کارتن مشهد

شرکت کارتن مشهد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380192345
مشهد كيلومتر 18جاده مشهدقوچان جنب شركت صنايع بسته بندي مشهد 9357184187
5
افراد
8
آگهی‌ها
3333
شماره ثبت
1363/3/7
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 755552
آگهی تغییرات شرکت کارتن مشهد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۳۳۳و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۲۳۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های اطلاعات و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۰، مؤسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و مؤسسه حسابرسی شهود امین به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ انتخاب شدند و شرکت صنایع پارت کاغذ به نمایندگی آقای مسعود متین راد و شرکت طینت احرار به نمایندگی آقای حمیدرضا نیکنام و آقایان حسین متین راد و امیرحسین متین راد و خانم فریبا ضیغمی باجگیران به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۵/۹۱ آقای حسین متین راد به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین متین راد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود متین راد به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. ش۱۴۲۲۲۱۹ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702558
آگهی تغییرات شرکت کارتن مشهد سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۲۳۴۵
به استناد صورتجلسه هیأت مدیره مورخ ۰۵/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای حسین متین راد به عنوان رئیس هیأت مدیره خانم فریبا ضیغمی باجگیران به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره شرکت طینت احرار با نمایندگی آقای حمیدرضا نیکنام به عنوان عضو هیأت مدیره شرکت صنایع پارت کاغذ با نمایندگی آقای مسعود متین راد به عنوان عضو هیأت مدیره آقای امیر حسین متین راد به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شدند. آقای مسعود متین راد را به عنوان مدیرعامل انتخاب نمود. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهد آور شرکت با امضاء دو نفر از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. در اجرای ماده ۴۲ اساسنامه، اختیارات بند ۱۴ ماده ۳۷ اساسنامه شرکت، به مدیرعامل تفویض شد. ش۹۳۰۸۲۷۷۳۱۶۷۷۸۱۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1702563
آگهی تغییرات شرکت کارتن مشهد سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۲۳۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۴/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ضمن تصویب ترازنامه سال مالی ۱۳۹۲، مؤسسه حسابرسی فراز مشاور و مؤسسه حسابرسی شهود امین به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب و روزنامه‌های اطلاعات و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شدند. شرکت صنایع پارت کاغذ و شرکت طینت احرار و آقای حسین متین راد و خانم فریبا ضیغمی باجگیران و آقای امیرحسین متین راد برای مدت ۲ سال بعنوان اعضاء اصلی هیأت مدیره شرکت کارتن مشهد انتخاب شدند. ش۹۳۰۸۲۷۲۰۳۱۰۸۷۶۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10409744
آگهی تغییرات شرکت کارتن مشهد (سهامی خاص) به شماره ثبت ۳۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۲۳۴۵
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۷/۴/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های اطلاعات و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب ترازنامه و حساب عملکرد سود و زیان سال مالی منتهی به ۱۳۹۰، مؤسسه حسابرسی فراز مشاور به عنوان بازرس اصلی و حسابرس و مؤسسه حسابرسی شهود امین به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ انتخاب شدند و شرکت صنایع پارت کاغذ به نمایندگی آقای مسعود متین راد و شرکت طینت احرار به نمایندگی آقای حمیدرضا نیکنام و آقایان حسین متین راد و امیرحسین متین راد و خانم فریبا ضیغمی باجگیران به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۵/۵/۹۱ آقای حسین متین راد به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای امیرحسین متین راد به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای مسعود متین راد به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13037875
آگهی تغییرات شرکت کارتن مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۲۳۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۶/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۲ صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴ به تصویب رسید. ۳ مؤسسه حسابرسی آگاهان تراز توس و مؤسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران را به ترتیب بعنوان بازرس اصلی و بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند ش۹۵۰۷۰۵۲۹۶۴۹۷۱۹۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13328180
آگهی تغییرات شرکت کارتن مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۲۳۴۵
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقای حسین متین راد به کد ملی ۰۹۳۹۳۷۴۲۲۶رئیس هیئت مدیره آقای امیرحسین متین راد به کد ملی ۰۹۴۲۹۸۳۱۴۹ نائب رئیس هیئت مدیره شرکت طینت احرار به شماره شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۳۰۳۸ و شماره ثبت ۹۵۶۰ به نمایندگی آقای ناصر کاویانی به کد ملی ۰۶۸۱۶۸۸۴۸۳ عضو هیئت مدیره شرکت صنایع پارت کاغذ به شماره شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۱۵۰۵۰ و شماره ثبت ۵۶۷۱ به نمایندگی آقای مسعود متین راد به کد ملی ۰۹۳۱۵۰۷۶۵۰ عضو هیئت مدیره شرکت قائم فیروزه مشهد به شماره شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۶۱۰۶۰ و شماره ثبت ۲۰۶۰۲ به نمایندگی آقای هاشم یوسفی تبادکان به کد ملی ۰۹۴۷۱۵۱۸۱۸ عضو هیئت مدیره و آقای مسعود متین راد را به عنوان مدیرعامل برای مدت دو سال انتخاب شدندکلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور شرکت با امضاء ثابت رئیس هیئت مدیره و یا نائب رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. اختیارات مدیرعامل در قالب اساسنامه و مصوبات هیئت مدیره می‌باشد. ش۹۵۱۲۰۸۱۰۶۵۲۲۳۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13328186
آگهی تغییرات شرکت کارتن مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۲۳۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۳۰/۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ آقایان حسین متین راد ۰۹۳۹۳۷۴۲۲۶ امیرحسین متین راد ۰۹۴۲۹۸۳۱۴۹ شرکت صنایع پارت کاغذ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۱۵۰۵۰ شرکت طینت احرارشناسه ملی ۱۰۳۸۰۲۵۳۰۳۸ و شرکت قائم فیروزه مشهد شناسه ملی ۱۰۳۸۰۳۶۱۰۶۰ به عنوان اعضای اصلی هیات مدیره به مدت ۲ سال انتخاب شدند. ش۹۵۱۲۰۸۸۵۰۶۰۴۸۵۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13734130
آگهی تغییرات شرکت کارتن مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۳۳۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۲۳۴۵
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: الف) صورت‌های مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت ب) مؤسسه حسابرسی آگاهان تراز توس به عنوان بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی دیلمی پور و همکاران به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب نمود. ج) روزنامه‌های اطلاعات و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب شد. ش۹۶۰۹۰۷۵۹۰۶۳۱۴۱۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک