شرکت مجتمع های توریستی و رفاهی آبادگران ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380244072


شماره ثبت:
8646
تعداد بازدید:
7
تأسیس:
1373/2/22
آدرس:
مشهد ميدان گلها بلوار آبادگران غربي پلاك 0 طبقه همكف 9176983395

اشخاص

عنوان طبق آگهی
مهدی منوچهری 13523862
آقای محمد سلامت 13523862
آقای حسین امینی 13632224
آقای علی اصغر پور فتح الله 13632224
محسن گرامی 13632224
آقای سیدرحیم هژبرالساداتی 13632224

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 695475
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران سهامی عام شماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۳/۹۱ ضمن تعیین روزنامه‌های دنیای اقتصاد و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آزموده کاران بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ انتخاب گردیدند. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۷۰۸۵۲۲۷۶ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 885253
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران سهامی عام شماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲

طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۶/۹۱ آقای علی علینژاد خباز بجای آقای احمد ضیائی بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی عام و بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۷۴۴۸۵۳۹۳ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 995820
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران سهامی عام شماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲

طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۱۰/۹۱ شرکت مزبور و با توجه به حکم شماره ۳۵۷۲/۱۰۰/۹۱ مورخ ۱۳/۱۰/۹۱ شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین باستناد وکالتنامه شماره ۲۴۴۰ مورخ ۲۵/۳/۸۸ شرکت کارگزاری صبا تامین، آقای سید هاشم طباطبایی بنمایندگی از شرکت کارگزاری صبا تامین بعنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای محمد قاسم جلیلی برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۵/۳/۹۲ شدند و آقایان محسن انتظاری هروی و علی علی نژاد خباز کماکان بترتیب بسمت رئیس هیئت مدیره و نایب رئیس هیئت مدیره ابقاء شدند و آقای محمد قاسم جلیلی (خارج از اعضاء) کماکان بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۷۹۹۰۲۷۰۴ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1037896
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور با عنایت به استعفای آقای محمدقاسم جلیلی از سمت مدیرعاملی شرکت آقای فرهاد هاشمی به عنوان نماینده جدید شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به سمت مدیرعامل جدید شرکت برگزیده شد و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی شرکت و نیز اسناد و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل , رئیس هیات مدیره و یکی از اعضای هیات مدیره متفقا با مهر شرکت و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش۱۶۳۷۸۳۵ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1037900
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲

به استناد صورتجلسه هیات مدیره مورخ۲۵/۱۱/۹۱ شرکت مزبور , آقای احمد ضیایی بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین (سهامی خاص) برای باقیمانده مدت تصدی مدیران تا۲۵/۳/۹۲ معرفی گردید و آقای احمد ضیایی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران حمل و نقل تامین به سمت رئیس هیات مدیره و آقای علی علی نژادخباز به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین کماکان به سمت نایب رئیس هیات مدیره و آقای محمدقاسم جلیلی (خارج از اعضاء) همچنان به سمت مدیرعامل برگزیده شدند. ش۱۶۳۷۸۳۶ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1178361
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران (سهامی عام) بشماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۴/۹۲ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های دنیای اقتصاد و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهبین و موسسه حسابرسی دش و همکاران به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ و شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین و شرکت کارگزاری صبا تامین و شرکت ایران سازه و مهدی منوچهری به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره و علی شریف خانی و حسن مروج به سمت اعضای علی البدل برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۵/۹۲ آقای احمد ضیایی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی منوچهری به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و شرکت سرمایه گذاری صبا تامین به نمایندگی اسماعیل احمدی مقدم به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و شرکت کارگزاری صبا تامین به نمایندگی سید هاشم طباطبایی به عنوان عضو هیئت مدیره و شرکت ایران سازه به نمایندگی سید جواد حسینی بعنوان عضو هیئت مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد و تعهدآور بانکی شرکت و نیز اسناد و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است. ش۱۷۰۳۰۵۹ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1503079
آگهی تغییرات شرکت مجتمع توریستی و رفاهی آبادگران ایران سهامی خاص شماره ثبت ۸۶۴۶ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲

باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۶/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به نامه نمایندگی شرکت کارگزاری صبا تامین، آقای علی روحبخش بعنوان عضو هیئت مدیره جایگزین آقای سید هاشم طباطبایی برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۶/۴/۹۴ گردید و آقای احمد ضیایی بسمت رئیس هیئت مدیره و اسماعیل احمدی مقدم بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل منصوب گردیدند. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۰۱۱۱۰۱۶۰۶۶۱۸ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1561196
آگهی تغییرات شرکت مجتمع توریستی و رفاهی آبادگران ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احمد یار محمدی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) طی حکم شماره ۲۱۰۵/۱۰۰/۹۳مورخ ۵/۵/۱۳۹۳، به سمت رئیس هیات مدیره وآقای احمد نظری مراشی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین (سهامی خاص) طی حکم شماره ۲۱۰۴/۱۰۰/۹۳مورخ ۵/۵/۱۳۹۳ به سمت مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره وآقای بهنام خزاعی به نمایندگی از شرکت ایران سازه (سهامی خاص) طی حکم شماره ۲۰۹۸/۱۰۰/۹۳ مورخ ۵/۵/۱۳۹۳ به سمت عضوهیأت مدیره وآقای علی روح بخش به نمایندگی از شرکت کارگزاری صبا تامین (سهامی خاص) طی حکم شماره۴۴۰۳/۱۰۰/۹۲ مورخ ۲۶/۱۲/۱۳۹۲به سمت عضو هیات مدیره وآقای مهدی منوچهری به سمت عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی تاتاریخ ۱۶/۰۴/۱۳۹۴ انتخاب گردیدند. کلیه اوراق واسناد تعهدآور بانکی شرکت ونیزاسنادواوراق تجاری باامضا مدیرعامل شرکت ویکی ازاعضا هیئت مدیره و درغیاب مدیرعامل، رئیس هیات مدیره ویکی ازاعضاهیئت مدیره متفقا همراه بامهرشرکت معتبراست. سایرمکاتبات عادی واداری، با امضامدیرعامل شرکت معتبراست. ش۹۳۰۵۱۸۵۳۵۸۱۴۸۲۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9785329
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران سهامی عام شماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲

طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۶/۹۱ آقای علی علینژاد خباز بجای آقای احمد ضیائی بعنوان نماینده شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین سهامی عام و بسمت نایب رئیس هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره انتخاب گردیدند. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10482276
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران سهامی عام بشماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۳/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های خراسان و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹، مؤسسه حسابرسی دش و همکاران بسمت بازرس اصلی و حسابرس و شرکت رایمند و همکاران بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ و شرکت سرمایه گذاری ساختمان و عمران تأمین و شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین و شرکت کارگزاری صبا تأمین و شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین و آقای مهدی منوچهری بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای احمد سادات مادرشاهی بسمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۵/۹۰ آقای محسن انتظاری هروی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری ساختمان و عمران تأمین (سهامی عام) بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد ضیائی به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری ساختمان نوین بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس معلم به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تأمین (سهامی عام) بسمت عضو هیئت مدیره و آقای مهدی منوچهری بسمت عضو هیئت مدیره آقای محمد قاسم جلیلی بنمایندگی شرکت کارگزاری صبا تامین بسمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل انتخاب گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی شرکت و نیز اسناد و اوراق تجاری با امضای مدیرعامل شرکت و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است و سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر است و همچنین اختیارات ماده ۴۴ اساسنامه طبق صورت جلسه به مدیرعامل تفویض گردید. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10944210
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران سهامی عام بشماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۱/۷/۹۰ شرکت مزبور آقای شهریار تولایی به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری صبا تامین سهامی عام به جایگزینی آقای عباس معلم بعنوان عضو هیئت مدیره برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۱۹/۵/۹۲ منصوب گردید. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11133408
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران (سهامی عام) به شماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۲/۳/۸۹ شرکت مزبور، ضمن تعیین روزنامه‌های دنیای اقتصاد و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۸، موسسه حسابرسی دش و همکاران به عنوان حسابرس و بازرس قانونی اصلی و آقای سید حسین عرب زاده به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹ انتخاب گردیدند. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12924148
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۵ ونامه شماره ۱۷۸۴۰ , ۱۲۸ , ۹۵۲ مورخ ۲۸/۴/۱۳۹۵ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی وگردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. مؤسسه حسابرسی ارکان سیستم بعنوان بازرس اصلی با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ و موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس بعنوان بازرس علی البدل با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۹۹۶۲۸ برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ انتخاب گردیدند. روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۵۰۲۲۷۲۸۳۷۵۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12948445
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲

باتوجه به نامه شماره ۲۴۳۶۱۱/۹۵۷ ۰۲۳ مورخ ۵/۵/۱۳۹۵ سازمان بورس واوراق بهادار وطبق ماده ۱۷۶ قانون تجارت اجازه انتشاراعلامیه پذیره نویسی داده میشود. ش۹۵۰۵۱۴۷۹۵۹۲۷۵۸۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13044541
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۶/۱۳۹۵وباستناد اختیار حاصله ازمجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱/۹۵ به هیئت مدیره در خصوص افزایش سرمایه وبرابرنامه شماره ۰۶۳/۲۴۳۶۱۱/۹۵۹ مورخ ۲۹/۶/۱۳۹۵سازمان بورس و اوراق بهادارو برابر نامه شماره ۲۱۱۷۵/۱۲۸/۹۵۲مورخ۳/۷/۱۳۹۵ اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی وگردشگری استان خراسان رضوی و برابر آگهیهای پذیره نویسی منتشره در روزنامه ابرار اقتصادی به شماره ۵۰۹۵ مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۵ و روزنامه خراسان ۱۹۳۲۱مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۵ و روزنامه صبح اقتصاد به شماره ۳۳۱۷مورخ ۱۷/۵/۱۳۹۵با توجه به اظهارنامه تنظیمی و سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات، مبلغ ۳۰٫۶۸۵٫۸۳۹٫۱۹۰ ریال از حساب بدهی شرکت کسر وبه حساب سرمایه منظور گردیده است و برابرگواهی شماره ۸۱۴۸۱۱/۹۵/۶۰مورخ ۲۷/۶/۱۳۹۵ صادره از بانک رفاه کارگران مشهد شعبه خیام مبنی بر واریز ۹۳۱۴۱۶۰۸۱۰ ریال به حساب جهت افزایش سرمایه، در نتیجه هیئت مدیره شرکت افزایش سرمایه را عملی دانسته و ماده پنج اساسنامه شرکت به شرح ذیل اصلاح گردید: ماده پنج اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ ۲۴۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۲۴۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. ش۹۵۰۷۰۷۲۰۲۷۹۹۱۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13476294
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۴/۰۳/۱۳۹۶ و نامه شماره ۳۲۱۳ , ۱۲۸ , ۹۶۲ مورخ ۱۱/۳/۱۳۹۶ اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت برای مدت یک سال تعیین شد. - حسابرسی ارکان سیستم حسابداران رسمی به شماره ملی ۱۰۱۰۰۵۳۰۰۵۴ به عنوان بازرس اصلی و حسابرسی وخدمات مدیریت اگاهان تراز توس به شماره ملی ۱۰۳۸۰۰۹۹۶۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. - صورت‌های مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ش۹۶۰۳۲۸۹۴۲۸۵۰۹۶۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13523862
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۶ و برابر نامه شماره ۵۹۸۶/۱۲۸/۹۶۲مورخ ۲۲/۴/۹۶اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ اعضای هیات مدیره شرکت به مدت دوسال بشرح زیر انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری عمران و حمل و نقل تامین با شناسه ملی ۱۰۱۰۳۶۷۵۴۴۴ شرکت سرمایه گذاری صبا تامین با شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۹۰۸۳۷۰ شرکت پارس سازه تامین با شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۰۰۵۲۰ شرکت ایران سازه با شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۳۳۹۶۳ آقای محمد سلامت با شماره ملی ۰۶۰۲۳۵۰۴۱۷به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و آقای مهدی منوچهری با شماره ملی ۰۹۰۱۰۱۳۰۴۸به سمت عضوعلی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال تعیین شدند. ش۹۶۰۴۳۱۲۴۴۲۸۹۹۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13632224
آگهی تغییرات شرکت مجتمع‌های توریستی و رفاهی آبادگران ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۸۶۴۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۴۴۰۷۲

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۰۶/۱۳۹۶ و برابر نامه ۱۰۵۰۸ , ۱۲۸ , ۹۶۲ مورخ ۲۸/۰۶/۹۶ سازمان میراث فرهنگی و صنایع دستی و گردشگری تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای محسن گرامی کدملی ۰۹۳۸۶۳۰۵۸۱ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری صبا تامین (سهامی عام) بعنوان رئیس هیات مدیره ۲ - آقای حسین امینی کدملی ۶۵۲۹۶۶۲۳۸۳ به نمایندگی شرکت ایران سازه (سهامی خاص) بعنوان مدیرعامل و نایب رئیس هیات مدیره. ۳ - آقای سید رحیم هژبرالساداتی کدملی ۰۹۳۳۶۲۰۹۹۳ به نمایندگی از شرکت پارس سازه تامین (سهامی خاص) بعنوان عضو هیئت مدیره ۴ - آقای علی اصغرپورفتح اله کدملی۰۹۴۲۶۶۰۱۰۲ به نمایندگی شرکت سرمایه گذاری عمران وحمل ونقل تامین (سهامی خاص) بعنوان عضو هیئت مدیره و آقای محمد سلامت با شماره ملی ۰۶۰۲۳۵۰۴۱۷به سمت عضو هیئت مدیره تا تاریخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۸ انتخاب شدند. - کلیه اوراق و اسناد تعهدآور بانکی شرکت و نیز اسناد و اوراق تجاری با امضاء مدیرعامل شرکت و یکی از اعضاء هیات مدیره و در غیاب مدیرعامل، رئیس هیات مدیره و یکی از اعضاء هیات مدیره متفقا همراه با مهر شرکت معتبر است. سایر مکاتبات عادی و اداری با امضاء مدیرعامل شرکت معتبر است. ج) قسمتی از اختیارات هیئت مدیره به شرح صورتجلسه به مدیر عامل تفویض شد. ش۹۶۰۷۰۵۸۰۲۲۶۹۶۱۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه