مجتمع معادن مس تکنار

شرکت مجتمع معادن مس تکنار (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380412012
تهران، خيابان پاسداران، خيابان شهيد حجت سوري، نبش رام، پلاك 5، طبقه 3 شرقي 1946813193
16
افراد
13
آگهی‌ها
434873
شماره ثبت
1384/12/6
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 889981
آگهی تغییرات شرکت مجتمع معادن مس تکنار سهامی عام شماره ثبت ۲۵۷۸۰ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۲۰۱۲
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور ضمن تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بعنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آگاهان تراز طوس بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۱ انتخاب گردیدند و صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت صدر معادن ایرانیان و شرکت احیاء صنایع خراسان و شرکت توسعه بین المللی تجارت سبز و شرکت آزاد راه امیر کبیر بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۵/۹۱ آقای سید محمد حسین زینلی به نمایندگی از شرکت صدر معادن ایرانیان بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا توسلی به نمایندگی از شرکت توسعه بین المللی تجارت سبز بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای هوشنگ احمد پور سامانی به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین زارع صفت به نمایندگی از شرکت احیاء صنایع خراسان بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی پور صالح به نمایندگی از شرکت آزاد راه امیر کبیر بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید مرتضی مجتبی زاده بسمت مدیرعامل برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و مکاتبات اداری و جاری با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است و طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۵/۹۱ شرکت مزبور انتقال مرکز اصلی شرکت از شهر مشهد به آدرس تهران، بلوار میرداماد، شماره ۲۱۶، طبقه ۱۱ تصویب گردیده و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۷۶۵۸۰۹۱۷ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1203093
آگهی تغییرات شرکت مجتمع معادن مس تکنار سهامی عام به شماره ثبت۴۳۴۸۷۳ و شناسه ملی۱۰۳۸۰۴۱۲۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران ش م ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان تراز طوس ش م ۱۰۳۸۰۰۹۹۶۲۸ بسمت بازرس علی البدل برای یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۱۷۱۷۳۷۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1243346
آگهی تغییرات شرکت مجتمع معادن مس تکنار سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۲۰۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آدرس شرکت به نشانی: تهران، بلوار میرداماد، خ شاه نظری، شماره ۴۱، طبقه دوم، واحد ۳ کدپستی ۱۵۴۵۹۴۳۴۳۵ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۷۳۵۲۸۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1292224
آگهی تغییرات شرکت مجتمع معادن مس تکنار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۲۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۵/۰۶/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اساسنامه جدید مشتمل بر۵۶ ماده و۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. پ۱۷۵۷۷۹۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1628205
آگهی تغییرات شرکت مجتمع معادن مس تکنار سهامی عام شماره ثبت ۴۳۴۸۷۳ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۲۰۱۲
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۴/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت صدر معادن ایرانیان شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۴۰۹۴ بنمایندگی ناصر بختیاری شماره ملی ۰۰۳۷۳۰۴۶۴۱ بسمت رئیس هیئت مدیره صندوق بازنشستگی کشوری شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ به نمایندگی هوشنگ احمدپور سامانی شماره ملی ۴۶۲۲۸۶۶۸۲۱ بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت بین المللی تجارت سبز شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۳۳۴۱۵ بنمایندگی جعفر حسین زاده ملکی شماره ملی ۰۹۳۸۴۰۳۰۹۵ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت احیاء صنایع خراسان شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۲۷۷ بنمایندگی حسین زارع صفت شماره ملی ۰۸۵۹۲۵۲۶۲۰ بسمت عضو هیئت مدیره شرکت آزادراه امیر کبیر شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰ به نمایندگی محمد حسین دره بیدی شماره ملی ۶۲۱۹۳۸۰۲۱۵ بسمت عضو هیئت مدیره سید حجت زینلی شماره ملی ۰۹۳۸۸۵۱۲۱۷ بسمت مدیرعامل برای باقی مانده دوره تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بامضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و اوراق و مکاتبات اداری و جاری بامضای مدیرعامل بامهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۸۶۸۳۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1693938
آگهی تغییرات شرکت مجتمع معادن مس تکنار سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۲۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع ‍ عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ شرکت صدر معادن ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۴۰۹۴ شرکت احیاء صنایع خراسان به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۲۷۷ شرکت آزاد راه امیرکبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰ به عنوان اعضاء هیئت مدیره شرکت به مدت ۲ سال انتخاب گردیدند موسسه رهیافت و همکاران شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و بهبود سیستم‌های مدیریت حسابرسین شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۱۶۹۹۱ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۸۲۰۷۰۰۹۸۶۲۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9758188
آگهی تغییرات شرکت مجتمع معادن مس تکنار سهامی عام شماره ثبت ۲۵۷۸۰ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۲۰۱۲
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۴/۹۱ شرکت مزبور ضمن تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بعنوان بازرس اصلی و حسابرس شرکت و موسسه حسابرسی آگاهان تراز طوس بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۱ انتخاب گردیدند و صندوق بازنشستگی کشوری و شرکت صدر معادن ایرانیان و شرکت احیاء صنایع خراسان و شرکت توسعه بین المللی تجارت سبز و شرکت آزاد راه امیر کبیر بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۵/۹۱ آقای سید محمد حسین زینلی به نمایندگی از شرکت صدر معادن ایرانیان بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا توسلی به نمایندگی از شرکت توسعه بین المللی تجارت سبز بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای هوشنگ احمد پور سامانی به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری بسمت عضو هیئت مدیره و آقای حسین زارع صفت به نمایندگی از شرکت احیاء صنایع خراسان بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی پور صالح به نمایندگی از شرکت آزاد راه امیر کبیر بسمت عضو هیئت مدیره و آقای سید مرتضی مجتبی زاده بسمت مدیرعامل برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق عادی و مکاتبات اداری و جاری با امضای رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است و طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۱/۵/۹۱ شرکت مزبور انتقال مرکز اصلی شرکت از شهر مشهد به آدرس تهران، بلوار میرداماد، شماره ۲۱۶، طبقه ۱۱ تصویب گردیده و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10004529
آگهی تغییرات شرکت مجتمع معادن مس تکنار (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۵۷۸۰و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۲۰۱۲
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۶/۸۹ شرکت مزبور، آقای هوشنگ احمدپورسامانی به عنوان نماینده جدید صندوق بازنشستگی کشوری جایگزین آقای احمدرضا بهمن پور در هیئت مدیره گردید و نیز شرکت بین المللی تجارت سبز به نمایندگی آقای محمدرضا توسلی به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره تا تاریخ ۲۴/۴/۹۱ برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب شد. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12735644
آگهی تغییرات شرکت مجتمع معادن مس تکنار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۲۰۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بهبود بهی زادی ش ملی ۰۰۳۶۲۹۸۴۵۱ به عنوان نماینده صندوق بازنشستگی کشوری ش ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ بسمت عضو هیئت مدیره برای باقی مانده مدت تصدی معرفی گردید. و سمت اعضاء هیئت مدیره بقرار ذیل تعیین گردید. آقای فرهاد سعدلو پاریزی به شماره ملی ۳۰۵۰۱۰۲۰۷۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای ابراهیم صادقی به شماره ملی ۵۱۴۹۵۴۶۱۳۵ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای بهبود بهی زادی به شماره ملی ۰۰۳۶۲۹۸۴۵۱ به عنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل. آقای علیرضا فولاد آملی به شماره ملی ۲۱۴۱۸۳۵۹۸۴ به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای حمیدرضا دانش کاظمی به شماره ملی ۰۰۵۴۸۲۳۳۲۳ به عنوان عضو هیئت مدیره. و آقای بهبود بهی زادی را به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب نمودند. مرکز اصلی شرکت به نشانی: تهران، خیابان پاسداران، خیابان شهید حجت سوری، نبش رام، پلاک ۵، طبقه ۳ شرقی به کدپستی: ۱۹۴۶۸۱۳۱۹۳ انتقال یافت کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل به امضاء رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مکاتبات اداری و جاری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۹۵۰۱۲۱۳۶۷۵۷۸۴۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13197560
آگهی تغییرات شرکت مجتمع معادن مس تکنار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۲۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورت حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. اعضای هیأت مدیره به مدت دو سال به شرح زیرانتخاب گردیدند: صندوق بازنشستگی کشوری به شناسه ملی ۱۴۰۰۲۷۲۰۵۴۲ شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۵۱۰۷۰ شرکت صدر معادن ایرانیان به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۸۸۴۰۹۴ شرکت آزاد راه امیرکبیر به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۵۲۴۰ شرکت سرمایه گذاری آتیه مداران به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۲۰۹۴ پ۹۵۰۹۲۹۴۲۷۳۴۵۹۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13416058
آگهی تغییرات شرکت مجتمع معادن مس تکنار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۲۰۱۲
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: علیرضا خانی به کدملی ۰۰۶۴۲۳۰۸۹۹ به نمایندگی از شرکت صدر معادن ایرانیان به سمت رئیس هیات مدیره حبیب رضا هادیان رنسانی به کدملی ۰۰۵۲۸۸۷۱۹۷ به نمایندگی از صندوق بازنشستگی کشوری به سمت نائب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل علی ارضی فرد به کدملی۰۰۵۲۰۷۳۴۲۴ به نمایندگی از شرکت آزاد راه امیر کبیر به سمت عضو هیات مدیره عبدالاه کوکب زاده به کدملی ۱۸۲۹۷۰۹۲۶۷ به نمایندگی از شرکت انبارهای عمومی و خدمات گمرکی ایران به سمت عضو هیات مدیره علیرضا ملک شاد به کدملی ۰۰۶۹۰۹۱۴۴۷ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری آتیه مداران به سمت عضو هیات مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهاداروتعهدآور با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهرشرکت و همچنین کلیه اوراق عادی و مکاتبات اداری به امضای مدیرعامل همراه با مهرشرکت معتبر خواهد بود. پ۹۶۰۲۱۶۴۱۷۶۳۳۶۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13748980
آگهی تغییرات شرکت مجتمع معادن مس تکنار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۲۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۴/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سودوزیان سال مالی ۹۵ به تصویب رسید روزنامه کثیر الانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردد موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۶۰۹۱۸۸۴۵۲۸۴۸۵۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14187400
آگهی تغییرات شرکت مجتمع معادن مس تکنار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۴۳۴۸۷۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۲۰۱۲
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. روزنامه اطلاعات و خراسان بعنوان روزنامه‌های کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سامان پندار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. پ۹۷۰۶۰۴۲۰۸۸۰۰۴۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک