داخلی و خارجی اعم از مواد، کالا، قطعات، ماشین آلات، تجهیزات فنی و اداری موردنیاز شرکت و انجام هزینه‌های جاری تا سقف بودجه هیئت مدیره با رعایت مفاد آئین نامه معاملات و سایر آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره ۶ تهیه و ارائه گزارشات و جداول مستمر ماهانه در خصوص فعالیت شرکت، وضعیت نقدینگی و سایر مسائل مهم و مبتلا به شرکت (جاری و سرمایه‌ای) در جلسه. ۷ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۸ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری ۹ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی و یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ۱۰ تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. ۱۱ اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شروط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی دار، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده یا حق وکیل مکرر، قرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جراین و امور مشابه دیگر ۱۲ تنظیم صورتهای مالی سالانه و بودجه سالانه و میان دوره‌ای و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۳ تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل پی از تصویب هیئت مدیره ۱۴ مطلع نمودن هیئت مدیره و بازرس قانونی از معاملات مذکور در ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت و معاملات با اشخاص وابسته بر اساس ترتیبات مقرر در قانون یاد شده. ش۱۱۴۳۹۷۶ ثبت اسناد و املاک بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 656423
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۸۱۷با کد شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱

با استناد بنامه وارده شماره ۱۹۶۱۷ ۱۲/۴/۹۱ با انضمام صورتجلسه هیئت مدیره و صورتجلسه مجمع عمومی مورخ ۲۷/۳/۹۱ موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت: ۱ آقایان کمال صدیقی به عنوان رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف بنمایندگی از سیمان قائن احد شریفی خیرآبادی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف بنمایندگی از شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز آقای علیرضا بستانیان بعنوان مدیرعامل و عضو غیرموظف هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت سیمان فارس خوزستان و تقی حاجیوند به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره بنمایندگی از شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان و حمید مشیریان به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره به نمایندگی از صندوقهای بازنشستگی، و پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت برای باقیمانده مدت دو سال انتخاب شدند. ج کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح زیر تعیین و تصویب نمود: ۱ اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید و فروش طبق مقررات قانونی، اساسنامه و آئین نامه‌های ذیربط. ۲ انجام کلیه امور اداری شامل استخدام بجز مدیران و معاونین بلافصل که پس از تایید هیئت مدیره صورت می‌پذیرد تعیین وظایف و تفویض اختیار به کارکنان، ترفیع و گسترش آموزش، نصب و عزل تمامی کارکنان شرکت. ۳ تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش و مزایای پایان خدمات برای آئین نامه‌های شرکت. ۴ فروش محصولات تولیدی شرکت بر اساس ضوابط مربوطه و مصوبات هیئت مدیره. ۵ خرید داخلی و خارجی اعم از مواد، کالا، قطعات، ماشین آلات، تجهیزات فنی و اداری موردنیاز شرکت و انجام هزینه‌های جاری تا سقف بودجه مصوب هیئت مدیره با رعایت مفاد آیین نامه معاملات و سایر آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. ۶ تهیه و ارائه گزارشات و جداول مستمر ماهانه در خصوص فعالیت شرکت، وضعیت نقدینگی و سایر مسائل مهم و مبتلا به شرکت (جاری و سرمایه‌ای) در جلسه. ۷ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۸ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری. ۹ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ۱۰ تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. ۱۱ اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاه‌ها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی و عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شروط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده یا حق وکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. ۱۲ تنظیم صورتهای مالی سالانه و بودجه سالانه و میان دوره‌ای و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۳ تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۴ مطلع نمودن هیئت مدیره و بازرس قانونی از معاملات مذکور در ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت و معاملات با اشخاص وابسته بر اساس ترتیبات مقرر در قانون یاد شده. ش۱۴۰۵۳۸۶ ثبت اسناد و املاک بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 714473
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۸۱۷ با کد شناسه ملی۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱

طبق صورتجلسه هیئت مدیره و صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۴/۹۱ طی نامه وارده ۲۹۲۳۳ ۲۲/۵/۹۱ موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت. ۱ آقایان مرتضی لطفی به نمایندگی از شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز به عنوان رئیس هیات مدیره و عضو غیر موظف و علیرضا بستانیان به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره و کمال صدیقی به نمایندگی از شرکت سیمان قائن به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و عضو غیر موظف و تقی حاجیوند به نمایندگی از شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان به عنوان عضو غیر موظف هیات مدیره و حمید مشیریان به نمایندگی از صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به عنوان عضو غیر موظف هیات مدیره بعنوان اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت دو سال انتخاب شدند. همچنین مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۴۱۴۸۳۶ ثبت اسناد و املاک بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 922173
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۸۱۷ با کد شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱

با استناد به نامه شماره ۶۸۱ ۷/۹/۹۱ با انضمام صورتجلسه هیئت مدیره و مجمع عمومی مورخ ۱۵/۰۸/۹۱ موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت: ۱ و آقای علیرضا بستانیان به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره، آقای عبدالحمید صالحی به نمایندگی از شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز به عنوان رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف و آقای کمال صدیقی به نمایندگی از شرکت سیمان قائن به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف و آقای تقی حاجیوند به نمایندگی از شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره و آقای حمید مشیریان به نمایندگی از صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره برای باقیمانده مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۶۰۶۴۰۲ ثبت اسناد و املاک بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1068711
آگهی تصمیمات شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۸۱۷ با کد شناسه ملی۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱

با استناد بنامه شماره ۱۲۶۹۲۵/۲/۹۲ و صورتجلسه هیئت مدیره و مجمع عمومی مورخ ۱۶/۲/۹۲ موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت. ۱ صورت سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۱ صاحبان سهام به اتفاق آراء مورد تصویب قرار گرفت. ۲ مقرر گردید از مبلغ ۰۶۷/۱۹۷/۲۸۰/۳۶۱ ریال سود قابل تخصیص مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۰۰/۳۱۳ ریال (به ازاء هر سهم ۷۰۰/۵ ریال خالص) طی مهلت مقرر در قانون تجارت به سهامداران پرداخت گردد. ۳ سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به پایان اسفند ۱۳۹۲ انتخاب گردید. ۴ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۱۶۵۲۴۳۷ ثبت اسناد و املاک بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1161073
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۸۱۷ با کد شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۳/۵/۹۲ و طی نامه وارده شماره ۱۷۲۳۰/۹۲/۶۰۷۴/۶/۹۲ موارد زیر درشرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت. ۱ آقای عبدالحمید صالحی به نمایندگی از شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز به عنوان رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف ۲ آقای علیرضا بستانیان به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره ۳ آقای کمال صدیقی به نمایندگی از شرکت سیمان قائن به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف ۴ آقای تقی حاجیوند به نمایندگی از شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره ۵ آقای علی محمد حریری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت به عنوان عضو غیرموظف هیئت مدیره برای باقیمانده مدت دو سال انتخاب گردیدند. همچنین مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هریک از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۶۹۶۸۵۵ ثبت اسناد و املاک بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1477982
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان سهامی عام شماره ثبت ۸۱۷ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۹/۰۲/۹۳ و طی نامه وارده شماره ۶۴۹۷/۹۳/۶۰۷ ۵/۳/۹۳ موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت. ۱ تصویب حسابها: پس از قرائت گزارش هیات مدیره و گزارش حسابرس و بازرس قانونی، ترازنامه مورخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ و صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ با توجه به مذاکرات و تکالیف محوله صاحبان سهام با اکثریت آرا مورد تصویب قرار گرفت. ۲ سازمان حسابرسی به شماره ثبت ۶۸۶۹۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به پایان اسفندماه ۱۳۹۳ انتخاب گردید و مجمع به هیات مدیره شرکت تفویض اختیار نمود تا با هماهنگی شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان نسبت به تعیین حق الزحمه و انعقاد قرارداد با موسسه مذکور اقدام نماید. ۳ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار شرکت تعیین گردید. ۴ مقرر گردید از مبلغ ۵۵۷، ۹۷۵، ۱۷۳، ۶۳۸ ریال سود قابل تقسیم مبلغ ۴۹۵، ۰۰۰ میلیون ریال بابت سود نقدی سهام (به ازاء هر سهم ۹، ۰۰۰ریال خالص) طبق برنامه زمانبندی پرداخت سود سهام سال ۱۳۹۲ و طی مهلت مقرر در قانون تجارت به سهامداران پرداخت و مابقی پس از کسر پاداش هیات مدیره در حساب سود انباشته باقی بماند. ۵ سهامداران حاضر در جلسه به اتفاق آراء اشخاص حقوقی زیر را به عنوان هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب نمودند. ۱ ۳ شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شماره ثبت ۴۰۸۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ ۲ ۳ شرکت سیمان قائن (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۶۴۹۱ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۱۵۴ ۳ ۳ شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۷۰ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۲۰۶۹۲ ۴ ۳ شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص) به شماره ثبت ۹۵۰۱ و شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۲۰۱۶۸ ۵ ۳ شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۷۱۳۳۶ و شناسه ملی ۱۰۱۰۲۱۳۷۹۵۱ ش۱۸۳۶۸۴۰ رئیس ثبت اسناد و املاک بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1526136
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان سهامی عام شماره ثبت ۸۱۷ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱

طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخه ۲۷/۰۳/۹۳ و طی نامه وارده شماره ۸۹۷۰/۹۳/۶۰۷ ۰۱/۰۴/۹۳ موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت: ۱ آقای علیرضا بستانیان با کد ملی ۲۳۷۰۳۳۹۶۴۰ بنمایندگی از شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان بسمت مدیرعامل و عضو موظف هیئت مدیره و کمال صدیقی با کد ملی ۳۸۷۳۳۱۲۱۳۱ بنمایندگی از شرکت سیمان قائن (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف و عبدالحمید صالحی با کد ملی ۲۵۷۱۵۷۰۹۴۳ بنمایندگی از شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف و آقایان سعید جلالی با کد ملی ۱۸۱۹۵۱۵۳۸۹ بنمایندگی از شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان و علی محمد حریری با کد ملی ۴۱۳۲۰۵۳۷۱۷ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت هر دو بسمت اعضای غیرموظف هیئت مدیره، همگی برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید، با امضای مدیرعامل و یک نفر از اعضای هیئت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ شرح وظایف و حدود اختیارات مدیرعامل بشرح زیر تعیین و تصویب گردید: ۱ اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید و فروش طبق مقررات قانونی، اساسنامه و آئین نامه‌های ذیربط ۲ انجام کلیه امور اداری شامل استخدام بجز مدیران ومعاونین بلافصل که پس از تائید هیئت مدیره صورت می‌پذیرد تعیین وظایف و تفویض اختیار به کارکنان، ترفیع و گسترش آموزش، نصب و عزل تمامی کارکنان شرکت. ۳ تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش و مزایای پایان خدمت برابر آئین نامه‌های شرکت. ۴ فروش محصولات تولیدی شرکت براساس ضوابط مربوطه و مصوبات هیئت مدیره. ۵ خرید داخلی و خارجی اعم از مواد، کالا، قطعات، ماشین آلات، تجهیزات فنی و اداری مورد نیاز شرکت و انجام هزینه‌های جاری تا سقف بودجه مصوب هیئت مدیره با رعایت مفاد آئین نامه معاملات و سایر آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره. ۶ تهیه و ارائه گزارشات و جداول مستمر ماهانه در خصوص فعالیت شرکت، وضعیت نقدینگی و سایر مسائل مهم و مبتلا به شرکت (جاری و سرمایه‌ای) در جلسه. ۷ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۸ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری ۹ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ۱۰ تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکت‌ها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. ۱۱ اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هر یک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هر یک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، استیفای کلیه اختیارات مورد نیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شروط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی داور، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده یا حق وکیل مکرر، اقرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جرایم و امور مشابه دیگر. ۱۲ تنظیم صورتهای مالی سالانه و بودجه سالانه و میان دوره‌ای و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۳ تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۴ مطلع نمودن هیئت مدیره و بازرس قانونی از معاملات مذکور در ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت و معاملات با اشخاص وابسته براساس ترتیبات مقرر در قانون یاد شده. ش۱۸۴۹۶۶۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9571158
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان بهبهان ثبت شده به شماره ۸۱۷ با کد شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱

با استناد به نامه شماره ۷۳۱۱ مورخ ۷/۱۱/۸۸ متضمن صورتجلسه هیئت مدیره مورخه ۱۴/۱۱/۸۸ موارد زیر در شرکت مذکور اتخاذ تصمیم قرارگرفت: ۱ هیئت مدیره جهت تسهیل در امور جاری شرکت، طبق این مصوبه موافقت می‌کند که کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور وکلیه مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضاء مدیر عامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیر عامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب دو نفر از اعضاء هیئت مدیره با امضاء یک نفر از اعضاء هیئت مدیره و مدیر مالی همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضا مدیر عامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است. ثبت اسناد املاک بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9699420
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۸۱۷ با کد شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱

با استناد بنامه وارده شماره: ۶۱۵۹۹ ۷/۱۲/۹۰ بانضمام صورتجلسه هیئت‎مدیره و مجمع عمومی مورخ ۶/۱۲/۹۰ موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت: ۱ آقایان علیرضا بستانیان به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان بسمت مدیرعامل و عضو موظف، و کمال صدیقی به سمت رئیس هیئت‎مدیره و عضو غیرموظف و احمد شریفی‎خیرآبادی بسمت نایب رئیس هیئت‎مدیره و عضو غیرموظف و داریوش بنی‎احمدی به سمت عضو غیرموظف و نادر شریعتمداری بعنوان عضو غیرموظف برای مدت دو سال انتخاب شدند. ۲ مقرر گردید کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت (چک‎ سفته برات قراردادها) و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد نماید با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت، و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضای هیئت‎مدیره و مهر شرکت معتبر میباشد و اوراق عادی و مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضای هر یک از اعضای هیئت‎مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ثبت اسناد و املاک بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9856857
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۸۱۷ با کد شناسه ملی۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱

طبق صورتجلسه هیئت مدیره و صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۴/۹۱ طی نامه وارده ۲۹۲۳۳ ۲۲/۵/۹۱ موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت. ۱ آقایان مرتضی لطفی به نمایندگی از شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز به عنوان رئیس هیات مدیره و عضو غیر موظف و علیرضا بستانیان به نمایندگی از شرکت سیمان فارس و خوزستان به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره و کمال صدیقی به نمایندگی از شرکت سیمان قائن به عنوان نایب رئیس هیات مدیره و عضو غیر موظف و تقی حاجیوند به نمایندگی از شرکت بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان به عنوان عضو غیر موظف هیات مدیره و حمید مشیریان به نمایندگی از صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت به عنوان عضو غیر موظف هیات مدیره بعنوان اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت دو سال انتخاب شدند. همچنین مقرر گردید کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و بطور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ثبت اسناد و املاک بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9948190
آگهی تصمیمات شرکت سیمان بهبهان (سهامی عام) ثبت شده به شماره۸۱۷با کد شناسه ملی۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱

با استناد بنامه شماره: ۲۵۶۹۲۱/۱/۹۱ و صورتجلسه هیئت مدیره و مجمع عمومی مورخ ۶/۱۲/۹۰ موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت: هیئت مدیره شرکت حدود اختیارات و وظایف آقای علیرضا بستانیان مدیرعامل شرکت را بشرح ذیل نامبرده تفویض اختیار نمود: ۱ اداره امور شرکت اعم از اداری، مالی، فنی، خرید و فروش طبق مقررات قانونی، اساسنامه و آئین نامه‌های ذیربط. ۲ انجام کلیه امور اداری شامل استخدام بجز مدیران و معاونین بلافصل که پس از تائید هیئت مدیره صورت می‌پذیرد تعیین وظایف و تفویض اختیار به کارکنان، ترفیع و گسترش آموزش، نصب و عزل تمامی کارکنان شرکت ۳ تعیین و پرداخت حقوق و مزایا و پاداش و مزایای پایان خدمات برابر آئین نامه‌های شرکت. ۴ فروش محصولات تولیدی شرکت بر اساس ضوابط مربوطه و مصوبات هیئت مدیره. ۵ خرید داخلی و خارجی اعم از مواد، کالا، قطعات، ماشین آلات، تجهیزات فنی و اداری موردنیاز شرکت و انجام هزینه‌های جاری تا سقف بودجه هیئت مدیره با رعایت مفاد آئین نامه معاملات و سایر آئین نامه‌های مصوب هیئت مدیره ۶ تهیه و ارائه گزارشات و جداول مستمر ماهانه در خصوص فعالیت شرکت، وضعیت نقدینگی و سایر مسائل مهم و مبتلا به شرکت (جاری و سرمایه‌ای) در جلسه. ۷ دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت. ۸ صدور، ظهرنویسی، قبولی، پرداخت و واخواست اوراق تجاری ۹ اتخاذ تصمیم در مورد امور مرتبط با ثبت و معامله کلیه حقوق غیرمادی و یا معنوی از جمله هرگونه حق اختراع، نام یا علائم تجاری و صنعتی، کپی رایت، سرقفلی و کلیه امتیازات متصوره. ۱۰ تحصیل تسهیلات از بانکها، شرکتها و موسسات رسمی با رعایت مقررات اساسنامه حاضر. ۱۱ اقامه هرگونه دعوی حقوقی و کیفری و دفاع از هر دعوای حقوقی و کیفری اقامه شده، در هریک از دادگاهها، دادسراها، مراجع قضائی یا غیرقضائی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری از طرف شرکت، دفاع از شرکت در مقابل هر دعوای اقامه شده علیه شرکت چه کیفری چه حقوقی در هریک از مراجع قضایی یا غیرقضایی اختصاصی یا عمومی و دیوان عدالت اداری، با حق حضور و مراجعه به مقامات انتظامی، استیفای کلیه اختیارات موردنیاز در دادرسی از آغاز تا اتمام، از جمله حضور در جلسات، اعتراض به رای، درخواست تجدیدنظر، فرجام، واخواهی و اعاده دادرسی، مصالحه و سازش، استرداد اسناد یا دادخواست یا دعوا، ادعای جعل یا انکار و تردید نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، حق امضای قراردادهای حاوی شروط داوری یا توافقنامه داوری و ارجاع دعوا به داوری و تعیین گزینش داور منتخب (با حق صلح یا بدون آن) اجرای حکم نهایی و قطعی دار، درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات آن و اخذ محکوم به وجوه ایداعی و تعقیب آنها، تعیین مصدق و کارشناس، انتخاب و عزل وکیل و نماینده یا حق وکیل مکرر، قرار در ماهیت دعوا، جلب ثالث و دفاع از دعوای متقابل و دفاع در مقابل آنها، ورود شخص ثالث و دفاع از دعوای ورود ثالث، قبول یا رد سوگند، تامین خواسته، تامین ضرر و زیان ناشی از جراین و امور مشابه دیگر ۱۲ تنظیم صورتهای مالی سالانه و بودجه سالانه و میان دوره‌ای و گزارش فعالیت هیئت مدیره و ارائه آن به بازرس و حسابرس پس از تصویب هیئت مدیره. ۱۳ تنظیم صورتهای مالی میان دوره‌ای در مقاطع سه ماهه و ارائه صورتهای مالی ۶ ماهه و ارائه آن به بازرس قانونی و حسابرس مستقل پی از تصویب هیئت مدیره ۱۴ مطلع نمودن هیئت مدیره و بازرس قانونی از معاملات مذکور در ماده ۱۲۹ اصلاحیه قانون تجارت و معاملات با اشخاص وابسته بر اساس ترتیبات مقرر در قانون یاد شده. ثبت اسناد و املاک بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10377634
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان بهبهان بشماره ثبت۸۱۷ و شناسه ملی۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱

با استناد به نامه شماره۲۰۹۲۱ مورخه۱۱/۳/۸۹ به انضمام صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده، موارد زیر درشرکت مذکور مورد اتخاذ تصمیم قرارگرفت. ۱ گزارش هیئت مدیره توسط مدیرعامل و گزارش بازرس قانونی و حسابرسی مستقل شرکت توسط نماینده سازمان حسابرسی قرائت گردید و پس از ادای توضیحات لازم توسط هیئت مدیره مجمع ترازنامه مورخه۲۹/۱۲/۸۸ و صورت سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۸ را با عنایت به مذاکرات و تکالیف محوله صاحبان سهام به اتفاق آراء مورد تصویب قرارداد و همچنین اززحمات هیئت مدیره، مدیران و کارکنان شرکت قدردانی بعمل آورد. ۲ اعضای هیئت مدیره بشرح ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان. شرکت سهامی عام سیمان فارس نو. شرکت سهامی خاص ساخت و نصب صنعتی البرز. شرکت سهامی خاص بازرگانی صنایع سیمان فارس و خوزستان. صندوقهای بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت. ۳ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به پایان اسفندماده۱۳۸۹ انتخاب گردید و اختیار تعیین حق الزحمه آنان به هیئت مدیره تفویض گردید. ۴ روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و عصراقتصاد به تنهایی یا توأم جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردیدند. ۵ اصلاح اساسنامه شرکت مطابق نمونه اساسنامه سازمان بورس و اوراق بهادار پس از بحث و بررسی با توجه به ضوابط سازمان بورس و اوراق بهادار، اساسنامه نمونه سازمان بورس اوراق بهادار مشتمل بر۵۸ ماده و۱۱ تبصره به اتفاق آراء مورد تصویب قرارگرفت. ثبت اسناد بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11116792
آگهی تغییرات شرکت سهامی عام سیمان بهبهان ثبت شده به شماره ۸۱۷ با کد شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱

با استناد به نامه شماره ۳۳۲۹۳ مورخه ۶/۶/۸۹ به انضمام صورت جلسه هیئت مدیره، موارد زیر در شرکت مورد اتخاذ تصمیم قرار گرفت: ۱ آقای علی جعفری زاده بسمت مدیرعامل و عضو موظف و اسفندیارسالاروند بسمت رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف و احمدشریفی خیرآبادی بسمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف و آقایان نادرشریعتمداری و فرهنگ ساکی بعنوان اعضاء هیئت مدیره و عضو غیر موظف شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند، و مقرر گردید امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، و قراردادها و کلیه مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک ازاعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد. ثبت اسناد و املاک بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13213753
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) با شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ - شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز (سهامی خاص) با شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۲۰۶۹۲ - شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص) با شناسه ملی۱۰۵۳۰۲۲۰۱۶۸ - شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس (سهامی خاص) با شناسه ملی۱۴۰۰۴۴۸۲۵۰۵به عنوان اعضای هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. سازمان حسابرسی با شناسه ملی۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲به عنوان بازرس تعیین گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه شرکت و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ۲۹/۱۲/۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۵۱۰۰۵۲۲۸۱۱۰۳۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13213759
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیات مدیره به شرح ذیل انتخاب گردید: شرکت سیمان فارس وخوزستان (سهامی عام) باشناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵بانمایندگی احمدشریفی خیرآبادی باکدملی ۱۸۲۹۳۴۰۱۷۴مدیرعامل - شرکت ساخت ونصب صنعتی البرز (سهامی خاص) باشناسه ملی۱۰۱۰۰۲۲۰۶۹۲با نمایندگی محمدرضا عبدلی به شماره ملی ۵۲۰۹۳۴۵۳۹۴رئیس هیأت مدیره - شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۵۳۰۲۲۰۱۶۸با نمایندگی سعیدجلالی به شماره ملی ۱۸۱۹۵۱۵۳۸۹ نائب رئیس هیات مدیره - شرکت سرمایه گذاری سیمان تامین (سهامی عام) با شناسه ملی۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶با نمایندگی فرهاد نیکخواه به شماره ملی ۵۵۷۷۵۸۰۷۶عضو غیر موظف هیئت مدیره - شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس (سهامی خاص) با شناسه ملی۱۴۰۰۴۴۸۲۵۰۵با نمایندگی سید فرشید معصومی به شماره ملی ۰۰۶۸۸۶۳۰۸۱عضو غیر موظف هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و به طور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیأت مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۰۰۵۱۳۵۷۵۱۳۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574713
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه شرکت در تاریخ ۳۰/۱۲/۱۳۹۵و صورت سود و زیان و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به تاریخ مزبور مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی کاربرد ارقام با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ و شماره ثبت ۸۴۸۷ به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ و شماره ثبت ۱۳۲۷۲ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۶۰۱۳۵۰۹۳۱۳۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13934593
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی بهبهان به آدرس بخش مرکزی دهستان حومه آبادی کارخانه سیمان بهبهان خیابان فرعی خیابان اصلی کارخانه سیمان بهبهان پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی ۶۳۶۷۱۵۶۷۴۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بدین شرح اصلاح گردید. ش۹۶۱۲۲۱۱۹۷۷۰۴۴۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14090555
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسۀ ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ شرکت سرمایه گذاری سیمان تأمین به شناسۀ ملی ۱۰۱۰۱۹۴۲۰۶۶ شرکت ساخت و نصب صنعتی البرز به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۲۰۶۹۲ شرکت خدمات مهندسی سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی۱۰۵۳۰۲۲۰۱۶۸ و شرکت توسعه صنعتی و معدنی کانی نوید پارس به شناسۀ ملی ۱۴۰۰۴۴۸۲۵۰۵ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ تصویب گردید. موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شناسه ملی۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رایمند و همکاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۰۵۹۹۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۴۰۳۶۲۰۲۴۳۲۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14090574
آگهی تغییرات شرکت سیمان بهبهان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۱۷ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۱۱۱۱۲۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد حاج نایب به شماره ملی ۱۹۷۱۴۰۹۰۶۵ به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ به عنوان مدیرعامل و عضو موظف هیات مدیره تا تاریخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۷ تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها و به طور کلی تمامی مواردی که برای شرکت ایجاد تعهد می‌نماید با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیات مدیره، همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر بوده و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء هر یک از اعضاء هیات مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۴۰۳۵۴۹۵۰۰۳۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بهبهان
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه