تیم

شرکت تیم (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380184927
استان خراسان رضوي - شهرستان مشهد - بخش مركزي - شهر مشهد-/خاتم الانبيا-خيابان آزادي 119 (توس 84)-بزرگراه آزادي-پلاك 0-طبقه همكف- 9198167977
8
افراد
10
آگهی‌ها
2810
شماره ثبت
1362/1/16
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1111095
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تیم (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۴۹۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۶/۷/۹۱ شرکت مزبور و برابر جلسات تنفسی به تاریخ‌های ۹/۸/۹۱ و ۲۳/۸/۹۱ و ۷/۹/۹۱ و ۲۱/۹/۹۱، ضمن تعیین روزنامه‌های اطلاعات و قدس جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویر ترازنامه و صورتهای سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت منتهی به ۳۱/۳/۹۱، موسسه حسابرسی بهمند به عنوان بازرس اصلی و آقای علی مشترقی آرانی به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب شدند. ش۱۶۷۳۱۴۱ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1339495
آگهی تغییرات شرکت تولیدی تیم (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۴۹۲۷
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۳۰/۶/۹۲ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های اطلاعات و قدس جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۳/۹۲، مؤسسه حسابرسی بهمند و مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل برای مدت یکسال و آقایان محمدرضا و حمیدرضا و علیرضا همگی علاقبندیان و شرکت آلگمانیه و روارلتونگزگزل شافت و شرکت فرش پارس به سمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۶/۹۲ آقای محمدتقی علاقبندیان به نمایندگی شرکت آلگمانیه و روارلتونگزل شافت به سمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا علاقبندیان به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای محمدابراهیم رحمانی به سمت مدیرعامل و آقای حسین وکیلیان به نمایندگی از شرکت فرش پارس به سمت عضو هیئت مدیره برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با امضای مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل با امضای رئیس هیئت مدیره و یکی از اعضای هیئت مدیره و در غیاب مدیرعامل و رئیس با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. در تاریخ ۲۶/۹/۹۲ تکمیل امضاء شد. ش۱۷۶۹۷۳۱ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696456
آگهی تغییرات شرکت تیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۴۹۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۸/۰۹/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: سرمایه شرکت از مبلغ ۰۰۰/۴۸۶/۱۲۰/۱۴ریال به مبلغ ۰۰۰/۴۸۶/۱۲۰/۸۴ریال از طریق افزایش تعداد سهام از ۱۴۱۲۰۴۸۶ سهم به ۶۵۸۴۱۳۷۲ سهم ۱۰۰۰ ریالی از محل تبدیل مطالبات حال شده سهامداران ظرف مدت دو سال مورد تصویب قرار گرفت ش۹۳۰۸۲۴۹۳۳۷۲۱۳۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1696457
آگهی تغییرات شرکت تیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۴۹۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش سرمایه مرحله اول را عملی دانسته در نتیجه مبلغ ۰۰۰/۸۸۶/۷۲۰/۵۱ ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است و ماده ۵ اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ ۰۰۰/۳۷۲/۸۴۱/۶۵ریال منقسم به ۶۵۸۴۱۳۷۲ سهم۱۰۰۰ریالی با نام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است ش۹۳۰۸۲۴۶۶۹۷۷۲۶۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12860894
آگهی تغییرات شرکت تیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۴۹۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۷/۷/۱۳۹۴ و پیرو جلسات تنفسی مورخ ۱۰/۰۸/۱۳۹۴و و ۲۳/۰۸/۱۳۹۴ و ۰۵/۰۹/۱۳۹۴ و ۱۸/۰۹/۱۳۹۴ و ۳۰/۰۹/۱۳۹۴ و ۱۳/۱۰/۱۳۹۴ و ۲۶/۱۰/۱۳۹۴ و ۸/۱۱/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - ترازنامه صورت‌های سود و زیان و جریان وجوه نقد شرکت، برای سال مالی منتهی به ۳۱/ ۳/ ۱۳۹۴ به تصویب رسید. - اعضای هیأت مدیره برای دو سال به ترتیب ذیل انتخاب شدند: - آقای حسین عبدی با شماره ملی ۳۸۷۴۴۵۰۵۲۱ - آقای محمد رضا علاقبندیان با شماره ملی ۳۸۷۴۶۲۴۲۵۰ - آقای حمید رضا علاقبندیان با شماره ملی ۳۸۷۱۶۰۶۲۵۱ - آقای علی رضا علاقبندیان با شماره ملی ۳۸۷۵۴۳۰۲۸۱ - آقای حسین وکیلیان با شماره ملی ۳۸۷۴۶۲۴۲۶۹ مؤسسه حسابرسی بهمند را به سمت بازرس اصلی و مؤسسه حسابرسی هشیار بهمند را به سمت بازرس علی البدل شرکت، برای مدت یکسال انتخاب شدند - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات و روزنامه قدس جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۵۰۳۲۹۶۰۳۴۷۱۷۲۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12860907
آگهی تغییرات شرکت تیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۴۹۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۱۱/۱۳۹۴تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - آقای محمد رضا علاقبندیان با شماره ملی ۳۸۷۴۶۲۴۲۵۰ به عنوان ریاست هیأت مدیره و آقای حمید رضا علاقبندیان با شماره ملی ۳۸۷۱۶۰۶۲۵۱ به عنوان نایب رئیس هیأت مدیره و آقای محمد ابراهیم رحمانی با شماره ۳۸۷۱۵۴۹۳۰۴ به عنوان مدیرعامل برای دو سال انتخاب شدند. - آقایان علی رضا علاقبندیان با شماره ملی ۳۸۷۵۴۳۰۲۸۱ و حسین عبدی با شماره ملی ۳۸۷۴۴۵۰۵۲۱ و حسین وکیلیان با شماره ملی ۳۸۷۴۶۲۴۲۶۹ به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب شدند. - امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت توسط رئیس هیأت مدیره و مدیرعامل ویا توسط مدیرعامل و یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره و یا با امضای دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت انجام می‌گیرد. ش۹۵۰۳۲۹۹۵۰۹۸۳۳۹۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13552091
آگهی تغییرات شرکت تیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۴۹۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۱/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ترازنامه و صورت‌های سود و زیان برای سال مالی منتهی مورخ ۳۱/۳/۹۵به تصویب رسید. ۲ آقای حمزه معتمدی فر با شماره ملی ۰۶۰۱۱۴۰۵۰۸ به سمت بازرس اصلی و جناب آقای علی حاتمی نیا با شماره ملی ۰۹۳۸۹۱۸۷۵۳ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین شدند. ۳روزنامه کثیرالانتشار جمهوری اسلامی و روزنامه محلی قدس جهت درج آگهی‌ها و اطلاعیه‌های شرکت انتخاب گردید. ش۹۶۰۵۱۸۳۵۶۴۲۸۲۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14004378
آگهی تغییرات شرکت تیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۴۹۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۹/۰۱/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ محل شرکت در واحد ثبتی مشهد به آدرس بزرگراه آزادی، محله خاتم الانبیاء خیابان آزادی ۱۱۹ (توس ۸۴)، کدپستی ۹۱۹۸۱۶۷۹۷۷ تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۷۰۲۰۹۵۸۱۷۸۳۶۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14116994
آگهی تغییرات شرکت تیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۴۹۲۷
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۷/۱۳۹۶ و نامه شماره ۳۶۴۱۳ , ۱۲۲ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۷سازمان بورس و اوراق بهادار و پیرو جلسات تنفسی مورخ ۱۳/۸/۱۳۹۶ و ۲۷/۸/۱۳۹۶ و ۱۱/۹/۱۳۹۶ و ۲۵/۹/۱۳۹۶ و ۰۹/۱۰/۱۳۹۶ و ۲۳/۱۰/۱۳۹۶ و ۰۷/۱۱/۱۳۹۶ و ۲۱/۱۱/۱۳۹۶ و ۰۵/۱۲/۱۳۹۶ و ۱۹/۱۲/۱۳۹۶ و ۰۴/۰۱/۱۳۹۷ و ۱۸/۰۱/۱۳۹۷ و ۰۱/۰۲/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای محمد رضا علاقبندیان با کدملی ۳۸۷۴۶۲۴۲۵۰ آقای حمید رضا علاقبندیان با کدملی ۳۸۷۱۶۰۶۲۵۱ آقای علی رضا علاقبندیان با کدملی ۳۸۷۵۴۳۰۲۸۱ شرکت فرش پارس با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۷۳۴۰۵۰ و شماره ثبت ۱۵۲۵۸ آقای محمد ابراهیم رحمانی با کدملی ۳۸۷۱۵۴۹۳۰۴ برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. موسسه حسابرسی بهمند با شناسه ملی ۰۱۰۰۱۷۴۳۹۰ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار بهمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۶۸۷۴۶ به عنوان بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار قدس، جمهوری اسلامی جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ترازنامه مورخ ۳۱/۰۳/۱۳۹۶ مورد تصویب قرار گرفت. ش۹۷۰۴۲۱۱۰۰۷۶۱۳۱۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14116995
آگهی تغییرات شرکت تیم شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۸۱۰ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۴۹۲۷
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۷ و نامه شماره ۳۶۴۱۳ , ۱۲۲ مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۷سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای محمد رضا علاقبندیان با کدملی ۳۸۷۴۶۲۴۲۵۰ به سمت رئیس هیات مدیره آقای حمید رضا علاقبندیان با کدملی ۳۸۷۱۶۰۶۲۵۱ به سمت نایب رئیس هیات مدیره آقای محمد ابراهیم رحمانی با کدملی ۳۸۷۱۵۴۹۳۰۴ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره آقای فتح اله عباسی با کدملی ۴۰۴۰۷۵۰۲۵۲ به نمایندگی از شرکت فرش پارس به سمت عضو هیئت مدیره آقای علی رضا علاقبندیان با کدملی ۳۸۷۵۴۳۰۲۸۱ به سمت عضو هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. امضای کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت با دو امضای ریاست هیات مدیره و مدیرعامل و در غیاب ریاست هیات مدیره با امضای یکی از اعضای هیات مدیره و مدیرعامل و یا با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت انجام می‌گیرد. ش۹۷۰۴۲۱۵۲۶۲۲۳۹۲۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک