شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380430077


شماره ثبت:
27616
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1385/7/26
آدرس:
مشهد خيابان احمد آباد - عدالت 2 9176664476

اشخاص

عنوان طبق آگهی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 733141
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۶۱۶ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۳۰۰۷۷

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال ۸۹ و ۹۰ و تصویب بودجه سال ۹۰ و ۹۱، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز طوس بسمت بازرس اصلی و حسابرس قانونی و آقای حسین سعیدی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۷۲۳۰۰۶۷۲ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1135391
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۷۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۳۰۰۷۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۱۰/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی و ترازنامه و حساب سود و زیان منتهی به ۳۱/۶/۹۱، موسسه آگاهان تراز توس بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای حسن سعیدی به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ انتخاب گردیدند. و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان رشتخوار به نمایندگی آقای جواد آزاد شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تربت جام به نمایندگی آقای محمدصادق زنجانی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان سبزوار به نمایندگی آقای مهدی یوسفی نیک شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تربت حیدریه به نمایندگی آقای علیرضا قرائی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان تایباد به نمایندگی خانم مریم طحانی مقدم به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان مشهد به نمایندگی آقای عباسعلی ابراهیمی شرکت تعاونی سهام عدالت شهرستان بردسکن به نمایندگی آقای حسین رحمانی به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۱/۹۱ آقای جواد آزاد به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی یوسفی نیک به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدصادق زنجانی به سمت منشی هیئت مدیره و آقای علی اصغر صراف (خارج از سهامداران) به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. ش۱۶۸۵۰۵۰ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1572418
آگهی تغییرات وافزایش سرمایه شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۳۰۰۷۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۱۰/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افزایش سرمایه شرکت از مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۵ریال و افزایش تعداد سهام سهام از ۱۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی به ۹۵۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ریالی بانام ازمحل سود انباشته مورد تصویب قرارگرفت و محل شرکت در واحد ثبتی شهد به آدرس خیابان احمدآباد عدالت ۲ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۳۰۵۲۳۵۷۴۱۸۴۵۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9554276
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی به شماره ثبت ۲۷۶۱۶و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۳۰۰۷۷

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۸/۹/۸۹، با توجه به استعفای آقای سید جلال زمانیان کشفی نماینده شرکت تعاونی سهام عدالت مشهد، آقای مهدی محمدی اصفهانی به عنوان نماینده جدید در هیئت مدیره جایگزین گردید و آقای علیرضا قرایی به سمت رئیس هیات مدیره و آقای جواد آزاد به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدصادق زنجانی به سمت منشی و آقای علی اصغر صراف به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای ثابت آقای علی اصغر صراف و متغیر رئیس هیئت مدیره آقای علیرضا قرایی و نائب رئیس هیئت مدیره آقای جواد آزاد به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌ها و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10344407
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی سهامی خاص شماره ثبت ۲۷۶۱۶ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۳۰۰۷۷

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۰/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال ۸۹ و ۹۰ و تصویب بودجه سال ۹۰ و ۹۱، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز طوس بسمت بازرس اصلی و حسابرس قانونی و آقای حسین سعیدی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13172929
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۳۰۰۷۷

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۳۰۰۷۷ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۸/۱۳۹۴ و نامه شماره ۱۶۴۷/۱۲۲ مورخ ۲/۹/۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورت‌های مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس بعنوان بازرس اصلی و موسسه رهیافت و همکاران بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه قدس بعنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13330992
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت استان خراسان رضوی شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۶۱۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۳۰۰۷۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت بعنوان بازرس اصلی و موسسه شراکت بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۱۲۰۹۹۶۳۴۲۶۳۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه