شرکت ایمن خودرو شرق (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380275706


شماره ثبت:
11875
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1376/2/21
آدرس:
مشهد جاده قوچان كيلومتر 17 شركت قطعات اتومبيل ايران 9189139898

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای محمد حسین قدمیاری 12938062
آقای غلامرضا جعفری نائینی 12938062
آقای مسعود آهن فروش 12938062
آقای بیژن زاهدی فرد 13425259
آقای ابراهیم دهقان پیر 13425259
آقای سید علیرضا محمودی 13425259
آقای مهدی حسین زاده امام 14195609
رضا شیخی 14195609

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 629102
آگهی تغییرات شرکت ایمن خودرو شرق سهامی خاصشماره ثبت ۱۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶

طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۷/۲/۹۱ تعداد اعضاء هیئت مدیره به ۵ نفر افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ضمنا اصلاح ماده ۳۴ اساسنامه بشرح صورت جلسه مورد تصویب قرار گرفت و طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۲/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت، آقایان علی اکبر راثی و سعید خانی پور و شرکتهای توسعه و تجارت و خدمات خودرو به نمایندگی خانم نسرین یوسفی عارفی و تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو به نمایندگی آقای سیدعلیرضا محمودی و سرمایه گذاری ترنیان سهم به نمایندگی آقای مسعود جعفری بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۲/۹۱ آقای علی اکبر راثی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید علیرضا محمودی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم نسرین یوسفی عارفی بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا با امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه پیوست به مدیرعامل تفویض گردید. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۶۸۰۴۰۵۹۵ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1024952
آگهی تغییرات شرکت ایمن خودرو شرق سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۳/۳/۹۱ شرکت فوق، ضمن تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آرمان بصیر بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی شرکت و آقای علی امینی بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ انتخاب و روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۸۲۲۶۷۰۶۵ کفیل ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1061683
آگهی تغییرات شرکت ایمن خودرو شرق (سهامی خاص) بشماره ثبت ۱۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت، با توجه به خروج آقایان سعید خانی پور و علی اکبر راثی از شرکت و عضویت هیئت مدیره، آقایان سید علیرضا محمودی به نمایندگی تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو و آقای مسعود جعفری به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ترنیان سهم و خانم نسرین یوسفی عارفی به نمایندگی شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو و آقای محمود شیعی و آقای مجید رمضانی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۲۷/۲/۹۳ انتخاب گردیدند و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ آقای محمود شیعی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید علیرضا محمودی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم نسرین یوسفی عارفی بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و یا با امضای متفق دو عضو هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۶۴۹۶۷۷ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1694882
آگهی تغییرات شرکت ایمن خودرو شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای بیژن زاهدی فرد به نمایندگی از شرکت ترنیان سهم به سمت رئیس هیات مدیره، آقای سید علیرضا محمودی به نمایندگی از شرکت تعاونی اعتبارگروه صنعتی ایران خودرو به سمت نائب رئیس هیات مدیره، خانم نسرین یوسفی عارفی به نمایندگی شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو به سمت مدیرعامل، آقای مسعود آهن فروش و آقای مجید رمضانی به سمت عضو هیات مدیره انتخاب گردیدند و کیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک سفته برات قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل (خانم نسرین یوسفی عارفی) و یکی از اعضاء هیات مدیره (آقایان بیژن زاهدی فرد، سید علیرضا محمودی، مجید رمضانی، مسعود آهن فروش) همراه با مهرشرکت معتبر است. ش۹۳۰۸۲۱۲۸۷۵۱۱۸۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1694884
آگهی تغییرات شرکت ایمن خودرو شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید و موسسه حسابرسی شهود امین بسمت بازرس اصلی و آقای حسن حاجیان بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ (یک سال مالی) انتخاب گردیدند وروزنامه خراسان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۳۰۸۲۱۱۲۸۲۵۰۲۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1694886
آگهی تغییرات شرکت ایمن خودرو شرق سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو بنمایندگی آقای علیرضا محمودی و شرکت ترنیان سهم به نمایندگی آقای بیژن زاهدی فر و شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو به نمایندگی خانم نسرین یوسفی عارفی و آقای مسعود آهن فروش و آقای مجید رمضانی به سمت اعضای اصلی هیات مدیره برای باقیمانده مدت ۲ سال تا تاریخ ۲۸/۲/۱۳۹۵ برگزیده شدند. ش۹۳۰۸۲۱۵۸۳۱۵۶۳۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10078178
آگهی تغییرات شرکت ایمن خودرو شرق سهامی خاص شماره ثبت ۱۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶

طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۲۷/۲/۹۱ تعداد اعضاء هیئت مدیره به ۵ نفر افزایش و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ضمنا اصلاح ماده ۳۴ اساسنامه بشرح صورت جلسه مورد تصویب قرار گرفت و طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۲/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت، آقایان علی اکبر راثی و سعید خانی پور و شرکتهای توسعه و تجارت و خدمات خودرو به نمایندگی خانم نسرین یوسفی عارفی و تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو به نمایندگی آقای سیدعلیرضا محمودی و سرمایه گذاری ترنیان سهم به نمایندگی آقای مسعود جعفری بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۲/۹۱ آقای علی اکبر راثی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای سید علیرضا محمودی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و خانم نسرین یوسفی عارفی بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره یا با امضاء متفق دو عضو هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ضمنا حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه پیوست به مدیرعامل تفویض گردید. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10975010
آگهی تغییرات شرکت ایمن خودرو شرق (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶

طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۲۰/۲/۸۹ شرکت مزبورضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرسی مستقل و بازرس قانونی و آقای اسماعیل وفائی زاده به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تعیین گردیدند. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12842061
آگهی تغییرات شرکت ایمن خودرو شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه به وی تفویض شد. ش۹۵۰۳۱۹۱۷۲۵۲۵۸۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12938062
آگهی تغییرات شرکت ایمن خودرو شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل تعیین گردیدند: شرکت سرمایه گذاری سلیم به نمایندگی آقای ابراهیم دهقان پیر دارای کدملی ۰۴۹۱۳۹۰۲۱۱ شرکت ترنیان سهم به نمایندگی آقای بیژن زاهدی فرد دارای کدملی ۰۶۵۲۸۲۹۸۴۸ شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو بنمایندگی آقای سیدعلیرضا محمودی دارای کدملی ۱۲۹۱۱۵۳۳۸۱ شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو بنمایندگی آقای محمد حسین قدمیاری دارای کدملی ۵۷۴۹۱۹۷۲۴۷ آقای مسعود آهن فروش دارای کدملی ۰۹۳۷۷۸۶۷۰۵ ۲ موسسه حسابرسی شهود امین بسمت بازرس اصلی وآقای غلامرضا جعفری نائینی دارای کدملی ۰۰۵۱۰۵۴۹۲۲ بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند ۳ روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۴ صورتهای مالی دوره منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ش۹۵۰۵۰۷۱۱۰۱۴۳۸۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12938064
آگهی تغییرات شرکت ایمن خودرو شرق شرکت سهامی خاص به شماره ثبت ۱۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: شرکت سرمایه گذاری سلیم به نمایندگی آقای ابراهیم دهقان پیر دارای کدملی ۰۴۹۱۳۹۰۲۱۱ به سمت رئیس هیئت مدیره، شرکت ترنیان سهم به نمایندگی آقای بیژن زاهدی فرد دارای کدملی ۰۶۵۲۸۲۹۸۴۸ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره , شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو به نمایندگی آقای محمد حسین قدمیاری دارای کدملی ۵۷۴۹۱۹۷۲۴۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو به نمایندگی آقای سیدعلیرضا محمودی دارای کدملی ۱۲۹۱۱۵۳۳۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مسعود آهن فروش دارای کدملی ۰۹۳۷۷۸۶۷۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق واسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات، قراردادها با امضاء متفق مدیرعامل (آقای محمد حسین قدمیاری) و یکی از اعضاء هیئت مدیره (آقایان ابراهیم دهقان پیر , بیژن زاهدی فرد , سیدعلیرضا محمودی و مسعود آهن فروش) و یا با امضای متفق رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است؛ اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبراست. ش۹۵۰۵۰۷۳۳۷۴۳۶۹۰۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13425259
آگهی تغییرات شرکت ایمن خودرو شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۷/۱۲/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۹۰۱۸ , ۱۲۲ مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نوع شرکت از سهامی خاص به سهامی عام تبدیل شد و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح شد. نام و شماره ثبت شرکت: شرکت ایمن خودرو شرق (سهامی خاص) ثبت شده به شماره ۱۱۸۷۵ موضوع شرکت ایجاد تاسیس و بهره برداری از کارخانجات وهمچنین تولید، توزیع، فروش، صادرات و واردات کمربند ایمنی انواع خودرو واجزاء متشکله آن وانجام خدمات فنی و مهندسی طراحی. ساخت وتولید قطعات خودرو و مشاوره در نصب وراه اندازی دستگاههای صنعتی وکلیه خدمات جانبی آن. دایر کردن فروشگاه وتعمیرگاه برای فروش، نصب وتعمیر محصولات شرکت. انجام کلیه امور تجاری و بازرگانی از قبیل خرید، فروش، واردات وصادرات کالاها اعم از ماشین الات، ابزارولوازم یدکی، مواد اولیه وملزومات و قطعات یدکی اتومبیل و توزیع و پخش انها وبطور کلی انجام کلیه عملیات تجاری که بطور مستقیم یاغیرمستقیم باکالاهای مذکور ارتباط داشته باشد. اخذ نمایندگی ازشرکتها وکارخانجات داخلی وخارجی جهت خرید وفروش داراییهای آنها. مشارکت وسرمایه گذاری درسایر شرکتها وانجام کلیه عقوداسلامی. اخذ وام وتسهیلات ازاشخاص وشرکتها واعطای وام وتسهیلات به آنها. انجام فعالیت‌های آزمایشگاهی محصولات کمربند ایمنی، ایربک و قطعات الکترونیک خودرو. مرکز اصلی و نشانی شعب شرکت و کدپستی: مرکزاصلی شرکت واقع درمشهد کیلومتر ۱۲ بزرگراه آسیایی صندوق پستی ۱۶۱۸ ۹۱۷۷۵ می‌باشد. مدت شرکت: نامحدود سرمایۀ شرکت: سرمایه شرکت مبلغ ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ ریال است که به ۳۰۰٫۰۰۰٫۰۰۰ سهم عادی یک هزار ریالی با نام تقسیم شده و تماما پرداخت گردیده است. سهام ممتاز: شرکت فاقد سهام ممتاز است هویت کامل رئیس و اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل شرکت: شرکت سرمایه گذاری سلیم به شماره ثبت۲۳۹۴۰۸ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱ با نمایندگی ابراهیم دهقان به شماره ملی ۰۴۹۱۳۹۰۲۱۱ به سمت رییس هیات مدیره شرکت ترنیان سهم به شماره ثبت۲۶۲۴۴۵ با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۷۹۹۰۷۸ با نمایندگی بیژن زاهدی فرد با شماره ملی ۰۶۵۲۸۲۹۸۴۸ به سمت نایب رییس هیات مدیره شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو به شماره ثبت۲۲۷۹۲۳ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۰۶۶۷ با نمایندگی محمد حسین قدمیاری با شماره ملی ۵۷۴۹۱۹۷۲۴۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایرانخودرو به شماره ثبت۲۰۶۸۳۳ با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۴۸۴۴۴۰ با نمایندگی سید علیرضا محمودی با شماره ملی ۱۲۹۱۱۵۳۳۸۱ به سمت عضو هیات مدیره مسعود آهن فروش با شماره ملی ۰۹۳۷۷۸۶۷۰۵ به سمت عضو هیات مدیره که تا تاریخ ۱۶/۳/۱۳۹۷ تصدی دارند. شرایط حضور و حق رأی صاحبان سهام در مجامع عمومی: درکلیة مجامع عمومی، صاحبان سهام می‌تواند شخصا، یا وکیل یا قائم مقام قانونی اشخاص حقیقی، و نماینده یا نمایندگان شخص حقوقی، صرف نظر از تعداد سهام خود به شرط ارائه مدرک وکالت یا نمایندگی حضور به هم رسانند. هر سهامدار، برای هریک سهم فقط یک رأی خواهد داشت. تبصره: درصورت نقل و انتقال سهام، سهامدار جدید با ارائه یکی از مدارک زیر حق حضور در جلسۀ مجمع را خواهد داشت: اعلامیه خرید سهام، گواهی نامه نقل و انتقال و سپردۀ سهام، اصل ورقه سهام، تاییدیه سهامداری صادرشده توسط شرکت سپرده گذاری مرکزی اوراق بهادار و تسویه وجوه به صورت انفرادی و جمعی مقررات اساسنامه راجع به تقسیم سود، تشکیل اندوخته و تقسیم دارایی بعد از تصفیه تقسیم سود: وظایف و اختیارات مجامع عمومی عادی و عادی به طور فوق العاده شرکت، همان وظایف و اختیارات مندرج در قانون تجارت برای مجامع عمومی و عادی به طور فوق العاده شرکت‌های سهامی عام است. مجامع عمومی شرکت با رعایت مفاد قانون تجارت، به صورت زیر تشکیل می‌شوند: مجمع عمومی عادی: این مجمع باید حداقل هر سال یک بار، حداکثر ظرف مدت چهار ماه از تاریخ پایان سال مالی، برای رسیدگی به موارد زیر تشکیل شود: استماع گزارش مدیران در خصوص عملکرد سال مالی قبل، استماع گزارش بازرس یا بازرسان، بررسی و تصویب صورت‌های مالی سال مالی قبل، تصویب میزان سود تقسیمی و … اندوختة قانونی و اختیاری: وضع اندوخته قانونی از سود خالص شرکت مطابق قانون تجارت انجام می‌شود. به پیشنهاد هیئت مدیره و تصویب مجمع عمومی عادی، ممکن است قسمتی از سود خالص برای تشکیل سایر اندوخته‌ها کنار گذاشته شود. تصفیه: مجمع عمومی فوق العادۀ شرکت، به پیشنهاد هیئت مدیره می‌تواند رأی به انحلال شرکت بدهد. گزارش پیشنهادی هیئت مدیره باید شامل دلایل و عواملی باشد که اعضای هیئت مدیره به استناد آن، پیشنهاد انحلال شرکت را ارائه نموده‌اند. این گزارش باید قبل از طرح در مجمع در اختیار بازرس شرکت قرار گرفته و با اظهارنظر بازرس به مجمع ارائه شود. تصمیم گیری در خصوص پیشنهاد هیئت مدیره بدون قرائت گزارش بازرس در مجمع امکان پذیر نمی‌باشد. مجمع عمومی فوق العاده، با موضوع انحلال اختیاری شرکت، با حضور حداقل ۷۵ درصد از دارندگان سهام رسمیت خواهد یافت. مبلغ دیون شرکت و همچنین مبلغ دیون اشخاص ثالث که توسط شرکت تضمین شده است: مجموع بدهی‌های براساس آخرین صورتهای مالی حسابرسی شده مورخ ۳۱/۶/۱۳۹۵ بدهیهای جاری: ۴۰۳٫۷۵۴٫۶۱۱٫۴۴۵ بدهیهای غیرجاری: ۱۵٫۲۳۳٫۵۸۸٫۵۲۶ جمع بدهیها: ۶۸۴٫۹۸۳٫۶۳۹٫۵۷۱ بدهی‌های احتمالی شرکت (ریال) گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران تضمین تسهیلات بانکی ۹۴ , ۲۱۱ , ۶۰۰ , ۰۰۰ ریال شرکت رینگ سازی مشهد تضمین تسهیلات بانکی ۲ , ۰۰۰ , ۰۰۰ , ۰۰۰ ریال و در مجموع ۹۶ , ۲۱۱ , ۶۰۰ , ۰۰۰ ریال روزنامه کثیرالانتشار جهت درج دعوتنامه و آگهی‌های شرک روزنامه خراسان می‌باشد. ش۹۶۰۲۲۱۴۲۱۱۴۹۸۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13661191
آگهی تغییرات شرکت ایمن خودرو شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶و برابر نامه شماره ۲۶۰۷۲/۱۲۲مورخ ۴/۷/۱۳۹۶سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر بسمت بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۶ (یکسال مالی) انتخاب گردیدند. روزنامه خراسان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۷۲۴۲۳۲۳۶۹۲۷۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195609
آگهی تغییرات شرکت ایمن خودرو شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری سلیم به شماره ثبت۲۳۹۴۰۸ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۸۰۱۹۶۱ به نمایندگی آقای مهدی حسین زاده امام دارای کدملی ۶۳۰۹۱۸۵۴۶۲ به سمت رئیس هیات مدیره شرکت ترنیان سهم به شماره ثبت۲۶۲۴۴۵ وشناسه ملی۱۰۱۰۳۷۹۹۰۷۸ به نمایندگی بیژن زاهدی فرد دارای کدملی ۰۶۵۲۸۲۹۸۴۸ به سمت نأئب رئیس هیات مدیره شرکت توسعه تجارت و خدمات خودرو به شماره ثبت۲۲۷۹۲۳ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۶۹۰۶۶۷ به نمایندگی آقای محمد حسین قدمیاری دارای کدملی ۵۷۴۹۱۹۷۲۴۷ به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره شرکت تعاونی اعتبار گروه صنعتی ایران خودرو به شماره ثبت۲۰۶۸۳۳ وشناسه ملی۱۰۱۰۲۴۸۴۴۴۰ به نمایندگی آقای رضا شیخی دارای کدملی ۱۲۴۹۶۶۳۹۵۴ به سمت عضو هیات مدیره آقای مسعود آهن فروش به کدملی ۰۹۳۷۷۸۶۷۰۵ به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۹ انتخاب گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک , سفته , برات قراردادها و غیره با امضاء متفق مدیرعامل (محمد حسین قدمیاری) و یکی از اعضاء هیات مدیره (آقایان مهدی حسین زاده امام یا بیژن زاهدی فرد یا رضا شیخی و یا مسعود آهن فروش) و در غیاب مدیرعامل با امضای متفق دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است؛ اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی با مهر شرکت معتبر است. ش۹۷۰۶۱۱۶۶۸۲۸۴۱۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14335859
آگهی تغییرات شرکت ایمن خودرو شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۷۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۷۰۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۵/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱برخی از اختیارات ماده ۳۷ اساسنامه به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ش۹۷۰۹۱۰۶۳۱۶۳۸۶۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه