شرکت سرمایه گذاری آینده نگر شرق (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380450359


شماره ثبت:
29790
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1386/3/19
آدرس:
تهران شهر تهران-والفجر-خيابان هفتادم-خيابان سيدجمال الدين اسد آبادي-پلاك 472-طبقه اول-واحد 4- 1436973664

اشخاص

عنوان طبق آگهی
جواد رستگارمقدم چوبداری 12824604
آقای حسین توکلی طبا 13610658
خانم مریم جهانی 13610658
خانم زهرا ملیانی 13610658
خانم طاهره رسولی 13610658
خانم نرجس ناظمی 13610658
آقای حمید ملیانی 13610658
آقای محمدرضا بیهقی 13610663
خانم لیلا رحیمیان 13673925

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 912688
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آینده نگر شرق سهامی عام شماره ثبت ۲۹۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۵۰۳۵۹

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۷/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت موسسه حسابرسی رهیافت و آقای مجید صفاتی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال و شرکت گل خواب به نمایندگی خانم فروزان فیروزکوهی مقدم شرکت آسا گستران خراسان به نمایندگی آقای جلیل دهقان شرکت پخش فرآورده‌های فردوس فرآور به نمایندگی آقای علیرضا امیر حسنخانی خانم‌ها نرجس ناظمی و مریم جهنی بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره و آقایان محمد رضا سعیدی فر و محمد رضا مزیدی شریف آبادی بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۷/۹۱ آقای جلیل دهقان بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم جهانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید صنعتی خارج از سهامداران بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مشترک عضو هیئت مدیره آقای علیرضا امیر حسنخانی و نایب رئیس هیئت مدیره خانم مریم جهانی یا مدیرعامل آقای سعید صنعتی بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۷۵۰۱۵۱۴۵ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9669928
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آینده نگر شرق سهامی عام شماره ثبت ۲۹۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۵۰۳۵۹

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۷/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت موسسه حسابرسی رهیافت و آقای مجید صفاتی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال و شرکت گل خواب به نمایندگی خانم فروزان فیروزکوهی مقدم شرکت آسا گستران خراسان به نمایندگی آقای جلیل دهقان شرکت پخش فرآورده‌های فردوس فرآور به نمایندگی آقای علیرضا امیر حسنخانی خانم‌ها نرجس ناظمی و مریم جهنی بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره و آقایان محمد رضا سعیدی فر و محمد رضا مزیدی شریف آبادی بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۷/۹۱ آقای جلیل دهقان بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم مریم جهانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سعید صنعتی خارج از سهامداران بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مشترک عضو هیئت مدیره آقای علیرضا امیر حسنخانی و نایب رئیس هیئت مدیره خانم مریم جهانی یا مدیرعامل آقای سعید صنعتی بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12824604
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آینده نگر شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۵۰۳۵۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۳ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی هوشیارممیز باشماره ثبت ۱۱۰۲۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان بازرس اصلی وآقای جواد رستگارمقدم چوبداری دارای کدملی ۵۲۲۹۲۷۷۱۵۷ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴ انتخاب گردید. - روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیرالانتشاربرای انتشارآگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۳۰۹۵۵۸۱۷۶۷۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13610658
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آینده نگر شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۵۰۳۵۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین توکلی طبا با کدملی ۰۰۴۷۱۰۹۲۷۰نماینده شرکت آسا گستران خراسان به سمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای محمدرضا بیهقی با کدملی ۰۷۰۲۴۴۴۹۹۵ نماینده شرکت گل خواب به سمت نائب رئیس هیئت مدیره خانم طاهره رسولی با کدملی ۰۰۴۳۳۶۱۸۱۱نماینده شرکت پخش فردوس فرآور به سمت عضو هیئت مدیره خانم مریم جهانی با کدملی ۰۰۳۲۹۲۰۱۴۸ به سمت عضو هیئت مدیره خانم نرجس ناظمی با کدملی ۰۸۵۹۲۷۶۶۰۰ به سمت عضو هیئت مدیره خانم زهرا ملیانی با کدملی ۰۸۵۹۱۹۸۳۰۸ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره آقای حمید ملیانی با کدملی ۰۰۶۸۷۲۱۴۷۱ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره کلیه اوراق و اسناد بهادار وتعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ودر غیاب مدیرعامل با امضای نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضا ی هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهرشرکت معتبر خوا هد بود. ش۹۶۰۶۲۵۵۱۱۳۸۵۳۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13610663
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آینده نگر شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۵۰۳۵۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۴مورد تصویب قرار گرفت اعضای هیات مدیره به مدت ۲ سال به شرح زیر انتخاب گردید: شرکت آسا گستران خراسان به نمایندگی آقای حسین توکلی طبا با کدملی ۰۰۴۷۱۰۹۲۷۰ شرکت گل خواب به نمایندگی آقای محمدرضا بیهقی با کدملی ۰۷۰۲۴۴۴۹۹۵ شرکت پخش فرآورده‌های فردوس فرآور به نمایندگی خانم طاهره رسولی با کدملی ۰۰۴۳۳۶۱۸۱۱ خانم نرجس ناظمی با کدملی ۰۸۵۹۲۷۶۶ خانم مریم جهانی با کدملی ۰۰۳۲۹۲۰۱۴۸ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و خانم زهرا ملیانی با کدملی ۰۸۵۹۱۹۸۳۰۸ آقای حمید ملیانی با کدملی ۰۰۶۸۷۲۱۴۷۱ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار اگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۶۲۵۷۸۶۳۶۷۳۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13610668
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آینده نگر شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۵۰۳۵۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شعبه به: تهران والفجر خیابان هفتادم خیابان سید جمال الدین اسد آبادی پلاک ۴۷۲ طبقه اول واحد ۴ کدپستی:۱۴۳۶۹۷۳۶۶۴ به مدیریت اقای حسین توکلی طبا با کدملی:۰۰۴۷۱۰۹۲۷۰ انتقال یافت. ش۹۶۰۶۲۵۱۸۶۲۶۶۸۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13673925
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آینده نگر شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۵۰۳۵۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی هوشیار ممیز با شماره ثبت ۱۱۰۲۱ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ به عنوان سمت بازرس اصلی و خانم لیلا رحیمیان با کد ملی ۰۰۷۹۹۰۵۳۳۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. ش۹۶۰۸۰۱۱۹۲۳۱۰۶۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13817258
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری آینده نگر شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۹۷۹۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۵۰۳۵۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۹/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - صورتهای مالی و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به۳۱/۶/۹۵ به تصویب مجمع رسید. - ۲روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیرالانتشار برای انتشار آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۱۰۲۴۲۰۵۲۱۵۴۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه