شرکت تقطیر خراسان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380223020


شماره ثبت:
175957
تعداد بازدید:
12
تأسیس:
1369/6/18
آدرس:
تهران ولي عصر-نرسيده به پارك وي- روبروي باشگاه خبرنگاران جوان-نبش روانپورساختمان جم-پلاك2713-طبقه هفتم-واحدپنج 1966843174

اشخاص

عنوان طبق آگهی
عبدالرضا زرگری 711828
احمد حاتمی 711828
سیف اله کمانی 1050383
آقای ناصرکمانی 1050383
آقای پرویز کمانی 1050383
مهدی پناهی پور 9711821
شیرین کمانی 9711821
علی کمانی 9711821
آقای حسن کمانی 13003251
آقای محمد رضا فرزان 13003251
آقای ساسان اسدی 13003251
آقای عباس اسدی 13003251
آقای عباس کمانی 13003251
خانم معصومه کمانی 13003251
بهزاد محمدی 13003251
خانم سهیلا الهیاری سوین 13566625
آقای حسین کمانی 13566635
آقای سیروس کمانی 13566635
آقای ساسان اسدی 13566635

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 711828
آگهی تصمیمات شرکت تقطیر خراسانسهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۹۵۷و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۳۰۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. عبدالرضا زرگری به کدملی ۰۹۴۰۶۳۱۰۱۶ به سمت بازرس اصلی و احمد حاتمی به کدملی ۴۱۳۲۰۸۴۶۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۵۴۶۵۰۰۶ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1050383
آگهی تصمیمات شرکت تقطیر خراسان سهامی عام به شماره ثبت۱۷۵۹۵۷ و شناسه ملی۱۰۳۸۰۲۲۳۰۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱/۲/۹۲ شرکت مزبورکه درتاریخ ۲/۲/۹۲ واصل گردید: روزنامه کثیرالانتشار ابرار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال بقرار ذیل انتخاب گردیدند: سیروس کمانی کدملی ۰۵۵۸۹۲۸۴۰۴ و عباس اسدی کدملی ۰۵۵۸۲۹۴۲۱۹ و ناصر کمانی کدملی ۰۵۵۸۱۷۰۵۱۱ و حسن کمانی کدملی ۰۵۵۷۷۷۷۹۸۴ و سیف اله کمانی کدملی ۰۵۵۸۱۶۶۴۵۸ و پرویز کمانی کدملی ۰۵۵۹۲۷۴۲۸۹ (عضو علی البدل) و ساسان اسدی کدملی ۰۵۳۲۵۲۰۹۳۹ (عضو علی البدل) تعیین گردیدند. بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۲/۹۲ سیروس کمانی بسمت رئیس هیئت مدیره و ناصر کمانی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن کمانی بسمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات به امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۱۶۴۳۹۰۴ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1658887
آگهی تغییرات شرکت تقطیر خراسان سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۳۰۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و صورتحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲تصویب شد پ۹۳۰۷۱۹۶۶۲۶۷۳۲۰۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9711821
آگهی تصمیمات شرکت تقطیر خراسان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۷۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۳۰۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۹/۶/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۶/۶/۹۰ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: مهدی پناهی پور به ش ملی ۰۰۴۴۱۷۷۱۰۰ و علی کمانی به ش ملی ۰۵۵۹۸۳۵۶۷۱ و حسن کمانی به ش ملی ۰۵۵۷۷۷۹۸۴ و شیرین کمانی به ش ملی ۰۵۵۹۸۰۸۸۹۵ و عباس اسدی به ش ملی ۰۵۵۸۲۹۴۲۱۹ اعضاء اصلی و ناصر کمانی به ش ملی ۰۵۵۸۱۷۰۵۱۱ و ساسان اسدی به ش ملی ۰۵۳۲۵۲۰۹۳۹ اعضاء علی البدل. به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۹/۶/۹۰ مهدی پناهی پور به سمت رئیس هیئت مدیره و شیرین کمانی به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و حسن کمانی به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور از جمله چک، سفته، برات با امضاء ثابت مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب رئیس هیئت مدیره با امضاء نایب رئیس همراه با مهر شرکت و اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9890983
آگهی تصمیمات شرکت تقطیر خراسان سهامی عام ثبت شده به شماره ۱۷۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۳۰۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۴/۸/۸۸ شرکت مزبور که در تاریخ ۱۴/۱۰/۸۸ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۷ به تصویب رسید. محسن خسروی تبریزی به سمت بازرس اصلی و محمدرضا شهیم به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. اعضاء هیئت مدیره به مدت ۲ سال در سمتهای خود ابقا شدند. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10153929
آگهی تصمیمات شرکت تقطیر خراسان سهامی عام به شماره ثبت۱۷۵۹۵۷ و شناسه ملی۱۰۳۸۰۲۲۳۰۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۲۷/۴/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ۹/۵/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۹ بتصویب رسید. احمد حاتمی به کد ملی۴۱۳۲۰۸۴۶۹۸ بسمت بازرس اصلی و عبدالرضا زرگری به کد ملی۰۹۴۰۶۳۱۰۱۶ بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11011340
آگهی تصمیمات شرکت تقطیر خراسان سهامی خاص به شماره ثبت ۱۷۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۳۰۲۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۴/۵/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۰ به تصویب رسید. عبدالرضا زرگری به کدملی ۰۹۴۰۶۳۱۰۱۶ به سمت بازرس اصلی و احمد حاتمی به کدملی ۴۱۳۲۰۸۴۶۹۸ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13003251
آگهی تغییرات شرکت تقطیر خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۳۰۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی ۹۴ به تصویب رسید. اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب شدند. آقای سیروس کمانی به شماره ملی۰۵۵۸۹۲۸۴۰۴ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره آقای عباس اسدی به شماره ملی۰۵۵۸۲۹۴۲۱۹ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره آقای حسن کمانی به شماره ملی ۰۵۵۷۷۷۷۹۸۴به سمت عضو اصلی هیأت مدیره آقای عباس کمانی به شماره ملی۰۵۵۸۱۷۰۹۷۸ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره آقای محمد رضا فرزان به شماره ملی۰۸۸۸۹۵۲۱۵۵ به سمت عضو اصلی هیأت مدیره خانم معصومه کمانی به شماره ملی۰۵۵۷۸۰۶۲۷۵ به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره آقای ساسان اسدی به شماره ملی۰۵۳۳۲۱۷۷۴۱ به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره آقای بهزاد محمدی به شماره ملی ۰۰۵۶۷۶۳۰۷۷به عنوان بازرس اصلی و خانم سهیلا الهیاری سوین به شماره ملی۰۰۴۹۲۶۷۱۶۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. پ۹۵۰۶۱۴۱۰۷۳۳۶۸۸۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13566625
آگهی تغییرات شرکت تقطیر خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۳۰۲۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه وحساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۵ به تصویب رسید. اعضای هیأت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب شدند: آقای سیروس کمانی به شماره ملی ۰۵۵۸۹۲۸۴۰۴ و آقای عباس اسدی به شماره ملی ۰۵۵۸۲۹۴۲۱۹و آقای حسن کمانی به شماره ملی ۰۵۵۷۷۷۷۹۸۴و آقای عباس کمانی ۰۵۵۸۱۷۰۹۷۸و آقای محمدرضافرزان به شماره ملی ۰۸۸۸۹۲۱۵۵ به سمت اعضای اصلی هیات مدیره و آقای حسین کمانی به شماره ۰۵۵۸۹۶۹۷۲۰و آقای ساسان اسدی به شماره ملی ۰۵۳۲۵۲۰۹۳۹به سمت اعضای علی البدل هیأت مدیره آقای بهزاد محمدی به شماره ملی ۰۰۵۶۷۶۳۰۷۷به عنوان بازرس اصلی و خانم سهیلا الهیاری سوین به شماره ملی ۰۰۴۹۲۶۷۱۶۷به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب شدند. کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت از قبیل چک و سفته بروات و عقود اسلامی و قرارداد‌ها با امضای ثابت مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضای نایب رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی و اداری با امضای مدیر عامل منفردا همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۲۸۱۲۰۳۹۴۷۲۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13566635
آگهی تغییرات شرکت تقطیر خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۷۵۹۵۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۳۰۲۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سیروس کمانی به کدملی۰۵۵۸۹۲۸۴۰۴ به عنوان رئیس هیأت مدیره، آقای عباس اسدی به کدملی ۰۵۵۸۲۹۴۲۱۹به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای حسن کمانی به کدملی ۰۵۵۷۷۷۷۹۸۴به عنوان مدیر عامل و عضو هیأت مدیره و آقای عباس کمانی به شماره ملی ۰۵۵۸۱۷۰۹۷۸ به سمت عضو هیأت مدیره و آقای محمد رضا فرزان به شماره ملی ۰۸۸۸۹۵۲۱۵۵به سمت عضو هیأت مدیره و آقای حسین کمانی به شماره ملی ۰۵۵۸۹۶۹۷۲۰به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره و آقای ساسان اسدی به شماره ملی ۰۵۳۲۵۲۰۹۳۹به سمت عضو علی البدل هیأت مدیره انتخاب گردیدند کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور با امضاء ثابت مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره و در غیاب رئیس هیأت مدیره با امضاء نایب رئیس هیأت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد و اوراق عادی با امضاء مدیر عامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۶۰۵۲۸۱۳۶۱۶۵۴۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه