شرکت رینگ سازی مشهد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380279028


شماره ثبت:
12210
تعداد بازدید:
20
تأسیس:
1376/5/28
آدرس:
مشهد كيلو متر 14 ج قوچان شركت قطعات اتو مبيل ايوان 9197174929

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمد تقی جوینده 13583509
غلامرضا جمالی 13583509
آقای مجید باقری خوزانی 13583509
آقای سعید ضابط نیا 13583509
آقای مهدی آه نکی 13661764
آقای احد ضابط 13661764

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 641500
آگهی تغییرات شرکت رینگ سازی مشهد سهامی عام شماره ثبت ۱۲۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۹۰۲۸

طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۱۲/۹۰ شرکت مزبور آقای سید غیاث الدین طاهری به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمد رضا محقق به نمایندگی از شرکت اگزوز خودرو خراسان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای هادی ملک نژاد به نمایندگی از شرکت قطعات محوری خراسان بسمت مدیرعامل و عضویت هیئت مدیره و آقای مجید باقری خوزانی به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو و آقای رضا بشارتی زاده به نمایندگی از شرکت کابل خودرو سبزوار به عضویت هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۲۴/۲/۹۲ انتخاب گردیدند. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۶۸۶۲۵۹۱۲ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1135392
آگهی تغییرات شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۲۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۹۰۲۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۲، ضمن تعیین روزنامه‌های خراسان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱، موسسه حسابرسی آزمودگان بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب و شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)، شرکت تولیدی قطعات محوری خراسان (سهامی خاص)، شرکت اگزوز خودرو خراسان (سهامی خاص)، شرکت کابل خودرو سبزوار (سهامی خاص)، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۱۶۸۵۰۵۶ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1225029
آگهی تغییرات شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۲۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۹۰۲۸

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۷/۹۲ آقای سید غیاث الدین طاهری به نمایندگی شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای غلامرضا جمالی به نمایندگی شرکت اگزوز خودرو خراسان به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای هادی ملک نژاد به نمایندگی شرکت قطعات محوری خراسان به سمت مدیرعامل شرکت و عضو هیئت مدیره و آقای مجید باقری خوزانی به نمایندگی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو و آقای رضا بشارتی زاده به نمایندگی شرکت کابل خودرو سبزوار به سمت عضو هیئت مدیره برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو دیگر هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و در خصوص چکها تا سقف پانصد میلیون ریال و انتقال بین حسابهای شرکت در بانکها تا سقف پنج میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و مدیرمالی (آقای قدیر ذاکر) و مهر شرکت معتبر خواهدبود. ش۱۷۲۸۱۴۶ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1536873
آگهی تغییرات شرکت رینگ سازی مشهد شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۲۲۱۰ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۹۰۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ صورتهای مالی سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی آزمودگان بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی و موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند ۱۳۹۳ تعیین گردید. ۳ روزنامه کثیرالانتشار خراسان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۱۸۵۲۸۸۲ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه ۲ مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1721744
آگهی تغییرات شرکت رینگ سازی مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۹۰۲۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامحسین زارع نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران آقای غلامرضا جمالی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت اگزوز خودرو خراسان آقای هادی ملک نژاد به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت قطعات محوری خراسان آقای مجید باقری خوزانی به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گسترش ایران خودرو آقای رضا بشارتی زاده به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت کابل خودرو سبزواربرای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ۲۸/۳/۱۳۹۴انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو دیگر هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود و چکها تا سقف پانصد میلیون ریال و انتقال بین حسابهای شرکت در بانکها تا سقف پنج میلیارد ریال با امضاء مدیرعامل و مدیر مالی آقای قدیر ذاکر همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۳۰۹۱۵۷۱۹۳۸۰۱۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10257030
آگهی تغییرات شرکت رینگ سازی مشهد سهامی عام شماره ثبت ۱۲۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۹۰۲۸

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳/۳/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های خراسان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ موسسه حسابرسی آزمودگان بعنوان حسابرس و بازرس قانونی شرکت و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ تعیین گردید. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10609550
آگهی تغییرات در شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۲۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۹۰۲۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۲۲/۲/۸۹ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸، موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران و آقای مصطفی جهانبانی به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ و موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به سمت حسابرس قانونی تعیین گردید. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12775854
آگهی تغییرات شرکت رینگ سازی مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۹۰۲۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ ونامه شماره ۸۲ - ۱۶۰۸۰۴ , ۹۴۹ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ سازمان بورس واوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - بنابر اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ۲۶/۱۲/۱۳۹۴ وباعنایت به اظهارنامه تنظیمی وهم چنین سندحسابداری صادره مبنی برانتقال مبلغ ۰۰۰ , ۰۰۰ , ۲۹۵ , ۲۹۹ریال ازمحل تجدید ارزیابی دارایی شرکت به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش سرمایه راعملی دانسته درنتیجه ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح میگردد ماده ۵ اصلاحی سرمایه شرکت مبلغ۰۰۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ , ۴۴۵ریال منقسم به ۰۰۰ , ۰۰۰ , ۴۴۵ سهم ۰۰۰ ۱ریالی با نام میباشد که تماما پرداخت شده است. ش۹۵۰۲۱۳۹۳۷۱۶۲۶۶۹ ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12847227
آگهی تغییرات شرکت رینگ سازی مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۹۰۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. - ۲موسسه حسابرسی دایا رهیافت به عنوان بازرس اصلی وموسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ تعیین گردید. - ۳روزنامه خراسان ودنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیر النتشار جهت آگهی‌های شرکت در سال ۱۳۹۵ تعیین گردید. ش۹۵۰۳۲۳۴۷۳۲۸۱۵۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13499626
آگهی تغییرات شرکت رینگ سازی مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۹۰۲۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه کثیرالانتشار خراسان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام به شماره ثبت۱۳۶۹۴۶) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ شرکت کابل خودرو سبزوار (سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۷۴۲۵) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۶۵۱ شرکت تولیدی قطعات محوری خراسان (سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۳۴) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۸۰۲۴۸ شرکت اگزوز خودرو خراسان (سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۰۳) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۴۹۹۰ دایارهیافت به شماره ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس اصلی و حسابرسی آزمودگان به شماره ملی ۱۰۱۰۰۲۵۲۳۳۹ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ انتخاب گردیدند. صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۶۰۴۱۴۳۳۲۹۷۷۲۳۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13583509
آگهی تغییرات شرکت رینگ سازی مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۹۰۲۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضای هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۸ به شرح ذیل انتخاب گردیدند: ۱ آقای محمدتقی جوینده به شماره ملی ۰۶۵۱۶۶۸۷۴۳ به سمت رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام به شماره ثبت۱۱۷۵۰۷) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰ ۲ آقای مهدی آه نکی به شماره ملی ۴۵۶۹۷۴۵۰۷۵ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت کابل خودرو سبزوار (سهامی خاص به شماره ثبت۲۷۷۴۲۵) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۶۵۱ ۳ آقای مجید باقری خوزانی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۷۱۲۸۷ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام به شماره ثبت۱۳۶۹۴۶) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ ۴ آقای غلامرضا جمالی به شماره ملی ۰۹۳۸۵۱۴۴۳۱ به سمت مدیرعامل و عضوهیئت مدیره به نمایندگی از شرکت اگزوز خودرو خراسان (سهامی خاص به شماره ثبت۱۱۸۰۳) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۴۹۹۰ ۵ آقای سعید ضابط نیا به شماره ملی ۰۹۴۳۲۲۱۶۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت تولیدی قطعات محوری خراسان (سهامی خاص به شماره ثبت۱۲۳۳۴) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۸۰۲۴۸ کلیه اوراق واسناد تعهد آور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره ومهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضای متفق دو عضو دیگر هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود، مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۶۰۶۰۷۷۵۰۵۵۶۱۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661764
آگهی تغییرات شرکت رینگ سازی مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۲۲۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۹۰۲۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترکیب هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۸به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای مهدی آه نکی به شماره ملی۴۵۶۹۷۴۵۰۷۵ به سمت رئیس هیت مدیره و عضو غیرموظف به نمایندگی از شرکت کابل خودرو سبزوار (سهامی خاص به شماره ثبت ۲۷۷۴۲۵) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۶۵۱ آقای مجید باقری خوزانی به شماره ملی ۰۰۷۱۲۷۱۲۸۷ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و عضو غیرموظف به نمایندگی از شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶) به شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲آ قای غلامرضا جمالی به شماره ملی ۰۹۳۸۵۱۴۴۳۱ به سمت مدیرعامل و عضوموظف هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت اگزوز خودرو خراسان (سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۰۳) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۴۹۹۰ آقای سعید ضابط نیا به شماره ملی ۰۹۴۳۲۲۱۶۷۶ به سمت عضو موظف هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت تولیدی قطعات محوری خراسان (سهامی خاص به شماره ثبت ۱۲۳۳۴) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۸۰۲۴۸ آقای احد ضابط به شماره ملی ۰۹۳۰۶۴۳۷۴۷ به سمت عضو غیرموظف هیئت مدیره به نمایندگی از شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰ کلیه اوراق واسناد تعهداور شرکت با امضا مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود، مکاتبات عادی و اداری شرکت با امضا مدیرعامل و مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۶۰۷۲۴۶۲۰۶۶۶۸۴۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه