شرکت صنایع بسته بندی مشهد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380190780


شماره ثبت:
3178
تعداد بازدید:
7
تأسیس:
1354/8/12
آدرس:
مشهد محل كارخانه واقع درمشهد كيلومتر 18جاده سنتو 9357184197

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای فتح اله عباسی 13484274
آقای ابراهیم عاقل 13484274
آقای عباس عطاران کبیری 13484274
آقای محمد ابراهیم رحمانی 13484274
آقای حسین عبدی 13484274
آقای محمد بیاتی 13484274

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 739915
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی مشهد (سهامی عام) به شماره ثبت۳۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۰۷۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۵/۶/۹۱ و برابر نامه شماره ۴۰۳۱/۹۱۱۱۲ مورخ ۲۱/۶/۹۱ شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی، آقای ابراهیم عاقل به عنوان نماینده شرکت جایگزین خانم لیلا مجیدی زاویه برای باقیمانده مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۹/۵/۹۲ گردید در نتیجه ترکیب جدید هیئت مدیره به این شرح می‌باشد: آقای محمدتقی علاقبندیان بعنوان رئیس هیئت مدیره و خانم معصومه ملاصالحی بعنوان نایب رئیس هیئت مدیره شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل (آقای فرامرز مرادی نفط چالی) با مهر شرکت یا یکی از آنها به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره با مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۴۲۰۰۷۶ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1283468
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی مشهد (سهامی عام) بشماره ثبت ۳۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۰۷۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱/۹۲ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های اطلاعات و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی سال ۳۰/۹/۹۱، مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند و مؤسسه حسابرسی شاهدان به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب و شرکت کارخانجات چینی و سرامیک اکباتان به نمایندگی آقای محمدتقی علاقبندیان شرکت مدیریت و سرمایه گذاری بانک ملی ایران به نمایندگی خانم معصومه ملاصالحی شسرکت کشت و صنعت اکباتان به نمایندگی آقای حسین وکیلیان شرکت سرمایه گذاری گروه توسعه ملی به نمایندگی آقای ناصر ربانی و شرکت صنایع خودروسازی همدان به نمایندگی آقای ابراهیم عاقل بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲/۶/۹۲ آقای محمدتقی علاقبندیان بسمت رئیس هیئت مدیره و خانم معصومه ملاصالحی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمد بیاتی بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و یا یکی از آنها به اتفاق یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۷۵۴۹۳۵ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1518182
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۰۷۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۱/۱/۹۳ و پیرو جلسه تنفسی مورخ ۱۳/۲/۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ضمن تصویب ترازنامه مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۲، مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی شاهدان به سمت بازرس علی البدل شرکت، برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۴۱۸۱۸۴۴۳۳۹۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9679291
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی مشهد (سهامی عام) بشماره ثبت ۳۱۷۸و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۰۷۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۷/۸۹، آقای محمدرضا برخوردارکاشانی به نمایندگی شرکت صنایع خودروسازی همدان از سمت خود استعفاء و آقای فتح اله عباسی به عنوان نماینده شرکت مذکور جایگزین گردید. سپس آقای محمدتقی علاقبندیان به سمت رئیس هیئت مدیره و خانم سیده لیلا مجیدی زاویه به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای فرامرز مرادی نفط چالی به سمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل یا یکی از آنها به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهدبود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10354507
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی مشهد (سهامی عام) به شماره ثبت۳۱۷۸ و شناسه ملی۱۰۳۸۰۱۹۰۷۸۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخه ۳۰/۱/۹۱ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های اطلاعات و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۰ موسسه حسابرسی بهمند و موسسه حسابرسی هشیار بهمند به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12949282
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۰۷۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۵ و پیرو جلسات تنفسی مورخ ۱۳/۰۲/۱۳۹۵ و ۲۷/۰۲/۱۳۹۵ و ۱۰/۳/۱۳۹۵ و۲۴/۰۳/۱۳۹۵ و ۰۶/۰۴/۱۳۹۵ و ۰۶/۰۴/۱۳۹۵ و ۲۰/۰۴/۱۳۹۵ و ۰۳/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - مجمع موسسه حسابرسی هشیار بهمند را به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی شاهدان را به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردید. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات، قدس جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - - ترازنامه مورخ ۳۰/۰۹/۱۳۹۴و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به تاریخ مذکور به تصویب رسید. ش۹۵۰۵۱۶۷۹۷۷۶۸۲۷۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13484274
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۰۷۸۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۳/۰۲/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای فتح اله عباسی به شماره ملی ۴۰۵۰۷۵۰۲۵۲ به نمایندگی از طرف شرکت کشت و صنعت اکباتان (سهامی خاص) به سمت رئیس هیئت مدیره آقای محمد ابراهیم رحمانی به شماره ملی ۳۸۷۱۵۴۹۳۰۴به نمایندگی از طرف شرکت بتون شن (سهامی خاص) به سمت اعضای هیئت مدیره آقای ابراهیم عاقل به شماره ملی ۲۵۲۹۶۲۴۱۷۸ به نمایندگی از طرف شرکت صنایع خودرو سازی همدان (سهامی خاص) به سمت نائب رئیس هیئت مدیره - آقای حسین عبدی به شماره ملی ۳۸۷۴۴۵۰۵۲۱ به نمایندگی از طرف شرکت چینی و سرامیک اکباتان (سهامی خاص) به سمت عضو هیئت مدیره - آقای عباس عطاران کبیری به شماره ملی ۰۹۳۲۱۵۰۲۷۶ به سمت عضو هیئت مدیره آقای محمد بیاتی با شماره ملی ۳۸۷۳۳۱۴۱۳۴ به عنوان مدیرعامل (خارج از اعضا) - امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت، توسط ریاست هیات مدیره و مدیرعامل و در غیاب مدیرعامل با امضاء ریاست هیات مدیره به اتفاق یکی دیگر از اعضاء هیات مدیره به همراه مهر شرکت انجام می‌گیرد. ش۹۶۰۴۰۳۶۱۱۲۳۲۶۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13484277
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۰۷۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۱/۱۳۹۶ و نامه شماره ۲۱۰۸۲ , ۱۲۲ مورخ ۱/۳/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه سال مالی منتهی به۳۰/۹/۹۵ به تصویب رسید. - مؤسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و مؤسسه سامان پندار با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹را به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. - روزنامه کثیرالانتشار قدس و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های انتخاب گردید. - اعضاء هیات مدیره ا برای مدت دو سال آتی، به شرح زیر انتخاب گردید: - شرکت کشت وصنعت اکباتان (سهامی خاص) با شماره ثبت ۸۰۰۲۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۴۷۳۰۰ - شرکت کارخانجات چینی و سرامیک اکباتان (سهامی خاص) با شماره ثبت ۷۷۳۸۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۱۲۲۲۴۴۲ - شرکت صنایع خودرو سازی همدان (سهامی خاص) با شماره ثبت ۱۹۵۶ و شناسه ملی ۱۰۸۶۱۱۱۲۲۷۰ - شرکت بتون شن (سهامی خاص) با شماره ثبت ۴۶۵۷۴ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۹۱۷۹۷۱ - آقای عباس عطاران کبیری با شماره ملی ۰۹۳۲۱۵۰۲۷۶ ش۹۶۰۴۰۳۳۱۷۴۱۱۹۴۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14064066
آگهی تغییرات شرکت صنایع بسته بندی مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۳۱۷۸ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۹۰۷۸۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی ۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی سامان پندار با شناسه ملی ۰۱۰۱۰۰۵۲۵۰۶۹ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند ۲ - روزنامه کثیرالانتشار قدس و جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ - صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۹/۹۶ به تصویب رسید. ش۹۷۰۳۱۷۱۷۶۴۳۷۴۰۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه