شرکت آرد خوزستان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10420054179


شماره ثبت:
337
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1344/7/6
آدرس:
اهواز سه راه خرمشهر ابتداي جاده حميديه 6147633497

اشخاص

عنوان طبق آگهی
سیدعلیرضا ضیاییان 13296614
عبدالحمید جلالی 13296624
عبدالمحمد افشار 13296624
سیدرضا سیدآقا میری 14343157
عبدالکریم افشار 14343160
حمید علی عصاریان 14343160
محمد علی نجاتی 14343160
احمد علی عصاریان 14343160
حرمت السادات ضیائیان 14343160

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 672151
آگهی تغییرات شرکت آرد خوزستان (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۳۷ کلاسه ۳۹۷ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۵۴۱۷۹

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۴/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: حسین عصاریان عضو و رئیس هیئت مدیره، محمد ابراهیم درویش زاده عضو و نایب رئیس، غلامرضا توکلی زاده عضو، پروین السادات ضیائیان عضو، سید محمد حسین ضیائیان بسمت مدیرعامل و عضو، سید علیرضا ضیائیان و حرمت السادات ضیائیان اعضاء علی البدل هیئت مدیره. حق امضای اوراق و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت با حق توکیل به غیر معتبر خواهد بود و در غیاب ایشان امضاء کلیه موارد فوق با قائم مقام مدیرعامل و مدیر مالی متفقا با مهر شرکت معتبر میباشد. و بازرسین برای مدت یک سال انتخاب شدند عبارتند از: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریتی ایران مشهود بازرس اصلی، محمد صادق حشمتی بازرس علی البدل. همچنین مجمع هیئت مدیره را مجاز نموده تا طبق ماده۵۶ بخشی یا کلیه اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید. روزنامه کیهان جهت درج آگهی شرکت تعیین شد. ش۳۰۰۹۸۰۰۰۶۱۱۱۱۷۱۲۹۸۱۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1221225
آگهی تغییرات شرکت آرد خوزستان سهامی خاص شماره ثبت ۳۳۷ کلاسه ۳۹۷ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۵۴۱۷۹

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۰۴/۹۲ و هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۴/۹۲ تصمیمات زیر اتخاذ گردید. حق امضای اوراق و اسناد رسمی و چک و سفته و قراردادها با مدیرعامل با حق توکیل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. بازرسین برای مدت یک سال انتخاب شدند عبارتند: موسسه حسابرسی خدمات مالی و مدیریتی ایران مشهود بازرس اصلی، محمد صادق حشمتی بازرس علی البدل روزنامه کیهان جهت درج آگهی شرکت تعیین شد. ش۳۰۰۹۸۰۰۰۶۱۷۹۰۳۴۳۱۰۹۹ رئیس ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9728968
آگهی تغییرات شرکت آرد خوزستان سهامی خاص ثبت ۳۳۷ کلاسه ۳۹۷ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۵۴۱۷۹

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۳/۹۰ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: صورتهای مالی سال ۸۹ تصویب شد. روزنامه کیهان جهت درج آگهی تعیین شد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9820453
آگهی تغییرات شرکت آرد خوزستان (سهامی خاص) شماره ثبت ۳۳۷ کلاسه ۳۹۷ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۵۴۱۷۹

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۵/۴/۹۱ تصمیمات زیر اتخاذ گردید: اعضای هیئت مدیره برای دو سال انتخاب شدند و عبارتند از: حسین عصاریان عضو و رئیس هیئت مدیره، محمد ابراهیم درویش زاده عضو و نایب رئیس، غلامرضا توکلی زاده عضو، پروین السادات ضیائیان عضو، سید محمد حسین ضیائیان بسمت مدیرعامل و عضو، سید علیرضا ضیائیان و حرمت السادات ضیائیان اعضاء علی البدل هیئت مدیره. حق امضای اوراق و اسناد مالی و چک و سفته و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره متفقا با مهر شرکت با حق توکیل به غیر معتبر خواهد بود و در غیاب ایشان امضاء کلیه موارد فوق با قائم مقام مدیرعامل و مدیر مالی متفقا با مهر شرکت معتبر میباشد. و بازرسین برای مدت یک سال انتخاب شدند عبارتند از: موسسه حسابرسی و خدمات مالی و مدیریتی ایران مشهود بازرس اصلی، محمد صادق حشمتی بازرس علی البدل. همچنین مجمع هیئت مدیره را مجاز نموده تا طبق ماده۵۶ بخشی یا کلیه اختیارات خود را به مدیرعامل تفویض نماید. روزنامه کیهان جهت درج آگهی شرکت تعیین شد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10448611
آگهی تغییرات شرکت آرد خوزستان سهامی عام ثبت ۳۳۷ کلاسه ۳۹۷ شناسه ملی۱۰۴۲۰۰۵۴۱۷۹

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۳۱/۳/۸۹ و ۱/۴/۸۹ که طی نامه وارده ۵۶۴۱۳۰/۴/۸۹ ارسال گردید: اعضای هیئت مدیره عبارتنداز: سید محمدحسین ضیائیان مدیرعامل حسین عصاریان رئیس هیئت مدیره محمدابراهیم درویش زاده نائب رئیس هیئت مدیره غلامرضا توکلی زاده و پروین السادات ضیائیان اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند بازرس اصلی عبدالمهدی نجاتی بازرس علی البدل حمیدحلالی برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کیهان جهت آگهی تعیین شد. صورتهای مالی و ترازنامه سال مالی ۱۳۸۸ مورد تصویب قرار گرفتم رئیس اداره ثبت اسناد و املاک اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13296614
آگهی تغییرات شرکت آرد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۵۴۱۷۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سیدعلیرضا ضیاییان به شماره ملی ۰۰۳۵۵۳۵۷۵۱ عبدالحمید جلالی به شماره ملی ۱۷۵۴۲۲۷۰۹۰ عبدالمحمد افشار به شماره ملی ۲۰۰۲۷۹۴۵۹۶ محمد علی نجاتی به شماره ملی ۲۰۰۲۴۵۸۳۱۶ سیدرضا سیدآقا میری به شماره ملی ۲۰۰۰۸۹۶۸۸۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و احمد علی عصاریان به شماره ملی ۲۰۰۲۴۵۳۳۹۱ و عبدالعلی عصاریان به شماره ملی ۲۰۰۲۴۶۹۶۵۲. موسسه حسابرسی ترازنما همکاران به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۵۵۸ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود به شماره شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه اطلاعات جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تصویب گردید. ش۹۵۱۱۱۸۴۵۷۷۰۰۸۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13296624
آگهی تغییرات شرکت آرد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۵۴۱۷۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: عبدالحمید جلالی به شماره ملی ۱۷۵۴۲۲۷۰۹۰ مدیرعامل عبدالمحمد افشار به شماره ملی ۲۰۰۲۷۹۴۵۹۶ رئیس هیئت مدیره و محمد علی نجاتی به شماره ملی ۲۰۰۲۴۵۸۳۱۶ نائب رئیس هیئت مدیره. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی شامل چک و سفته و برات و کلیه‌ی قراردادهای تعهدآور با دو امضاء از سه امضای آقایان عبدالحمید جلالی با شماره ملی ۱۷۵۴۲۲۷۰۹۰ و محمد علی نجاتی با شماره ملی ۲۰۰۲۴۵۸۳۱۶ و سیدرضا سیدآقا میری با شماره ملی ۲۰۰۰۸۹۶۸۸۱ همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد؛ سایر نامه‌های اداری وعادی با امضای یکی از آقایان عبدالحمید جلالی و سیدرضا سیدآقا میری همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۱۱۸۸۳۸۹۱۱۷۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14343157
آگهی تغییرات شرکت آرد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۵۴۱۷۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: سید رضا سید آقا میری به شماره ملی ۲۰۰۰۸۹۶۸۸۱ مدیرعامل محمد علی نجاتی به شماره ملی ۲۰۰۲۴۵۸۳۱۶ رئیس هیئت مدیره و عبدالکریم افشار به شماره ملی ۱۷۵۵۶۲۹۹۰۷ نائب رئیس هیئت مدیره. تمامی اسناد و اوراق بهادار و بانکی شامل چک و سفته و برات و کلیه‌ی قراردادهای تعهدآور با دو امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد؛ سایر نامه‌های اداری و عادی با امضای یکی از رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۹۱۳۳۷۰۲۵۰۲۸۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14343160
آگهی تغییرات شرکت آرد خوزستان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۷ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۵۴۱۷۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۲/۰۷/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: سید علیرضا ضیاییان به شماره ملی ۰۰۳۵۵۳۵۷۵۱ سید رضا سید آقا میری به شماره ملی ۲۰۰۰۸۹۶۸۸۱ محمد علی نجاتی به شماره ملی ۲۰۰۲۴۵۸۳۱۶ عبدالکریم افشار به شماره ملی ۱۷۵۵۶۲۹۹۰۷ احمد علی عصاریان به شماره ملی ۲۰۰۲۴۵۳۳۹۱ سید رضا سید آقا میری به شماره ملی ۲۰۰۰۸۹۶۸۸۱ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و حمید علی عصاریان به شماره ملی ۲۰۰۲۱۲۵۳۲۵ و حرمت السادات ضیائیان به شماره ملی ۰۰۴۷۸۵۹۴۳۱ بعنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه آزمون پرداز ایران مشهود به شماره ملی ۱۰۸۶۱۶۸۷۶۲۵ به عنوان بازرس علی البدل، موسسه تراز نما همکاران به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۲۲۵۵۸ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ تصویب گردید. ش۹۷۰۹۱۳۸۶۹۴۱۷۷۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری اهواز
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه