شرکت پنج دره ارغوان طرقبه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380415262


شماره ثبت:
26111
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1385/1/31
آدرس:
مشهدطرقبه جنب مسجد جامع طرقبه سمت چپ منزل طاهر نچي 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمد رجب زاده مقدم طرقبه 13294661
آقای حسین جوانبخت طرقبه 13294661
آقای عباس طاهونچی طرقبه 13294661
آقای سید مهدی حسینی 13294661
آقای مهدی چاوشان طرقبه 13294661
آقای رضا زمانی منفرد 13294661
آقای حبیب اباذری طرقبه 13294661
آقای مهدی لری 13294664
مرتضی دادخواهی قاسم ابادی 13294664
آقای وحید سماکار 13294664
آقای محمد مبین سهیلی زاده 13294664

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 9961457
آگهی تغییرات در شرکت پنج دره ارغوان طرقبه (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۶۱۱۱و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۵۲۶۲

با استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۱۲/۸۹ ضمن تصویب صورتهای مالی سال ۸۸ و ۸۹ شرکت فوق، با توجه به استعفای بازرس اصلی و علی البدل، موسسه حسابرسی دانشگر محاسب به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و آقای احمد گلمکانی به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9986814
آگهی تغییرات شرکت پنج دره ارغوان طرقبه (سهامی خاص) بشماره ثبت ۲۶۱۱۱و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۵۲۶۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال ۸۷، آقایان محمد سهرابی نیا و محسن افشاریان به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب و آقایان حبیب اباذری طرقبه، عباس طاهونچی طرقبه، مهدی چاوشان طرقبه، علی اصغر لیودانی، حسین جوانبخت طرقبه، رضا زمانی منفرد و مهدی باقری مقدم بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۱/۸۹ آقای مهدی چاوشان طرقبه بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس طاهونچی طرقبه بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حبیب اباذری طرقبه بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مشترک مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13294661
آگهی تغییرات شرکت پنج دره ارغوان طرقبه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۵۲۶۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۵ وبرابر نامه ۲۷۸۲۱ , ۱۲۸ , ۹۵۲ مورخ ۰۲/۱۱/۹۵ اداره کل میراث فرهنگی و صنایع گردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - شهرداری طرقبه (با نمایندگی آقای وحید سماکار) ک. م ۰۹۴۱۲۸۴۴۴۱ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای مهدی لری ک. م ۰۸۷۰۳۵۴۷۰۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای محمد رجب زاده مقدم طرقبه ک. م ۰۹۴۳۷۴۰۹۱۶ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای مهدی چاوشان طرقبه ک. م ۰۹۳۴۹۸۸۷۵۷ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای حسین جوانبخت طرقبه ک. م ۰۹۴۳۶۷۶۴۴۴ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای رضا زمانی منفرد ک. م ۰۹۳۰۵۷۲۳۲۷ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای عباس طاهونچی طرقبه ک. م ۰۹۳۵۰۰۰۰۰۳ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای محمد مبین سهیلی زاده ک. م ۰۹۴۱۶۹۶۷۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای حبیب اباذری طرقبه ک. م ۵۲۲۹۱۶۶۵۶۸ به سمت مدیرعامل (خارج از اعضای هیئت مدیره) - شرکت مشارکتهای اقتصادی و برنامه ریزی توسعه طرقبه (با نمایندگی آقای سید مهدی حسینی) ک. م ۱۰۶۲۷۷۸۱۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۲۸/۰۴/۹۶ تعیین گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی شرکت با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود ش۹۵۱۱۱۷۳۰۱۸۶۹۳۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13294664
آگهی تغییرات شرکت پنج دره ارغوان طرقبه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۱۱۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۵۲۶۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۰۸/۱۳۹۵ وبرابر نامه ۲۷۸۲۱ , ۱۲۸ , ۹۵۲ مورخ ۰۲/۱۱/۹۵ اداره کل میراث فرهنگی و صنایع گردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: افراد ذیل بعنوان اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۲۸/۰۴/۹۶ انتخاب شدند. ۱ - شهرداری طرقبه با نمایندگی وحید سماکار ک. م ۰۹۴۱۲۸۴۴۴۱ ۲ - مهدی لری ک. م ۰۸۷۰۳۵۴۷۰۱ ۳– محمد رجب زاده مقدم طرقبه ک. م ۰۹۴۳۷۴۰۹۱۶ ۴ – محمد مبین سهیلی زاده ک. م ۰۹۴۱۶۹۶۷۲۳ ۵ - حسین جوانبخت طرقبه ک. م ۰۹۴۳۶۷۶۴۴۴ ۶ - مهدی چاوشان طرقبه ک. م ۰۹۳۴۹۸۸۷۵۷ ۷ - عباس طاهونچی طرقبه ک. م ۰۹۳۵۰۰۰۰۰۳ ۸ - رضا زمانی منفرد ک. م ۰۹۳۰۵۷۲۳۲۷ ۹ - شرکت مشارکتهای اقتصادی و برنامه ریزی توسعه طرقبه با نمایندگی سید مهدی حسینی ک. م ۱۰۶۲۷۷۸۱۶۲ بازرسان شرکت به شرح ذیل و برای مدت یک سال مالی تعیین شدند: شرکت حسابداری وحسابرسی یاران پویا به شماره ثبت ۱۱۵۰۱و شناسه ملی ۳۸۰۲۷۲۰۳۶ ۱۰به عنوان بازرس اصلی آقای مرتضی دادخواهی قاسم آبادی ک. م ۰۸۴۰۰۴۱۰۱۲ به عنوان بازرس علی البدل ش۹۵۱۱۱۷۴۵۶۶۵۸۹۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه