شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380425043


شماره ثبت:
27100
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1385/5/21
آدرس:
مشهد خيابان سناباد بين 43 و 45 - پلاك 371 9183944666

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای جلیل همتی 1727458
آقای مجتبی شیروانی هرندی 12919493
منصور ارجمندی 13285484
بهروز رفیعی 13285484
حسین ابراهیمی صدرآبادی 13285484
آقای هادی قدیمی 13638576
آقای محمود مشفقی 13638576
آقای منصور ارباب افضلی 13638576

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 591611
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا سهامی عام بشماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳

طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۲/۹۱ شرکت مزبور و با توجه به نامه نمایندگی شرکت احیاء صنایع خراسان، آقای عباس صفوی شاملو (نماینده شرکت مذکور) بعنوان رئیس هیئت مدیره جایگزین آقای محمد حسین مدهوش طوس در ترکیب هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۲۴/۴/۹۱ گردید و در سایر سمت‌ها و حق امضاء تغییری حاصل نشد. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۶۶۲۸۱۲۹۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 754531
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا سهامی عامشماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های خراسان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهنمود گران کاردان بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و شرکت احیا صنایع خراسان بنمایندگی آقای عباس صفوی شاملو و شرکت توسعه تجارت سبز بنمایندگی آقای محمدرضا توسلی و شرکت ساختمانی مولدینگ بنمایندگی آقای احمد خدا بنده لو و شرکت دلیران پارس بنمایندگی آقای ماشاء اله کامکار و آقای رحمان نجفی بسمت اعضای اصلی و موسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین بنمایندگی آقای محمد حسین مدهوش طوسی و آقای سید مجید مرتضی نیا بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۵/۹۱ آقای عباس صفوی شاملو بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا توسلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رحمان نجفی بسمت مدیرعامل شرکت منصوب گردیدند و کلیه اوراق بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره و یا مدیر مالی شرکت آقای جواد باروئی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۷۳۵۰۸۱۵۶ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 755861
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا سهامی عامشماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳

طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۶/۹۱ شرکت مزبور آقای اردلان خدا بنده لو بعنوان نماینده شرکت ساختمانی مولدینگ جایگزین آقای احمد خدا بنده لو برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۸/۴/۹۳ بعنوان عضو هیئت مدیره تعیین گردید. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۷۳۵۷۶۷۰۸ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1146105
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۴/۹۲ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های خراسان و اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱، موسسه آگاهان تراز توس به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهنمودگران کاردان (حسابداران رسمی) به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۱۶۹۰۲۰۶ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1578966
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید و موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت رهیافت وهمکاران به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی وانیانیک تدبیر به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ انتخاب گردیدند. اعضا اصلی وعلی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: اعضا اصلی: آقای رحمان نجفی شرکت تعاونی مولی الموحدین (سهامی خاص) شرکت آساگستران خراسان (سهامی خاص) شرکت سرمایه گذاری آینده نگرشرق (سهامی عام) شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) اعضا علی البدل: شرکت سرمایه گذاری دلیران پارس (سهامی خاص) شرکت سخت آژند (سهامی عام) روزنامه‌های خراسان و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۳۰۵۲۸۱۶۳۸۵۱۴۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1582997
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیدمصطفی متولی زاده به نمایندگی از طرف شرکت آسا گستران خراسان (سهامی خاص) به سمت عضو هیات مدیره وآقای حسن عباسی معروفان به نمایندگی از طرف شرکت تعاونی مولی الموحدین به سمت رییس هیات مدیره وآقای محمدرضاتوسلی به نمایندگی ازطرف شرکت سرمایه گذاری آینده نگرشرق (سهامی عام) به سمت نایب رییس هیات مدیره وآقای فریدون سلطانی به نمایندگی از طرف شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) به سمت عضو هیات مدیره وآقای رحمان نجفی به عنوان عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند و آقای جلیل همتی (خارج ازاعضا هیات مدیره) به عنوان مدیرعامل برگزیده شد و حدود اختیارات وی به شرح اساسنامه تعیین گردید و کلیه قراردادها واسنادمالی واوراق بهادار وتعهدآور باامضای مدیرعامل ویکی از اعضای هیأت مدیره ودرغیاب مدیرعامل باامضای دونفراز اعضای هیئت مدیره ممهوربه مهر شرکت معتبر ومکاتبات عادی با امضای مدیرعامل ومهرشرکت معتبر می‌باشد. ش۹۳۰۶۰۱۷۶۷۶۷۹۷۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1727458
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت۲۷۱۰۰ و شناسه ملی۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای جلیل همتی با کد ملی ۳۲۵۷۷۰۹۶۵۱ به نمایندگی از طرف شرکت بین المللی سرمایه گذاری ایرانیان (سهامی عام) برابر حکم نمایندگی مورخ۰۸/۰۷/۱۳۹۳ به عنوان عضو هیات مدیره جایگزین آقای فریدون سلطانی برای با قیمانده مدت تصدی مدیران تاتاریخ ۲۹/۰۲/۱۳۹۵ گردید. ۲ آقای جلیل همتی باکد ملی ۳۲۵۷۷۰۹۶۵۱ به عنوان عضو هیات مدیره و مدیرعامل انتخاب و حدود اختیارات وی به شرح اساسنامه تعیین گردید. ۳ کلیه قراردادها و اسناد مالی و اوراق بهادر و تعهد آور با امضاء دو نفر از اعضای هیات مدیره مهمور به مهر شرکت معتبراست. ش۹۳۰۹۱۹۵۱۳۵۴۰۳۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10191221
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۸۹ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های رسالت و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸، موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس به عنوان بازرس اصلی و موسسه رهنمود ثامن به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند و شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام) به نمایندگی آقای محمد حسین مدهوش طوسی و آقایان سیدمجید مرتضی نیا و محمدرضا توسلی و رحمان نجفی و علی سعادت به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۶/۴/۸۹ آقای محمدحسین مدهوش طوسی به سمت رئیس هیات مدیره و آقای محمدرضا توسلی به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای رحمان نجفی به سمت مدیرعامل شرکت منصوب گردیدند وکلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر یکی از اعضای هیات مدیره و یا مدیر مالی شرکت (آقای جواد بارویی) به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10684028
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا سهامی عام شماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۴/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های خراسان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهنمود گران کاردان بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند و شرکت احیا صنایع خراسان بنمایندگی آقای عباس صفوی شاملو و شرکت توسعه تجارت سبز بنمایندگی آقای محمدرضا توسلی و شرکت ساختمانی مولدینگ بنمایندگی آقای احمد خدا بنده لو و شرکت دلیران پارس بنمایندگی آقای ماشاء اله کامکار و آقای رحمان نجفی بسمت اعضای اصلی و موسسه مالی و اعتباری مولی الموحدین بنمایندگی آقای محمد حسین مدهوش طوسی و آقای سید مجید مرتضی نیا بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۵/۹۱ آقای عباس صفوی شاملو بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا توسلی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای رحمان نجفی بسمت مدیرعامل شرکت منصوب گردیدند و کلیه اوراق بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره و یا مدیر مالی شرکت آقای جواد باروئی به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12912238
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت بانک ایران زمین (سهامی عام) به شماره ثبت۳۹۹۲۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۵۰۳۰۷۹ شرکت لیزینگ پیمان کارآفرین (سهامی خاص) به شماره ثبت۱۹۷۴۴۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۳۰۶۷ شرکت توسعه تجارت داتام (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۹۳۳۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۰۲۸۲ شرکت توسعه ابنیه حافظ (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۲۵۲۶۷ و شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۰۱۳۰ شرکت پویا سهم آسیا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۹۵۸۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۴۸۳۶۶ ۲ موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایارهیافت به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه‌های کثیرالانتشار خراسان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ صورتهای مالی سال مالی منتهی به تاریخ ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ش۹۵۰۴۲۶۸۳۲۱۲۷۶۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12919493
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای مجتبی شیروانی با کدملی ۰۰۳۷۳۳۳۹۰۹ به نمایندگی از طرف شرکت بانک ایران زمین (سهامی عام) بعنوان رئیس هیأت مدیره آقای هادی قدیمی با کدملی ۰۸۵۹۳۱۰۳۴۵ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه تجارت داتام (سهامی خاص) بعنوان نائب رئیس هیأت مدیره آقای بهروز رفیعی با کدملی ۴۶۲۱۳۳۱۵۲۳ به نمایندگی از طرف شرکت توسعه ابنیه حافظ (سهامی خاص) بعنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. آقای علی آ. عبدالله با کدملی ۰۰۳۲۸۸۸۵۷۰ به نمایندگی از طرف شرکت لیزینگ پیمان کارآفرین (سهامی خاص) بعنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. آقای جلیل همتی با کدملی ۳۲۵۷۷۰۹۶۵۱ به نمایندگی از طرف شرکت پویا سهم آسیا (سهامی خاص) بعنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ - کلیه قراردادها و اسناد مالی و اوراق بهادار و تعهد آور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیأت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره ممهور به مهر شرکت معتبر و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبرمی باشد. ش۹۵۰۴۲۹۲۵۸۷۰۸۸۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13189671
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳

۱ با توجه به نامه شماره ۷۶۷۹ , ۱۲۲ مورخ ۰۹/۳/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار و طبق ماده ۱۷۶ قانون تجارت تجارت اجازه انتشار اعلامیه پذیره نویسی داده میشود. ش۹۵۰۹۲۳۵۱۴۱۸۹۱۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13285484
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای منصور ارجمندی کد ملی ۰۰۵۰۱۴۴۶۳۴ به عنوان نماینده شرکت بانک ایران زمین جایگزین آقای مجتبی شیروانی هرندی گردید، آقای منصور ارباب افضلی کد ملی ۳۶۲۰۱۶۳۳۱۶ به عنوان نماینده شرکت پویا سهم آسیا جایگزین آقای جلیل همتی گردید. آقای حسین ابراهیمی صدر آبادی کد ملی ۰۹۳۸۳۹۸۰۱۶ به عنوان نماینده شرکت لیزینگ پیمان کارآفرین جایگزین آقای علی آعبدالله گردید و سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای هادی قدیمی کد ملی ۰۸۵۹۳۱۰۳۴۵ به عنوان نماینده شرکت توسعه تجارت داتام به سمت رئیس هیئت مدیره آقای بهروز رفیعی کد ملی ۴۶۲۱۳۳۱۵۲۳ به عنوان نماینده شرکت توسعه ابنیه حافظ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای منصور ارجمندی کد ملی ۰۰۵۰۱۴۴۶۳۴ به عنوان نماینده شرکت بانک ایران زمین به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین ابراهیمی صدر آبادی کد ملی ۰۹۳۸۳۹۸۰۱۶ به عنوان نماینده شرکت لیزینگ پیمان کار آفرین به سمت عضو هیئت مدیره آقای منصور ارباب افضلی کد ملی ۳۶۲۰۱۶۳۳۱۶ به عنوان نماینده شرکت پویا سهم آسیا به سمت عضو هیئت مدیره آقای منصور ارباب افضلی کد ملی ۳۶۲۰۱۶۳۳۱۶ به عنوان مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۳/۹۷ انتخاب گردید کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته و برات و همچنین عقود و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است. ش۹۵۱۱۱۱۷۲۳۳۴۰۷۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13363016
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ و مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۳/۱۳۹۵ و برابر نامه شماره ۱۱۶ - ۹۵۹/۲۵۶۸۹۹مورخ۲۵/۱۱/۱۳۹۵ سازمان بورس اوراق بهادار تهران و برابر آگهیهای پذیره نویسی منتشره در روزنامه‌های خراسان و دنیای اقتصاد و رسالت و قدس و با توجه به اظهار نامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه لذا مبلغ ۲۹۲۲۹۰۰۶۰۰۰ریال ازحساب بدهی شرکت کسر و به حساب سرمایه منظور گردیده است و برابر گواهیهای شماره‌های ۳۹۹ , ۸۰۴ مورخ۲۱/۶/۱۳۹۵و۸۰۴۵۲۰مورخ ۵/۱۱/۱۳۹۵ بانک ایران زمین شعبه سجاد مبلغ ۲۷۹۳۳۳۸۵۳۰۰۰ریال به حساب شماره ۸۰۴۸۱۰۱۲۱۱۰۱ واریز در نتیجه جمعا مبلغ ۳۰۸۵۶۲۸۵۹۰۰۰ریال به حساب سرمایه واریز گردیده است لذا ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۱۵۴۲۸۱۵۰۰۰۰۰۰ ریال است که به تعداد ۱۵۴۲۸۱۵۰۰۰ سهم یک هزار ریالی با نام عادی تقسیم و تماما پرداخت شده است. ش۹۵۱۲۲۶۴۷۳۳۷۶۹۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13465861
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - هیئت مدیره اختیارات خود را به شرح صورتجلسه به مدیرعامل شرکت تفویض نمود ش۹۶۰۳۲۱۷۳۲۲۰۴۸۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13587531
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ را به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های خراسان و اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت در سال ۱۳۹۶ تعیین گردیدند. ش۹۶۰۶۰۹۷۹۵۸۸۳۳۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13638576
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمود مشفقی به شماره شناسنامه ۱۱۳۷۱و کدملی ۰۰۳۶۷۶۹۳۲۰به عنوان نماینده شرکت توسعه ابنیه حافظ جایگزین آقای بهروز رفیعی گردید. سمت اعضای هیئت مدیره به شرح ذیل تعیین گردید: آقای هادی قدیمی کدملی ۰۸۵۹۳۱۰۳۴۵ به عنوان نماینده شرکت توسعه تجارت داتام به سمت رئیس هیئت مدیره (غیرموظف) آقای منصور ارجمندی کدملی ۰۰۵۰۱۴۴۶۳۴ به عنوان نماینده شرکت بانک ایران زمین به سمت نایب رئیس هیئت مدیره (غیرموظف) آقای حسین ابراهیمی صدر آبادی کدملی ۰۹۳۸۳۹۸۰۱۶ به عنوان نماینده شرکت لیزینگ پیمان کار آفرین به سمت عضو هیئت مدیره (غیرموظف) آقای محمود مشفقی شماره ملی ۰۰۳۶۷۶۹۳۲۰ به عنوان نماینده شرکت توسعه ابنیه حافظ به سمت عضو هیات مدیره (موظف) آقای منصور ارباب افضلی کدملی ۳۶۲۰۱۶۳۳۱۶ به عنوان نماینده شرکت پویا سهم آسیا به سمت عضو هیئت مدیره آقای منصور ارباب افضلی کدملی ۳۶۲۰۱۶۳۳۱۶ برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۳/۹۷ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردید کلیه اسناد و اوراق تعهداور شرکت از قبیل چک، سفته و برات و همچنین عقود و قراردادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره با امضای یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است. ش۹۶۰۷۱۲۹۰۴۱۰۷۷۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13728227
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سال مالی شرکت از پایان اسفند ماه به ۳۰آذر ماه هر سال تغییر کند در نتیجه ماده ۴۸ اساسنامه شرکت به شرح زیر اصلاح میگردد: ((ماده ۴۸ سال مالی شرکت از روز یکم دیماه هر سال آغاز می‌شود و در ۳۰اذر ماه به پایان می‌رسد.)) ش۹۶۰۹۰۲۳۵۳۷۱۲۶۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13830561
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شعبه‌ای از شرکت به نشانی تهران - خیابان میر عماد - کوچه دهم - پلاک ۹ با مدیریت آقای منصورارباب افضلی کدملی ۳۶۲۰۱۶۳۳۱۶ تاسیس گردید. ش۹۶۱۱۰۲۴۰۹۵۷۲۱۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13997325
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۲/۱۳۹۶ و نامه شماره ۳۳۸۴۱ , ۱۲۲ مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی دوره مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی آزموده کاران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۶۸۶۰۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی بهراد مشار به شناسه ملی ۱۰۸۴۰۰۱۷۹۹۹ را به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۹/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت آرین گستر تابان سبز (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۸۳۰۱۵ وشناسه ملی ۱۴۰۰۵۴۳۲۱۴۷ شرکت لیزینگ پیمان کارآفرین (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۹۷۴۴۹ وشناسه ملی ۱۰۱۰۲۳۹۳۰۶۷ شرکت توسعه تجارت داتام (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۹۳۳۲۰ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۳۰۲۸۲ شرکت توسعه ابنیه حافظ (سهامی خاص) به شماره ثبت ۴۲۵۲۶۷ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۷۰۱۳۰ شرکت پویا سهم آسیا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۹۵۸۷ وشناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۴۸۳۶۶ روزنامه اطلاعات به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت در سال ۱۳۹۷ تعیین گردید. ش۹۷۰۲۰۴۱۶۱۶۹۲۱۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14018396
آگهی تغییرات شرکت مجتمع سیمان غرب آسیا شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۷۱۰۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۵۰۴۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۱۳۹۶ و نامه شماره ۳۳۸۴۱ , ۱۲۲ مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: ۱ - آقای هادی قدیمی با کدملی ۰۸۵۹۳۱۰۳۴۵ به عنوان نماینده شرکت توسعه تجارت داتام به سمت نائب رئیس هیئت مدیره آقای منصور ارجمندی با شماره ملی ۰۰۵۰۱۴۴۶۳۴ به عنوان نماینده شرکت آرین گستر تابان سبز به سمت رئیس هیات مدیره آقای حسین ابراهیمی صدر آبادی با شماره ملی ۰۹۳۸۳۹۸۰۱۶ به عنوان نماینده شرکت لیزینگ پیمان کار آفرین به سمت عضو هیات مدیره آقای محمود مشفقی با شماره ملی ۰۰۳۶۷۶۹۳۲۰ به عنوان نماینده شرکت توسعه ابنیه حافظ به سمت عضو هیات مدیره آقای منصور ارباب افضلی با شماره ملی ۳۶۲۰۱۶۳۳۱۶ به عنوان نماینده شرکت پویا سهم آسیا به سمت عضو هیات مدیره و آقای منصور ارباب افضلی با شماره ملی ۳۶۲۰۱۶۳۳۱۶ به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته و برات و همچنین عقود و قرار دادها با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و یا رئیس هیات مدیره با امضای دو عضو هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر است بعضی از اختیارات هیات مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ش۹۷۰۲۱۸۵۵۶۶۶۱۵۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه