شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380421244


شماره ثبت:
26715
تعداد بازدید:
6
تأسیس:
1385/4/5
آدرس:
مشهدخيابان كوهسنگي نبش كوهسنگي 15 مجتمع تجاري مسكوني كوهسنگي 9176774448

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمد مقدوری 13366274
آقای غفور خرامهر 13366274
ومجید توتونچی 13366274
آقای احمد صادقی گلمکانی 13366274
آقای سید جواد جمالی 13366274
آقای ابوالفضل مهران 13909219
آقای حسن خطیب زاده 13909219

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 556492
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۸/۹/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۶/۹۰ سازمان حسابرسی به سمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۶۳۹۶۶۰۸۶ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 754623
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق سهامی عام شماره ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴

طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۵/۹۱ شرکت مزبور آقای جعفر آقاملائی بعنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس و آقای محمد مقدوری بعنوان نماینده جدید شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن و آقای ابوالفضل افشاری بعنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۸/۹۱ در هیئت مدیره معرفی گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و یا مدیر مالی همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۷۳۵۰۸۰۵۱ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1300349
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۹/۹۲، ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲، سازمان حسابرسی به سمت حسابرس و بازرس اصلی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ انتخاب گردیدند. ش۱۷۶۲۰۰۸ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9418400
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای محمد مقدوری به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای احمد صادقی گلمکانی به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای جعفر آقاملائی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای مهدی ذاکرالحسینی به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای مهدی امیر آبادی زاده به نمایندگی از شرکت بانک دی (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۳۷۷۰۶ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای مهدی ذاکرالحسینی به سمت مدیرعامل. برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند ۲ - کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ - اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه به وی تفویض گردید. ش۹۳۱۱۱۲۴۹۰۶۰۶۵۲۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9701764
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق سهامی عام بشماره ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۸/۶/۹۰ شرکت مزبور کلیه اوراق و قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیر عامل شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره یا آقای امیرعباس صفاتی معاون مالی و اداری با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9811121
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق سهامی عام شماره ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴

طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۵/۹۱ شرکت مزبور آقای جعفر آقاملائی بعنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس و آقای محمد مقدوری بعنوان نماینده جدید شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن و آقای ابوالفضل افشاری بعنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۸/۹۱ در هیئت مدیره معرفی گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضا ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره و یا مدیر مالی همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10051367
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۶۷۱۵و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۹/۸۹ شرکت مزبور با توجه به استعفای آقای مهدی ذاکرالحسینی از سمت ریاست هیئت مدیره، آقای حسین زارعی به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا اثنی عشری نامقی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان هادی فنونی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی خاص) و وحید ظریف ثاقب اکبرپور به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به سمت اعضای هیئت مدیره و آقای مهدی ذاکرالحسینی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۸/۹۱ منصوب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه به وی تفویض گردید. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10156083
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۸/۹/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۳۱/۶/۹۰ سازمان حسابرسی به سمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10347999
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴

مستند به صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱/۱۰/۸۸ ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت , صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۸ شامل ترازنامه حساب سود و زیان , جریان وجوه نقد به تصویب رسید و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران و آقای مصطفی جهانبانی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10454262
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۹/۸۹ شرکت مزبور با توجه به استعفای آقای مهدی ذاکرالحسینی از سمت ریاست هیئت مدیره، آقای حسین زارعی به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا اثنی عشری نامقی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقایان هادی فنونی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی خاص) و وحید ظریف ثاقب اکبرپور به نمایندگی از شرکت بازرگانی سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به سمت اعضای هیئت مدیره و آقای مهدی ذاکرالحسینی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۹/۸/۹۱ منصوب گردیدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. همچنین حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه به وی تفویض گردید. رئیس ثبت اسناد املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10589244
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق سهامی عام بشماره ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۶/۹۰ شرکت مزبور آقای احمد جاودان بنمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن سهامی خاص بجای آقای حسین زارع به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیرعباس صفاتی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس سهامی خاص بجای آقای رضا اثنی عشری نامغی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی ذاکر الحسینی بنایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن سهامی عام به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل شرکت و آقای هادی فنونی بنمایندگی از شرکت پارس مسکن تهران سهامی خاص سرمایه گذاری مسکن تهران سابق به سمت عضو هیئت مدیره و آقای وحید ظریف ثاقب اکبر پور بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن سهامی خاص به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده تصدی هیئت مدیره برگزیده شدند و کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی با امضای ثابت مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره مجتمعا با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر نامه‌های اداری با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10787138
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق سهامی عام شماره ثبت ۲۶۷۱۵ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۹/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورت‌های مالی شامل ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۱، سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲ انتخاب گردیدند و شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به نمایندگی آقای مهدی ذاکرالحسینی، شرکت سرمایه گذاری مسکن تهران (سهامی عام) به نمایندگی آقای ابوالفضل افشاری، شرکت سرمایه گذاری مسکن پردیس (سهامی خاص) به نمایندگی آقای جعفر آقا ملائی، شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به نمایندگی آقای احمد جاودان، صندوق بازنشستگی وظیفه از کارافتادگی پس انداز کارکنان بانک‌ها به نمایندگی آقای محمد مقدوری بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۱۰/۹۱ آقای احمد جاودان بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی ذاکرالحسینی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11072393
آگهی تغییرات شرکت پارس مسکن شمالشرق سهامی عام بشماره ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۵/۹۰ شرکت مزبور مرکز اصلی در مشهد به خیابان کوهسنگی نبش کوهسنگی ۱۵ مجتمع تجاری مسکونی کوهسنگی انتقال یافت. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12986270
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالفضل مهران به کد ملی ۰۸۷۲۲۶۸۵۲۷ بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۰۹/۱۳۹۵ انتخاب گردید ش۹۵۰۶۰۴۵۱۰۱۵۳۹۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13249785
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۹۵ به تصویب رسید. ب سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای یک سال مالی انتخاب گردید. ج روزنامه کثیرالانتشار خراسان برای نشر آگهی‌های شرکت تعیین گردید. د اعضای حقوقی هیأت مدیره شرکت بمدت دو سال به شرح ذیل تعیین گردید:۱ شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱ ۲ شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴ ۳ شرکت مهندسین مشار سرمایه گذاری مسکن (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ ۴ شرکت پارس مسکن سامان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱ ۵ شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ ش۹۵۱۰۲۰۲۶۳۹۶۳۸۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13366274
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد مقدوری کدملی ۳۶۲۰۹۳۴۶۰۶ به نمایندگی از شرکت مهندسین مشاور سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۰۷۱۷۶۳ به سمت رئیس هیات مدیره آقای احمد صادقی گلمکانی کدملی ۵۲۲۹۷۴۷۴۲۰ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مسکن البرز به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۱۵۷۰۴ به سمت نائب رئیس هیات مدیره آقای ابوالفضل مهران کدملی ۰۸۷۲۲۶۸۵۲۷ به نمایندگی از شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۶۵۷۱به سمت عضو هیات مدیره آقای غفور خرامهر کدملی ۰۸۲۸۸۴۳۸۰۵ به نمایندگی از شرکت پارس مسکن سامان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۸۳۴۵۱ به سمت عضو هیات مدیره آقای سید جواد جمالی کدملی ۱۱۹۹۲۰۶۲۶۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مدبران اقتصاد به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۳۵۴۶۳۵ به سمت عضو هیات مدیره آقای مجید توتونچی کدملی ۰۹۴۱۷۵۴۱۲۱ به سمت مدیرعامل خارج از اعضاء. برای باقی مدت تصدی تا تاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از قبیل چک، سفته، بروات و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیات مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اختیارات هیات مدیره به شرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: نمایندگی قانونی در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و غیره در چارچوب موضوع شرکت و مصوبات هیات مدیره. دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت در چهارچوب مصوبات هیات مدیره. افتتاح هرگونه حساب اعم از جاری و سرمایه گذاری به نام شرکت در هر یک از بانک‌ها و موسسات مالی و اعتباری عقد هر نوع قرارداد، موافقت نامه و تفاهم نامه با اشخاص حقیقی و حقوقی در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی و استخدامی شرکت در اجرای مصوبات هیات مدیره. تهیه و خرید هر نوع مصالح، لوازم و وسایل منقول و غیرمنقول در ارتباط با موضوع شرکت و در جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چهارچوب ضوابط و مقررات و آیین نامه‌های مالی و معاملاتی در اجرای مصوبات هیات مدیره. درخواست تسهیلات مالی از بانک‌ها، موسسات مالی و اعتباری جهت اجرای طرح‌های مصوب شرکت در چهارچوب عقود مجاز.) تنظیم دفاتر حسابداری و امور مالی شرکت طبق اصول و روش‌های معمول حسب ضوابط و دستورالعمل‌های مصوب و تهیه گزارش عملکرد در شش ماهه اول هر سال و سالیانه شرکت در موعد قانونی و ارائه آن به هیات مدیره. جذب نیرو، عزل، نصب و خاتمه خدمت کلیه کارکنان و تعیین حقوق، شغل و پاداش و ترفیع و تسویه حساب آنان حسب ضوابط و مقررات جاری و حاکم شرکت. اقاله هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی و کلیه مسائل حقوقی در دادگاه‌ها و …. اعم از کیفری و حقوقی له یا علیه شرکت. اختیارات مدیرعامل محدود به موارد فوق نمی‌باشد بلکه دارای اختیار کلیه امور مرتبط با شرکت در چهارچوب قانون تجارت و اساسنامه شرکت می‌باشد. ش۹۶۰۱۰۸۱۹۳۹۴۶۳۷۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13909219
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۹/۱۳۹۶ و نامه شماره ۳۲۱۷۱ , ۱۲۲ مورخ ۰۲/۱۲/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسن خطیب زاده به کدملی ۰۹۳۷۸۱۶۲۵۶ بعنوان نماینده شرکت گروه سرمایه گذاری مسکن بجای آقای ابوالفضل مهران به شماره ملی ۰۸۷۲۲۶۸۵۲۷ جهت عضویت در هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۰۵/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۲۱۲۱۵۵۴۵۴۴۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14003472
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری مسکن شمال شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۷۱۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۲۱۲۴۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۱۰/۱۳۹۶ و نامه شماره ۳۳۵۹۱ , ۱۲۲ مورخ ۲۱/۱/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۶ به تصویب رسید. ۲ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ سازمان حسابرسی به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۱۳۶۳۳۲ به عنوان بازرس اصلی برای سال مالی منتهی به تاریخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۷ انتخاب گردید ش۹۷۰۲۰۸۴۷۸۲۸۸۲۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه