شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380466986


شماره ثبت:
31478
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1386/8/30
آدرس:
مشهد بلوار سجاد بهار 2 ساختمان بارثاوا ط 3 9187817157

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای داود نیک حالت جهرمی 13220593
مهدی بوستانی 13761036
آقای مجید قبادی 13761036
ناصر بوستانی 13761036
آقای مسعود عزیزی نمینی 13761036

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1028236
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۴۷۸ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶

طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۹۱ شرکت مزبور کاهش مبلغ اسمی سهام از ۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال به ۱۰۰۰ ریال و افزایش تعداد سهام از ۱۰۰۰ سهم به ۰۰۰/۰۰۰/۵ سهم تصویب و ماده ۵ اساسنامه بنحو ذیل اصلاح شد: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۵ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۵ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام می‌باشد که تماما پرداخت شده است و تعداد اعضا هیئت مدیره از سه نفر به پنج نفر افزایش یافت همچنین طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ آقایان علیرضا بوستانی، مهدی بوستانی و ناصر بوستانی و خانم‌ها مهسا بوستانی و فرشته نقاش طوس بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ آقای علیرضا بوستانی بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و خانم فرشته نقاش طوس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مشترک دو نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۵/۱۲/۹۱ با توجه به عزل موسسه اهمیت نگر از سمت بازرس اصلی و حسابرس شرکت موسسه آگاهان تراز توس برای باقی مانده مدت تصدی تا تاریخ ۲۵/۴/۹۲ جایگزین نامبرده گردید. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۸۲۴۹۶۲۹۰ کفیل ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1237072
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۴۷۸ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت مزبور، ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورت‌های مالی سال ۹۱ شرکت آگاهان تراز توس بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای رضا اسدی شکرانلو بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۸۹۱۷۳۶۱۳ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636269
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت آگاهان تراز توس به سمت بازرس اصلی و آقای کاظم ناصری به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشارخراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۰۷۰۶۵۹۸۲۷۵۵۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1636278
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۳۱۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به اختیار حاصله از صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۳، افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۲۷۰۸۴۲۵۵۹۰۰۰ ریال به مبلغ ۲۲۴۲۳۳۶۰۰۰۰۰۰ ریال وافزایش تعداد سهام از ۲۷۰۸۴۲۵۵۹ سهم ۱۰۰۰ ریالی به ۲۲۴۲۳۳۶۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام از طریق تبدیل مطالبات حال شده مورد تصویب قرار گرفت و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ ۱۹۶۰۶۶۱۶۴۴۰۰۰ ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح میگردد، ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ ۲۲۳۱۵۰۴۲۰۳۰۰۰ ریال منقسم به ۲۲۳۱۵۰۴۲۰۳ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام میباشد که تماما پرداخت گردیده است. ش۹۳۰۷۰۶۹۱۲۵۶۶۴۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10849313
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۱۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۸۸ شرکت مزبور، خانم سیده سحر حجی خراسانی جایگزین آقای مسعود عزیزی به نمایندگی شرکت شهداب ناب خراسان برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۲/۴/۱۳۹۰ گردید. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10916184
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک سهامی خاص شماره ثبت ۳۱۴۷۸ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۴/۹۱، شرکت مزبور، ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۹۰، موسسه اهمیت نگر بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای جواد ناجی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10983354
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی خاص) بشماره ثبت ۳۱۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۸۹ شرکت مزبور، با توجه به عزل آقای اسدی شکرانلو از سمت بازرس اصلی و آقای علیرضا کفشداران از سمت بازرس علی البدل، آقای محمود نصرتی بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای رضا اسدی شکرانلو بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13220593
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۵ و برابر نامه ۱۲۶۰۸ , ۱۲۲ مورخ ۱۴/۰۷/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ آقای مهدی بوستانی به کدملی ۰۹۴۰۰۳۴۰۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل ۲ آقای ناصر بوستانی به کدملی ۰۹۴۶۴۶۴۱۶۲ به سمت رئیس هیئت مدیره۳ آقای مجید قبادی به کدملی ۰۸۲۹۳۰۸۲۴۵ به سمت عضو هیئت مدیره - ۴ آقای مسعود عزیزی نمینی به کدملی ۰۰۴۶۰۰۳۱۸۵ به سمت عضو هیئت مدیره - ۵ آقای داود نیک حالت جهرمی به کدملی ۲۴۷۰۲۲۸۹۹۹ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. هیات مدیره مقرر نمود حق امضای کلیه اوراق واسناد رسمی و تعهد آور وبانکی با امضای ثابت مدیرعامل (آقای مهدی بوستانی) ومتغیر یکی از اعضای هیات مدیره (آقایان ناصر بوستانی، مجید قبادی، مسعود عزیزی نمینی وداود نیک حالت جهرمی) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. ش۹۵۱۰۰۷۵۸۰۸۷۰۸۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13220600
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۵/۱۳۹۵ و برابر نامه ۱۲۶۰۸ , ۱۲۲ مورخ ۱۴/۰۷/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - الف صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۴موردتصویب قرارگرفت. - ب افراد ذیل به عنوان اعضای هیات مدیره به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند:۱ آقایان مهدی بوستانی به کدملی ۰۹۴۰۰۳۴۰۰۱، ۲ ناصر بوستانی به کدملی ۰۹۴۶۴۶۴۱۶۲، ۳ مجید قبادی به کدملی ۰۸۲۹۳۰۸۲۴۵، - ۴ مسعود عزیزی نمینی به کدملی ۰۰۴۶۰۰۳۱۸۵ - ۵ داود نیک حالت جهرمی به کدملی ۲۴۷۰۲۲۸۹۹۹ - ج موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی متین خردمند (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۱۶۸۵۶۵ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال مالی انتخاب شدند. - د روزنامه کثیر الانتشار خراسان جهت درج آگهی‌ها واطلاعیه‌های شرکت برای سال مالی ۱۳۹۵ تعیین شد. ش۹۵۱۰۰۷۴۷۹۲۵۳۵۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13761036
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ و نامه شماره ۲۷۹۸۹/۱۲۲مورخ ۲۳/۸/۹۶سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی بوستانی به کدملی ۰۹۴۰۰۳۴۰۰۱ به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیر عامل آقای ناصر بوستانی به کدملی ۰۹۴۶۴۶۴۱۶۲ به سمت رئیس هیات مدیره آقای مجید قبادی به کدملی ۰۸۲۹۳۰۸۲۴۵ به نمایندگی از شرکت توسعه صنعت و عمران تبرک خاورمیانه به سمت عضو هیات مدیره آقای مسعود عزیزی نمینی به کدملی ۰۰۴۶۰۰۳۱۸۵ به سمت عضو هیات مدیره آقای داود نیک حالت جهرمی به کدملی ۲۴۷۰۲۲۸۹۹۹ به سمت عضو هیات مدیره برای مدت باقیمانده تصدی تا تاریخ ۳۱/۵/۹۷ انتخاب شدند. کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای ثابت مدیر عامل (اقای مهدی بوستانی) و متغیر یکی از اعضای هیات مدیره (آقای ناصر بوستانی، مسعود عزیزی نمینی و داود نیک حالت جهرمی و شرکت توسعه صنعت و عمران تبرک خاورمیانه به نمایندگی آقای مجید قبادی) همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۹۲۵۷۵۱۵۵۰۳۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13761039
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ و نامه شماره ۲۷۹۸۹/۱۲۲مورخ ۲۳/۸/۹۶سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ۱صورتهای مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب مجمع رسید. ۲ - با توجه به استعفای آقای مجید قبادی از عضویت در هیئت مدیره، شرکت توسعه صنعت و عمران تبرک خاورمیانه به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۳۷۴۲۸۰ برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۳۱/۵/۹۷ جایگزین نامبرده گردید. - ۳ موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مالی راهبرد پیام به شناسه ملی۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - ۴روزنامه کثیر الانتشار خراسان جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت برای سال مالی ۱۳۹۶ تعیین شد. ش۹۶۰۹۲۵۷۰۶۲۲۷۷۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13785802
آگهی تغییرات شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۴۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۰۸/۱۳۹۶ ونامه شماره ۲۸۳۲۶ , ۱۲۲ مورخ ۰۱/۰۹/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۶ ماده و ۲۴ تبصره مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۱۰۰۶۳۲۵۹۸۳۵۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه