شرکت توسعه عمران خراسان شمالی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10400004454


شماره ثبت:
2637
تعداد بازدید:
7
تأسیس:
1386/5/15
آدرس:
استان خراسان شمالي - شهرستان بجنورد - بخش مركزي - شهر بجنورد-چهارراه هنگ-خيابان شهيد صياد شيرازي-خيابان ش سرتيپ نامجو [صياد شيرازي 3]-پلاك 110-طبقه اول- 9415935654

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای حمید معظمی 1659943
خانم زهرا غلامی 1659943
شیردل نیازی 1659943
آقای سیدسعید حریری 1659943
آقای حامد صمدی 1659943
آقای حبیب جهانگشای رضایی 9406036
سید محسن میرلوحی 9406036
آقای سید محمد ذبیحی 13602177
آقای قاسم برزگر 13996251
آقای مجید حاتمی 13996251
آقای داریوش یزدانی 14008530

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1659942
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران خراسان شمالی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۴۰۰۰۰۴۴۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت خدماتی و تولیدی هدی خراسان شمالی به نمایندگی آقای حمید معظمی (با مسئولیت محدود) به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم زهرا غلامی به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت پویا دیزل بجنورد (با مسئولیت محدود) به نمایندگی آقای داریوش یزدانی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت کشت گسترمانه و سملقان (با مسئولیت محدود) به نمایندگی آقای مجید حاتمی به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت آریا جهش شرق (سهامی خاص) به نمایندگی آقای سعید حریری به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت مدیرعامل (آقای سید سعید حریری) به نمایندگی از شرکت آریا جهش شرق و در غیاب ایشان رئیس هیات مدیره (آقای حمید معظمی) به نمایندگی از شرکت تولیدی و خدماتی هدی خراسان شمالی و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت (که قابلیت تفویض از طرف مدیرعامل دارد) معتبر است. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح ذیل تصویب گردید: انجام کلیه امور اداری و جاری شرکت وصول مطالبات و ادای دیون و هزنیه‌های جاری شرکت استخدام، عزل و نصب و ترفیع و تعیین حقوق و مزایای مدیران و کارمندان شرکت با پیشنهاد مدیرعامل و تصویب هیات مدیره تهیه و تنظیم (و در صورت ضرورت تعدیل و تغییر) مقررات و آئین نامه‌های مورد نیاز شرکت جهت تصویب هیات مدیره تنظیم بودجه و گزارشات مالی و فعالیتهای شرکت جهت بررسی و تصویب هیات مدیره انجام کلیه معاملات مورد نیاز شرکت براساس مقررات و آئین نامه معاملات شرکت انجام تشریفات مربوط به اخذ وام و اعتبار از بانکها و موسسات مالی برای مصارف شرکت انجام هرگونه دعوی و دفاع له یا علیه شرکت با حق تعیین وکیل و نماینده سایر اختیارات که به ضرورت و نیاز، مورد تصویب هیات مدیره قرار بگیرد. ش۲۷۶۷۹۰۱۰۱۳۱۱۰۰۳۳۱۵۸۹ رئیس ثبت اسناد و املاک بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1659943
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران خراسان شمالی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۴۰۰۰۰۴۴۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت تولیدی و خدماتی هدی خراسان (با مسئولیت محدود) به شماره ثبت ۳۴۷۸ و به نمایندگی آقای حمید معظمی به شماره ملی ۰۶۸۱۹۲۲۵۱۶ شرکت آریا جهش شرق (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۳۲۸ و به نمایندگی آقای سید سعید حریری به شماره ملی ۰۶۸۰۱۶۷۲۹۳ شرکت پویا دیزل بجنورد (بامسئولیت محدود) به شماره ثبت ۱۱۶۸ و به نمایندگی آقای داریوش یزدانی به شماره ملی ۰۶۸۱۷۲۵۳۷۰ شرکت کشت گستر مانه و سملقان (بامسئولیت محدود) به شماره ثبت ۲۴۹۸ و به نمایندگی آقای مجید حاتمی به شماره ملی ۰۶۸۱۸۵۲۲۴۰ خانم زهرا غلامی شماره ملی ۲۲۶۹۴۴۴۸۱۷ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای حامد صمدی شماره ملی ۰۶۸۲۴۰۴۸۸۸ به عنوان عضو علی البدل اول هیئت مدیره و شرکت تعاونی کشاورزی کشاورزان بجنورد به شماره ثبت ۴۲۵ به نمایندگی آقای شیردل نیازی به شماره ملی ۵۹۱۹۵۵۳۳۶۷ به عنوان عضو علی البدل دوم هیئت مدیره ش۲۷۶۷۹۰۱۰۱۳۱۱۰۰۳۳۱۴۸۴ رئیس ثبت اسناد و املاک بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406025
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران خراسان شمالی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۴۰۰۰۰۴۴۵۴

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با استعفاء آقای حمید معظمی نماینده شرکت خدماتی و تولیدی هدی خراسان شمالی (نماینده حقوقی هیئت مدیره) موافقت گردید و آقای علی کاظمی طی معرفی نامه شماره ۲۰۰ , ۱۲۷ جانشین ایشان گردید. آقای سید سعید حریری به نمایندگی از طرف شرکت آریا جهش شرق (سهامی خاص) بعنوان رئیس هیأت مدیره آقای علی کاظمی طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت خدماتی و تولیدی هدی خراسان شمالی (با مسئولیت محدود) بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره آقای داریوش یزدانی به نمایندگی از طرف شرکت پویا دیزل بجنورد (با مسئولیت محدود) بعنوان عضو هیأت مدیره آقای مجید حاتمی به نمایندگی از طرف شرکت کشت گستر مانه و سملقان (با مسئولیت محدود) بعنوان عضو هیأت مدیره خانم زهرا غلامی بعنوان عضو هیأت مدیره آقای علی کاظمی بعنوان مدیرعامل شرکت کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضاء ثابت مدیرعامل (آقای علی کاظمی) و در غیاب ایشان رئیس هیأت مدیره (آقای سید سعید حریری) به نمایندگی از شرکت آریا جهش شرق و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات اداری و عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت (که قابلیت تفویض از طرف مدیرعامل دارد) معتبر است. ش۹۳۱۱۰۵۴۸۶۷۸۵۳۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9406036
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران خراسان شمالی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۴۰۰۰۰۴۴۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه به تاریخ ۱۳۹۲/۶/۳۱ و حساب سود وزیان و صورت گردش وجوه نقد (صورت‌های مالی) سال مالی منتهی به تاریخ مذکور به تصویب رسید ب) موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) با نمایندگی آقای سید محسن میر لوحی به شماره ملی ۰۰۳۵۹۹۴۴۷۹ به عنوان بازرس اصلی و آقای حبیب جهانگشای رضایی به شماره ملی ۲۷۵۴۱۸۸۲۰۷ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. ج) روزنامه محلی اتفاقیه خراسان شمالی و روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار شرکت جهت درج آگهی‌ها تعیین گردیدند. ش۹۳۱۱۰۵۱۲۹۷۶۱۳۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12664754
آگهی تغییرات شرکت توسعه دوعمران خراسان شمالی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۴۰۰۰۰۴۴۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با استعفاء آقای علی کاظمی به عنوان مدیرعامل موافقت گردید و جناب آقای سیدسعید حریری به جای ایشان به سمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. با استعفاء آقای علی کاظمی نماینده شرکت تولیدی و خدماتی هدی خراسان شمالی (نماینده حقوقی هیئت مدیره) موافقت گردید و آقای قاسم برزگر طی معرفی نامه شماره ۲۰۰ , ۱۷۱ جانشین ایشان گردید. سمت و حق امضاء اعضاء هیات مدیره برای مدت زمان باقیمانده تصدی هیات مدیره (۰۹/۰۶/۱۳۹۶) به شرح ذیل انتخاب گردید: آقای سیدسعید حریری به نمایندگی از طرف شرکت آریا جهش شرق (سهامی خاص) به عنوان رئیس هیات مدیره آقای مجید حاتمی به نمایندگی از طرف شرکت کشت گستر مانه و سملقان (بامسئولیت محدود) به عنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای قاسم برزگر طبق حکم پیوست به نمایندگی از طرف شرکت خدماتی و تولیدی هدی خراسان شمالی (بامسئولیت محدود) به عنوان عضو هیات مدیره آقای داریوش یزدانی به نمایندگی از طرف شرکت پویا دیزل بجنورد (بامسئولیت محدود) به عنوان عضو هیات مدیره خانم زهرا غلامی به عنوان عضو هیات مدیره آقای سیدسعید حریری به عنوان مدیرعامل شرکت کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت رئیس هیات مدیره به نمایندگی از شرکت آریا جهش شرق و مدیرعامل (آقای سیدسعید حریری) و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت (که قابلیت تفویض از طرف مدیرعامل دارد) معتبر است. ش۹۴۱۱۲۸۳۲۹۲۳۵۵۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13602177
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران خراسان شمالی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۴۰۰۰۰۴۴۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی احراز ارقام (حسابداران رسمی) با نمایندگی آقای حبیب جهانگشای رضائی به شماره ملی ۲۷۵۴۱۸۸۲۰۷ به عنوان بازرس اصلی و آقای سید محمد ذبیحی به شماره ملی ۰۷۵۹۴۷۰۴۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اتفاقیه خراسان شمالی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه و حساب سود و زیان و صورت گردش وجوه نقد (صورت‌های مالی) سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۶۲۰۲۹۳۹۷۹۱۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13996251
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران خراسان شمالی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۴۰۰۰۰۴۴۵۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت تولیدی و خدماتی هدی خراسان شمالی (بامسئولیت محدود) با شناسه ملی ۱۰۴۰۰۰۱۰۳۸۱به نمایندگی آقای سیدسعید حریری با شماره ملی ۰۶۸۰۱۶۷۲۹۳ و شرکت آریا جهش شرق (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۴۰۰۰۰۸۸۳۸ به نمایندگی آقای قاسم برزگر به شماره ملی ۵۲۴۹۸۶۹۹۳۹ و شرکت پویا دیزل بجنورد (بامسئولیت محدود) با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۱۴۳۵۸ به نمایندگی آقای داریوش یزدانی به شماره ملی ۰۶۸۱۷۲۵۳۷۰ و شرکت کشت گستر مانه و سملقان (بامسئولیت محدود) با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۲۶۶۲۲ به نمایندگی آقای مجید حاتمی با شماره ملی ۰۶۸۱۸۵۲۲۴۰ و خانم زهرا غلامی با شماره ملی ۲۲۶۹۴۴۴۸۱۷ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای حامد صمدی با شماره ملی ۰۶۸۲۴۰۴۸۸۸ به عنوان عضو علی البدل اول و شرکت تعاونی کشاورزی کشاورزان شهرستان بجنورد با شناسه ملی ۱۰۸۶۰۳۰۱۵۸۹ به نمایندگی آقای شیردل نیازی با شماره ملی۵۹۱۹۵۵۳۳۶۷ به عنوان عضو علی البدل دوم در هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۲۰۴۷۱۵۶۵۸۵۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14008530
آگهی تغییرات شرکت توسعه عمران خراسان شمالی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۷ و شناسه ملی ۱۰۴۰۰۰۰۴۴۵۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی بجنورد به آدرس: استان خراسان شمالی - شهرستان بجنورد - بخش مرکزی - شهر بجنورد - چهارراه هنگ - خیابان شهید صیاد شیرازی - خیابان ش سرتیپ نامجو [صیاد شیرازی ۳] - پلاک ۱۱۰ - طبقه اول - کدپستی ۹۴۱۵۹۳۵۶۵۴ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. - شرکت خدماتی و تولیدی هدی خراسان شمالی (با مسئولیت محدود) به نمایندگی آقای سید سعید حریری با کدملی ۰۶۸۰۱۶۷۲۹۳ به عنوان رئیس هیأت مدیره و شرکت کشت گستر مانه و سملقان (با مسئولیت محدود) به نمایندگی آقای مجید حاتمی با کدملی ۰۶۸۱۸۵۲۲۴۰ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره و شرکت آریا جهش شرق (سهامی خاص) به نمایندگی آقای قاسم برزگر با کدملی ۵۲۴۹۸۶۹۹۳۹ به عنوان عضو هیأت مدیره و شرکت پویا دیزل بجنورد (با مسئولیت محدود) به نمایندگی آقای داریوش یزدانی با کدملی ۰۶۸۱۷۲۵۳۷۰ به عنوان عضو هیأت مدیره و خانم زهرا غلامی با کدملی ۲۲۶۹۴۴۴۸۱۷ به عنوان عضو هیت مدیره و آقای سید سعید حریری با کدملی ۰۶۸۰۱۶۷۲۹۳ به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از قبیل چک، سفته، قرارداد و نظایر آن با امضای ثابت رئیس هیأت مدیره به نمایندگی از طرف شرکت خدماتی و تولیدی هدی خراسان شمالی (با مسئولیت محدود) و مدیرعامل (آقای سید سعید حریری) و یکی از اعضای هیأت مدیره متفقا" همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. مکاتبات اداری و عادی با امضای مدیرعامل (که قابلیت تفویض از طرف مدیرعامل دارد) و مهر شرکت معتبر است. ش۹۷۰۲۱۱۵۱۸۱۷۸۶۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری بجنورد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه