شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10420002350


شماره ثبت:
9
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1346/8/24
آدرس:
شوش دانيال هفت تپه 6473161154

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمد حسین مقدم 13007621
آقای محمد جواد مقدم 13007621
احسان صابری کوپایی 13007629
سید عبداله مؤذنی 13007629
آقای غلامعلی خواجه انوری 13653423
ابوالفضل روغنی گلپایگانی 13653423
احمد مقدم 13653423
اسفندیار گرشاسبی 14092287
محسن شکری زاده 14092287

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 595616
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۹و به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۱ که طی نامه وارده ۱۹۱۷ مورخ ۲۳/۲/۹۱ واصل گردید: ۱ ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۹۰ و صورتحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سید احمد موسوی بعنوان بازرس علی‎البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تعیین و انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۹۳۵۲ شرکت لاستیک پارس (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۳۸۶ شرکت صنایع نخ خمین (سهامی خاص) بشماره ثبت ۶۳۵۹۶ شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۹۵۹۴. ش۱۱۴۴۹۰۳ ثبت اسناد و املاک شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 621956
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۹و به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۱ که طی نامه وارده ۲۲۲۸ ۳۰/۲/۹۱ واصل گردید: ۱ اعضاء هیئت مدیره شرکت به نامهای: آقای پرویز گلریزارم ساداتی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حاجی نخکه بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای شاپور کوهزادی به نمایندگی شرکت صنایع نخ خمین به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سیروس شجاعی برجوئی به نمایندگی شرکت لاستیک پارس به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمحمد میراب به نمایندگی شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین و انتخاب گردیدند. ۲ مقرر گردید که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت شامل چک، سفته، برات و سایر اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهدبود. ش۱۱۴۹۰۰۰ ثبت اسناد و املاک شهرستان شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 885021
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۹ و به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۷/۹۱ و صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ ۳۰/۷/۹۱ که طی نامه وارده ۸۶۰۴ مورخ ۷/۸/۹۱ واصل گردیدند: ۱ سال مالی شرکت که طبق اساسنامه تا کنون از اول فروردین ماه لغایت پایان اسفند ماه هر سال بود به اول آذر ماه هر سال لغایت آبان ماه سال بعد تغییر یافت (به استثنای سالجاری که از اول فروردین ماه لغایت پایان آبان ماه میباشد) لذا ماده ۶۷ اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح می‌گردد. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت باقیمانده دو سال بشرح زیر تعیین و انتخاب گردیدند: آقای شاپور کوه زادی بسمت رئیس هیئت مدیره و عضو موظف و آقای محمدحسن درباری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمد میراب بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سیروس شجاعی برجوئی بسمت عضو هیئت مدیره ۳ آقای شاهپور عیدی وندی بعنوان مدیرعامل تعیین و انتخاب گردید. ۴ مقرر گردید که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت شامل چک یا سفته و سایر اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۴۲۵۹۱۰ اداره ثبت اسناد و املاک شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 962600
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (سهامی عام) بشماره ثبت ۹ و به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۱/۹۱ که طی نامه وارده ۱۲۰۴۳ ۳/۱۱/۱۳۹۱ واصل گردید: ۱ ترازنامه شرکت در تاریخ ۳۰/۸/۹۱ و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۱۳۹۱ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی ارکان سیستم به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد شوقیان به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۱۳۹۲ انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۱۶۱۲۸۱۹ ثبت اسناد و املاک شهرستان شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1013349
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (سهامی عام) ثبت شده به شماره۹ و به شناسه ملی۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰

طبق صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۱۱/۱۳۹۱، ۱۵/۱۱/۱۳۹۱، ۲۹/۱۱/۱۳۹۱ که طی نامه وارده ۱۳۵۶۹/۰/۹۱/۶۱۰ ۲۶/۱۲/۱۳۹۱ واصل گردیدند. ۱ سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۹۷۲/۵۹۶/۹۵ ریال به ۰۰۰/۹۷۲/۵۹۶/۴۱۵ ریال منقسم به ۹۷۲/۵۹۶/۴۱۵ سهم بانام یک هزار ریالی افزایش یافت. ۲ ماده ۶ اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۹۷۲/۵۹۶/۴۱۵ ریال است که به ۹۷۲/۵۹۶/۴۱۵ سهم یک هزار ریالی بانام تقسیم شده است. ش۱۶۲۶۹۶۷ ثبت اسناد و املاک شهرستان شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1132862
آگهی تغییرات در شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۴/۴/۹۲ که طی نامه وارده شماره ۴۰۹۸/۹۲/۶۱۰ ۱۲/۵/۹۲ واصل شده است تغییرات ذیل در شرکت حاصل که ذیلا جهت اطلاع عموم آگهی میگردد. ۱ سرمایه شرکت از طریق مطالبات حال شده سهامداران از مبلغ ۰۰۰/۹۷۲/۵۹۶/۴۱۵ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۹۶/۲۵۵/۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۵۹۶/۲۵۵/۱ سهم یکهزار ریالی افزایش یافت. ۲ در نتیجه افزایش سرمایه شرکت ماده شش اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۱۶۸۳۸۶۹ اداره ثبت اسناد و املاک شهرستان شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1760050
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس سهامی عام شماره ثبت ۹ شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰

برابر صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۱۱/۹/۹۳ و هیئت مدیره مورخه ۳/۹/۹۳ که طی وارده شماره واصل شده ۱۱۳۴۲/۹۳/۶۱۰ ۱/۱۰/۹۳ تغییرات ذیل در شرکت حاصل که ذیلا جهت اطلاع عموم آگهی می‌گردد. ۱ با توجه به اینکه آقای محمد جواد مقدم سهامدار عمده شرکت طی نامه مورخه ۱۶/۹/۹۳ مجموعه مطالبات خود از شرکت بمبلغ ۹۳۰/۱۵۴/۴۳۲/۲۳۱ ریال بوده که با انتقال مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۲۲۰ ریال از مطالبات جهت افزایش سرمایه موافقت نموده است. لذا سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۹۶/۰۹۵/۱ ریال بمبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۵۹۶/۳۱۵/۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۵۹۶/۳۱۵/۱ سهم یک هزار ریالی بانام افزایش یافته است. ۲ در نتیجه افزایش سرمایه ماده ۶ اساسنامه بشرح فوق اصلاح می‌گردد. ش۱۸۹۷۶۳۱ رئیس اداره ثبت و املاک شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9548429
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۹ و به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۲/۹۱ که طی نامه وارده ۲۲۲۸ ۳۰/۲/۹۱ واصل گردید: ۱ اعضاء هیئت مدیره شرکت به نامهای: آقای پرویز گلریزارم ساداتی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای حاجی نخکه بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن به سمت نائب رئیس هیئت مدیره، آقای شاپور کوهزادی به نمایندگی شرکت صنایع نخ خمین به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای سیروس شجاعی برجوئی به نمایندگی شرکت لاستیک پارس به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سیدمحمد میراب به نمایندگی شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین و انتخاب گردیدند. ۲ مقرر گردید که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت شامل چک، سفته، برات و سایر اوراق و اسناد تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو تن از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهدبود. ثبت اسناد و املاک شهرستان شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9757043
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (سهامی عام) بشماره ثبت ۹ و به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۱/۹۱ که طی نامه وارده ۱۲۰۴۳ ۳/۱۱/۱۳۹۱ واصل گردید: ۱ ترازنامه شرکت در تاریخ ۳۰/۸/۹۱ و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۱۳۹۱ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی ارکان سیستم به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمد شوقیان به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۱۳۹۲ انتخاب شدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ثبت اسناد و املاک شهرستان شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9802915
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (سهامی عام) بشماره ثبت۹و شناسه ملی۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۱۱/۸۹ که طی نامه وارده۱۳۳۳۶۵/۱۲/۸۹ واصل گردید اعضای هیئت مدیره: آقای شاپور کوه زادی مدیرعامل و عضو و پرویز گلریز ارم ساداتی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) رئیس هیئت مدیره و آقای حاجی نخکه نائب رئیس و آقای مهدی صادقی نیارکی به نمایندگی گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (سهامی خاص) عضو هیئت مدیره و آقای حجت اله یاراحمدی عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده مأموریت هیئت مدیره انتخاب شدند. ثبت اسناد و املاک شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9995008
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۲/۸۹ که طی نامه وارده ۱۶۰۲ مورخ ۲۰/۲/۸۹ واصل گردید: ۱ ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۸۸ و صورت حسات سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ شرکت مورد تصویب قرارگرفت. ۲ مؤسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشا منش (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سید احمد موسوی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تعیین و انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) به شماره ثبت ۴۹۳۵۲ شرکت لاستیک پارس (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۳۸۶ شرکت صنایع نخ خمین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۶۳۵۹۶ شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۹۵۹۴ ثبت اسناد و املاک شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10133396
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۹و به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۷/۹۱ و صورتجلسه مجمع عمومی عادی فوق العاده مورخ ۳۰/۷/۹۱ که طی نامه وارده ۸۶۰۴ مورخ ۷/۸/۹۱ واصل گردیدند: ۱ سال مالی شرکت که طبق اساسنامه تا کنون از اول فروردین ماه لغایت پایان اسفند ماه هر سال بود به اول آذر ماه هر سال لغایت آبان ماه سال بعد تغییر یافت (به استثنای سالجاری که از اول فروردین ماه لغایت پایان آبان ماه میباشد) لذا ماده ۶۷ اساسنامه شرکت بشرح فوق اصلاح می‌گردد. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت باقیمانده دو سال بشرح زیر تعیین و انتخاب گردیدند: آقای شاپور کوه زادی بسمت رئیس هیئت مدیره و عضو موظف و آقای محمدحسن درباری بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سیدمحمد میراب بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سیروس شجاعی برجوئی بسمت عضو هیئت مدیره ۳ آقای شاهپور عیدی وندی بعنوان مدیرعامل تعیین و انتخاب گردید. ۴ مقرر گردید که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت شامل چک یا سفته و سایر اوراق تعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره ثبت اسناد و املاک شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10468752
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس سهامی عام ثبت شده به شماره ۹و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۱۲/۸۸ که طی نامه وارده ۲۸۸ ۱۷/۱/۸۹ واصل گردید اعضاء هیئت مدیره: ۱ آقای جواد علیزاده به نمایندکی شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره. ۲ آقای مسعودرضا رضایی اناران به نمایندگی شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی (سهامی عام) بسمت نایب رئیس هیئت مدیره. ۳ آقای حجت اله یاراحمدی به نمایندگی شرکت لاستیک پارس (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره. ۴ آقای حاجی نخکه به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی خاص) به عنوان عضو هیئت مدیره. ۵ آقای شاپور کوه زادی به نمایندگی شرکت صنایه نخ خمین (سهامی خاص) به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره تعیین و انتخاب گردیدند. ۲ مقرر گردید که کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت شامل چک، سفته، برات و سایر اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو تن از اعضاء هیئت مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. اداره ثبت اسناد و املاک شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10781168
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۹و به شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۲/۹۱ که طی نامه وارده ۱۹۱۷ مورخ ۲۳/۲/۹۱ واصل گردید: ۱ ترازنامه شرکت در تاریخ ۲۹/۱۲/۹۰ و صورتحساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سید احمد موسوی بعنوان بازرس علی‎البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تعیین و انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۴ اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری آتیه دماوند (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۸۵۶۵۸ شرکت سرمایه گذاری صنعت و معدن (سهامی عام) بشماره ثبت ۴۹۳۵۲ شرکت لاستیک پارس (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۳۸۶ شرکت صنایع نخ خمین (سهامی خاص) بشماره ثبت ۶۳۵۹۶ شرکت گروه کارخانجات صنعتی و معدنی ایران (سهامی خاص) بشماره ثبت ۴۹۵۹۴. ثبت اسناد و املاک شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11065243
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۹و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۴/۲/۹۰ که طی نامه شماره۱۷۲۱ ۲۴/۲/۹۰ واصل گردیده جهت اطلاع عموم آگهی و منتشر می‌گردد. ۱ ترازنامه شرکت در تاریخ۲۹/۱۲/۱۳۸۹ و صورت حساب سود و زیان برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۸۹ شرکت مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی کوشامنش (حسابداران رسمی) به عنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای سید احمد موسوی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۰ تعیین و انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ثبت اسناد شوش دانیال (ع)
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13007621
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: محمد جواد مقدم به شماره ملی۰۳۸۴۱۵۱۸۰۹ رئیس هیئت مدیره احمد مقدم به شماره ملی۰۳۸۳۹۳۵۶۹۵ نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل سید عبداله مؤذنی به شماره ملی۳۳۵۸۰۶۸۰۲۱ عضو هیئت مدیره احسان صابری کوپائی به شماره ملی۰۳۸۶۴۷۷۸۳۳ عضو هیئت مدیره و محمد حسین مقدم به شماره ملی۰۳۷۰۲۱۸۷۶۰ عضو هیئت مدیره. حق امضای کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت شامل چک یا سفته و سایر اوراق تعهدآور با امضاء رییس هیات مدیره یا مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل، و در غیاب ایشان با امضاء هریک از اعضاء هیات مدیره و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. هیئت مدیره بخشی از اختیارات موضوع ماده ۳۷ اساسنامه را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض نمود. ش۹۵۰۶۱۶۳۶۹۴۹۴۳۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13007629
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محمد جواد مقدم به شماره ملی۰۳۸۴۱۵۱۸۰۹ احمد مقدم به شماره ملی۰۳۸۳۹۳۵۶۹۵ سید عبداله مؤذنی به شماره ملی۳۳۵۸۰۶۸۰۲۱ احسان صابری کوپائی به شماره ملی۰۳۸۶۴۷۷۸۳۳ و محمد حسین مقدم به شماره ملی۰۳۷۰۲۱۸۷۶۰ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۵۰۶۱۶۵۵۵۶۱۰۷۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13350153
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره تصویب گردید. ش۹۵۱۲۲۲۵۵۹۶۷۶۳۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13592325
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۵مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به نمایندگی اسفندیار گرشاسبی با کدملی ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۱۲۰۳ به نمایندگی محسن شکری زاده با کدملی ۱۲۸۲۳۱۳۸۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه آسیا و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. احسان صابری کوپائی به شماره ملی ۰۳۸۶۴۷۷۸۳۳ و محمد جواد مقدم به شماره ملی ۰۳۸۴۱۵۱۸۰۹ و شرکت سرمایه گذاری تامین آتیه مسکن به شناسه ملی ۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶ و ابوالفضل روغنی گلپایگانی به شماره ملی ۰۵۳۰۶۱۱۷۸۳ و سید عبداله موذنی به شماره ملی ۳۳۵۸۰۶۸۰۲۱ به عنوان اعضای هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۶۱۲۲۰۲۷۴۹۸۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13653423
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره تا تاریخ ۲۳/۱۲/۱۳۹۷ به قرار ذیل تعیین گردیدند: محمدجواد مقدم به شماره ملی ۰۳۸۴۱۵۱۸۰۹ به عنوان رئیس هیئت مدیره و ابوالفضل روغنی گلپایگانی به شماره ملی ۰۵۳۰۶۱۱۷۸۳ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره و سید عبداله موذنی به شماره ملی ۳۳۵۸۰۶۸۰۲۱ به عنوان هیئت مدیره و علی انوری به شماره ملی ۰۹۴۲۲۰۳۹۲۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذ اری آتیه مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۰۷۴۲۶ به عنوان عضو هیئت مدیره و احسان صابری کوپایی به شماره ملی ۰۳۸۶۴۷۷۸۳۳ به عنوان هیئت مدیره و احمد مقدم به شماره ملی ۰۳۸۳۹۳۵۶۹۵ مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت شامل چک یا سفته و سایر اوراق تعهدآور با امضاء رئیس هیئت مدیره یا مدیرعامل و ممهور به مهر شرکت معتبر خواهد بود و واراق و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل، و در غیاب ایشان با اماضء هریک از اعضاء هیئت مدیره و ممهمور به مهر شرکت معتبر خواهد بود. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تعیین گردید. ش۹۶۰۷۱۹۴۳۱۹۹۷۵۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14092287
آگهی تغییرات شرکت گروه صنایع کاغذ پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۹ و شناسه ملی ۱۰۴۲۰۰۰۲۳۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی برای سال منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ تصویب گردید. روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به نمایندگی اسفندیار گرشاسبی با کدملی ۴۸۹۹۶۷۴۴۰۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دقیق تراز سپاهان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۹۱۲۰۳ به نمایندگی محسن شکری زاده با کدملی ۱۲۸۲۳۱۳۸۵۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۴۰۴۷۴۳۸۶۷۸۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری شوش
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه