شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380382990


شماره ثبت:
22829
تعداد بازدید:
8
تأسیس:
1383/11/19
آدرس:
خراسان رضوي - شهرستان بينالود - بخش شانديز - شهر شانديز-پديده شانديز-ميدان شهدا-بلوار ميرزا جوادآقا تهراني-پلاك 0-ساختمان شهررويايي پديده شانديز(اداري)-طبقه ششم-- 9356315960

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای حسین زارع صفت 13569376

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 664329
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگریپدیده شاندیز (سهامی عام) شماره ثبت ۲۲۸۲۹و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۲۹۹۰

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۹/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهیهای شرکت و تصویب صورتهای سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۸۹ و ۲۹/۱۲/۸۹، موسسه حسابرسی اصول اندیشه و آقای محمدرضا یادگاری بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۶۹۶۶۸۰۰۳ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1042963
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۲۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۲۹۹۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۹/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰، موسسه حسابرسی اصول اندیشه و آقای محمدرضا یادگاری به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و آقایان محسن پهلوان مقدم و محمدرضا ریاحی و سعید ورودی طرقبه و علیرضا یزدانی لنگرودی و علی اکبر عبدی فریمانی به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۹/۹۱ آقای محمدرضا ریاحی به سمت رئیس هیئت مدیره وآقای محسن پهلوان مقدم به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش۱۶۳۸۵۳۸ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1210594
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۲۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۲۹۹۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۹۲، ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱، موسسه حسابرسی اصول اندیشه بعنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا یادگاری بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردیدند. ش۱۷۱۶۵۰۷ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10190539
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز سهامی عام بشماره ثبت ۲۲۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۲۹۹۰

طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳/۱۲/۸۹ شرکت مزبور سال مالی شرکت از اول آذر ماه به اول فروردین ماه تغییر یافت بدین وسیله ماده ۴۸ اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: ماده ۴۸ اساسنامه: سال مالی شرکت از اول فروردین ماه هر سال آغاز و در پایان اسفند ماه همان سال به پایان می‌رسد ضمنا دفاتر ثبت شرکتها در تاریخ ۱۱/۴/۹۰ تکمیل امضا گردید. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12785267
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۲۹۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۶/۱۳۹۳ و در پی تنفس اعلام شده در مجامع عمومی عادی مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۳ و ۱۲/۷/۱۳۹۳ و ۲۶/۷/۱۳۹۳ و به موجب نامه شماره ۹۵۱۰۱۱۵۱۴۷۸۰۰۰۵۷ مورخ ۷/۲/۱۳۹۵ شعبه ۹۰۴ بازپرسی دادسرای عمومی وانقلاب ناحیه ۹ مشهد و نامه شماره ۵۸۸/۱۲۸۴۰ , ۹۵۲ مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۵ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت سیاق نوین جهان به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ تعیین گردیدند. روزنامه‌های خراسان و قدس به عنوان روزنامه کثیر الانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۵۰۲۱۹۲۱۹۳۷۱۱۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12796076
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۲۹۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۸/۰۱/۱۳۹۵ ونامه‌های شماره ۹۵۱۰۱۱۵۱۴۷۸۰۰۰۵۷ مورخ ۷/۲/۱۳۹۵ و ۹۴۱۰۱۱۵۱۴۷۸۰۱۰۰۵ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ شعبه ۹۰۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ مشهد و نامه شماره ۵۸۸/۱۲۸۴۰ , ۹۵۲ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۵ اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی و نامه شماره ۹۳۰۸۴۲ , ۹۰۴ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۵شعبه ۲۰۹ بازپرسی دادسرای عمومی وانقلاب مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سهام وثیقه مدیران به ۰۰۰/۱۰ سهم کاهش یافت. در نتیجه ماده ۳۲ اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح شد. ماده ۳۲ اصلاحی: هریک از مدیران باید حداقل تعداد ۰۰۰/۱۰ سهم از سهام شرکت را درتمام مدت مأموریت خود دارا باشد و آن را به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد. این سهام برای تضمین خساراتی است که ممکن است از تقصیرات مدیران منفردا یا مشترکا بر شرکت وارد شود. سهام مذکور با نام بوده و قابل انتقال نیست و مادام که مدیری مفاصا حساب دوره تصدی خود را در شرکت دریافت نداشته است، سهام مذکور در صندوق شرکت به عنوان وثیقه باقی خواهد ماند. وثیقه بودن این سهام مانع استفاده از حق رأی آنها در مجامع عمومی و پرداخت سود به صاحبانشان نخواهد بود. ش۹۵۰۲۲۵۹۴۷۴۵۷۴۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12796082
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۲۹۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۵ و نامه‌های شماره ۹۵۱۰۱۱۵۱۴۷۸۰۰۰۵۷ مورخ ۷/۲/۱۳۹۵ و ۹۴۱۰۱۱۵۱۴۷۸۰۱۰۰۵ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ شعبه ۹۰۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ مشهد و نامه شماره ۵۸۸/۱۲۸۴۰ , ۹۵۲ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۵ اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی و نامه شماره ۹۳۰۸۴۲ , ۹۰۴ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۵شعبه ۲۰۹ بازپرسی دادسرای عمومی وانقلاب مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس محتاج به نمایندگی از شرکت بین المللی پدیده شاندیز کیش به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای احمد نوروزی به نمایندگی از شرکت پدیده پارسیان توس به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای مصطفی آشنایی به نمایندگی از شرکت تامین و توزیع کالاهای پدیده شاندیز به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی اکبر عبدی فریمانی به سمت عضو هیئت مدیره. آقای سید مهدی درهمی به نمایندگی از شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز به سمت عضو هیئت مدیره. و آقای سید محسن شوشتری خارج از اعضای هیئت مدیره بعنوان مدیرعامل شرکت برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد بهادار و تعهد آور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل بهمراه یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۵۰۲۲۵۶۶۹۷۱۷۳۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12796088
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۲۹۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۵ و نامه‌های شماره ۹۵۱۰۱۱۵۱۴۷۸۰۰۰۵۷ مورخ ۷/۲/۱۳۹۵ و ۹۴۱۰۱۱۵۱۴۷۸۰۱۰۰۵ مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ شعبه ۹۰۴ بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب ناحیه ۹ مشهد و نامه شماره ۵۸۸/۱۲۸۴۰ , ۹۵۲ مورخ ۱۳/۲/۱۳۹۵ اداره میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی و نامه شماره ۹۳۰۸۴۲ , ۹۰۴ مورخ ۱۵/۲/۱۳۹۵شعبه ۲۰۹ بازپرسی دادسرای عمومی وانقلاب مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضا اصلی هیئت مدیره شرکت به شرح ذیل برای مدت ۲ سال انتخاب شدند: شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز به شماره ثبت۳۶۵۲۷ ثبت مشهد و شرکت پدیده پارسیان توس به شماره ثبت۱۹۷۶۰ ثبت مشهد و شرکت بین المللی پدیده شاندیز کیش به شماره ثبت۸۴۴۴ ثبت کیش و شرکت تامین و توزیع کالاهای پدیده شاندیز به شماره ثبت۵۰۷۸۶ ثبت مشهد و آقای علی اکبر عبدی فریمانی سازمان حسابرسی به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی ۱۳۹۴تعیین گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار خراسان و قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۲۲۵۸۷۹۳۸۸۹۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12959911
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۲۹۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۴/۱۳۹۵ ونامه شماره ۹۵۱۰۱۱۵۱۴۷۸۰۰۲۰۲ مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۵ بازپرس شعبه ۲۰۹ دادسرای عمومی وانقلاب مشهد ونامه شماره ۱۹۰۳۷ , ۱۲۸ , ۹۵۲ مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۵ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - آقای سید محسن شوشتری جایگزین آقای سید مهدی درهمی به عنوان نماینده جدید شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیزگردیدند و آقای حمید رضا کریموئی جایگزین آقای عباس محتاج به عنوان نماینده جدیدشرکت بین المللی پدیده شاندیز کیش گردید.۲ کلیه اوراق و اسناد تعهد آور شرکت با امضای ثابت مدیر عامل بهمراه یکی از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیر عامل و مهر شرکت معتبر میباشد.۳سمتهای اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی مدیران تا تاریخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۷ به شرح ذیل میباشد: - آقای احمد نورزوی به نمایندگی از شرکت پدیده پارسیان توس به سمت رئیس هیات مدیره - آقای سید محسن شوشتری به نمایندگی از شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز به سمت نایب رئیس هیات مدیره و مدیرعامل - آقای حمید رضا کریموئی به نمایندگی از شرکت بین المللی پدیده شاندیز کیش به سمت عضوهیات مدیره - آقای مصطفی آشنایی به نمایندگی از شرکت تامین و توزیع کالاهای پدیده شاندیز به سمت عضوهیات مدیره - آقای علی اکبر عبدی فریمانی به سمت عضوهیات مدیره. ش۹۵۰۵۲۰۳۶۸۲۷۵۷۹۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13417811
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۲۹۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۸/۶/۱۳۹۵ و نامه شماره ۹۵۱۰۱۱۵۱۴۷۸۰۰۵۶۷ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ شعبه ۹۰۴ دادسرای عمومی وانقلاب مشهد و نامه شماره ۹۵۱۰۱۱۵۱۴۷۸۰۰۳۷۲ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ شعبه ۲۰۹دادسرای عمومی وانقلاب مشهد و نامه شماره ۲۸۷۸۰ , ۱۲۸ , ۹۵۲ مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۵ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ تعیین گردیدند. ش۹۶۰۲۱۷۴۴۶۶۷۵۹۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13417812
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۲۹۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۵ و نامه شماره ۹۵۱۰۱۱۵۱۴۷۸۰۰۲۰۲ مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۵ شعبه ۲۰۹ دادسرای عمومی وانقلاب مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه تفویض گردید. ش۹۶۰۲۱۷۷۵۸۳۶۳۴۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13569376
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۲۹۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۶ ونامه شماره ۹۵۱۰۱۱۵۱۴۷۸۰۰۵۶۷ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ شعبه ۹۰۴ دادسرای عمومی وانقلاب مشهد ونامه شماره ۹۵۱۰۱۱۵۱۴۷۸۰۰۳۷۲ مورخ ۲۸/۰۷/۱۳۹۵ شعبه ۲۰۹دادسرای عمومی وانقلاب مشهد ونامه شماره ۸۲۹۷ , ۱۲۸ , ۹۶۲ مورخ ۲۴/۰۵/۱۳۹۶ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد:۱ - آقای حسین زارع صفت با کدملی ۰۸۵۹۲۵۲۶۲۰به نمایندگی از شرکت پدیده پارسیان توس به عنوان رییس هیات مدیره شرکت جایگزین آقای احمد نوروزی برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۱۱/۰۲/۹۷ گردید. ۲_ کلیه چکها، قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای ثابت رییس هیات مدیره به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای رییس هیات مدیره و یا فرد تفویض اختیار شده از سوی ایشان معتبر می‌باشد. ش۹۶۰۵۲۹۷۰۳۲۹۷۸۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13688762
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۲۹۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۷/۱۳۹۶ و نامه شماره ۷۴۳۲ - ۱۰۰ مورخ ۲۴/۰۷/۱۳۹۶ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی ونامه شماره ۹۵۱۰۱۱۵۱۴۷۸۰۰۲۰۲ مورخ ۱۰/۰۵/۱۳۹۵ شعبه ۲۰۹ دادسرای عمومی وانقلاب مشهد تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای ابوالفضل انتظاری از طرف شرکت ابنیه و ساختمان پدیده شاندیز به عنوان نماینده جدید به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره شرکت جایگزین آقای سید محسن شوشتری برای بقیه مدت تصدی تا تاریخ ۱۱/۰۲/۱۳۹۷ گردیدند. - ۲ کلیه چکها، قراردادها، اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای ثابت مدیرعامل به اتفاق یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل و یا فرد تفویض اختیار شده از سوی ایشان معتبرمی باشد. - ۳ حدود وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۰۸۱۰۲۰۱۷۱۷۲۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13795318
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۲۹۹۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۰۹/۱۳۹۶ و برابر نامه شماره ۹۳۰۸۴۲/۹۰۴مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۶شعبه ۹۰۳بازپرسی دادسرای عمومی و انقلاب مشهد و برابر نامه شماره ۱۵۹۶۴/۱۲۸/۹۶۲مورخ ۲۹/۹/۱۳۹۶اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به آدرس جدید واقع در: خراسان رضوی شهرستان بینالود بخش شاندیز شهر شاندیز پدیده شاندیز میدان شهدا بلوار میرزا جوادآقا تهرانی پلاک ۰ ساختمان شهررویایی پدیده شاندیز (اداری) طبقه ششم با کدپستی ۹۳۵۶۳۱۵۹۶۰ تعیین گردید. و ماده چهار اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش۹۶۱۰۱۲۳۵۸۹۴۲۵۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195838
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۲۹۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۹۱۱۴ , ۱۲۸ , ۹۶۲ مورخ ۱۷/۱۱/۹۶ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۹۹۶۲۸ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ تعیین گردیدند. روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۶۱۱۶۰۰۱۱۱۳۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195847
آگهی تغییرات شرکت توسعه بین المللی صنعت گردشگری پدیده شاندیز شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۲۸۲۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۸۲۹۹۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۷/۱۰/۱۳۹۶ و نامه شماره ۱۹۱۱۴ , ۱۲۸ , ۹۶۲ مورخ ۱۷/۱۱/۹۶ سازمان میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ و ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ و ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۶ تعیین گردیدند. روزنامه قدس به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۷۰۶۱۱۲۵۶۳۸۷۲۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه