شرکت سیمان خوزستان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10420082717


شماره ثبت:
539
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1368/9/19
آدرس:
استان خوزستان - شهرستان هفتگل - بخش مركزي - دهستان حومه - آبادي شركت سيمان-خيابان كيلومتر 22 جاده رامهرمز-خيابان اصلي روستاي شركت پيمان-پلاك 0-طبقه همكف- 6381166111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
بیژن جواهری 13264576
همایون آزادی نائینی 13264576
عبدالمجید نیکنام جهرمی 13264576
سیروس یوسفی شیویاری 13264576
آقای سید محمد میر شفیعی 13264576

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12947662
آگهی تغییرات شرکت سیمان خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۸۲۷۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۳/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سیمان فارس به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۰۵۱۱۵۵ و شماره ثبت ۱۲۲۴۰ شرکت سیمان آبیک به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰ شرکت سهامی عام سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ شرکت گچ ماشینی فارس به شناسه ملی ۱۰۵۳۰۱۹۹۹۲۱ و شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی دیلمی پور وهمکاران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی مشتمل بر ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب گردید. ش۹۵۰۵۱۳۸۵۸۱۶۵۸۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رامهرمز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13264576
آگهی تغییرات شرکت سیمان خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۸۲۷۱۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: عبدالمجید نیکنام جهرمی به شماره ملی۲۴۷۰۷۲۹۳۵۱ به نمایندگی شرکت سیمان آبیک به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۰۵۲۲۰به سمت مدیرعامل بیژن جواهری به شماره ملی ۰۰۵۰۹۴۳۸۰۴ به نمایندگی شرکت سیمان فارس و خوزستان به شناسه ملی۱۰۱۰۰۲۳۵۶۱۵ به سمت رئیس هیئت مدیره سیروس یوسفی شیویاری به شماره ملی۰۰۵۰۳۴۹۵۸۹ به نمایندگی شرکت سیمان فارس به شناسه ملی۱۰۵۳۰۰۴۲۷۲۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره همایون آزادی نائینی به شماره ملی۲۲۹۵۱۱۷۹۹۲ به نمایندگی شرکت توسعه سرمایه و صنعت غدیر به شناسه ملی۱۰۱۰۱۷۸۸۵۹۷ به سمت عضو هیئت مدیره و سیدمحمد میرشفیعی به شماره ملی۰۰۵۲۴۱۲۴۶۶ به نمایندگی شرکت گچ ماشینی فارس به شماره ملی۱۰۵۳۰۱۹۹۹۲۱ به سمت عضو هیئت مدیره. امضاء اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته و برات به امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره و با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق و مراسلات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. هیئت مدیره با عنایت به ماده ۳۷ اساسنامه شرکت بخشی از اختیارات خود را طبق صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. ش۹۵۱۰۲۹۴۳۸۳۳۱۳۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رامهرمز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13574445
آگهی تغییرات شرکت سیمان خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۸۲۷۱۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۶/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تصویب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی دیلمی پور وهمکاران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۶۴۶۰۶ به عنوان بازرس اصلی، موسسه حسابرسی آزموده کاران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۶۰۱۹۳۸۶۰۲۷۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رامهرمز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13848269
آگهی تغییرات شرکت سیمان خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۸۲۷۱۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۰/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی رامهرمز به آدرس شهرستان هفتگل بخش مرکزی دهستان حومه آبادی شرکت سیمان خیابان کیلومتر ۲۲ جاده رامهرمز خیابان اصلی روستای شرکت پیمان پلاک ۰ طبقه همکف کدپستی ۶۳۸۱۱۶۶۱۱۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۶۱۱۱۰۴۸۳۸۴۷۳۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری رامهرمز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه