شرکت ایجاد ابنیه و عمران تابران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380408499


شماره ثبت:
534002
تعداد بازدید:
19
تأسیس:
1384/10/15
آدرس:
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-محله امانيه-كوچه سوسن دوم-كوچه سوسن يكم-پلاك -15-طبقه اول-واحد شرقي 1966616451

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای آرش فرهادی 13030976
آقای محمد صادقی 13030976
آقای مسعود قبولی خوشرو 13030976
خانم منیر صعودی 13030976
آقای عادل طوسیان شاندیز 13030976
سیده وجیهه تسبیح سازان مشهدی 13030979
آقای عباسعلی طوسیان شاندیز 13030979
آقای حمیدرضا فرح زاد 14254758
آقای حسین رستمی 14254758
آقای ایمان ورمزیاری 14254758
آقای فرشاد ورم زیاری 14254758
آقای محمد مهدی زنگانه 14254758
آقای کیوان سیفی برنجستانکی 14254758
آقای محسن رزاق پناه 14254760

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 13030976
آگهی تغییرات شرکت ایجاد ابنیه و عمران تابران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۹۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سیده وجیهه تسبیح سازان مشهدی به شماره ملی ۰۹۳۳۸۷۰۰۲۷ آقای مسعود قبولی خوشرو به شماره ملی ۰۰۴۳۴۳۱۵۶۹ آقای آرش فرهادی به شماره ملی ۲۲۹۲۸۸۴۴۷۱ خانم منیر صعودی به شماره ملی ۰۰۶۷۱۸۳۸۰۸ آقای عباسعلی طوسیان شاندیز به شماره ملی ۰۹۳۴۹۳۳۷۶۶ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره مدیره وآقای محمد صادقی به شماره ملی۰۸۹۰۰۰۰۰۱۸ و آقای عادل طوسیان شاندیز به شماره ملی۰۹۲۳۰۵۷۲۱۸ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشارخراسان جهت نشر آگهی‌های شرکت در سال ۱۳۹۵ انتخاب گردید. ش۹۵۰۶۳۱۶۳۳۴۲۵۹۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13030979
آگهی تغییرات شرکت ایجاد ابنیه و عمران تابران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۹۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: خانم سیده وجیهه تسبیح سازان مشهدی به شماره ملی ۰۹۳۳۸۷۰۰۲۷ به عنوان رئیس هیات مدیره آقای مسعود قبولی خوشرو به شماره ملی ۰۰۴۳۴۳۱۵۶۹ به عنوان نایب رییس هیات مدیره آقای آرش فرهادی به شماره ملی ۲۲۹۲۸۸۴۴۷۱ به عنوان عضو هیات مدیره خانم منیر صعودی به شماره ملی ۰۰۶۷۱۸۳۸۰۸ به عنوان عضو هیات مدیره آقای عباسعلی طوسیان شاندیز به شماره ملی ۰۹۳۴۹۳۳۷۶۶ به عنوان مدیرعامل و عضو هیات مدیره به مدت دو سال منصوب گردیدوحق امضای چکها , اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مشترک مدیرعامل و نایب رییس هیات مدیره ویا با امضای منفرد رییس هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر بوده و امضای اوراق و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا رییس یا نایب رییس هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و بندهای ۲۰ , ۱۹ , ۱۸ , ۱۵ , ۷ , ۶ , ۴ , ۱و۲۱ از ماده پنجاه اساسنامه (حدود اختیارات هیات مدیره) به مدیرعامل نیز تفویض گردید. ش۹۵۰۶۳۱۶۱۵۱۸۵۲۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13690095
آگهی تغییرات شرکت ایجاد ابنیه و عمران تابران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۹۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - موسسه حسابرسی رئوف اندیشی امین به شماره ثبت ۲۶۵۷۶ وشناسه ملی ۱۰۳۲۰۴۱۳۹۹۱ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ثبت ۳۴۹۱ وشناسه ملی ۲۱۸۴۰۰ ۱۰۱۰۰ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ انتخاب شدند. ۲ - روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۸۱۱۸۶۷۹۶۰۳۵۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14254758
آگهی تغییرات شرکت ایجاد ابنیه و عمران تابران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۹۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۶ و نامه شماره ۳۴۱۹۹ , ۱۲۲ مورخ ۰۹/۰۴/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورت‌های مالی سال منتهی به ۳۰/۰۸/۱۳۹۶ تصویب شد. موسسه ارقام نگر آریا به شماره ثبت ۱۷۷۵۵ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سامان پندار حسابدران رسمی به شماره ثبت ۱۳۹۱۹وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار جهان صنعت جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. اشخاص ذیل برای مدت ۲ سال به عنوان اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره انتخاب شدند: شرکت سهم نگر پویا (سهامی خاص) به شماره ثبت ۲۲۱۴۳ وشناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۷۶۲۳۰ آقای حمید رضا فرح زاد با شماره ملی ۰۵۳۲۴۵۰۰۸۶ آقای فرشاد ورم زیاری با شماره ملی ۴۱۲۰۰۹۸۱۹۲ آقای حسین رستمی با شماره ملی ۰۰۶۸۲۹۱۳۲۹ و آقای محمد مهدی زنگانه با شماره ملی ۲۲۶۹۴۲۲۰۵۸ به عنوان اعضا اصلی هیئت مدیره و آقای ایمان ورمزیاری با شماره ملی ۴۱۳۲۵۸۳۹۰۲ و آقای کیوان سیفی برنجستانکی با ۲۱۶۱۷۱۴۹۷۱ به عنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره ش۹۷۰۷۱۹۳۷۸۴۴۰۳۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14254760
آگهی تغییرات شرکت ایجاد ابنیه و عمران تابران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۹۹

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۶ و نامه شماره ۳۴۱۹۹ , ۱۲۲ مورخ ۰۹/۰۲/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید رضا فرح زاد با کدملی ۰۵۳۲۴۵۰۰۸۶ به عنوان رئیس هیئت مدیره آقای محمد مهدی زنگانه با کدملی ۲۲۶۹۴۲۲۰۵۸ به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل آقای ایمان ورمزیاری با کدملی ۴۱۳۲۵۸۳۹۰۲ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره آقای حسین رستمی با کدملی ۰۰۶۸۲۹۱۳۲۹۶ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره شرکت سرمایه گذاری سهم نگر پویا به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۷۶۲۳۰ با نمایندگی آقای محسن رزاق پناه به کدملی ۱۷۵۷۰۲۳۱۹۴ به عنوان عضو اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. هیئت مدیره بخشی از اختیارات خود را در بندهای ۱، ۴، ۶، ۷، ۱۵، ۱۸، ۱۹، ۲۰، ۲۱ از ماده ۵۰ اساسنامه به مدیرعامل تفویض نمود. حق امضای چک‌ها، اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و یک عضو هیئت مدیره مجتمعا به همراه مهر شرکت معتبر بوده و اوراق و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۷۱۹۴۸۷۲۴۶۴۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14289973
آگهی تغییرات شرکت ایجاد ابنیه و عمران تابران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۲۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۹۹

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانس شرکت از واحد ثبتی مشهد به استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی شهرتهران محله امانیه کوچه سوسن دوم کوچه سوسن یکم پلاک ۱۵ طبقه اول واحد شرقی کدپستی: ۱۹۶۶۶۱۶۴۵۱ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۷۰۸۰۶۸۵۲۹۵۲۷۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14321375
آگهی تغییرات شرکت ایجاد ابنیه و عمران تابران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۳۴۰۰۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۹۹

به موجب نامه شماره ۴۱۰۵/۹۷/۲۷ مورخ ۲۲/۸/۱۳۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان خراسان رضوی و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۷/۱۲/۱۳۹۶مرکز اصلی شرکت ایجاد ابنیه و عمران تابران شرکت سهامی عام به نشانی استان تهران شهرستان تهران بخش مرکزی – شهرتهران محله امانیه کوچه سوسن دوم کوچه سوسن یکم پلاک ۱۵ طبقه اول واحد شرقی کدپستی: ۱۹۶۶۶۱۶۴۵۱انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تحت شماره ۵۳۴۰۰۲ به ثبت رسیده است. پ۹۷۰۸۲۸۵۹۷۷۷۷۹۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه