شرکت توسعه تجارت و خدمات بازرگانی تابران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380408484


شماره ثبت:
25423
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1384/10/15
آدرس:
مشهد نبش فلسطين 20پ2 ط2 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای حسین جوادی 12956218
آقای ابوالفضل محمدی 12956220
آقای سید محسن سعیدی 12956220
آقای امیر حسن حیدری 12956220
آقای حسین رضوانی 12956220
آقای مهدی خاوری 12956220
آقای محسن نصیری 12956220

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12956218
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت و خدمات بازرگانی تابران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۸۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای حسین جوادی به شماره ملی ۰۵۵۷۷۷۶۴۶۵ به سمت رئیس هیئت مدیره - آقای مهدی خاوری به شماره ملی ۰۰۳۴۹۲۶۲۵۹ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل - آقای سید محسن سعیدی به شماره ملی ۰۵۵۹۴۵۷۳۳۲ به سمت عضو هیئت مدیره - آقای ابوالفضل محمدی به شماره ملی ۰۰۵۳۰۷۳۲۰۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای حسین رضوانی به شماره ملی ۰۴۹۱۱۲۸۴۵۲ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. امضا کلیه اسناد و اوراق و اسناد بهادار و بانکی از قبیل چک و سفته و بروات و قرارداد‌ها و عقود اسلامی با امضای مدیرعامل و نائب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و در غیاب ایشان با امضای نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضای اسناد واوراق عادی و اداری شرکت با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۵۱۹۹۸۶۷۰۷۱۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12956220
آگهی تغییرات شرکت توسعه تجارت و خدمات بازرگانی تابران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۵۴۲۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۸۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای حسین جوادی به شماره ملی ۰۵۵۷۷۷۶۴۶۵ - آقای حسین رضوانی به شماره ملی ۰۴۹۱۱۲۸۴۵۲ - آقای ابوالفضل محمدی به شماره ملی ۰۰۵۳۰۷۳۲۰۷ - آقای مهدی خاوری به شماره ملی ۰۰۳۴۹۲۶۲۵۹ - آقای سید محسن سعیدی به شماره ملی ۰۵۵۹۴۵۷۳۳۲ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و - شرکت ریحان گستر پیشرو - سهامی خاص به شماره ثبت ۳۵۲۴۶۲ وشناسه ملی (۱۰۱۰۴۰۰۴۰۰۱) با نمایندگی آقای محسن نصیری به شماره ملی ۰۵۵۹۰۴۰۹۲۱ و - شرکت روبینا ترابر - بامسئولیت محدود به شماره ثبت ۳۹۲۹۴۰ وشناسه ملی (۱۰۳۲۰۴۲۶۵۰۹) با نمایندگی آقای امیر حسن حیدری به شماره ملی ۴۲۸۲۱۱۸۵۵۵ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - بازرس اصلی: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (دایا رهیافت) - بازرس علی البدل: خانم افسانه عظیمی فرزند هوشنگ ش. ش ۳۳۲۷۰ به شماره ملی ۰۰۸۳۵۸۷۶۹۱ برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۵۱۹۴۸۱۷۸۵۱۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه