شرکت توسعه صنعت گردشگری تابران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380408450


شماره ثبت:
25420
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1384/10/15
آدرس:
مشهد نبش فلسطين 20 پ2 ط2 9185783764

اشخاص

عنوان طبق آگهی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 652435
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت گردشگری تابران (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۵۴۲۰و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۱/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های خراسان و قدس جهت درج آگهی‌های شرکت، مؤسسه خدمات مدیریت رهیافت و همکاران و آقای مجید صفاتی به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی و آقایان رضا زحمتکش و حسین نوده و احسان آجیلی و شرکت توسعه تحقیقات و فن آوری تابران به نمایندگی آقای رامین خدابنده و شرکت ایجاد صنعت تابران به نمایندگی آقای محمد کمالی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱/۹۱ آقای رضا زحمتکش بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حسین نوده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۴۰۴۸۷۰ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 758506
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت گردشگری تابرانسهامی عام شماره ثبت ۲۵۴۲۰ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۵۰

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۱/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های خراسان و قدس جهت درج آگهی‌های شرکت، موسسه خدمات رهیافت و همکاران و آقای مجید صفاتی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی و آقایان رضا زحمتکش و حسین نوده و احسان آجیلی و شرکت توسعه تحقیقات و فن آوری تابران به نمایندگی آقای رامین خدابنده و شرکت ایجاد صنعت تابران به نمایندگی آقای محمد کمالی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱/۹۱ آقای رضا زحمتکش بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای حسین نوده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مشترک مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۷۳۶۱۷۶۸۳ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10298848
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت گردشگری تابران سهامی عام شماره ثبت ۲۵۴۲۰ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۵۰

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۱/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های خراسان و قدس جهت درج آگهی‌های شرکت، موسسه خدمات رهیافت و همکاران و آقای مجید صفاتی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال مالی و آقایان رضا زحمتکش و حسین نوده و احسان آجیلی و شرکت توسعه تحقیقات و فن آوری تابران به نمایندگی آقای رامین خدابنده و شرکت ایجاد صنعت تابران به نمایندگی آقای محمد کمالی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱/۹۱ آقای رضا زحمتکش بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیر عامل و آقای حسین نوده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مشترک مدیر عامل و یکی از اعضا هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11088469
آگهی تغییرات شرکت توسعه صنعت گردشگری تابران (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۵۴۲۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۱/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های خراسان و قدس جهت درج آگهی‌های شرکت، مؤسسه خدمات مدیریت رهیافت و همکاران و آقای مجید صفاتی به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی و آقایان رضا زحمتکش و حسین نوده و احسان آجیلی و شرکت توسعه تحقیقات و فن آوری تابران به نمایندگی آقای رامین خدابنده و شرکت ایجاد صنعت تابران به نمایندگی آقای محمد کمالی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۱/۹۱ آقای رضا زحمتکش بسمت رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای حسین نوده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه