شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380222768


شماره ثبت:
6459
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1369/5/24
آدرس:
مشهد -كيلومتر 33 جاده سنتو- شهرك چهار طاقي -قطعه 19 9187817157

اشخاص

عنوان طبق آگهی
رضا اسدی شکرانلو 12719656
آقای علیرضا بوستانی 12935437
آقای سیدمحسن ماهور 12935437
مهدی بوستانی 12935442
ناصر بوستانی 14073440
آقای منصور رستگارپور 14073440
اصلی رضا سلطانزاده 14073440
آقای احسان منوچهری 14073440
مهسا بوستانی 14292778

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1028240
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان سهامی خاص شماره ثبت ۶۴۵۹ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۹/۱۱/۹۱ شرکت فوق کاهش مبلغ اسمی سهام از ۰۰۰/۱۰ ریال به ۱۰۰۰ ریال موافقت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید. سرمایه شرکت مبلغ یکصد و هشتاد و شش میلیارد ریال منقسم به صد و هشتاد و شش میلیون سهم هزار ریالی با نام که تماما پرداخت گردیده است و نیز افزایش اعضای هیئت مدیره از ۳ نفر به ۵ نفر مورد تصویب قرار گرفت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید و طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ آقایان علیرضا بوستانی و مهدی بوستانی و ناصر بوستانی و خانم‌ها مهسا بوستانی و فرشته نقاش طوس بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۱۱/۹۱ آقای علیرضا بوستانی بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم فرشته نقاش طوس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محسن ماهور (خارج از اعضا) بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مشترک دو نفر از پنج نفر اعضا هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۸۲۴۹۷۶۱۱ کفیل ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1028269
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان سهامی خاص شماره ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۵/۱۲/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و با توجه به عزل موسسه حسابرسی اهمیت نگر از سمت بازرس اصلی شرکت، موسسه آگاهان تراز توس بسمت بازرس اصلی و حسابرس برای باقیمانده مدت تصدی بازرسین تا تاریخ ۲۵/۴/۹۲ جایگزین نامبرده گردید. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۸۲۴۸۸۴۰۱ کفیل ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1237071
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان سهامی خاص شماره ثبت ۶۴۵۹ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۹/۴/۹۲ شرکت مزبور، ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورت‌های مالی سال ۹۱، شرکت حسابرسی آگاهان تراز توس بسمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای رضا اسدی شکرانلو بسمت بازرس علی البدل برا مدت یک سال انتخاب گردیدند. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۸۹۱۷۳۷۱۷ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677159
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۴/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علیرضا بوستانی به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم فرشته نقاش طوس به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مهدی بوستانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای ناصر بوستانی به سمت عضو هیئت مدیره و خانم مهسا بوستانی به سمت عضو هیئت مدیره و آقای سید محسن ماهور به سمت مدیرعامل (خارج از اعضا) برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد رسمی و تعهدآور و بانکی با امضای مشترک سه نفر از پنج نفر اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت دارای اعتبار خواهد بود. ش۹۳۰۸۰۴۳۴۳۵۵۷۳۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1677163
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۱/۰۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به عنوان بازرس اصلی و آقای کاظم ناصری بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند و روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد و صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۲ به تصویب رسید. اعضاء اصلی هیأت مدیره برای مدت دو سال به شرح ذیل انتخاب گردیدند: آقای علیرضا بوستانی و خانم فرشته نقاش طوس و آقای مهدی بوستانی و آقای ناصر بوستانی وخانم مهسا بوستانی ش۹۳۰۸۰۴۸۵۴۳۵۳۸۹۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9630081
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شهداب خراسان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۶۴۵۹ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۵/۴/۹۰ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال ۱۳۸۹، آقایان محمود نصرتی بسمت بازرسان اصلی و حسابرس و آقای جواد ناجی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال و آقایان علیرضا بوستانی و مهدی بوستانی و خانم فرشته نقاش طوس بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۴/۹۰ آقای علیرضا بوستانی بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم فرشته نقاش طوس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محسن ماهور بسمت مدیرعامل (خارج از اعضاء) شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با دو امضاء از سه امضای اعضای هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10588851
آگهی تغییرات شرکت شهداب ناب خراسان (سهامی خاص) بشماره ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۱/۱/۸۹ شرکت مزبور، مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دانشگر محاسب و آقای محمود نصرتی بترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و با توجه به استعفای آقای ناصر بوستانی از عضویت اصلی هیئت مدیره، آقای علیرضا بوستانی و خانم فرشته نقاش طوس و مهدی بوستانی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای باقی مدت تصدی هیئت مدیره تا مورخ ۲۵/۴/۱۳۹۰ انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۱/۸۹ آقای علیرضا بوستانی بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم فرشته نقاش طوس بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید محسن ماهور (خارج از اعضای هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای دو نفر از سه نفر عضو هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12719656
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶به عنوان بازرس اصلی وآقای رضا اسدی شکرانلو به کدملی ۰۸۲۷۹۶۱۶۹۳ بعنوان بازرس علی البدل به مدت یکسال انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار خراسان و سیاست روز جهت درج اگهی‌ها ی شرکت تعیین شد. صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۳ به تصویب رسید. ش۹۵۰۱۰۷۷۸۵۳۲۲۹۹۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12935437
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۵ و نامه شماره ۸۷۱۱ , ۱۲۲ مورخ ۸/۴/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید: آقای علیرضا بوستانی به کدملی ۰۹۳۸۵۷۵۳۸۴ به سمت رئیس هیئت مدیره آقای مهدی بوستانی به کدملی ۰۹۴۰۰۳۴۰۰۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره آقای ناصر بوستانی به کدملی ۰۹۴۶۴۶۴۱۶۲ به سمت عضو هیئت مدیره خانم مهسا بوستانی به کدملی ۰۹۲۰۹۴۵۸۶۴ به سمت عضو هیئت مدیره گروه کارخانجات صنعتی تبرک به کدملی ۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶ به نمایندگی آقای رضا اسدی شکرانلو به کدملی ۰۸۲۷۹۶۱۶۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره آقای سیدمحسن ماهور به کدملی ۵۲۲۸۴۰۶۸۱۶ به سمت مدیرعامل (خارج ازاعضای هیئت مدیره) ۲ حق امضای کلیه اوراق و اسناد و قراردادهای شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرار دادها و عقود اسلامی با امضای مشترک دو نفر از پنج نفر همراه با مهر معتبر است. ش۹۵۰۵۰۶۱۰۶۱۱۹۹۰۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12935442
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۵/۰۳/۱۳۹۵ و نامه شماره ۸۷۱۱ , ۱۲۲ مورخ ۸/۴/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقایان علیرضا بوستانی به کدملی ۰۹۳۸۵۷۵۳۸۴، مهدی بوستانی به کدملی ۰۹۴۰۰۳۴۰۰۱، ناصر بوستانی به کدملی ۰۹۴۶۴۶۴۱۶۲، شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶ به نمایندگی آقای رضا اسدی شکرانلو به کدملی ۰۸۲۷۹۶۱۶۹۳، وخانم مهسا بوستانی به کدملی ۰۹۲۰۹۴۵۸۶۴ ۳ موسسه حسابرسی راز دار شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی راهبرد پیام شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۴ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۴ به تصویب رسید. ش۹۵۰۵۰۶۴۵۶۱۳۲۵۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13173464
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۵ و نامه شماره ۰۶۵ - ۲۷۲۸۳۹ , ۹۵۹ مورخ ۰۶/۰۷/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذشد: - بنابر تفویض اختیار حاصله از مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۵/۰۶/۱۳۹۵ و با توجه به اظهار نامه تنظیمی و سند حسابداری صادره و انتقال مبلغ ۱۲۶۵۵۵۰۰۰۰۰۰ریال از حساب سود انباشته به حساب سرمایه شرکت هیئت مدیره شرکت، افزایش سرمایه راعملی دانسته و ماده ۵ اساسنامه به شرح زیراصلاح گردید ماده ۵: سرمایه شرکت مبلغ۷۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ریال منقسم به ۷۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. ش۹۵۰۹۱۶۴۲۷۷۳۵۶۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13173466
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۰۷/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای احسان منوچهری به کد ملی ۰۰۵۳۶۴۹۵۴۰ برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۵/۳/۹۷ به سمت مدیرعامل شرکت (خارج از ترکیب هیئت مدیره) انتخاب گردید. حق امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار وقراردادهای شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قرارداد‌ها وعقوداسلامی با امضای مشترک دونفر از پنج نفر اعضای هیات مدیره و مهر شرکت معتبر است. ش۹۵۰۹۱۶۹۵۷۷۶۴۹۳۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13602531
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۸/۰۴/۱۳۹۶ و نامه شماره ۲۴۹۶۹ , ۱۲۲ مورخ ۸/۶/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵مورد تصویب قرار گرفت. موسسه حسابرسی رازدار به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی راهبرد پیام به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ به سمت بازرس علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ش۹۶۰۶۲۰۷۳۴۸۱۸۴۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14073440
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۹/۱۳۹۶ ونامه شماره ۳۵۱۴۳ , ۱۲۲ مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادارتصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی بوستانی به شماره ملی ۰۹۴۰۰۳۴۰۰۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای ناصر بوستانی به شماره ملی ۰۹۴۶۴۶۴۱۶۲ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی عام) به نمایندگی آقای رضا اسدی شکرانلو به شماره ملی ۰۸۲۷۹۶۱۶۹۳ به سمت عضو هیئت مدیره وشرکت مکین (سهامی خاص) به نمایندگی آقای رضا سلطان زاده کدملی ۰۰۵۷۲۸۷۰۲۳ به سمت عضو هیئت مدیره، شرکت سبد گردان تصمیم نگارارزش آفرینان (سهامی خاص) به نمایندگی آقای منصور رستگار پور کدملی ۳۳۵۹۵۱۱۴۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره و آقای احسان منوچهری به شماره ملی ۰۰۵۳۶۴۹۵۴۰ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق، قراردادها و اسناد رسمی و تعهد آور شرکت با امضای ثابت رئیس هیئت مدیره و امضای متغیرمدیرعامل و یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۹۷۰۳۲۲۸۹۵۱۷۱۲۷۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14073445
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۳/۰۷/۱۳۹۶ و پیرو جلسه تنفسی مورخ ۲۶/۰۷/۱۳۹۶ ونامه شماره ۳۵۱۴۳ , ۱۲۲ مورخ ۰۶/۰۴/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی عام) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۴۶۶۹۸۶ آقای مهدی بوستانی به شماره ملی ۰۹۴۰۰۳۴۰۰۱ آقای ناصر بوستانی به شماره ملی ۰۹۴۶۴۶۴۱۶۲ شرکت مکین (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۷۹۸۱۵ شرکت سبدگردان تصمیم نگار ارزش آفرینان (سهامی خاص) به شناسه ملی ۱۴۰۰۴۷۴۳۴۴۸ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره خانم مهسا بوستانی به شماره ملی ۰۹۲۰۹۴۵۸۶۴ به سمت عضو علی البدل هیئت مدیره برای مدت دوسال به شرح ذیل انتخاب گردیدند. ش۹۷۰۳۲۲۶۲۴۱۷۴۹۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14195085
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ و نامه شماره ۳۸۱۳۳/۱۲۲مورخ۲۴/۰۵/۱۳۹۷سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی رازدار (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۲۹۰۸۶ و موسسه حسابرسی فریوران راهبرد (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۳۳۰۷۷۴۷ به ترتیب به عنوان بازرس اصلی و علی البدل به مدت یک سال مالی انتخاب شدند و صورتهای مالی منتهی به سال ۱۳۹۶ به تصویب رسید. روزنامه کثیرالانتشار دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید ش۹۷۰۶۱۰۲۷۲۷۰۶۷۱۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14292778
آگهی تغییرات شرکت کشت و صنعت شهداب ناب خراسان شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۶۴۵۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۲۲۷۶۸

به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ خانم مهسا بوستانی ۰۹۲۰۹۴۵۸۶۴ (عضو علی البدل هیأت مدیره) جایگزین شرکت سبد گردان تصمیم نگار ارزش آفرینان (عضو اصلی هیأت مدیره) برای باقیمانده تصدی هیأت مدیره تا تاریخ ۱۳/۷/۹۸ گردید ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها، و عقود اسلامی و اوراق عادی و اداری با امضا ء ثابت رئیس هیأت مدیره (آقای مهدی بوستانی) و امضای متغیر مدیرعامل شرکت (آقای احسان منوچهری) یا امضای عضو هیأت مدیره شرکت گروه کارخانجات صنعتی تبرک (سهامی عام) به نمایندگی آقای رضا اسدی شکرانلو همراه با مهر شرکت معتبر میباشد ۳ حدود اختیارات مدیرعامل به شرح صورتجلسه به وی تفویض گردید. ش۹۷۰۸۰۷۳۸۳۴۳۵۴۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه