اعتباری ملل

شرکت اعتباری ملل (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380252343
استان تهران - شهرستان تهران - بخش مركزي - شهر تهران-محله والفجر-كوچه رضوان-خيابان شيراز جنوبي-پلاك -7-ساختمان موسسه اعتباري ملل-طبقه اول-واحد 1 1436954361
9
افراد
11
آگهی‌ها
360747
شماره ثبت
1374/1/23
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1338823
آگهی تغییرات شرکت مالی و اعتباری عسکریه سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۱ به تصویب رسید. شرکت حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان بازرس اصلی و شرکت حسابرسی داریا روش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال انتخاب شدند. اعضاء هیئت مدیره برای مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. سید امین جوادی به کدملی ۶۳۵۴۱۰۲۹۱ و محمدرضا مروجی به کدملی ۶۳۵۹۴۱۵۶۸۲ و سید عبدالکریم جوادی به کدملی ۶۳۵۹۴۱۶۶۳۸ و سید مرتضی بکاء به کدملی ۰۴۵۰۶۰۵۲۶۴ و غلامعلی طاهری به کدملی ۰۷۰۳۱۴۱۷۹۱ به عنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و جواد اکبری به کدملی ۰۸۸۹۱۸۷۹۵۹ و فرزاد طحان به کدملی ۲۰۰۲۴۷۵۸۸۱ به عنوان اعضای علی البدل هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و خراسان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های رسمی شرکت انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۱۳۵۹ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340687
آگهی تغییرات شرکت مالی و اعتباری عسکریه سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۴/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. شرکت حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان بازرس اصلی و شرکت حسابرسی دایاروش به شناسه ملی ۱۰۳۲۰۲۷۲۹۳۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد و خراسان جهت درج آگهی‌های رسمی شرکت انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۱۳۵۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1340688
آگهی تغییرات شرکت مالی و اعتباری عسکریه (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۶۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۱/۴/۱۳۹۰ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۸۹ به تصویب رسید. شرکت حسابرسی وخدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به سمت بازرس اصلی و مصطفی جهانبانی به کدملی ۵۲۱۹۸۶۶۷۱۰ به سمت بازرس علی البدل برای مدت ۱ سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه‌های دنیای اقتصاد و کیهان به عنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های رسمی شرکت انتخاب گردیدند. پ۱۷۷۱۳۵۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1342961
آگهی تغییرات شرکت مالی و اعتباری عسکریه (سهامی عام) به شماره ثبت ۳۶۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۵/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سمت اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل تعیین گردیدند: سید امین جوادی به کدملی ۶۳۵۹۴۱۰۲۹۱ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و محمدرضا مروجی به کدملی ۶۳۵۶۹۴۱۵۶۸۲ به سمت رئیس هیئت مدیره و سید عبدالکریم جوادی به کدملی ۶۳۵۹۴۱۶۶۳۸ به سمت منشی هیئت مدیره کلیه قراردادها و اسناد رسمی و تعهدآور بانکی از قبیل چک سفته برات و اوراق بهادار با امضا ثابت سیدامین جوادی مدیرعامل و یکی از امضا آقایان محمدرضا مروجی به سمت رئیس هیئت مدیره و غلامعلی طاهری به سمت عضو هیئت مدیره و مهر شرکت دارای اعتبار می‌باشد و اسناد عادی و نامه‌ها با امضا سیدامین جوادی و یا آقای محمدرضا مروجی و مهر شرکت معتبر خواهد بود. پ۱۷۷۱۳۶۰ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1344481
آگهی تغییرات شرکت مالی اعتباری عسکریه سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۷/۷/۱۳۹۲ هیئت مدیره مورخ ۰۷/۱۱/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۰/۱ میلیارد ریال به مبلغ ۰۰۰/۳ میلیارد ریال منقسم به ۰۰۰/۰۰۰/۰۰۰/۳ سهم ۰۰۰/۱ ریالی بانام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۰۰۰/۳۲۲/۹۷۳/۷۲۲ ریال بموجب گواهی شماره ۸۲۰/۹۲/۶۷۰۳ مورخ ۲۵/۱۰/۹۲ بانک ملت شعبه میدان انقلاب و مبلغ ۰۰۰/۴۳۳/۹۶۲/۲۷ ریال بموجب گواهی شماره ۸۴۵/۶۷۰۳ مورخ ۱۷/۱۱/۹۲ بانک ملت شعبه میدان انقلاب پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ ۱۴/۱۱/۹۲ تکمیل امضاء گردیده است. نام شرکت به شرکت اعتباری عسکریه تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۱۷۷۳۱۶۱ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1728064
آگهی تغییرات شرکت اعتباری عسکریه سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ و باستناد مجوز به شماره ۱۸۳۳۹۱مورخ ۶/۷/۱۳۹۳ بانک مرکزی جمهوری اسلامی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به سال ۱۳۹۲بتصویب رسید. موسسه حسابرسی شراکت به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۲۴۰ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند روزنامه‌های دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند. پ۹۳۰۹۱۹۹۸۸۵۷۰۹۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12716877
آگهی تغییرات شرکت اعتباری عسکریه شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۳۸۵۸۸۴/۹۴مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴بانک مرکزی و مجوز شماره ۲۲۸۰۹۸۰۷۷/۹۴۹مورخ ۲۵/۱۲/۱۳۹۴ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۳۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال به مبلغ۵۰۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۵۰۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق مازاد تجدید ارزیابی دارائی‌ها افزایش یافته و ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۴۱۲۲۶۳۷۹۹۶۶۳۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12922563
آگهی تغییرات شرکت اعتباری ملل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۲/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۱۱۶۱۱۹/۹۵مورخ ۱۴/۴/۱۳۹۵بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نام شرکت به اعتباری ملل تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. پ۹۵۰۴۳۰۷۰۵۱۱۵۸۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13000249
آگهی تغییرات شرکت اعتباری ملل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۱۷۲۲۶۹/۹۵مورخ ۳۱/۵/۱۳۹۵ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: تراز نامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی ارقام نگر آریا به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۶۱۷۶۳۲ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه دنیای اقتصاد و اطلاعات به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردیدند پ۹۵۰۶۱۳۹۷۲۸۰۴۷۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13701030
آگهی تغییرات شرکت اعتباری ملل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۳/۱۳۹۶ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخه ۰۲/۱۱/۹۵تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۵۰۵۰ میلیارد ریال به مبلغ ۶۰۶۰ میلیارد ریال منقسم به ۶۰۶۰ میلیون سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام از طریق نقدی و مطالبات حال شده افزایش یافته و مبلغ ۱۶۴۲۵۹۷۳۵۸۰۰ ریال گواهی شماره ۲۷۶/۱۰۹ - ۱۳۴۶۷۸/۱۳۹۶ مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۶ - و گواهی شماره ۱۳۴۹۹۸/۱۳۹۶ مورخه ۲۲/۳/۹۶ بانک ملل شعبه شیراز جنوبی پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح وذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۶۰۸۱۷۳۸۵۹۸۰۴۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14308089
آگهی تغییرات شرکت اعتباری ملل شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۶۰۷۴۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۲۳۴۳
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۱۱/۱۳۹۴ و مجوز شماره ۸۰۱۳۳/۹۷ مورخه ۹/۳/۹۷ بانک مرکزی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس محله والفجر - خیابان شیراز جنوبی - کوچه رضوان - پلاک ۷ - ساختمان موسسه اعتباری ملل طبقه اول واحد یک - کدپستی ۱۴۳۶۹۵۴۳۶۱ تغییر یافت پ۹۷۰۸۲۱۱۹۱۸۶۳۳۶۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک