شرکت کشتیرانی و ترابری بین المللی آرا باختر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380270623


شماره ثبت:
3606
تعداد بازدید:
16
تأسیس:
1375/9/21
آدرس:
خوزستان شهر خرمشهر-بوستان-خيابان سايت اداري-كوچه بوستان 10-پلاك 0-طبقه همكف-- 6417843384

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای حسین پلمه 13052563
آقای سید محمود کمالی 13052568
آقای پرویز شکرانی چهارسوقی 13712449
آقای خسرو حاجی مراد خانی 13712449
آقای مرتضی جعفر بیگلو 13712449
همایون عباسی 13712449
خانم هما عقیل زاده 13712449

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1022585
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی و ترابری بین المللی آرا باختر (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱۳۵۶ و شناسه ملی۱۰۳۸۰۲۷۰۶۲۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۶/۶/۹۱ ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای مجید صفاتی بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۱ انتخاب گردیدند. ش۱۶۲۹۵۴۳ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1022725
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی و ترابری بین المللی آرا باختر (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۶۲۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۱۲/۹۰ شرکت مزبور و با توجه به استعفاء شرکت رهیافت از سمت بازرس شرکت، مؤسسه حسابرسی آئین ارقام به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای پیمان ویسه به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۰ انتخاب گردیدند. ش۱۶۲۸۱۹۶ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1039517
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی و ترابری بین المللی آرا باختر (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۶۲۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۸/۹۱، سال مالی شرکت بدین شرح اصلاح گردید: «آغاز سال مالی شرکت اول فروردین ماه هر سال و انتهای آن پایان اسفند ماه همان سال خواهدبود» و ماده ۵۸ اساسنامه به شرح فوق اصلاح گردید. ش۱۶۳۹۴۸۳ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9931524
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی و ترابری بین المللی آرا باختر (سهامی عام) به شماره ثبت۱۱۳۵۶ و شناسه ملی۱۰۳۸۰۲۷۰۶۲۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/۹۰ شرکت مزبور ضمن تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۸۹ آقایان پرویز شکرانی چهارسوقی و همایون عباسی طادی و مسعود پل مه و حسین پل مه و خانم هما عقیل زاده به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۱۰/۹۰ آقای پرویز شکرانی به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای همایون عباسی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود پل مه به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و امضای چکها و قراردادها و اسناد تعهدآور بانکی شرکت با دو امضاء از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. امضای اسناد و مدارک و قراردادهای عملیاتی، اداری و مالی، مطالبات و وکالتنامه‌های کاری، اداری، قضایی و غیره با امضای منفرد مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. امضای حسابهای بانکی (چک و دفترچه) شعبه بندرعباس با امضای منفرد آقای حسین پل مه به همراه مهر شعبه معتبر می‌باشد. امضای حسابهای بانکی (چک و دفترچه) دفتر مشهد با امضای منفرد آقای محمدرضا پل مه به همراه مهر دفتر معتبر می‌باشد و طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۴/۱۰/۹۰ سال مالی شرکت به شرح صورتجلسه تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10232391
آگهی تغییرات در شرکت کشتیرانی و ترابری بین المللی آرا باختر (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۱۳۵۶ و شناسه ملی۱۰۳۸۰۲۷۰۶۲۳

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ۱/۴/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت برای سال ۹۰، موسسه حسابرسی رهیافت به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای پیمان ویسه عزیزی به سمت علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10795127
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی و ترابری بین المللی آراباختر (سهامی خاص) بشماره ثبت۱۱۳۵۶و شناسه ملی۱۰۳۸۰۲۷۰۶۲۳

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱/۹/۸۹ شرکت مزبور، نشانی شرکت از محل قبلی به آدرس: مشهد، خیابان چمران، بین چمران۷و۹، پلاک۱۶۱، طبقه دوم واحد۳ تغییریافت و همچنین نشانی دفتر شعبه در تهران به نشانی: تهران، میدان آرژانتین، خیابان احمد قصیر، خیابان۱۹، پلاک۱۱ واحد یک تغییریافت. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12698450
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی وترابری بین المللی آرا باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۶۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۴ ونامه شماره ۳۳۲۷۱/ ص /۹۴ مورخ ۱۱/۱۱/۱۳۹۴ سازمان بنادر ودریانوردی ونامه شماره ۶۸۸۴/۹۴ مورخ ۱۸/۱۱/۱۳۹۴ انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز اصلی شرکت به: خراسان رضوی - مشهد - بین قرنی ۲۳ و۲۵ - بلوک sw ۲ - برج ۳۷ - طبقه هفتم - واحد ۷۰۲ مجتمع مجد و صنعت - ساختمان شرق - کدپستی ۹۱۹۵۹۱۳۲۶۸انتقال یافت وماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۴۱۲۱۷۵۰۸۲۵۷۳۸۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13052563
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی وترابری بین المللی آرا باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۶۲۳

آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی وترابری بین المللی آرا باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۶۲۳ به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۵ونامه شماره ۱۲۱۷۳ / ص /۹۵ مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ سازمان بنادر ودریانوردی ونامه شماره ۳۲۴۶/۹۵ مورخ ۶/۰۷/۱۳۹۵ انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پرویز شکرانی چهار سوقی به کد ملی ۱۲۸۳۶۰۳۸۴۵، آقای همایون عباسی طادی به کد ملی ۱۸۱۷۴۱۲۴۲۶، آقای خسرو حاجی مراد خانی به کد ملی ۲۰۳۱۴۶۳۹۷۷، آقای حسین پلمه به کد ملی ۱۸۲۹۳۶۹۳۱۸ و خانم هما عقیل زاده به کد ملی ۱۸۲۸۹۵۵۳۷۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی دایا رهیافت به سمت بازرس اصلی وموسسه حسابرسی شراکت به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. . روزنامه کثیر الانتشار قدس جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب گردید.
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13052568
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی وترابری بین المللی آرا باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۶۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۵ ونامه شماره ۱۲۱۷۱ / ص /۹۵ مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ سازمان بنادر ودریانوردی ونامه شماره ۳۲۴۶/۹۵ مورخ ۶/۰۷/۱۳۹۵ انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای پرویز شکرانی چهار سوقی به کدملی ۱۲۸۳۶۰۳۸۴۵ بعنوان رئیس هیات مدیره وآقای همایون عباسی طادی به کدملی ۱۸۱۷۴۱۲۴۲۶ بعنوان نایب رئیس هیات مدیره، آقای حسین پلمه به کدملی ۱۸۲۹۳۶۹۳۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره، آقای خسرو حاجی مراد خانی به کدملی ۲۰۳۱۴۶۳۹۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره، خانم هما عقیل زاده به کدملی ۱۸۲۸۹۵۵۳۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره وآقای سیدمحمود کمالی به کدملی ۴۷۲۳۵۵۵۹۴۳ خارج از اعضای هیات مدیره به عنوان مدیرعامل شرکت انتخاب گردیدند. وکلیه اسناد واوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات، قراردادها وعقود اسلامی می‌بایست توسط مدیرعامل به همراه رئیس هیات مدیره یا نایب رئیس هیات مدیره و مهر شرکت ودر غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس ونائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشدوامضای مکاتبات قراردادهای اجرایی اداری حقوقی و قضائی وکالت نامه‌های اداری قضائی عملیاتی پیگیریهای اداری مالی و اقامه دعوی و دفاع در محاکم قضائی به امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره منفردا به همراه مهر شرکت معتبر میباشدوامضای مجاز بانکی و مکاتبات بانکی شعبه بندرعباس به امضای حسین پل مه با مهر شعبه‌ی بندرعباس معتبر میباشد. ش۹۵۰۷۱۲۳۶۱۳۰۹۴۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13482276
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی و ترابری بین المللی آرا باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۵۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۶۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۰۶۵۳/ ص / ۹۶ مورخ ۱۷/۳/۹۶ سازمان بنادر و دریا نوردی و نامه شماره ۱۶۳۵/۹۶ مورخ ۲۳/۳/۹۶ انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان تصمیمات ذیل اتخاذ شد: مرکز شرکت به: استان خوزستان، منطقه آزاد اروند، خرمشهر، کوی بوستان، بوستان ۱۰ شرقی، پلاک ۲۶۸، طبقه اول، کدپستی ۶۴۱۷۸۴۳۳۸۴ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. دفترشعبه در تهران: به خیابان سهروردی شمالی، خیابان خرمشهر، کوچه مهتاب، پلاک ۶به کدپستی ۱۵۵۷۷۳۶۵۱۳ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۶۰۳۳۱۲۸۴۷۶۷۵۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13596893
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی و ترابری بین المللی آرا باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۶۲۳

انتقال شرکت کشتیرانی و ترابری بین المللی آرا باختر شرکت سهامی عام به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۶۲۳: به موجب نامه شماره ۱۷۵۹/۹۶/۲۷ مورخ ۴/۴/۹۶ و به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۱۲/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۰۶۵۳/ ص / ۹۶ مورخ ۱۷/۳/۹۶ سازمان بنادر و دریا نوردی و نامه شماره ۱۶۳۵/۹۶ مورخ ۲۳/۳/۹۶ انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی خراسان مرکز اصلی شرکت کشتیرانی و ترابری بین المللی آرا باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت۱۱۳۵۶ از اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد به آدرس ستان خوزستان، منطقه آزاد اروند، خرمشهر، کوی بوستان، بوستان ۱۰ شرقی، پلاک ۲۶۸، طبقه اول، کدپستی ۶۴۱۷۸۴۳۳۸۴ انتقال یافت و در واحد ثبتی خرمشهر تحت شماره ۳۶۰۶ به ثبت رسید که جهت اطلاع عموم آگهی میشود. ش۹۶۰۶۱۴۹۴۲۴۲۷۶۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13712449
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی و ترابری بین المللی آرا باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۶۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضای هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۰۳/۱۳۹۷به قرار ذیل مقرر گردید: آقای پرویز شکرانی چهارسوقی به شماره ملی ۱۲۸۳۶۰۳۸۴۵ به سمت رئیس هیئت مدیره. آقای همایون عباسی طادی به شماره ملی ۱۸۱۷۴۱۲۴۲۶ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره. آقای خسرو حاجی مرادخانی به شماره ملی ۲۰۳۱۴۶۳۹۷۷ به سمت عضو هیئت مدیره. خانم هما عقیل زاده به شماره ملی ۱۸۲۸۹۵۵۳۷۱ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای حسین پلمه به شماره ملی ۱۸۲۹۳۶۹۳۱۸ به سمت عضو هیئت مدیره. آقای مرتضی جعفر بیگلو به شماره ملی ۰۰۶۳۱۶۲۹۶۲ به سمت مدیرعامل (خارج از سهامداران) برای مدت باقیمانده تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار از قبیل چک، سفته، برات، قرارداها و عقود اسلامی می‌بایست توسط مدیرعامل به همراه رئیس هیئت مدیره یا نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل، با امضاء رئیس و نائب رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و امضای مکاتبات قراردادهای اجرایی اداری حقوقی و قضائی عملیاتی پیگیریهای اداری مالی و اقامه دعوی و دفاع در محاکم قضائی به امضای مدیرعامل و یا رئیس هیئت مدیره منفردا به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۶۰۸۲۴۶۵۶۲۲۵۹۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14002860
آگهی تغییرات شرکت کشتیرانی و ترابری بین المللی آرا باختر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۶۲۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۷ ریال به مبلغ ۰۰۰/۰۰۰/۸۰۰/۳۷ ریال منقسم به ۰۰۰/۸۰۰/۳۷ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی افزایش یافته و مبلغ سی میلیارد ریال بموجب گواهی شماره ۱۴۷۸ مورخ ۱۴/۰۸/۱۳۹۶ و ۱۴۶۳ مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۶ و ۱۴۶۲ مورخ ۱۳/۰۸/۱۳۹۶ بانک سپه شعبه میدان ونک پرداخت گردیده است. در نتیجه ماده مربوطه اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق تکمیل امضاء گردیده است. ش۹۷۰۲۰۸۳۷۷۸۴۹۸۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری خرمشهر
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه