توسعه اقتصادی بهنامان ایده آل سناباد

شرکت توسعه اقتصادی بهنامان ایده آل سناباد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380309246
مشهد , شهرك صنعتي مشهد , فاز سه , قطعه 539 , قسمت اداري 9358187347
2
افراد
10
آگهی‌ها
15294
شماره ثبت
1379/4/22
تاریخ تأسیس

اشخاص توسعه اقتصادی بهنامان ایده آل سناباد

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 12641859
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی بهنامان ایده آل سناباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۹۲۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۴ و بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۳/۱۱/۱۳۹۴به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه، و با توجه به اظهارنامه تنظیمی وسند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه در نتیجه هیئت مدیره افزایش سرمایه را عملی دانسته لذا مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۹۹۹/۹ریال از حساب بدهیهای شرکت کسر و به حساب سرمایه منظور گردیده است بنابر این ماده ۵ اساسنامه به این شرح اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۱۰ ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۱۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی بانام که تماما پرداخت گردیده است. ش۹۴۱۱۱۴۴۴۵۲۰۰۹۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12663254
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی بهنامان ایده آل سناباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۹۲۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۴و بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۴/۱۱/۱۳۹۴به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه و با توجه به اظهار نامه تنظیمی و سند حسابداری وبرابرگزارش کارشناس رسمی دادگستری به شماره ۲۳۸ ن ۹۴ مورخه ۱۹/۱۰/۱۳۹۴ مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۱۷۴/۱ ریال به حساب سرمایه منظور در نتیجه هیئت مدیره افزایش سرمایه را عملی دانسته لذا ماده مربوطه در اساسنامه به این شرح اصلاح گردید. ماده پنج اصلاحی: مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۰/۱۸۴/۱یال منقسم به ۰۰۰/۱۰۰/۱۸۴/۱سهم هزار ریالی بانام که تماما پرداخت گردیده است. ش۹۴۱۱۲۷۶۳۳۲۱۵۵۱۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12721043
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی بهنامان ایده آل سناباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۹۲۴۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۱۱/۱۳۹۴و بنا به تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ۵/۱۱/۱۳۹۴به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه وبا توجه به اظهارنامه تنظیمی پس از افزایش و همچنین با توجه به گواهی صادره از بانک ملت شعبه بلوار سجاد مشهد مبنی بر واریز مبلغ ۰۰۰/۱۰۰۰ریال به حساب سپرده مخصوص (بستانکاران موقت) به شماره ۵۱/۴۹۸۲مورخه ۵/۱۱/۱۳۹۴ افزایش سرمایه را عملی دانسته و در نتیجه ماده پنج اساسنامه بشرح مندرج در مجمع مذکور تائید گردید. ماده پنج اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۱۰۱/۱۸۴/۱ ریال منقسم به ۰۰۰/۱۰۱/۱۸۴/۱سهم هزار ریالی بانام که تماما" پرداخت گردیده است.. ش۹۵۰۱۱۰۳۶۱۵۱۵۳۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12721048
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی بهنامان ایده آل سناباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۹۲۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی ارکان سیستم به سمت بازرس اصلی آقای محمود عزیزی به کدملی ۰۹۳۳۶۵۴۹۹۵ به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۹۴ انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۱۱۰۲۵۷۱۱۵۸۶۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12721049
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی بهنامان ایده آل سناباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۹۲۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به: مشهد شهرک صنعتی مشهد فاز سه قطعه ۵۳۹ قسمت اداری کدپستی ۹۳۵۸۱۸۷۳۴۷ انتقال یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۵۰۱۱۰۳۷۵۱۷۴۲۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12843304
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی بهنامان ایده آل سناباد شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۵۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۹۲۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به برکناری موسسه ارکان سیستم از سمت بازرس اصلی، آقای قاید ندومی به کدملی ۱۸۱۷۵۷۹۴۱۱ و آقای محمود عزیزی به کدملی ۰۹۳۳۶۵۴۹۹۵ به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت تا پایان سال مالی ۹۴ انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۳۲۰۲۲۳۸۰۹۹۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12886835
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی بهنامان ایده آل سناباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۹۲۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۲/۱۳۹۵ و برابر نامه شماره ۷۹۵۴/۱۲۲مورخ ۱۸/۳/۱۳۹۵سازمان بورس واوراق بهادار تهران تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تبدیل نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام به تصویب رسید. اساسنامه شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید. اعلامیه تبدیل شرکت از سهامی خاص به سهامی عام به شرح ذیل میباشد: ۱) شرکت توسعه اقتصادی بهنامان ایده آل سناباد (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۵۲۹۴ ۲) موضوع شرکت ونوع فعالیتهای آن: موضوع شرکت عبارت است از: الف: موضوع اصلی: احداث نیروگاه برق مولد مقیاس کوچک و نیروگاه برق خورشیدی ونیروگاه برق بادی انجام فعالیتهای بازرگانی و تجاری داخلی وخارجی، واردات و صادرات انواع کالاهای بازرگانی مجاز تهیه و توزیع وخرید و فروش وتولید کلیه کالاهای مجاز، استفاده از تسهیلات و ضمانتنامه مالی و اعتباری بانکها وموسسات مالی و اعتباری جهت شرکت، شرکت در مناقصات ومزایدات و عقد قرار داد با کلیه سازمانها، نهاد‌ها، وزارت خانه‌ها و شرکتهای دولتی وخصوصی اعم از داخلی و خارجی، اخذ و اعطای نمایندگی به کلیه اشخاص حقیقی و حقوقی و ایجاد شعبه در داخل وخارج از کشور برگزاری همایشها ونمایشگاههای مرتبط با موضوع فعالیت شرکت. ۳) مرکز اصلی شرکت و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مشهد شهرک صنعتی مشهد فاز سه قطعه ۵۳۹ قسمت اداری کدپستی ۹۳۵۸۱۸۷۳۴۷ ۴) مدت شرکت: نامحدود ۵) سرمایه شرکت ومبلغ پرداخت شده ۱۱۸۴۱۰۱۰۰۰۰۰۰ریال ۶) سامممتاز: شرکت سهام ممتاز ندارد ۷) هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره ومدیرعامل شرکت: آقای جهانگیر کامیاب فرزند غلامحسن به شماره شناسنامه ۳و کد ملی ۰۷۳۲۱۷۱۷۶۸به سمت مدیرعامل (موظف) آقای جلال جدی فرزند احمد به شماره شناسنامه ۱۷۴۴و کد ملی ۰۰۶۴۴۳۰۴۷۲به سمت رئیس هیئت مدیره (موظف) خانم گوهر کریم زاده شهر نوی فرزندمیرزا عبدالحسین به شماره شناسنامه ۲۷۰۹و کد ملی ۰۷۴۹۱۲۳۰۱۱به سمت نائب رئیس هیئت مدیره (موظف) خانم آزاده ودایع خیری فرزند محمود به شماره شناسنامه ۱۸۶۸و کد ملی ۰۹۳۷۹۶۲۱۹۸به سمت عضو هیئت مدیره (موظف) آقای نوید فرهمند فرزند رضا به شماره شناسنامه ۱۶۹۶و کد ملی ۳۶۲۱۴۶۹۱۱۷به سمت عضو هیئت مدیره (موظف) ۸) شرایط حضور وحق رای صاحبان سهام در مجامع عمومی، بر اساس اساسنامه مصوب بورس اوراق بهادار میباشد. ۹) اندوخته قانونی واختیاری: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته هاکنار گذاشته شود. موراد اختیاری انحلال شرکت: مجمع عمومی فوق العاده شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره میتواند رای به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهار نظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمیباشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. تصفیه: هرگاه شرکت طبق مندرجات ماده فوق منحل گردد، تصفیه امور آن با متابعت از قوانین ومقررات مربوطه به عمل خواهد آمد. اختیارات هیئت مدیره: پیشنهاد هرنوع اندوخته به جز اندوخته قانونی، پیشنهاد تقسیم سود بین صاحبان سهام، پیشنهاد اصلاح اساسنامه به مجمع عمومی فوق العاده ۱۰) مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: جمع بدهی ۲۱۴۹۸۷۵۰۰۰که شامل سایر حسابهای پرداختنی به مبلغ ۲۱۳۹۵۰۰۰۰۰ریال از ذخیره مالیات به مبلغ ۱۰۳۷۵۰۰۰ریال ۱۱) روزنامه کثیرالانتشار شرکت: روزنامه قدس ضمنا لازم به ذکر است: اساسنامه شرکت وصورت دارایی شرکت و اموال منقول وغیر منقول و آخرین ترازنامه وحساب سود و زیان در مرجع ثبت شرکتها و مرکز اصلی شرکت برای مراجعه علاقمندان آماده میباشد. ش۹۵۰۴۱۲۷۰۳۴۱۹۱۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13112640
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی بهنامان ایده آل سناباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۹۲۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۰۶/۱۳۹۵ و برابر نامه شماره ۱۲۶۲۷/۱۲۲مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۵سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موارد ذیل به موضوع شرکت الحاق گردید: ایجاد , تولید و توزیع محصولات نساجی اعم از ریسندگی , بافندگی , رنگرزی , تولید تاپس (مواد اولیه) اکرولیک پس از اخذ مجوزهای لازم و ثبت موضوع فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد. ش۹۵۰۸۱۶۵۴۲۸۰۷۷۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13112649
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی بهنامان ایده آل سناباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۹۲۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۲/۰۶/۱۳۹۵ و برابر نامه شماره ۱۲۶۲۷/۱۲۲مورخ ۱۴/۷/۱۳۹۵سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ و آقای محمود عزیزی به کد ملی ۰۹۳۳۶۵۴۹۹۵ به ترتیب به سمت بازرسین اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۸۱۶۹۶۱۹۰۹۵۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13594415
آگهی تغییرات شرکت توسعه اقتصادی بهنامان ایده آل سناباد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۲۹۴ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۰۹۲۴۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به سال ۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۰۶۱۳۹۸۷۱۶۷۴۶۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک