شرکت ایجاد صنعت تابران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380408431


شماره ثبت:
25418
تعداد بازدید:
7
تأسیس:
1384/10/15
آدرس:
مشهد_ابتداي بلوار مدرس_ساختمان مسكن_طبقه پنجم_واحد 53 9133913139

اشخاص

عنوان طبق آگهی

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 652434
آگهی تغییرات شرکت ایجاد صنعت تابران (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۵۴۱۸و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۳۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های خراسان و قدس جهت درج آگهی‌های شرکت، مؤسسه خدمات مدیریت رهیافت و همکاران و آقای مجید صفاتی به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و آقایان رضا زحمتکش و حسین نوده و احسان آجیلی و شرکت توسعه تحقیقات و فن آوری تابران به نمایندگی آقای رامین خدابنده و شرکت توسعه صنعت گردشگری تابران به نمایندگی آقای محسن منوچهری فرد بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ آقای رضا زحمتکش بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین نوده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۴۰۴۸۶۸ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 755833
آگهی تغییرات شرکت ایجاد صنعت تابران سهامی عامشماره ثبت ۲۵۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۳۱

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های خراسان و قدس جهت درج آگهی‌های شرکت موسسه خدمات مدیریت رهیافت و همکاران و آقای مجید صفاتی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال و آقایان رضا زحمتکش و حسین نوده و احسان آجیلی و شرکت توسعه تحقیقات و فن آوری تابران بنمایندگی آقای رامین خدا بنده و شرکت توسعه صنعت گردشگری تابران بنمایندگی آقای محسن منوچهری فرد بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ آقای رضا زحمتکش بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین نوده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۷۳۶۱۸۰۵۹ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 965911
آگهی تغییرات شرکت ایجاد صنعت تابران سهامی عام شماره ثبت ۲۵۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۳۱

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۸/۹۱ شرکت مزبور، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت راده (حسابداران رسمی) بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و آقای یداله علیزاده بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۱ انتخاب گردیدند و طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۸/۹۱ نشانی شرکت به: مشهد، ابتدای بلوار مدرس، ساختمان مسکن، طبقه پنجم، واحد ۵۳، کدپستی ۱۳۱۳۹۹۱۳۳۹ تغییر و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۷۸۴۴۷۴۰۴ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10355732
آگهی تغییرات شرکت ایجاد صنعت تابران سهامی عام شماره ثبت ۲۵۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۳۱

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های خراسان و قدس جهت درج آگهی‌های شرکت موسسه خدمات مدیریت رهیافت و همکاران و آقای مجید صفاتی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال و آقایان رضا زحمتکش و حسین نوده و احسان آجیلی و شرکت توسعه تحقیقات و فن آوری تابران بنمایندگی آقای رامین خدا بنده و شرکت توسعه صنعت گردشگری تابران بنمایندگی آقای محسن منوچهری فرد بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ آقای رضا زحمتکش بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین نوده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10544877
آگهی تغییرات شرکت ایجاد صنعت تابران (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۵۴۱۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۰۸۴۳۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های خراسان و قدس جهت درج آگهی‌های شرکت، مؤسسه خدمات مدیریت رهیافت و همکاران و آقای مجید صفاتی به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و آقایان رضا زحمتکش و حسین نوده و احسان آجیلی و شرکت توسعه تحقیقات و فن آوری تابران به نمایندگی آقای رامین خدابنده و شرکت توسعه صنعت گردشگری تابران به نمایندگی آقای محسن منوچهری فرد بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۲/۹۰ آقای رضا زحمتکش بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای حسین نوده بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه