شرکت توسعه تحقیقات و فن آوری تابران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380408470


شماره ثبت:
25422
تعداد بازدید:
14
تأسیس:
1384/10/15
آدرس:
ابتداي بلوار مدرس_ساختمان مسكن_طبقه پنجم_واحد 53 9133913139

اشخاص

عنوان طبق آگهی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 652433
آگهی تغییرات شرکت توسعه تحقیقات و فن آوری تابران (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۵۴۲۲و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۷۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین خراسان و قدس جهت درج آگهی‌های شرکت، مؤسسه خدمات مدیریت رهیافت و همکاران و آقای مجید صفاتی به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی و آقایان رضا زحمتکش و حسین نوده و احسان آجیلی و شرکت ایجاد صنعت تابران به نمایندگی آقای محمد کمالی و شرکت توسعه صنعت گردشگری تابران به نمایندگی آقای محسن منوچهری فرد بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ آقای رضا زحمتکش بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین نوده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احسان آجیلی بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۴۰۴۸۷۱ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 755822
آگهی تغییرات شرکت توسعه تحقیقات و فن آوری تابران سهامی عام شماره ثبت ۲۵۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۷۰

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان و قدس جهت درج آگهی‌های شرکت موسسه خدمات مدیریت رهیافت و همکاران و آقای مجید صفاتی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی و آقایان رضا زحمتکش و حسین نوده و احسان آجیلی و شرکت ایجاد صنعت تابران بنمایندگی آقای محمد کمالی و شرکت توسعه صنعت گردشگری تابران بنمایندگی آقای محسن منوچهری فرد بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ آقای رضا زحمتکش بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین نوده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احسان آجیلی بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی باامضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۷۳۶۲۰۷۷۱ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9905754
آگهی تغییرات شرکت توسعه تحقیقات و فن آوری تابران سهامی عام شماره ثبت ۲۵۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۷۰

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۸/۹۱ شرکت مزبور موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای یدالله علیزاده بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۱ انتخاب گردیدند و طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۸/۹۱ نشانی مرکز اصلی شرکت به ابتدای بلوار مدرس ساختمان مسکن طبقه پنجم واحد ۵۳ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10243812
آگهی تغییرات شرکت توسعه تحقیقات و فن آوری تابران سهامی عام شماره ثبت ۲۵۴۲۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۷۰

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان و قدس جهت درج آگهی‌های شرکت موسسه خدمات مدیریت رهیافت و همکاران و آقای مجید صفاتی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی و آقایان رضا زحمتکش و حسین نوده و احسان آجیلی و شرکت ایجاد صنعت تابران بنمایندگی آقای محمد کمالی و شرکت توسعه صنعت گردشگری تابران بنمایندگی آقای محسن منوچهری فرد بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ آقای رضا زحمتکش بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین نوده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احسان آجیلی بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی باامضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه