احیاء صنایع خراسان

شرکت احیاء صنایع خراسان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380270277
مشهد خ سناباد بين آفرين و شهريار جنوبي - پلاك 618 1111111111
9
افراد
10
آگهی‌ها
11321
شماره ثبت
1375/9/3
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 977602
آگهی تغییرات شرکت احیاء صنایع خراسان سهامی عام شماره ثبت ۱۱۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۲۷۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۸/۴/۹۱ شرکت مزبور، اساسنامه مورد تأیید سازمان بورس و اوراق بهادار مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ش۲۶۷۶۶۰۰۰۰۱۱۱۲۹۴۱۰۴۹۲ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 977704
آگهی تغییرات شرکت احیاء صنایع خراسان سهامی عام شماره ثبت ۱۱۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۲۷۷
طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۹/۹۱، نشانی مرکز اصلی شرکت به: خیابان سلمان فارسی، نرسیده به تقاطع کلاهدوز، پلاک ۹۹ انتقال یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۲۶۷۶۶۰۰۰۰۱۱۱۲۹۴۱۰۵۹۶ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1131583
آگهی تغییرات شرکت احیاء صنایع خراسان سهامی عام شماره ثبت ۱۱۳۲۱ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۲۷۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۴/۹۲ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱، موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس بسمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه رهنمودگران کاردان بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال و آقایان محمدرضا توسلی و محمد جمالی و عباس صفوی شاملو و عباسعلی منزل آبادی و رحمان نجفی و جعفر حسین زاده ملکی و محمد حسین مدهوش طوسی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان علیرضا هوشنگ نژاد و حسین زارع صفت بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۴/۹۲ آقای رحمان نجفی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای عباس صفوی شاملو بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد حسین مدهوش طوسی بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل و متغیر رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره یا معاونت مالی آقای مهدی روشن روان یزدی بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و ضمنا حدود اختیارات مدیرعامل تصویب و به ایشان تفویض گردید. ش۲۶۷۶۶۰۰۰۰۱۱۱۳۲۱۴۴۹۰۲ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1565118
آگهی تغییرات شرکت احیاءصنایع خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۲۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ با توجه به استعفای آقای محمد حسین مدهوش طوسی از سمت مدیر عاملی شرکت، آقای عباس صفوی شاملو به سمت مدیر عامل برای باقیمانده تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۴/۱۳۹۴ انتخاب گردید. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضاء ثابت مدیر عامل و متغیر رئیس هیئت مدیره یا معاونت مالی (آقای مهدی روشن روان یزدی) به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ حدود اختیارات مدیر عامل به شرح صورتجلسه به وی تفویض گردید. ش۹۳۰۵۲۰۶۳۸۱۵۵۲۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9941691
آگهی تغییرات شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام) شماره ثبت ۱۱۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۲۷۷
طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۰، موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس بعنوان حسابرس و بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان بعنوان حسابرس و بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10715572
آگهی تغییرات شرکت احیاء صنایع خراسان (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۱۳۲۱و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۲۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۸۹ شرکت مزبور، ضمن تعیین روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب ترازنامه صورتهای مالی مربوط به سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸، موسسه حسابرسی رهنمود ثامن به عنوان بازرس اصلی و آقای محمدرضا امینی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747629
آگهی تغییرات شرکت احیاءصنایع خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۲۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمدرضا توسلی (عضو علی البدل) با کد ملی ۰۸۵۹۲۳۴۲۱۵ بعنوان عضو اصلی جایگزین آقای محمد رضا امیر حسنخانی در ترکیب هیئت مدیره به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۲۱/۰۳/۹۶ انتخاب گردید. ش۹۵۰۱۲۸۶۸۴۲۸۵۵۵۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12976705
آگهی تغییرات شرکت احیاءصنایع خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۲۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ تصویب گردید. مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دایا رهیافت بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۰۵۳۱۱۳۵۲۲۳۵۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13468562
آگهی تغییرات شرکت احیاء صنایع خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۲۷۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. - عباس صفوی شاملو کدملی ۰۹۳۹۳۹۷۰۲۱ و مجید توکلی کوشا کدملی ۰۹۴۲۱۸۳۹۸۳ و محمد عصاران دربان کدملی۰۹۳۹۲۸۶۵۶۴ و قدیر قیافه کدملی ۰۹۴۱۷۷۹۷۸۵ وشرکت سرمایه گذاران آتیه مداران شناسه ملی ۱۰۳۲۰۶۹۲۰۹۴ به نمایندگی حمیدرضا دانش کاظمی کدملی ۰۰۵۴۸۲۳۳۲۳ و علی اکبر رمضانی کدملی ۵۶۲۹۸۶۰۹۴۱ و جعفر حسین زاده ملکی کدملی ۰۹۳۸۴۰۳۰۹۵به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره و مصطفی بنی اسد کدملی ۰۸۵۹۴۵۸۷۱۷ جواد حامد بورنگ کدملی ۰۹۳۱۳۳۴۶۵۹ به سمت اعضا علی البدل هیئت مدیره انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی ارکان سیستم بعنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی وانیانیک تدبیر بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. - روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۶۰۳۲۲۹۵۱۸۲۴۳۳۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13468563
آگهی تغییرات شرکت احیاء صنایع خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۳۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۷۰۲۷۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای قدیر قیافه کدملی ۰۹۴۱۷۷۹۷۸۵ را بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای مجید توکلی کوشا کدملی ۰۹۴۲۱۸۳۹۸۳ را به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس صفوی شاملو کدملی ۰۹۳۹۳۹۷۰۲۱ را بسمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقایان حمیدرضا دانش کاظمی کدملی ۰۰۵۴۸۲۳۳۲۳ و جعفر حسین زاده ملکی کدملی ۰۹۳۸۴۰۳۰۹۵ و محمد عصاران دربان کدملی۰۹۳۹۲۸۶۵۶۴ و علی اکبر رمضانی کدملی ۵۶۲۹۸۶۰۹۴۱ را بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضاء ثابت مدیرعامل و مدیر مالی آقای علی اصغر زنگنه و متغیر رئیس و یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۶۰۳۲۲۲۴۸۶۶۷۷۰۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک