سرزمین جاوید کمیل

شرکت سرزمین جاوید کمیل (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380463420
مشهد بلوار قرني استخر شهرداري پاساژ ارش ط2 1111111111
0
افراد
4
آگهی‌ها
31117
شماره ثبت
1386/7/30
تاریخ تأسیس

اشخاص سرزمین جاوید کمیل

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1044258
آگهی تغییرات شرکت سرزمین جاوید کمیل (سهامی عام) بشماره ثبت ۳۱۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۳۴۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبور، مؤسسه حسابرسی دانشگر محاسب خبره (عضو جامعه حسابداران رسمی ایران) و آقای حسن معلومات به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و آقایان میلاد میرعرب رضی مهدی میرعرب رضی ابوطالب سیدحسینی و خانمها مریم میرعرب رضی و معصومه سایری بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۹۱ آقای مهدی میرعرب رضی بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم میرعرب رضی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای میلاد میرعرب رضی بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۶۴۱۱۱۴ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1163990
آگهی تغییرات شرکت سرزمین جاوید کمیل (سهامی عام) بشماره ثبت ۳۱۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۳۴۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۲/۱/۹۲ شرکت مزبور، به موضوع شرکت موارد ذیل الحاق شد: «۱ ساخت فرودگاه خصوصی ۲ ساخت چایخانه‌ی روزنامه و کتاب و خاورمیانه ۳ ساخت بزرگترین رصدخانه در خاورمیانه ۴ ساخت ماکت منظوه‌ی شمسی (کره‌ی ماه مریخ زحل ناهید) ۵ ساخت آسایشگاه‌های معلولین و فرزندان بی سرپرست ۶ ساخت بزرگترین شهرک سینمایی در خاورمیانه ۷ ساخت شهرک صنعتی خصوصی برای احداث کارخانجات با متد روز اروپا ۸ قرعه کشی از طریق رسانه‌ها و صدا و سیما برای آشنایی مردم با شرکت و اهداء جوایز اقدام خواهد شد. ۹ چاپ و فروش برگه‌های قرعه کشی شرکت در داخل و خارج از کشور». ش۱۶۹۸۳۱۵ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1318704
آگهی تغییرات شرکت سرزمین جاوید کمیل (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۱۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۳۴۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ شرکت مزبور، تعداد اعضای هیئت مدیره از ۵ نفر ۹ نفر افزایش یافت و طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت، مؤسسه حسابرسی دانشگر محاسب خبره و آقای حسن معلومات به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و آقایان میلاد و مهدی و معین و مریم شهرت همگی میرعرب رضی و خانم اکرم چراغچی مسجدی و فرحناز اسدی و راحله شیبانی و اقدس رضایی و معصومه سایری به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ خانم اکرم چراغچی مسجدی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی میرعرب رضی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فرحناز اسدی به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و در صورت نبود نایب رئیس با امضای رئیس هیئت مدیره یا خانم راحله شیبانی عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۷۶۷۵۶۱ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1346677
آگهی تغییرات شرکت سرزمین جاوید کمیل (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۱۱۱۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۳۴۲۰
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ شرکت مزبور، تعداد اعضای هیئت مدیره از ۵ نفر ۹ نفر افزایش یافت و طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت، مؤسسه حسابرسی دانشگر محاسب خبره و آقای حسن معلومات به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و آقایان میلاد و مهدی و معین و مریم شهرت همگی میرعرب رضی و خانم اکرم چراغچی مسجدی و فرحناز اسدی و راحله شیبانی و اقدس رضایی و معصومه سایری به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۰/۹۲ خانم اکرم چراغچی مسجدی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی میرعرب رضی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم فرحناز اسدی به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل و نایب رئیس هیئت مدیره و در صورت نبود نایب رئیس با امضای رئیس هیئت مدیره یا خانم راحله شیبانی عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۷۷۴۲۶۷ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک