شرکت سرمایه گذاری کوه نور (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380410842


شماره ثبت:
25662
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1384/11/17
آدرس:
مشهد- بلوار شهيدصادقي – نبش صادقي 19 – مجتمع تابان طبقه سوم واحد 25 9184948818

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای مسعود قبولی خوشرو 14293173

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 600118
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوه نور سهامی عام شماره ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۷/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های قدس و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۰ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس بعنوان بازرس اصلی و آقای حسن سعیدی بیلندی بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ و شرکتهای جهاد تعاون خراسان، سرمایه گذاری آتیه پگاه، شهر سازان دشت توس، جهد آزما، نور آوران بعنوان اعضای اصلی و شرکتهای جهد سازان و ساز آب شرق بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/۹۰ آقای محمدرضا حسن زاده بنمایندگی شرکت جهاد تعاون خراسان بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید خلیل مهدیزادگان بنمایندگی شرکت نورآوران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر اشرفی بنمایندگی شرکت شهر سازان دشت توس بسمت مدیرعامل و آقای جواد صمد زادگان بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری آتیه پگاه و آقای حسین علیپور چک آب بنمایندگی شرکت جهت آزما بسمت عضو هیئت مدیره برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۶۶۷۶۷۹۲۱ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1098871
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوه نور (سهامی عام) به شماره ثبت۲۵۶۶۲ و شناسه ملی۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۱۲/۹۱ شرکت مزبور، اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۲۴ تبصره به تصویب رسید. ش۱۶۶۶۹۲۰ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1242707
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوه نور (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۵/۹۲ شرکت فوق، جایگزینی آقای منصور محمودی مقدم به جای آقای سیدخلیل مهدیزادگان به عنوان نماینده شرکت نورآوران توس مورد تصویب قرار گرفت. ش۱۷۳۵۸۸۹ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1456939
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوه نور سهامی عام بشماره ثبت ۲۵۶۶۲ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ پیرو آگهی تغییرات شماره ۷۴۳۲۷/۹۲/۱۰۰ مورخ ۰۹/۱۰/۹۲ شرکت مزبور در سطر ۹ آقای منصور محمودی مقدم صحیح است که بدین وسیله اصلاح می‌گردد. ش۱۸۲۶۶۶۷ رییس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1457078
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوه نور (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۵۶۶۲ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۷/۹۲ و پیرو جلسه تنفسی ۶/۸/۹۲ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های قدس و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورت‌های سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۲، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۳ انتخاب و شرکت‌های جهاد تعاون خراسان به نمایندگی محمدرضا حسن زاده و سرمایه گذاری توسعه صنعت و معدن خراسان به نمایندگی منصور محمودی مقدم و آتیه پگاه به نمایندگی جواد صمدزادگان و جهدآزما به نمایندگی حسین علیپور چکاب و سرمایه گذاری شهرسازان دشت توس به نمایندگی نورعلی طالب زاده به سمت اعضای اصلی و شرکت‌های جهدسازان توس و ساز آب شرق به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۸/۹۲ آقای محمدرضا حسن زاده به سمت رییس هیئت مدیره و آقای منصور محمدی مقدم به سمت نایب رییس هیئت مدیره و آقای ناصر اشرفی (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا رییس هیئت مدیره معتبر خواهد بود. ش۱۸۲۶۶۶۰ رییس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1637230
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوه نور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ با توجه به نامه نمایندگی شماره ۲۰۸۳/۳۲ مورخ ۲/۲/۱۳۹۳ شرکت آتیه پگاه، آقای مهدی قربانی قلجلو به عنوان نماینده جدید شرکت آتیه پگاه در هیئت مدیره شرکت برای مابقی مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ۲۷/۷/۹۴ جایگزین آقای جواد صمدزادگان گردید. ش۹۳۰۷۰۷۵۷۶۲۲۵۴۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1735439
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوه نور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: حدود و اختیار ت مدیرعامل به شرح صورتجلسه تفویض اختیار شد کلیه اسناد و اوراق بهادار، بانکی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیأت مدیره و یکی از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری و سایر اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر است. ش۹۳۰۹۲۵۵۰۷۵۱۱۵۳۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10503392
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوه نور (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۷/۸۸ ضمن تعیین روزنامه خراسان و قدس جهت درج آگهی‌های شرکت موسسه حسابرس رهیافت و آقای مصطفی جهانبانی بترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل تا تاریخ ۳۱/۳/۸۹ تعیین گردیدند. شرکتهای جهاد تعاون خراسان به نمایندگی آقای محمدرضا حسن زاده سرمایه گذاری آتیه پگاه به نمایندگی آقای جواد صمدزادگان شهرسازان دشت توس به نمایندگی آقای مسعود قبولی خوشرو جهد آزما به نمایندگی آقای حسین علیپورچک آب نورآوران به نمایندگی آقای سید خلیل مهدیزادگان حسینی به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و شرکتهای جهدسازان به نمایندگی آقای غلامحسین عباسی و ساز آب شرق به نمایندگی آقای حبیب ا … پردل به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۸/۷/۸۸ آقای محمدرضا حسن زاده به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری جهاد تعاون به سمت رئیس هیات مدیره و آقای سید خلیل مهدیزادگان به نمایندگی از شرکت نورآوران به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل و آقایان حسین علیپور به نمایندگی از شرکت جهد آزما و جواد صمدزادگان به نمایندگی از شرکت آتیه پگاه و مسعود قبولی خوشرو به نمایندگی از شرکت شهرسازان دشت توس به سمت اعضای هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور و بهادار و چکها و سفته‌ها و قراردادها با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء متغیر آقایان محمدرضا حسن زاده (رئیس هیئت مدیره) یا حسین علیپور (عضو هیئت مدیره) و یا جواد صمدزادگان (عضو هیئت مدیره) همراه با مهر شرکت دارای اعتبار است و مکاتبات و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل خواهد بود طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۶/۷/۸۸ نشانی شرکت به بلوار سازمان آب، نبش شهید صادقی۱۹، مجتمع تابان، طبقه سوم، واحد ۱۸ تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11150993
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوه نور سهامی عام شماره ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۷/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های قدس و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۰ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس بعنوان بازرس اصلی و آقای حسن سعیدی بیلندی بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۱ و شرکتهای جهاد تعاون خراسان، سرمایه گذاری آتیه پگاه، شهر سازان دشت توس، جهد آزما، نور آوران بعنوان اعضای اصلی و شرکتهای جهد سازان و ساز آب شرق بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۷/۹۰ آقای محمدرضا حسن زاده بنمایندگی شرکت جهاد تعاون خراسان بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید خلیل مهدیزادگان بنمایندگی شرکت نورآوران بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر اشرفی بنمایندگی شرکت شهر سازان دشت توس بسمت مدیرعامل و آقای جواد صمد زادگان بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری آتیه پگاه و آقای حسین علیپور چک آب بنمایندگی شرکت جهت آزما بسمت عضو هیئت مدیره برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای ثابت مدیرعامل و متغیر یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات و اوراق عادی با امضای مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12735350
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوه نور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۴ وبنابر نامه شماره ۲۹۸۸ , ۱۲۲ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ سازمان بورس واوراق بهادار وبنابر نامه شماره ۱۴۰۱ , ۱۲۲ مورخ ۲۵/۰۸/۱۳۹۴ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی شامل ترازنامه، صورتحساب سود وزیان و صورت جریان وجوه نقد سال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۴ به تصویب رسید ۲مؤسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۵ انتخاب گردید. ۳روزنامه‌های کثیرالانتشار خراسان و قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. ۴اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب شدند: شرکت جهاد تعاون خراسان (عضو اصلی) به شماره ثبت ۷۹۳۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۷۲۳۷ شرکت آتیه پگاه (عضو اصلی) به شماره ثبت۲۰۷۰۸۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱ شرکت شهرسازان دشت توس (عضو اصلی) به شماره ثبت ۲۳۵۷۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۰۲۷۲ شرکت جهدآزما (عضو اصلی) به شماره ثبت ۸۸۸۸ و شناسه ملی۱۰۳۸۰۲۴۶۴۵۴ شرکت نورآوران توس (عضو اصلی) به شماره ثبت ۸۰۴۷ وشناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۸۳۰۱ ش۹۵۰۱۲۱۱۹۲۶۵۸۱۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12735361
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوه نور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۹/۱۳۹۴ وبنابر نامه شماره ۲۹۸۸ , ۱۲۲ مورخ ۱۵/۱۰/۱۳۹۴ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای محمدرضا حسن زاده نماینده شرکت جهاد تعاون خراسان با شماره ثبت۷۹۳۷ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای حسین علیپورچکاب نماینده شرکت جهدآزما با شماره ثبت ۸۸۸۸ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای سیدوحید وحیدی نماینده شرکت آتیه پگاه با شماره ثبت ۲۰۷۰۸۶ به عنوان عضو هیات مدیره آقای اماموردی خداوردی زاده نماینده شرکت نورآوران توس با شماره ثبت ۸۰۴۷ به عنوان عضو هیات مدیره آقای محسن انصاری مقدم نماینده شرکت سرمایه گذاری شهرسازان دشت توس با شماره ثبت ۲۳۵۷۹ به عنوان عضوهیات مدیره وآقای محمد ملائی به عنوان مدیرعامل انتخاب شدند. ۲کلیه اسناد و اوراق بهادار، بانکی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری و سایر اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر است. ش۹۵۰۱۲۱۲۰۷۲۷۲۴۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13131714
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوه نور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۷/۱۳۹۵ و برابر نامه شماره ۱۳۶۵۵/۱۲۲مورخ ۱۲/۸/۱۳۹۵سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به۳۱/۳/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان بازرس اصلی با شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ و مؤسسه حسابرسی مؤسسه حسابرسی موسسه حسابرسی ارکان سیستم به عنوان بازرس علی البدل با شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ برای سال منتهی به ۳۱/۳/۱۳۹۶انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیر الانتشار خراسان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهیهای شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۸۲۶۸۶۵۳۸۳۱۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13926894
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوه نور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۷/۱۳۹۶ ونامه شماره ۲۷۴۳۰ , ۱۲۲ مورخ ۰۹/۰۸/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی ارکان سیستم شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال برای سال منتهی به ۳۱/۰۳/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. روزنامه‌های خراسان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. شرکت آتیه پگاه به شماره ثبت۲۰۷۰۸۶ و شناسه ملی۱۰۱۰۲۴۸۶۹۷۱ شرکت شهرسازان دشت توس به شماره ثبت ۲۳۵۷۹ وشناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۰۲۷۲ شرکت نورآوران توس به شماره ثبت ۸۰۴۷ وشناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۸۳۰۱ شرکت جهدآزما به شماره ثبت ۸۸۸۸ و شناسه ملی۱۰۳۸۰۲۴۶۴۵۴ شرکت جهاد تعاون خراسان به شماره ثبت ۷۹۳۷ وشناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۷۲۳۷ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت و معدن خراسان به شماره ثبت۲۰۳۶۱ و شناسه ملی۱۰۳۸۰۳۵۸۷۱۰ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۶۱۲۱۹۹۴۷۳۴۵۹۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13985104
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوه نور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۹/۱۲/۱۳۹۶ و نامه شماره ۳۳۱۴۶ , ۱۲۲ مورخ ۲۲/۱۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا حسن زاده نماینده شرکت سرمایه گذاری شهرسازان دشت طوس با شماره ثبت ۲۳۵۷۹ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای محسن انصاری مقدم نماینده شرکت جهدآزما با شماره ثبت ۸۸۸۸ به عنوان نائب رئیس هیات مدیره آقای رضا کامل نیا نماینده شرکت جهاد تعاون خراسان با شماره ثبت۷۹۳۷ به عنوان عضو هیات مدیره آقای سید وحید وحیدی نماینده شرکت آتیه پگاه با شماره ثبت ۲۰۷۰۸۶ به عنوان عضو هیات مدیره آقای اماموردی خداوردی زاده نماینده شرکت نورآوران توس با شماره ثبت ۸۰۴۷ به عنوان عضو هیات مدیره آقای محمد ملائی به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا ی هیئت مدیره) انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار، بانکی و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. مکاتبات اداری و سایر اوراق عادی با امضای مدیرعامل و یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت، معتبر است. ش۹۷۰۱۲۹۵۱۵۵۹۸۵۱۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14197330
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوه نور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۷ و ونامه شماره ۰۴۲ - ۳۶۸۴۴۰ , ۹۷۹ سازمان بورس و اوراق بهادار و آگهی پذیره نویسی منتشره در روزنامه خراسان به شماره ۱۹۸۷۲ مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۷ و روزنامه آفرینش به شماره ۵۸۸۶ مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۷ و روزنامه قدس شماره ۸۷۳۹ مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۷ و روزنامه دنیای اقتصاد به شماره ۴۳۸۱ مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۷ موضوع اعمال ماده ۱۶۹ قانون تجارت و بنا به مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۶/۱۲/۱۳۹۶ مبنی بر افزایش سرمایه با عنایت به گواهی شماره ۱۶۸ , ۱۷۷ مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۷ بانک سینا شعبه ابوذرغفاری مشهد مبنی بر واریز مبلغ ۹۹۵۱۳۷۷۴۲۲ به حساب سپرده و اظهارنامه تنظیمی و سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور را عملی دانسته در نتیجه مبلغ ۷۵۷۴۹۷۶۲۲۵۷۸ ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است، هیئت مدیره شرکت افزایش سرمایه را عملی دانسته در نتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ ۸۶۷۷۶۴۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۸۶۷۷۶۴۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است ش۹۷۰۶۱۱۷۱۱۱۱۶۸۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14228002
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوه نور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲

در سطر هشتم و نهم ماده اصلاحی «۷» صحیح است که بدین وسیله اصلاح می‌گردد. ش۹۷۰۷۰۲۸۸۸۸۲۱۳۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14293173
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوه نور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۶/۱۳۹۷ و نامه شماره ۳۹۵۶۵ , ۱۲۲ مورخ ۳/۷/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ شرکت سرمایه گذاری توسعه صنعت معدن خراسان شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۵۸۷۱۰ (عضو علی البدل هیئت مدیره) به نمایندگی آقای مسعود قبولی خوشرو کدملی ۰۰۴۳۴۳۱۵۶۹ جایگزین شرکت آتیه پگاه (عضو اصلی هیئت مدیره) برای باقیمانده تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۷/۹۸ گردید ش۹۷۰۸۰۹۹۲۱۸۵۴۷۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14347594
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوه نور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۷ و نامه شماره ۴۰۹۱۱ , ۱۲۲ مورخ ۱۳/۸/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان بازرس اصلی با شناسه ملی: ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ و موسسه حسابرسی ارکان سیستم به عنوان بازرس علی البدل با شناسه ملی: ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ برای مدت یکسال (برای سال منتهی به ۳۱/۳/۹۸) انتخاب گردید ۳ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۷ به تصویب رسید. ش۹۷۰۹۱۷۴۷۶۱۲۱۶۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14374740
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوه نور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲

آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری کوه نور شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۶۶۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۱۰۸۴۲ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۷ و نامه شماره ۴۰۹۱۱/۱۲۲ مورخ ۱۳/۸/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - ماده ۴۲ و ۶۵ اساسنامه به شرح صورتجلسه اصلاح گردید. ۲ - ماده ۶۶ به شرح صورتجلسه به اساسنامه شرکت الحاق گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه