شرکت مجتمع های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380386750


شماره ثبت:
23212
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1384/1/16
آدرس:
مشهد-بزرگراه شهيد كلانتري -مجتمع هاي توريستي و رفاهي آبادگران ايران به شماره 9-E-طبقه اول 9176983468

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای مهدی سمیعی مقدم 1603234
آقای ابراهیم موحد 13486081
آقای حسن مروج 13486081
آقای علی اکبر یزدانی شرق 13486081
محسن شرکاء 13486081
آقای مجید الماسی 13598774
آقای احمد علی احمدیان 13598778
آقای احمد حسنی 14078995
آقای غلامحسین تکفلی 14336754
سجاد سیاح 14336754
آقای محمدغلامی نظامی 14336754
آقای نویدرضا حسنی 14336754
آقای منصور رستگارپور 14336758
آقای غلامرضا نادری 14336758

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 600091
آگهی تغییرات شرکت مجتمع گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۶۷۵۰

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور ضمن تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران و آقای مرتضی عسگری بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال و روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و آقای حسن مروج و شرکت آسفالت توس و شرکت ماهدشت بنمایندگی آقای محمد مهدی مروج الشیعه و شرکت ثامن سبز بوم خراسان بنمایندگی آقای غلامرضا تاجریزی و شرکت هتل بین المللی پارس بنمایندگی آقای محسن شرکاء بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای علیرضا حنایی و خانم فاطمه مهاجری مقدم بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و طبق صورت جلسه , هیئت مدیره مورخ ۱۲/۵/۹۰ آقای محمد مهدی مروج الشیعه بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن شرکاء بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن مروج بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند. ضمنا با توجه به استعفای شرکت آسفالت توس از عضویت هیئت مدیره آقای علیرضا حنایی عضو علی البدل هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره بعنوان عضو اصلی جایگزین گردید و کلیه اوراق بهادار و تعهدآور و اوراق بانکی شرکت و چک‌ها و بروات و سفته‌ها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است که در تاریخ ۱۰/۱۱/۹۰ تکمیل امضاء گردید. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۶۶۷۶۸۶۱۳ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1177153
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۳۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۶۷۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲ و برابر جلسه تنفس مورخ ۱۳/۵/۹۲ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهنمود کاردان به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند و آقایان حسین مروج محمدمهدی مروج الشریعه ابراهیم موحد احمد حسنی و علی اصغر پورفتح اله به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره شرکت تعاونی چندمنظوره ثامن سبز بوم آقای کریم عباسپور به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۵/۹۲ آقای محمدمهدی مروج الشریعه بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد حسنی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای ابراهیم موحد بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، بروات، سفته و اوراق بهادار با امضای ثابت مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۷۰۳۸۹۷ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1224998
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۳۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۶۷۵۰

با استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۷/۹۲ شرکت فوق، با توجه به استعفای آقای حسن مروج از عضویت اصلی هیئت مدیره، شرکت ثامن سبز بوم به نمایندگی آقای مهدی سمیعی مقدم عضو علی البدل اول هیئت مدیره جایگزین عضو اصلی هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی تا تاریخ ۳۰/۴/۹۴ گردید و در بقیه سمتها و حق امضاء تغییری ایجاد نگردید. ش۱۷۲۸۰۷۴ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603234
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های گردشگری واموررفاهی کارگزاران پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۶۷۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقای مهدی سمیعی مقدم به شماره ملی ۳۶۲۰۱۱۴۵۰۱ را برای بقیه مدت تصدی هیئت مدیره به عنوان مدیرعامل انتخاب تا ضمن ادامه عضویت در هیئت مدیره سمت مدیرعامل را نیز تصدی نماید. ۲. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای ثابت آقای مهدی سمیعی مقدم مدیرعامل و یکی از دو امضای آقایان محمدمهدی مروج الشریعه رئیس هیئت مدیره و یا احمد حسنی نایب رئیس هیئت مدیره معتبر خواهد بود. ۳. حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه به وی تفویض گردید. ش۹۳۰۶۱۲۲۵۱۵۲۳۵۴۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1671756
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های گردشگری واموررفاهی کارگزاران پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۶۷۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشارخراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به سمت بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۳۰۷۲۹۶۱۵۸۰۴۵۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9991784
آگهی تغییرات شرکت مجتمع گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس سهامی خاص شماره ثبت ۲۳۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۶۷۵۰

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۴/۹۰ شرکت مزبور ضمن تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران و آقای مرتضی عسگری بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یک سال و روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید و آقای حسن مروج و شرکت آسفالت توس و شرکت ماهدشت بنمایندگی آقای محمد مهدی مروج الشیعه و شرکت ثامن سبز بوم خراسان بنمایندگی آقای غلامرضا تاجریزی و شرکت هتل بین المللی پارس بنمایندگی آقای محسن شرکاء بعنوان اعضاء اصلی هیئت مدیره و آقای علیرضا حنایی و خانم فاطمه مهاجری مقدم بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند و طبق صورت جلسه , هیئت مدیره مورخ ۱۲/۵/۹۰ آقای محمد مهدی مروج الشیعه بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محسن شرکاء بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسن مروج بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند. ضمنا با توجه به استعفای شرکت آسفالت توس از عضویت هیئت مدیره آقای علیرضا حنایی عضو علی البدل هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره بعنوان عضو اصلی جایگزین گردید و کلیه اوراق بهادار و تعهدآور و اوراق بانکی شرکت و چک‌ها و بروات و سفته‌ها با امضاء ثابت مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است که در تاریخ ۱۰/۱۱/۹۰ تکمیل امضاء گردید. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12982514
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های گردشگری واموررفاهی کارگزاران پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۶۷۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۸۲۵۹ , ۱۲۸ , ۹۵۲ مورخ ۵/۵/۱۳۹۵ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ارکان سیستم به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰ / ۱۲/ ۱۳۹۵ انتخاب شدند. - کلیه صورتهای مالی و ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۴ تصویب گردید. ش۹۵۰۶۰۲۸۷۴۱۸۴۳۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13486081
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۶۷۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۶ و نامه شماره ۳۱۸۴ , ۱۲۸ , ۹۶۲ مورخ ۱۰/۰۳/۱۳۹۶ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - آقای علی اکبر یزدانی به شماره ملی ۶۴۴۸۹۹۹۸۳۳ بعنوان نماینده جدید شرکت آسفالت طوس معرفی گردید - ۲آقای ابراهیم موحد به شماره ملی ۱۰۶۰۲۳۳۶۰۶ بعنوان رئیس هیئت مدیره - آقای محسن شرکاء به شماره ملی ۰۰۳۹۸۵۲۶۵۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره - آقای احمد حسنی به شماره ملی ۱۲۴۹۵۹۶۹۳۹ بعنوان عضو هیئت مدیره ومدیرعامل - آقای علی اکبر یزدانی به شماره ۶۴۴۸۹۹۹۸۳۳ بعنوان عضو هیئت مدیره - آقای حسن مروج به شماره ۰۹۰۰۹۸۵۸۰۱ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت باقیمانده دوره مدت تصدی هیئت مدیره تا ۰۴/۰۵/۱۳۹۶ انتخاب شدند. - ۲ کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، بروات، سفته و اوراق بهادار با امضاء ثابت مدیرعامل و امضاء یکی از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات اداری و عادی شرکت با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۴۰۴۷۹۸۸۵۷۹۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13598774
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۶۷۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۶ و نامه شماره ۸۹۰۹ , ۱۲۸ , ۹۶۲ مورخ ۴/۶/۱۳۹۶ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اقای علی اصغر پورفتح الله نماینده شرکت اسفالت طوس به شماره ملی ۰۹۴۲۶۶۰۱۰۲ بعنوان رئیس هیئت مدیره و آقای غلامحسین تکفلی به شماره ملی ۰۸۵۹۲۴۱۶۰۲ بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره و آقای احمد حسنی نماینده شرکت ساختمانی ماهدشت به شماره ملی ۱۲۴۹۵۹۶۹۳۹ بعنوان عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای احمدعلی احمدیان به شماره ملی ۱۰۶۲۵۷۹۸۸۷ بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای مجید الماسی به شماره ملی ۰۰۷۱۹۰۵۶۹۳ بعنوان عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب شدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، براوات، سفته و اوراق بهادار با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه‌ها با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۶۱۵۶۹۹۷۲۲۲۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13598778
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۶۷۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۶ و نامه شماره ۸۹۰۹ , ۱۲۸ , ۹۶۲ مورخ ۴/۶/۱۳۹۶ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید. آقای احمدعلی احمدیان به شماره ملی ۱۰۶۲۵۷۹۸۸۷ و آقای مجید الماسی به شماره ملی ۰۰۷۱۹۰۵۶۹۳ و آقای غلامحسین تکفلی به شماره ملی ۰۸۵۹۲۴۱۶۰۲ و شرکت آسفالت طوس به شماره ثبت۱۰۳۸ مشهد وشناسه ملی۱۰۸۶۱۶۷۸۵۳۹ و شرکت ساختمانی ماهدشت به شماره ثبت۹۶۴۶ تهران وشناسه ملی۱۰۱۰۰۳۹۹۱۵۴بعنوان اعضاء اصلی و آقای حسن مروج با شماره ملی ۰۹۰۰۹۸۵۸۰۱ و آقای ابراهیم موحد با شماره ملی ۱۰۶۰۲۳۳۶۰۶ بعنوان اعضا علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب شدند. موسسه حسابرسی ارکان سیستم به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه خراسان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های رسمی شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۶۱۵۲۴۴۱۹۹۴۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14078995
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۶۷۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۳/۱۳۹۷ و نامه شماره ۳۶۷۱ , ۱۲۸ , ۹۷۲ مورخ ۰۸/۰۳/۱۳۹۷ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به استعفای آقای احمد حسنی به شماره ملی ۱۲۴۹۵۹۶۹۳۹ از سمت مدیرعاملی شرکت، آقای نویدرضا حسنی به شماره ملی ۰۹۴۶۸۷۲۶۱۹ برای بقیه مدت تصدی مدیران تاتاریخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۸ بعنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورت جلسه به ایشان تفویض گردید. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور از قبیل چک، بروات، سفته و اوراق بهادار با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره با مهر شرکت و اوراق عادی و نامه‌ها با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۷۰۳۲۷۱۸۰۴۳۹۵۴۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14234946
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۶۷۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۷ و نامه شماره ۳۸۴۴۹ , ۱۲۲ مورخ ۳۰/۵/۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذشد: _ صورتهای سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲ / ۱۳۹۶ تصویب گردید. روزنامه خراسان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹ / ۱۲/ ۱۳۹۷ انتخاب شدند. ش۹۷۰۷۰۷۲۵۸۲۵۵۱۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14336754
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۶۷۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۸/۱۳۹۷ و نامه شماره ۴۱۲۷۸ , ۱۲۲ مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره ۱۳۲۳۰ , ۱۲۸ , ۹۷۲ مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۷ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت آسفالت طوس به شماره ثبت۱۰۳۸ مشهد وشناسه ملی۱۰۸۶۱۶۷۸۵۳۹ با نمایندگی آقای غلامحسین تکفلی به شماره ملی ۰۸۵۹۲۴۱۶۰۲ به سمت عضو هیئت مدیره و شرکت ساختمانی ماهدشت به شماره ثبت۹۶۴۶ تهران و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۱۵۴ با نمایندگی آقای احمد حسنی به شماره ملی ۱۲۴۹۵۹۶۹۳۹ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احمدعلی احمدیان به شماره ملی ۱۰۶۲۵۷۹۸۸۷ نماینده شرکت بتون شرق به شماره ثبت۳۱۹۰ مشهد وشناسه ملی۱۰۳۸۰۱۹۰۹۰۹ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت توسعه تجارت سهند درین دیبا به شماره ثبت۵۱۹۵۷۸ با نمایندگی آقای محمد غلامی نظامی به شماره ملی ۰۰۶۹۲۶۱۷۶۸ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سجاد سیاح به شماره ملی ۲۸۰۲۷۴۵۹۷۲ نماینده شرکت آتیه سپهر آداک به شماره ثبت۴۳۶۵۷۹ تهران وشناسه ملی۱۰۳۲۰۸۵۹۴۰۳ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای نویدرضا حسنی به شماره ملی ۰۹۴۶۸۷۲۶۱۹ را بعنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک، براوات، سفته و اوراق بهادار با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر و اوراق عادی و نامه‌ها با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ش۹۷۰۹۱۰۳۱۰۶۵۹۹۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14336758
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های گردشگری و امور رفاهی کارگزاران پارس شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۳۲۱۲ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۶۷۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۰۷/۱۳۹۷ و نامه شماره ۴۱۲۷۸ , ۱۲۲ مورخ ۲۶/۰۸/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار و نامه شماره ۱۳۲۳۰ , ۱۲۸ , ۹۷۲ مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۷ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت ساختمانی ماهدشت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۹۹۱۵۴ شرکت بتون شرق به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۰۹۰۹ شرکت آسفالت طوس به شناسه ملی ۱۰۸۶۱۶۷۸۵۳۹ شرکت توسعه تجارت سهند درین دیبا به شناسه ملی ۱۴۰۰۷۲۵۰۶۰۰ و شرکت آتیه سپهرآداک به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۸۵۹۴۰۳ به عنوان اعضاء اصلی وآقای منصور رستگارپور به شماره ملی ۳۳۵۹۵۱۱۴۷۶ وآقای غلامرضا نادری به شماره ملی ۰۹۳۲۸۷۹۹۳۴ بعنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شدند. ش۹۷۰۹۱۰۱۰۰۳۱۲۷۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه