شرکت شهد ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380252873


شماره ثبت:
2636
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1361/6/17
آدرس:
مشهد -قوچان -واحد شماره يك مشهد ايران 9187381731

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای عبدالله کثیری 12747854
آقای ابوالقاسم تازه دل 13442554
آقای حمید طیبی 13567285
آقای ابوالفضل متین 13567285
عبدالرحیم همایون پور 13567292
آقای حسن متقیان 13567292
آقای محسن پولادین 13567292
آقای مهدی پولادین 13567292

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 691582
آگهی تغییرات شرکت شهد ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۳۶ و شناسه ملی۱۰۳۸۰۲۵۲۸۷۳

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های اطلاعات و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ , موسسه حسابرسی آگاهان تراز طوس و موسسه رهنمودگران کاردان به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۱۴۱۰۶۸۴ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1117227
آگهی تغییرات شرکت شهد ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۸۷۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۳/۴/۹۲ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های اطلاعات و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱، مؤسسه حسابرسی آگاهان تراز توس و مؤسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و آقایان حمید طیبی حسن متقیان صادق مرتضوی علوی شرکت سرمایه گذاری ملی ایران (سهامی عام) شرکت سرمایه گذاری سپه (سهامی عام) بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقایان محمدعلی پولادین و سید حسن حسین پوردارچینی بسمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۴/۹۲ آقای حمید طیبی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای ابوالفضل متین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای صادق مرتضوی علوی بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۶۷۶۶۸۴ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9922815
آگهی تغییرات شرکت شهد ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۸۷۳

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۸۹ شرکت مزبور، ضمن تعیین روزنامه خراسان و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت، تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸، موسسه حسابرسی رهیافت و همکاران بسمت بازرس اصلی و آقای مصطفی جهانبانی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10100158
آگهی تغییرات شرکت شهد ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۳۶ و شناسه ملی۱۰۳۸۰۲۵۲۸۷۳

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ۲۴/۴/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های اطلاعات و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به۲۹/۱۲/۹۰ , موسسه حسابرسی آگاهان تراز طوس و موسسه رهنمودگران کاردان به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12747854
آگهی تغییرات شرکت شهد ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۸۷۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عبدالله کثیری مشهد با شماره ملی: ۰۹۴۳۱۶۰۹۷۹ (خارج از اعضای هیئت مدیره) به سمت مدیرعاملی برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تاتاریخ ۴/۴/۹۶انتخاب گردیدو کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و درغیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۱۲۸۳۰۶۴۹۸۱۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13238461
آگهی تغییرات شرکت شهد ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۸۷۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - صورتهای مالی سال ۱۳۹۴ نصویب شد - موسسه حسابرسی رازدار به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی متین خردمند به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ش۹۵۱۰۱۴۳۹۹۳۸۸۹۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13442554
آگهی تغییرات شرکت شهد ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۸۷۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای ابوالقاسم تازه دل با کدملی ۱۰۶۲۵۸۳۵۶۶ بعنوان مدیرعامل شرکت تا انتهای دوره ماموریت هیئت مدیره تا تاریخ ۴/۴/۹۶ انتخاب گردید. ش۹۶۰۳۰۲۷۲۹۸۶۳۲۲۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13567285
آگهی تغییرات شرکت شهد ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۸۷۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۷/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حمید طیبی به شماره ملی ۰۹۳۷۵۸۲۴۴۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران به سمت رئیس هیئت مدیره، آقای ابوالفضل متین به شماره ملی ۰۰۴۹۱۷۷۶۹۹ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای عبدالرحیم همایون پور به شماره ملی ۲۱۴۱۲۹۱۸۰۱ به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سپه به سمت عضو هیئت مدیره - آقای محسن پولادین به شماره ملی ۰۹۴۱۰۶۲۵۶۲ به نمایندگی از شرکت سایا گستر توس به عنوان عضو هیئت مدیره - آقای حسن متقیان به شماره ملی ۰۹۴۰۰۹۵۰۹۲ به عنوان عضو هیات مدیره و آقای ابوالقاسم تازه دل (خارج از اعضا) با کد ملی ۱۰۶۲۵۸۳۵۶۶ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند وکلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یکی ازاعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو نفر از اعضاء هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد ش۹۶۰۵۲۸۶۵۱۵۳۴۶۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13567289
آگهی تغییرات شرکت شهد ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۸۷۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۰۵/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: وظایف و اختیارات مدیرعامل به شرح صورت جلسه به وی تفویض گردید. ش۹۶۰۵۲۸۷۲۶۳۱۰۷۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13567292
آگهی تغییرات شرکت شهد ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۸۷۳

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه شرکت منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ به تصویب رسید. - شرکت سرمایه گذاری نوش مازندران به نمایندگی آقای حمید طیبی به شماره ملی ۰۹۳۷۵۸۲۴۴۱ شرکت سرمایه گذاری ملی ایران به نمایندگی آقای ابوالفضل متین به شماره ملی ۰۰۴۹۱۷۷۶۹۹ شرکت سرمایه گذاری سپه به نمایندگی آقای عبدالرحیم همایون پور به شماره ملی ۲۱۴۱۲۹۱۸۰۱ شرکت سایه گستر توس به نمایندگی آقای محسن پولادین به شماره ملی ۰۹۴۱۰۶۲۵۶۲ آقای حسن متقیان به شماره ملی۰۹۴۰۰۹۵۰۹۲ به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای ابوالقاسم تازه دل به شماره ملی ۱۰۶۲۵۸۳۵۶۶ آقای مهدی پولادین به شماره ملی ۰۹۳۴۴۹۱۹۹۲ به سمت اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. - موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی راهبرد پیام به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. - روزنامه اطلاعات و خراسان جهت درج آگهیهای شرکت تعیین گردید ش۹۶۰۵۲۸۷۴۳۶۹۸۵۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13732496
آگهی تغییرات شرکت شهد ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۳۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۸۷۳

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۸/۱۳۹۶ و بنا به اختیار حاصله تفویض مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳۱/۰۱/۱۳۹۶ در خصوص افزایش سرمایه به هیئت مدیره وبرابر نامه شماره۰۵۸ ۳۱۵۱۸۴ , ۹۶۹ مورخ۱۷/۷/۱۳۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادارو با توجه آگهی‌های پذیره نویسی منتشره درروزنامه‌های دنیای اقتصاد به شماره ۴۱۴۲خراسان به شماره ۱۹۶۳۲و ابرار اقتصادی به شماره ۵۳۹۷ و روزنامه اطلاعات به شماره ۲۶۸۱۶مورخ ۲۱/۶/۱۳۹۶ و برابر گواهی بانکی به شماره شماره ۱۸۰۲/۴۰۰۰/۵۱مورخ ۲۰/۸/۱۳۹۶ بانک تجارت شعبه مرکزی مشهد مبلغ واریزی ۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال به شماره حساب ۴۰۰۴۳۱۱۳۲ سپرده کوتاه مدت واریز گردیددر نتیجه هیئت مدیره افزایش سرمایه را عملی دانسته لذا ماده مربوطه در اساسنامه به شرح ذیل اصلاح گردید: سرمایه شرکت مبلغ ۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۰۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده می‌باشد ش۹۶۰۹۰۵۲۲۴۸۶۴۲۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه