الکتریک خودرو شرق

شرکت الکتریک خودرو شرق (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380275609
مشهد كيلومتر 11 قوچان شركت قطعات اتومبيل ايران 9197174989
7
افراد
17
آگهی‌ها
11865
شماره ثبت
1376/2/17
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 553066
آگهی تغییرات شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۶۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور، شرکتهای گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)، سرمایه گذاری سمند (سهامی خاص)، رینگ سازی مشهد (سهامی عام)، اگزوز خودرو خراسان (سهامی خاص) و گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام) به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ آقای عادل پیرمحمدی به نمایندگی شرکت رینگ سازی مشهد به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباسعلی آریافر به نمایندگی شرکت اگزوز خودرو خراسان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا یوسفی مقدم به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سمند به سمت مدیرعامل شرکت و آقای سعید هادیزاده زرگر به نمایندگی شرکت قطعات اتومبیل ایران و آقای سیدعلی جعفری به نمایندگی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به سمت عضو هیئت مدیره برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود و چکها تا سقف پانصدمیلیون ریال و انتقال بین حسابهای شرکت از بانکها تا سقف پنج میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و معاون مالی شرکت آقای مسعود آهنفروش به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۱۱۳۹۳۶۵ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 965812
آگهی تغییرات شرکت الکتریک خودرو شرق سهامی عام شماره ثبت ۱۱۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۶۰۹
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۳/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های خراسان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان تراز بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ انتخاب گردیدند. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۷۸۴۳۲۶۹۳ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1103518
آگهی تغییرات شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۱۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۶۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۴/۳/۹۲، ضمن تعیین روزنامه‌های خراسان و دنیای اقتصاد برای سال ۱۳۹۲ و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱، موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان تراز به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ انتخاب گردیدند. ش۱۶۶۹۷۱۹ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1294344
آگهی تغییرات شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۶۰۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۹/۱۳۹۲ شرکت مزبور، آقای ناصر صمدزاده به نمایندگی شرکت رینگ سازی مشهد جایگزین آقای عادل پیرمحمدی گردید و با توجه به استعفاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره از سمتهای خود، آقای عباسعلی آریافر به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای سعید هادیزاده زرگر به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا یوسفی مقدم به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر صمدزاده به نمایندگی از شرکت رینگ سازی مشهد به سمت مدیرعامل برای باقیمانده مدت تا تاریخ ۲۵/۱۰/۹۲ تصدی دارنده و طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۹/۹۲ اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه به وی تفویض گردید. ش۱۷۵۷۷۳۶ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1639063
آگهی تغییرات شرکت الکتریک خودرو شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۶۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور رسمی با امضاء دو نفر از اعضاءهیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بودو اعتباراوراق و اسناد مرتبط با خریدهای خارجی (اعم از کلیه مکاتبات تعهدات وفرمهای گشایش اعتبار خارجی وحواله ارزی، اعلامیه تامین یافروش ارزودرخواست دریافت اسناد حمل از بانک) واعتبار درخواست ضمانت نامه گمرکی ومتعاقبا قراردادهای ضمانت نامه گمرکی با امضای مدیرعامل (آقای ناصر صمد زاده) با مهر شرکت معتبرخواهد بودوهمچنین در خصوص چکها تا سقف یک میلیارد ریال و انتقال بین حسابهای شرکت در بانکها تا سقف پنج میلیاردریال با امضاءمدیرعامل وسرپرست معاونت مالی و اقتصادی شرکت (آقای خسروخسروی) به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۳۰۷۰۹۱۷۹۷۹۹۶۸۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10152073
آگهی تغییرات شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱۸۶۵ و شناسه ملی۱۰۳۸۰۲۷۵۶۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۴/۲/۹۰ شرکت مزبور، ضمن تعیین روزنامه‌های خراسان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ سازمان حسابرسی بعنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردید. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10298299
آگهی تغییرات شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۶۰۹
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۱/۸۸ شرکت مزبور، وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه مورد تصویب قرار گرفت. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10328465
آگهی تغییرات شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۶۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۲/۲/۸۹ شرکت مزبورضمن تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸، سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس قانونی و بازرس شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ تعیین روزنامه‌های خراسان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال ۸۹ تعیین شد. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10799079
آگهی تغییرات شرکت الکتریک خودرو شرق (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۶۰۹
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ شرکت مزبور، شرکتهای گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)، سرمایه گذاری سمند (سهامی خاص)، رینگ سازی مشهد (سهامی عام)، اگزوز خودرو خراسان (سهامی خاص) و گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام) به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۰/۹۰ آقای عادل پیرمحمدی به نمایندگی شرکت رینگ سازی مشهد به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباسعلی آریافر به نمایندگی شرکت اگزوز خودرو خراسان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای علیرضا یوسفی مقدم به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری سمند به سمت مدیرعامل شرکت و آقای سعید هادیزاده زرگر به نمایندگی شرکت قطعات اتومبیل ایران و آقای سیدعلی جعفری به نمایندگی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو به سمت عضو هیئت مدیره برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره و در غیاب ایشان با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و اوراق عادی با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود و چکها تا سقف پانصدمیلیون ریال و انتقال بین حسابهای شرکت از بانکها تا سقف پنج میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و معاون مالی شرکت آقای مسعود آهنفروش به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12804390
آگهی تغییرات شرکت الکتریک خودرو شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۶۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: به موجب حکم نمایندگی صادره، آقای مسعود وثوق به نمایندگی شرکت اگزوز خودرو خراسان (سهامی خاص) برای باقی مانده مدت تصدی هیات مدیره تا تاریخ ۲۵/۲/۱۳۹۵ جایگزین آقای عباسعلی آریافر گردید لذا آقای مسعود وثوق بعنوان نایب رئیس هیات مدیره و آقای سعید هادی زاده زرگر بعنوان عضو هیات مدیره انتخاب شد و در سمت‌های دیگر اعضای هیات مدیره و حق امضاء هیچ گونه تغییری حاصل نشد. ش۹۵۰۲۲۹۳۲۲۳۸۱۶۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12895688
آگهی تغییرات شرکت الکتریک خودرو شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۶۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ضمن تصویب صورتهای مالی شامل ترازنامه برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴، موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به عنوان بازرس قانونی و موسسه آگاهان تراز توس به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ۱۳۹۵ تعیین گردید، روزنامه خراسان ودنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت در سال ۱۳۹۵ تعیین گردید. گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام)، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام)، شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی عام)، شرکت کابل خودرو سبزوار (سهامی خاص)، شرکت اگزوز خودرو خراسان (سهامی خاص) به سمت اعضا هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۴۱۵۳۴۱۵۱۵۱۵۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12895689
آگهی تغییرات شرکت الکتریک خودرو شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۶۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی مونسان به نمایندگی گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام) به سمت عضو هیئت مدیره و رئیس هیئت مدیره وآقای مسعود وثوق طی به نمایندگی شرکت اگزوز خودرو خراسان (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره و نایب رئیس وآقای ناصر صمدزاده به نمایندگی شرکت رینگ سازی مشهد (سهامی عام) به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای سعید هادی زاده زرگر به نمایندگی شرکت کابل خودرو سبزوار (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید علی جعفری به نمایندگی شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) به سمت عضو هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور رسمی با امضاء دو نفراز اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و همچنین درخصوص چکها تا سقف یک میلیارد ریال و انتقال بین حسابهای شرکت در بانکها تا سقف پنج میلیارد ریال با امضای مدیرعامل و مدیر مالی (آقای علیرضا امین زاده) به همراه مهر شرکت، و در خصوص اعتبار درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی (ریالی) و متعاقبا «کلیه فرم‌ها و قرارداد مربوطه و درخصوص اوراق و اسناد مرتبط با خریدهای خارجی (اعم از کلیه مکاتبات تعهدات و فرمها و قراردادهای گشایش اعتبار خارجی و حواله ارزی، اعلامیه تامین یا فروش ارز و درخواست دریافت اسناد حمل از بانک) و همچنین اعتبار درخواست ضمانت نامه گمرکی و متعاقبا» قرارداد‌های ضمانتنامه گمرکی با امضای مدیرعامل (آقای ناصر صمدزاده) با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۵۰۴۱۵۴۵۳۸۲۹۵۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13238375
آگهی تغییرات شرکت الکتریک خودرو شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۶۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای منصور منصوری بیرجندی کدملی ۳۶۷۳۴۵۷۹۱۸ طی حکم صادره به شماره ۱۱۵۷۰ مورخ ۱۶/۰۶/۱۳۹۵ از طرف گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت باقی مانده تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۷ تعیین گردیدند. ۲ آقای مسعود وثوق ۰۰۶۵۲۶۴۷۳۸ به عنوان رئیس هیئت مدیره و آقای سعید هادیزاده زرگر ۰۹۳۳۰۳۷۲۲۸به عنوان نایب رئیس هیئت مدیره برای مدت باقی مانده تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۷/۰۲/۱۳۹۷ تعیین گردیدند. ش۹۵۱۰۱۴۹۶۸۵۰۷۷۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13548334
آگهی تغییرات شرکت الکتریک خودرو شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۶۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر به عنوان بازرس اصلی و موسسه آگاهان تراز توس به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹ اسفند۱۳۹۶ تعیین گردید. - روزنامه خراسان ودنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت در سال ۱۳۹۶ تعیین گردید. ش۹۶۰۵۱۶۶۲۱۵۹۶۸۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13674863
آگهی تغییرات شرکت الکتریک خودرو شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۶۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردیدند: آقای مسعود وثوق از طرف گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام) به سمت رئیس هیأت مدیره آقای کامران سپهری از طرف شرکت کابل خودرو سبزوار (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیأت مدیره آقای عباس ایل بیگی از طرف شرکت اگزوز خودرو خراسان (سهامی خاص) به سمت عضو هیأت مدیره برای مدت باقی مانده مدت تصدی هیأت مدیره تا تاریخ ۲۷/۲/۹۷ تعیین گردیدند. ۲ کلیه قراردادهای بانکی جهت اخذ تسهیلات مشارکت مدنی، خرید دین، ضمانت نامه‌های بانکی و درخواست گشایش اعتبار اسنادی داخلی (ریالی) و متعاقبا کلیه فرم‌ها و قرارداد مربوطه و در خصوص اوراق و اسناد مرتبط با خریدهای خارجی (اعم از کلیه مکاتبات، تعهدات و فرمها و قراردادهای گشایش اعتبار خارجی و حواله ارزی، اعلامیه تامین یا فروش ارز و درخواست دریافت اسناد حمل از بانک) و همچنین درخواست ضمانت نامه گمرکی و متعاقبا قراردادهای ضمانت نامه گمرکی به همراه اسناد شامل قراردادها و سفته و چک تضمیینی تحویلی به بانک و همچنین کلیه قراردادها و تضامین اخذ تسهیلات بانکی اعم از سفته و چکهای تضمینی شرکتهای گروه (گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران، شرکت رینگ سازی مشهد، شرکت قطعات محوری خراسان، شرکت کابل خودرو سبزوار، شرکت اگزوز خودرو خراسان و شرکت مبدل خودرو پاک) و همچنین در خصوص چکها تا سقف یک میلیارد ریال و انتقال بین حسابهای شرکت در بانکها تا سقف پنج میلیارد ریال با امضای مدیرعامل آقای ناصر صمدزاده و مدیر مالی آقای علیرضا امین زاده به همراه مهر شرکت و یا دو نفر از اعضای هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. و سایر اسناد و اوراق تعهدآور رسمی با امضاء دونفر از اعضای هیأت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۸۰۲۸۰۸۵۶۶۳۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14210985
آگهی تغییرات شرکت الکتریک خودرو شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۶۰۹
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۷ و نامه شماره ۳۶۹۳۲ , ۱۲۲ مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس ایل بیگی شماره ملی ۴۸۹۹۰۳۰۳۶۳ به نمایندگی از شرکت قطعات محوری خراسان (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره آقای سعید هادیزاده زرگر شماره ملی ۰۹۳۳۰۳۷۲۲۸ به نمایندگی از گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) به سمت عضو هیئت مدیره با نمایندگی آقای سیدعلی جعفری شماره ملی ۵۷۷۹۸۸۴۳۳۱ شرکت کابل خودرو سبزوار (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره با نمایندگی آقای حسن گلچوبیان شماره ملی ۲۰۶۲۷۵۱۷۹۶ شرکت اگزوزخودرو خراسان (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره با نمایندگی آقای ناصرصمدزاده شماره ملی ۱۶۷۲۲۵۲۷۶۸ و آقای ناصرصمدزاده شماره ملی ۱۶۷۲۲۵۲۷۶۸ به سمت مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدند. کلیه قراردادهای بانکی جهت اخذتسهیلات مشارکت مدنی، خریددین، ضمانتنامه‌های بانکی و درخواست گشایش اعتباراسنادی داخلی (ریالی) و متعاقباکلیه فرمها و قرارداد مربوطه و در خصوص اوراق و اسناد مرتبط با خریدهای خارجی (اعم از کلیه مکاتبات، تعهدات و فرمها و قراردادهای گشایش اعتبار خارجی و حواله ارزی، اعلامیه تامین یا فروش ارز و درخواست دریافت اسناد حمل از بانک) و همچنین درخواست ضمانت نامه گمرکی و متعاقبا قراردادهای ضمانت نامه گمرکی به همراه اسناد شامل قراردادها و سفته و چک تضمینی تحویلی به بانک به هر مبلغ و همچنین کلیه قراردادها و تضامین اخذتسهیلات بانکی اعم از سفته و چکهای تضمینی شرکتهای گروه (گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران، شرکت قطعات محوری خراسان، شرکت کابل خودرو سبزوار، شرکت اگزوز خودرو خراسان و شرکت مبدل خودرو پاک) و وکالتنامه‌های محضری جهت شرکتهای حمل و نقل، ترخیص کاران، گمرکات، اداره استاندارد و همچنین درخصوص چکها، غیر از تضامین بانکی تا سقف یک میلیارد ریال و انتقال بین حسابهای شرکت در بانکها تا سقف پنج میلیارد ریال با امضای مدیرعامل آقای ناصر صمدزاده و مدیر مالی آقای علیرضا امین زاده به همراه مهر شرکت و یا دو نفر از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر خواهد بود. و سایر اسناد و اوراق تعهدآور رسمی با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۷۰۶۲۰۵۵۱۵۴۱۱۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14210986
آگهی تغییرات شرکت الکتریک خودرو شرق شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۸۶۵ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۶۰۹
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۰۳/۱۳۹۷ و نامه شماره ۳۶۹۳۲ , ۱۲۲ مورخ ۲۳/۰۴/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی سال ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی وانیا نیک تدبیر شناسه ملی ۱۰۳۲۰۷۲۱۸۶۲ شماره ثبت ۲۸۶۵۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه آگاهان تراز توس شناسه ملی۱۰۳۸۰۰۹۹۶۲۸ شماره ثبت ۸۵۳ به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه خراسان و دنیای اقتصاد بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت در سال ۱۳۹۷ تعیین گردید. گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰ و شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷، شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲و شماره ثبت ۱۳۶۹۴۶، شرکت قطعات محوری خراسان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۸۰۲۴۸ و شماره ثبت ۱۲۳۳۴، شرکت کابل خودرو سبزوار (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۵۶۵۱ و شماره ثبت ۲۷۷۴۲۵، شرکت اگزوز خودرو خراسان (سهامی خاص) شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۴۹۹۰و شماره ثبت ۱۱۸۰۳ برای مدت دوسال به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۶۲۰۲۳۵۳۹۱۷۲۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک