شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380392941


شماره ثبت:
23852
تعداد بازدید:
15
تأسیس:
1384/4/9
آدرس:
مشهد بلوار بعثت ناصرخسرو شماره 79 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای سیدمصطفی زین الدین 13020665
مجید کیانی 13020665
آقای مجید رضوی قدس 13020665
محمدرضا توسلی 13020665
آقای مسعود گلشیرازی 13020665
آقای پرویز احمدی 13020667

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 629226
آگهی تغییرات در شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه (سهامی عام) شماره ثبت ۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های قدس و رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مؤسسه حسابرسی آذرین حساب بعنوان بازرس اصلی و آقای ابوالقاسم معماری بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۶۸۰۴۸۱۹۱ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 697666
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه سهامی عام شماره ثبت ۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱

طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۱۱/۹۰ شرکت مزبور اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۶۵ ماده و ۱۱ تبصره بتصویب رسید. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۷۱۰۲۹۰۶۳ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 946035
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه سهامی عام شماره ثبت ۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰، موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اندیشه گران پویا بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال و شرکت رافع کیش و مرکز خدمات حوزه علمیه اصفهان و شرکت احیاء صنایع خراسان و شرکت جی اف ام اف ضدکو و آقای مصطفی زین الدین بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۵/۹۱ آقای مصطفی دین الدین بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود گلشیرازی به نمایندگی مرکز خدمات حوزه علمیه اصفهان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید کیانی به نمایندگی شرکت جی اف ام اف ضدکو و آقای محمد رضا توسلی به نمایندگی شرکت احیاء صنایع خراسان بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید رضوی قدس به نمایندگی شرکت رافع کیش بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره بهمراه یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل و یا سه نفر از اعضا هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و بهمراه مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه به وی تفویض شد. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۷۷۳۷۵۱۹۰ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1300334
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۴/۹۲ شرکت مزبور، ضمن تعیین روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱، موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به سمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی اندیشگران پویا به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۱۷۶۲۰۱۸ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9911143
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۳۸۵۲و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۴/۸۹ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های قدس و رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸، موسسه حسابرسی آذرین حساب و آقای ابوالقاسم معماری به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10298047
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱/۱۱/۸۸ شرکت مزبور، ضمن تعیین روزنامه‌های قدس و رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت، مؤسسه حسابرسی آذرین حساب به عنوان بازرس اصلی و آقای ابوالقاسم معماری به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸ انتخاب آقای مصطفی زین الدین و مرکز خدمات حوزه علمیه اصفهان به نمایندگی آقای مسعود گلشیرازی و شرکت احیاء صنایع خراسان به نمایندگی آقای محمدرضا توسلی و شرکت جی اف ام اف ضدکو به نمایندگی آقای رضا راعی و شرکت رافع کیش به نمایندگی آقای سید مجید رضوی قدس به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۱/۸۸ آقای سید مصطفی زین الدین به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود گلشیرازی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید رضوی قدس به سمت مدیر عامل شرکت منصوب و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیر عامل و یا سه نفر از اعضای هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مدیر عامل و مهر شرکت معتبر خواهدبود ضمنا حدود اختیارات مدیر عامل به شرح صورتجلسه به وی تفویض گردید. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10354168
آگهی تغییرات در شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه (سهامی عام) شماره ثبت ۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های قدس و رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ مؤسسه حسابرسی آذرین حساب بعنوان بازرس اصلی و آقای ابوالقاسم معماری بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10629380
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه سهامی عام شماره ثبت ۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۱/۴/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه رسالت جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰، موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی اندیشه گران پویا بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال و شرکت رافع کیش و مرکز خدمات حوزه علمیه اصفهان و شرکت احیاء صنایع خراسان و شرکت جی اف ام اف ضدکو و آقای مصطفی زین الدین بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۴/۵/۹۱ آقای مصطفی دین الدین بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود گلشیرازی به نمایندگی مرکز خدمات حوزه علمیه اصفهان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مجید کیانی به نمایندگی شرکت جی اف ام اف ضدکو و آقای محمد رضا توسلی به نمایندگی شرکت احیاء صنایع خراسان بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مجید رضوی قدس به نمایندگی شرکت رافع کیش بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره بهمراه یکی از اعضای هیئت مدیره یا مدیرعامل و یا سه نفر از اعضا هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضا هیئت مدیره و بهمراه مدیرعامل بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه به وی تفویض شد. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13020665
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: – شرکت رافع کیش به نمایندگی آقای سید مصطفی زین الدین به شماره ملی ۰۳۸۴۴۲۶۸۷۵ به سمت عضو هیات مدیره – مرکز خدمات حوزه علمیه اصفهان به نمایندگی آقای پرویز احمدی کدملی ۴۲۸۴۵۳۷۰۳۲ به سمت رئیس هیئت مدیره – شرکت تلاشگران مهر آزاد به نمایندگی آقای محمد رضا توسلی به شماره ملی ۰۸۵۹۲۳۴۲۱۵ به سمت عضو هیات مدیره – شرکت جی اف ام اف ضد کو به نمایندگی آقای مجید کیانی به شماره ملی ۱۲۸۰۸۹۹۶۶۲ به سمت عضو هیات مدیره – آقای مسعود گلشیرازی به شماره ملی ۱۲۸۶۹۳۳۸۵۴ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره - آقای مجید رضوی قدس کدملی ۰۹۳۹۴۰۷۴۱۸ (خارج از اعضاء) به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ - کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور و رسمی با امضاء رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل و یا سه نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مدیر عامل معتبرخواهد بود. ش۹۵۰۶۲۳۶۹۴۶۲۲۵۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13020667
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: – شرکت رافع کیش به نمایندگی آقای سید مصطفی زین الدین به شماره ملی ۰۳۸۴۴۲۶۸۷۵ – مرکز خدمات حوزه علمیه اصفهان به نمایندگی آقای پرویز احمدی کدملی ۴۲۸۴۵۳۷۰۳۲ – شرکت تلاشگران مهر آزاد به نمایندگی آقای محمد رضا توسلی به شماره ملی ۰۸۵۹۲۳۴۲۱۵ – شرکت جی اف ام اف ضد کو به نمایندگی آقای مجید کیانی به شماره ملی ۱۲۸۰۸۹۹۶۶۲ – آقای مسعود گلشیرازی به شماره ملی ۱۲۸۶۹۳۳۸۵۴ ش۹۵۰۶۲۳۳۵۰۵۹۳۹۵۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13069893
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مسعودگل شیرازی بعنوان مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۰/۰۴/۹۷ تعیین گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و رسمی با امضاء رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل و یا سه نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مدیرعامل نافذ خواهد بود. ش۹۵۰۷۲۲۹۸۱۵۹۷۳۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13296839
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۹۵ و پیرو جلسه تنفسی مورخ ۱۰/۵/۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ موسسه حسابرسی امین تدبیر بصیر به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزمون پرداز ایران مشهود بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۲ روزنامه کثیرالانتشار کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ش۹۵۱۱۱۸۸۵۲۶۲۱۶۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13721172
آگهی تغییرات شرکت مجتمع فولاد تربت حیدریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۸۵۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۹۲۹۴۱

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و رسمی با امضاء رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره یا مدیرعامل و یا سه نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مدیرعامل با مهر شرکت نافذ خواهد بود. ش۹۶۰۸۲۹۶۱۱۸۸۵۶۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه