شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380266337


شماره ثبت:
10921
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1375/4/16
آدرس:
استان خراسان رضوي - شهرستان مشهد - بخش مركزي - شهر مشهد-ذكريا-بلوار نماز-خيابان نماز 25-پلاك 0-ساختمان توس گستر-طبقه همكف- 9176988391

اشخاص

عنوان طبق آگهی
محمد زارع پوراشکذری 12898442
آقای عباسعلی منزل آبادی 13372780
آقای احسان حیدری 13372780
عباس نویدی 13372780
آقای محمد مقدوری 13372780
آقای بابک جهان آرا 13372780
آقای مهدی رضایی 13966867

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 617249
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر (سهامی عام) شماره ثبت ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷

طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۲/۹۱ شرکت مزبور، باتوجه به استعفاء از سمت عضو هیئت مدیره و باتوجه به تعویض برخی از نمایندگان شرکت‌های عضو هیئت مدیره، آقای فرهاد روزخوش بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان و آقای احمد نوروزی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان و آقای ابوالفضل افشاری بنمایندگی از شرکت سامان فرهنگیان بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند و آقای محسن محمودزاده مرقی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا شیخ الاسلامی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل (آقای عباسعلی منزل آبادی) و هریک از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۶۷۵۴۹۵۰۶ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 979208
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر سهامی عام شماره ثبت ۱۰۹۲۱ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۷/۱۰/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های دنیای اقتصاد و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب ترازنامه و صورت سود و زیان منتهی به سال مالی ۳۱/۶/۹۱ موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا بعنوان بازرس اصلی و شرکت شاخص اندیشان بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای رضا شیخ الاسلامی، شرکت سامان فرهنگیان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای ابوالفضل افشاری، شرکت ایرانیان اطلس (سهامی خاص) به نمایندگی آقای فرهاد روز خوش، شرکت مهندسی مشاور طرح و اندیشه شیوا اطلس (سهامی خاص) به نمایندگی آقای احمد نوروزی، شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) به نمایندگی آقای محسن محمود زاده مرقی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۱۰/۹۱ آقای محسن محمود زاده مرقی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا شیخ الاسلامی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباسعلی منزل آبادی (خارج از اعضاء) بسمت مدیر عامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و نامه‌های عادی با امضای مدیر عامل با مهر شرکت معتبر خواهد بود و حدود اختیارات و صلاحیت مدیر عامل مطابق تبصره ۲ ماده ۴۲ اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره خواهد بود. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۷۹۰۴۵۷۰۴ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1012127
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر سهامی عام شماره ثبت ۱۰۹۲۱ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷

طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۱۱/۹۱، حدود اختیارات مدیرعامل بشرح صورت جلسه به وی تفویض گردید. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۸۱۱۹۶۶۹۵ کفیل ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1339628
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر سهامی عام شماره ثبت ۱۰۹۲۱ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۹/۹۲ شرکت مزبور، ضمن تعیین روزنامه‌های خراسان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۲، موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا و موسسه حسابرسی شاخص اندیشان بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۳ انتخاب گردیدند. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۹۳۳۹۱۹۱۱ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9596706
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۰۹۲۱و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۴/۵/۸۹ شرکت مزبور، آقای فرهاد روزخوش به عنوان نماینده جدید شرکت دانایان پارس به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۱۰/۸۹ انتخاب گردید. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9835891
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۰۹۲۱و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۸۹ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۸۹، موسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند و شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس (سهامی عام) به نمایندگی آقای فرهاد روزخوش و شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای محمدحسین مدهوش طوسی و شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای مهدی عالی نژاد و شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان (سهامی عام) به نمایندگی آقای محمدرضا رجائیه و آقای محمدعلی شایسته نیا به سمت اعضای اصلی و شرکت سرمایه گذاری سامان فرهنگیان (سهامی خاص) به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۸۹ آقای مهدی عالی نژاد به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدحسین مدهوش طوسی به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای محسن انتظاری هروی (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعامل منصوب و کلیه اسناد و اوراق بهادار با امضای مدیرعامل و امضای متغیر یکی از اعضای هیئت مدیره و در صورت غیاب مدیرعامل، رئیس هیئت مدیره و امضای متغیر هر یک از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهدبود و حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه به وی تفویض گردید. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10350750
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر (سهامی عام) شماره ثبت ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷

طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۲/۹۱ شرکت مزبور، باتوجه به استعفاء از سمت عضو هیئت مدیره و باتوجه به تعویض برخی از نمایندگان شرکت‌های عضو هیئت مدیره، آقای فرهاد روزخوش بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری مهر اقتصاد ایرانیان و آقای احمد نوروزی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری تدبیرگران آتیه ایرانیان و آقای ابوالفضل افشاری بنمایندگی از شرکت سامان فرهنگیان بعنوان اعضاء هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی انتخاب گردیدند و آقای محسن محمودزاده مرقی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری دانایان پارس بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای رضا شیخ الاسلامی بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری فرهنگیان بسمت نایب رئیس هیئت مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل (آقای عباسعلی منزل آبادی) و هریک از اعضاء هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت و نامه‌های عادی با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10439939
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۲۱ و به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷

طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۳۰/۱۰/۸۷ شرکت مزبور، به استثناء مواد یک و دو و سه اساسنامه، بقیه مواد اساسنامه به شرح پیوست اصلاح شده است. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10917432
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳/۵/۹۰ شرکت مزبور، با توجه به استعفای آقای محسن انتظاری هروی از سمت مدیر عاملی شرکت، آقای عباسعلی منزل آبادی (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۱ جایگزین ایشان بعنوان مدیر عامل جدید شرکت تعیین گردید و کلیه اوراق، قراردادها و اسناد تعهدآور شرکت با امضای مدیر عامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر است رئیس ثبت اسناد املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11160773
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۱۰/۸۸ شرکت مزبور، ضمن تصویب صورت سود و زیان ترازنامه منتهی به ۳۱/۶/۸۸ و تعیین روزنامه‌های خراسان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت، مؤسسه حسابرسی آریان فراز به عنوان بازرس اصلی و آقای مهدی سوادلو به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۸۹ انتخاب شدند. اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12681944
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ضمن تصویب صورت سود و زیان دوره مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۴، موسسه حسابرسی وخدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان بازرس اصلی شرکت و موسسه حسابرسی شاهدان به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت به مدت یک سال تعیین شدند. ش۹۴۱۲۰۹۴۰۹۹۰۴۲۰۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12898442
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۲/۰۲/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای محمد زارع پور اشکذری با کدملی ۴۴۳۲۲۲۵۶۱۰ به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه به عنوان عضوهیات مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۱۶/۱۰/۱۳۹۵ جایگزین آقای محسن دلاویز گردید. ش۹۵۰۴۱۹۲۲۸۴۲۲۲۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13138041
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای احسان حیدری با کدملی ۰۰۷۱۴۸۷۰۰۱ به عنوان عضو هیات مدیره به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه (سهامی خاص) برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۱۶/۱۰/۹۵ جایگزین آقای محمدزارع پور اشکذری گردید. ش۹۵۰۸۲۹۱۵۸۱۴۴۹۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13300921
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۰۶/۱۳۹۵ تصویب گردید. اعضاء هیات مدیره برای مدت ۲ سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: شرکت آکام گستر تیراژه (سهامی خاص) شرکت آکام تجارت تیراژه (سهامی خاص) شرکت توسعه رویان شهر باد (سهامی خاص) شرکت بازتاب سهام توس (سهامی خاص) شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه (سهامی خاص) - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. - روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت به مدت یک سال تعیین شد. ش۹۵۱۱۲۰۹۸۹۳۳۵۹۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13372780
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای عباسعلی منزل آبادی کدملی ۲۱۲۱۲۷۹۲۳۷ نماینده شرکت توسعه رویان شهر باد (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد مقدوری کدملی ۳۶۲۰۹۳۴۶۰۶ نماینده شرکت بازتاب سهام توس (سهامی خاص) به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای احسان حیدری کدملی ۰۰۷۱۴۸۷۰۰۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری سایه گستر (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره آقای بابک جهان آرا کدملی ۰۹۴۲۸۶۴۶۳۸ نماینده شرکت آکام گستر تیراژه (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره آقای عباس نویدی کدملی ۰۶۰۰۲۱۷۴۸۵ نماینده شرکت آکام تجارت تیراژه (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی اصغر پورفتح اله (خارج از اعضاء) کدملی ۰۹۴۲۶۶۰۱۰۲ به عنوان مدیرعامل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. ۲ کلیه اوراق تعهدآور با امضاء مشترک مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و کلیه نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۶۰۱۱۶۱۰۹۲۱۷۲۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13383879
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ حدود و اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه به وی تفویض گردید. ش۹۶۰۱۲۳۵۰۶۳۱۷۳۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13929001
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۰/۱۳۹۶ و نامه شماره ۳۲۴۲۲/۱۲۲مورخ ۸/۱۲/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱صورت سود و زیان دوره مالی منتهی به۳۱/۶/۹۶ به تصویب مجمع رسید. ۲ موسسه حسابرسی فاطر به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت به مدت یک سال تعیین شد. ش۹۶۱۲۱۹۱۳۲۷۴۴۹۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13966867
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی رضایی با کدملی ۰۴۵۲۵۷۳۱۶۵ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سایه گستر سرمایه شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۹۱۴۶ برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۳۰/۱۰/۱۳۹۷ انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۱۱۸۲۳۷۴۷۸۵۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13997733
آگهی تغییرات شرکت سرمایه گذاری توسعه شهری توس گستر شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۰۹۲۱ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۶۶۳۳۷

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی مرکز اصلی شرکت از محل قبلی به آدرس استان خراسان رضوی شهرستان مشهد بخش مرکزی شهر مشهد ذکریا بلوار نماز خیابان نماز ۲۵ پلاک ۰ ساختمان توس گستر طبقه همکف تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح مزبور اصلاح گردید. ش۹۷۰۲۰۴۲۲۵۲۹۶۴۷۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه