شرکت جوش و اکسیژن ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380231056


شماره ثبت:
7303
تعداد بازدید:
10
تأسیس:
1355/12/1
آدرس:
مشهد جاده آّسيايي كيلومتر 12 جاده مشهد قوچان 9187381715

اشخاص

عنوان طبق آگهی
, هادی ابراهیمیان عیدگاه 12988282
آقای سید محمد دبیری 12988282
, ابوالفضل یزدیانی 12988282
آقای هادی ابراهیمیان عیدگاه 12988290
آقای حسین ابراهیمیان عیدگاه 14193962
غلامرضا شوندی 14193966

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 577825
آگهی تغییرات شرکت جوش و اکسیژن ایران سهامی عام بشماره ثبت ۷۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۱۰۵۶

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۴/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های خراسان و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بسمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۶۴۹۹۸۱۰۳ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1674236
آگهی تغییرات شرکت جوش و اکسیژن ایران سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۱۰۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ضمن تصویب ترارنامه وصورتهای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲، موسسه حسابرسی آزمودگان به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت نشر آگهی‌های شرکت جوش و اکسیژن ایران انتخاب شد. آقایان حسین ابراهیمیان عیدگاه وهادی ابراهیمیان عیدگاه و مجید ابراهیمیان عیدگاه وابوالفضل یزدیانی وغلامرضا شوندی به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و آقای سید محمد دبیری به سمت عضو علی البدل هیات مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۸۰۱۸۸۵۴۲۴۴۷۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677947
آگهی تغییرات شرکت جوش و اکسیژن ایران سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۱۰۵۶

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۷/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای غلامرضا شوندی به سمت رییس هیات مدیره و آقای هادی ابراهیمیان عیدگاه به سمت نایب رییس هیات مدیره وآقای حسین ابراهیمیان عیدگاه به سمت مدیرعامل و عضو هیات مدیره وآقای ابوالفضل یزدیانی به سمت عضو هیات مدیره آقای مجید ابراهیمیان عیدگاه به سمت عضو هیات مدیره برگزیده شدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء ثابت مدیرعامل یا نایب رییس هیات مدیره به همراه یکی از اعضای هیات مدیره یا مدیر فروش آقای حامد ابراهیمیان عیدگاه همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۳۰۸۰۴۴۲۸۴۹۶۷۸۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9890227
آگهی تغییرات شرکت جوش و اکسیژن ایران سهامی عام بشماره ثبت ۷۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۱۰۵۶

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۶/۴/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های خراسان و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورت‌های مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۸۹، موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر بسمت بازرس اصلی و حسابرس و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ انتخاب گردیدند. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10652611
آگهی تغییرات شرکت جوش و اکسیژن ایران سهامی عام بشماره ثبت ۷۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۱۰۵۶

طبق صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۲/۹۰ شرکت مزبور، با توجه باستعفاء آقای جواد ابراهیمیان عیدگاه از سمت نایب رئیس هیئت مدیره، آقای هادی ابراهیمیان عیدگاهی برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۱۰/۴/۹۱ جایگزین ایشان گردیدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت از قبیل چک‌ها، بروات، سفته‌ها، قراردادها با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره یا نایب رئیس هیئت مدیره به همراه یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و اوراق و اسناد و مکاتبات عادی با امضاء مدیرعامل یا رئیس هیئت مدیره بتنهایی با مهر شرکت معتبر خواهد بود. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12988282
آگهی تغییرات شرکت جوش و اکسیژن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۱۰۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۴/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ترازنامه سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۹۴ مورد تصویب مجمع قرار گرفت. ۲موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به سمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. ۳ آقایان حسین ابراهیمیان عیدگاه به کد ملی ۰۹۳۸۳۸۷۱۳۸ , هادی ابراهیمیان عیدگاه۰۹۳۴۱۴۰۰۴۹ , مجید ابراهیمیان عیدگاه به کد ملی ۰۹۳۰۸۴۸۸۹۶ , ابوالفضل یزدیانی به کد ملی ۱۰۶۲۵۷۷۷۳۶ و غلامرضا شوندی به کد ملی ۴۰۳۱۷۶۹۱۶۴ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سید محمد دبیری به کد ملی ۰۹۳۸۳۸۵۷۷۱ بعنوان عضو علی البدل هیئت مدیره برای مد ت دوسال انتخاب شدند. ۳روزنامه خراسان بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت در سال ۱۳۹۵ تعیین گردید. ش۹۵۰۶۰۶۲۲۹۷۵۱۷۹۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12988286
آگهی تغییرات شرکت جوش و اکسیژن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۱۰۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۵/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱بخشی از اختیارات هیات مدیره مندرج در ماده ۳۷ اساسنامه به شرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. ش۹۵۰۶۰۶۲۰۴۷۰۵۹۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12988290
آگهی تغییرات شرکت جوش و اکسیژن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۱۰۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای هادی ابراهیمیان عیدگاه به کد ملی ۰۹۳۴۱۴۰۰۴۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای غلامرضا شوندی به کد ملی ۴۰۳۱۷۶۹۱۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای ابوالفضل یزدیانی به کد ملی ۱۰۶۲۵۷۷۷۳۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای مجید ابراهیمیان عیدگاه به کد ملی ۰۹۳۰۸۴۸۸۹۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای حسین ابراهیمیان عیدگاه به کد ملی ۰۹۳۸۳۸۷۱۳۸ به سمت عضو هیئت مدیره و مدیرعامل کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. ش۹۵۰۶۰۶۷۷۹۹۷۱۸۵۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13549843
آگهی تغییرات شرکت جوش و اکسیژن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۱۰۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ترازنامه مورخه ۳۰ /۱۲/ ۹۵ و صورتحساب سود و زیان و سود (زیان) انباشته و صورت جریان وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ مورد تصویب مجمع عمومی قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به۳۰/۱۲/۹۶ انتخاب شدند.. ۳روزنامه خراسان وقدس بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت در سال ۱۳۹۵ تعیین گردید. ش۹۶۰۵۱۷۸۰۰۶۹۹۷۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14193962
آگهی تغییرات شرکت جوش و اکسیژن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۱۰۵۶

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای غلامرضا شوندی به کد ملی ۴۰۳۱۷۶۹۱۶۴ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای هادی ابراهیمیان عیدگاه به کد ملی ۰۹۳۴۱۴۰۰۴۹ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای سید محمد دبیری به کد ملی ۰۹۳۸۳۸۵۷۷۱ بعنوان منشی هیئت مدیره آقای حسین ابراهیمیان عیدگاه به کد ملی ۰۹۳۸۳۸۷۱۳۸ به سمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردید اوراق و اسناد تعهد آور شرکت از قبیل چکها، بروات، سفته‌ها، قراردادها و امثالهم و همچنین مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۷۰۶۱۰۲۹۵۲۰۸۳۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14193966
آگهی تغییرات شرکت جوش و اکسیژن ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۷۳۰۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۳۱۰۵۶

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۸/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ ترازنامه مورخ ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ۲ موسسه حسابرسی و خدمات مالی فاطر به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۸۸۵۷۴ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آزموده کاران کاشان به شناسه ملی ۱۰۲۶۰۰۵۳۹۶۹ به سمت بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/ ۱۲/ ۱۳۹۷ انتخاب an. ۳ آقایان حسین ابراهیمیان عیدگاه به کد ملی ۰۹۳۸۳۸۷۱۳۸، هادی ابراهیمیان عیدگاه به کد ملی ۰۹۳۴۱۴۰۰۴۹، مجید ابراهیمیان عیدگاه به کد ملی ۰۹۳۰۸۴۸۸۹۶، ابوالفضل یزدیانی به کد ملی ۱۰۶۲۵۷۷۷۳۶و غلامرضا شوندی به کد ملی ۴۰۳۱۷۶۹۱۶۴ بعنوان اعضای اصلی هیئت مدیره و آقای سید محمد دبیری به کد ملی ۰۹۳۸۳۸۵۷۷۱عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب شد ۴ روزنامه خراسان و روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت در اسل ۱۳۹۷ تعیین گردید ش۹۷۰۶۱۰۳۰۰۸۲۹۴۶۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه