توسعه و عمران خراسان بزرگ

شرکت توسعه و عمران خراسان بزرگ (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380494044
مشهد بلوار ششصد دستگاه بلوار قاضي طباطبائي بين قاضي طباطبائي 3 و 5 پلاك 170 طبقه دوم واحد 4 9184973984
8
افراد
14
آگهی‌ها
34203
شماره ثبت
1387/7/23
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 617303
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران خراسان بزرگ سهامی عام شماره ثبت ۳۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۴۰۴۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر با نمایندگی آقای ابراهیم موسوی بعنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم موسوی بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه‌های کثیرالانتشار خراسان و خراسان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سالی مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۰ بتصویب رسید. در تاریخ ۱۵/۱۱/۱۳۹۰ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۶۷۶۱۹۰۸۳ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026013
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران خراسان بزرگ سهامی عام شماره ثبت ۳۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۴۰۴۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده و هیئت مدیره مورخ ۸/۹/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر با نمایندگی آقای ابراهیم موسوی بعنوان بازرس اصلی آقای ابراهیم موسوی بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ۳ اعضا هیئت مدیره تا تاریخ ۸/۹/۹۳ بقرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت توان ساخت سهامی خاص شماره ثبت ۷۱۴۷۵ با نمایندگی آقای حسام الدین سید جلالی و شرکت سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه تهران سهامی عام شماره ثبت ۲۳۸۱۰۶ با نمایندگی آقای غلامرضا جان سریان و شرکت سرمایه گذاری بین المللی مدیریت ساخت و توسعه آیسان سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۱۱۶۷ با نمایندگی آقای حسین رحمتی و شرکت سرمایه گذاری مهر آسا سهامی خاص شماره ثبت ۲۵۱۱۶۶ با نمایندگی آقای فرید فیوضاتی حق و شرکت مسکن و عمران قدس رضوی سهامی خاص شماره ثبت ۲۸۷۳ با نمایندگی آقای محمدرضا رئیسی تا تاریخ ۸/۹/۹۳. ۴ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱ بتصویب رسید. ۵ سمت اعضا هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری مهرآسا سهامی خاص با نمایندگی آقای فرید فیوضاتی حق بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه تهران سهامی عام با نمایندگی آقای غلامرضا جان سریان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت توان ساخت سهامی خاص با نمایندگی آقای حسام الدین سید جلالی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت مسکن و عمران قدس رضوی سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا رئیسی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری بین المللی مدیریت ساخت و توسعه آیسان سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین رحمتی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای محمد حسن رفیعی (خارج از اعضا هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۸/۹/۹۳. ۶ کلیه چکها و اوراق و اسناد تعهدآور و قراردادها با امضای ثابت رئیس و یا نایب رئیس هیئت مدیره و امضا متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره و یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود در مورد مکاتبات و سایر مدارک امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۲۳/۱۲/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۸۲۴۰۵۳۵۱ کفیل اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1026039
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران خراسان بزرگ سهامی عام شماره ثبت ۳۴۲۰۳ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۴۰۴۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱/۸/۱۳۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ماده ۵ اساسنامه به این شرح اصلاح گردید: تابعیت شرکت ایرانی است، مرکز اصلی شرکت مشهد است و در صورت لزوم انتقال مرکز اصلی شرکت به هر نقطه دیگر در داخل کشور در اختیار هیئت مدیره (تصویب هیئت مدیره) و دایر نمودن شعب یا نمایندگی یا انحلال آن با تصویب هیئت مدیره می‌باشد. در تاریخ ۲۵/۹/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۸۲۴۰۵۴۵۶ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1500146
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران خراسان بزرگ سهامی عام شماره ثبت ۳۴۲۰۳ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۴۰۴۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس مشهد بلوار ششصد دستگاه، بلوار قاضی طباطبائی، بین قاضی طباطبائی ۳ و ۵ پلاک ۱۷۰، طبقه دوم واحد ۴ مورد تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۰۱۱۱۰۱۶۰۴۵۰۸ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1503235
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران خراسان بزرگ سهامی عام شماره ثبت ۳۴۲۰۳ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۴۰۴۴
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورت‌های مالی سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی اصول پایه فراگیر شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و آقای ابراهیم موسوی بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۰۱۱۱۰۱۶۰۸۶۲۴ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9792042
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران خراسان بزرگ سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۰۳و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۴۰۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه و هیئت مدیره مورخ ۲۴/۷/۸۹ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر با نمایندگی آقای ابراهیم موسوی به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم موسوی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار 'خراسان' و 'خراسان' جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل می‌باشند: شرکت شرکت سرمایه گذاری بین المللی مدیریت ساخت و توسعه آیسان سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۱۶۷ با نمایندگی آقای سید جواد شهرستانی و شرکت شرکت سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه تهران سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۱۰۶ با نمایندگی آقای محمدشهاب سیدجلالی و شرکت شرکت رهپوساخت شارستان سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۷۴۲۲ با نمایندگی آقای محمدرضا رئیسی و شرکت شرکت توان ساخت سهامی خاص به شماره ثبت ۷۱۴۷۵ با نمایندگی آقای حسام الدین سیدجلالی و شرکت شرکت سرمایه گذاری مهرآسا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۱۶۶ با نمایندگی آقای احمد سمیعی تا تاریخ ۲۴/۷/۱۳۹۱. ۴ ترازنامه و حساب‌های سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۸۹ به تصویب رسید. ۵ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت شرکت سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه تهران سهامی عام با نمایندگی آقای محمدشهاب سیدجلالی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت شرکت سرمایه گذاری مهرآسا سهامی خاص با نمایندگی آقای احمد سمیعی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت شرکت توان ساخت سهامی خاص با نمایندگی آقای حسام الدین سیدجلالی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت شرکت رهپوساخت شارستان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا رئیسی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت شرکت سرمایه گذاری بین المللی مدیریت ساخت و توسعه آیسان سهامی خاص با نمایندگی آقای سید جواد شهرستانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد سمیعی به نمایندگی از شرکت شرکت سرمایه گذاری مهرآسا سهامی خاص به شماره ثبت ۲۵۱۱۶۶ به سمت مدیرعامل. ۶ اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ۷ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس (در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس یا نائب رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل (در غیاب وی، رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۲/۸/۸۹ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10423026
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران خراسان بزرگ سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۴۰۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۹/۱۳۸۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت شرکت تامین سرمایه اقتصاد نوین سهامی عام با نمایندگی آقای احمد سمیعی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت شرکت مسکن و عمران قدس رضوی سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا رئیسی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت شرکت سازه شرق سهامی خاص با نمایندگی آقای محمود اسکندرنیا به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت مجتمع جهانگردی گلستان شاندیز توس سهامی خاص با نمایندگی آقای سید جواد شهرستانی به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت شرکت سرمایه گذاری مهرآسا سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدشهاب سیدجلالی به سمت رئیس هیئت مدیره و شرکت شرکت جهاد نصر خراسان سهامی خاص با نمایندگی آقای کریم عباس پور به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت شرکت سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه تهران سهامی عام با نمایندگی جعفر جمالی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد سمیعی به نمایندگی از شرکت شرکت تامین سرمایه اقتصاد نوین سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۷۷۴۳ به سمت مدیرعامل. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای متفق مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس (در غیاب مدیرعامل با امضای متفق رئیس یا نایب رئیس و یکی از اعضای هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل (در غیاب وی، رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره) و مهر شرکت معتبر است. در تاریخ ۱۶/۲/۱۳۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تأیید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10545373
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران خراسان بزرگ سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۰۳و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۴۰۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۸۸ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر به عنوان بازرس اصلی، آقای ابراهیم موسوی به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار خراسان و سرمایه جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۳ ترازنامه و حسابهای سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ به تصویب رسید. در تاریخ ۱۸/۱۲/۸۸ ذیل دفتر ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10865867
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران خراسان بزرگ سهامی عام شماره ثبت ۳۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۴۰۴۴
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۱ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری مهرآسا سهامی خاص با نمایندگی آقای فرید فیوضاتی حق بسمت رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری توسعه بازار سرمایه تهران سهامی عام با نمایندگی آقای غلامرضا جان سریان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری بین المللی مدیریت ساخت و توسعه آیسان سهامی خاص با نمایندگی آقای حسین رحمتی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت توان ساخت سهامی خاص با نمایندگی آقای حسام الدین سید جلالی بسمت عضو هیئت مدیره و شرکت رهپوساخت شارستان سهامی خاص با نمایندگی آقای محمدرضا رئیسی بسمت عضو هیئت مدیره و آقای احمد سمیعی (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل تا تاریخ ۲۴/۷/۹۱. ۲ کلیه چکها و اوراق و اسناد تعهدآور با امضای ثابت رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه امضای یکی از سایر اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ ۶/۶/۹۱ ذیل دفتر ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری ثبت و مورد تایید و امضاء قرار گرفت. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو واحد ثبتی مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12669658
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران خراسان بزرگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۴۰۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۰۹/۱۳۹۳ و نامه شماره ۳۰۱۳۵۰ , ۱۲۱ مورخ ۱۴/۱۱/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - مؤسسه حسابرسی اصول پایه «فراگیر» به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای ابراهیم موسوی به شماره کد ملی۴۵۶۹۱۳۹۳۷۱ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند ۲ - روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی ۳۱/۶/۹۴ تعیین شد. ۳ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: - شرکت توسعه بازار سرمایه تهران (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰ - شرکت سرمایه گذاری مهرآسا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۶۴۵۶ - شرکت سرمایه گذاری بین المللی مدیریت ساخت وتوسعه آیسان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۶۴۶۰ - شرکت توان ساخت (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۳۹۸۰ - شرکت عمران ومسکن قدس رضوی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۶۱۸۸ ۴ - صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ به تصویب رسید. ش۹۴۱۲۰۲۶۳۷۵۱۴۹۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12669661
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران خراسان بزرگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۴۰۴۴
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۴ و نامه شماره ۳۰۱۳۵۰ , ۱۲۱ مورخ ۱۴/۱۱/۹۳ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای فرید فیوضاتی حق کد ملی ۱۸۱۶۹۳۷۸۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر آسا به سمت رئیس هیئت مدیره اقای حسین رحمتی کد ملی ۰۶۵۲۲۱۴۳۹۸ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری بین المللی مدیریت ساخت و توسعه آیسان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای محمد رضا رئیسی کد ملی ۰۹۳۸۳۸۷۸۷۱ به نمایندگی از شرکت مسکن و عمران قدس رضوی به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسام الدین سید جلالی کد ملی ۰۰۴۳۲۶۰۱۷۹ به نمایندگی از شرکت توان ساخت به سمت عضو هیئت مدیره اقای مهدی شهریاری کد ملی ۰۴۹۱۷۰۲۴۹۳ به نمایندگی از شرکت توسعه بازار سرمایه تهران به سمت عضو هیئت مدیره اقای محمد حسن رفیعی کد ملی ۰۹۱۹۷۸۶۸۴۷ خارج از هیئت مدیره به سمت مدیر عامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ۲ - کلیه اوراق , اسناد , چک‌ها ویا سایر مدارک تعهدآور و قرارداد‌ها با امضای ثابت رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و امضای متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره ویا مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. در مورد مکاتبات وسایر مدارک امضای مدیر عامل به همراه مهر شرکت معتبر است. - ش۹۴۱۲۰۲۶۹۶۸۰۱۶۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12669662
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران خراسان بزرگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۴۰۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۹/۱۳۹۴ و نامه شماره ۳۴۶۰ , ۱۲۲ مورخ ۲۹/۱۰/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۵ تعیین شد. ۲ - مؤسسه حسابرسی اصول پایه «فراگیر» به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی مرادی به شماره کد ملی ۰۰۶۷۱۶۵۶۵۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ - صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ به تصویب رسید. ش۹۴۱۲۰۲۴۸۸۹۵۲۶۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13831089
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران خراسان بزرگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۴۰۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۲/۰۹/۱۳۹۵ و نامه شماره ۲۸۹۳۸ , ۱۲۲ مورخ ۲۱/۹/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ مورد تأیید و تصویب قرار گرفت.. اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: ۱ شرکت توسعه بازار سرمایه تهران (سهامی عام) به شناسه ملی۱۰۱۰۲۷۸۹۷۳۰ ۱ شرکت سرمایه گذاری مهرآسا (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۶۴۵۶ ۳ شرکت سرمایه گذاری بین المللی مدیریت ساخت وتوسعه ایسان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۹۱۶۴۶۰ ۴ شرکت توان ساخت (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۶۳۹۸۰ ۵ شرکت مسکن و عمران قدس رضوی (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۶۱۸۸ مؤسسه حسابرسی اصول پایه «فراگیر» به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس اصلی آقای مهدی مرادی به شماره کدملی۰۰۶۷۱۶۵۶۵۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند.. روزنامه خراسان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار، جهت درج آگهی‌های شرکت جهت سال مالی منتهی به ۳۱/ ۶/ ۱۳۹۶ تعیین گردید. ش۹۶۱۱۰۲۴۵۶۱۸۷۹۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13890884
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران خراسان بزرگ شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۴۲۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۹۴۰۴۴
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۶ ونامه شماره ۳۱۲۲۳ , ۱۲۲ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۶سازمان بورس واوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی شامل، ترازنامه و حساب سود و زیان شرکت مربوط به عملکرد سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت ۲ مؤسسه حسابرسی اصول پایه «فراگیر» به شماره شناسه ملی۱۰۱۰۰۵۱۷۱۰۶ بعنوان بازرس اصلی و آقای مهدی مرادی به شماره کد ملی ۰۰۶۷۱۶۵۶۵۶ بعنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳روزنامه خراسان و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار، جهت درج آگهی‌های شرکت جهت سال مالی منتهی به ۳۱/ ۶/ ۱۳۹۷ تعیین گردید. ش۹۶۱۲۰۵۵۴۸۴۰۶۷۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک