شرکت لعاب مشهد (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380182414


شماره ثبت:
2683
تعداد بازدید:
9
تأسیس:
1361/8/27
آدرس:
كيلومتر 18جاده مشهد قوچان 9357184388

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای احمد علی یوسفی 13015058
یوسف یوسفی 13015061
عبداله یوسفی 13015061
آقای محمود نصرتی 13015061
آقای محمود نجاران طوسی 14215585
دکتر عباس یوسفی 14215585
خانم نرگس یوسفی 14215587

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 885093
آگهی تغییرات شرکت لعاب مشهد سهامی عام شماره ثبت ۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۲۴۱۴

طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۴/۹۱ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب قرار گرفت و طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۴/۹۱ و ییرو صورت جلسه تنفسی مورخ ۳/۵/۹۱ ضمن تعیین روزنامه‌های کیهان و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بسمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۷۴۴۹۹۲۰۵ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1029389
آگهی تغییرات شرکت لعاب مشهد سهامی عام شماره ثبت ۲۶۸۳ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۲۴۱۴

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۰/۱۰/۹۱ شرکت مزبور، به موضوع شرکت عبارت «ساخت و ساز، احداث و ایجاد شهرک صنعتی و غیر دولتی در راستای فعالیت‌های شرکت» الحاق گردید. ش۲۰۱۶۱۰۰۰۹۱۱۱۸۲۵۷۲۷۹۵ رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1053986
آگهی تغییرات شرکت لعاب مشهد (سهامی عام) به شماره ثبت ۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۲۴۱۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوقالعاده مورخ ۲۲/۱۲/۱۳۹۱ شرکت مزبور، با توجه به عزل مؤسسه حسابرسی کاربرد ارقام از سمت بازرس اصلی و حسابرس و مؤسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر از سمت بازرس علی البدل، مؤسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای محمود نصرتی بسمت بازرس علی البدل برای باقیمانده مدت تصدی تا تاریخ ۳۰/۱۲/۹۱ انتخاب گردیدند. ش۱۶۴۵۹۹۱ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1183521
آگهی تغییرات شرکت لعاب مشهد (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۲۴۱۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۳/۵/۹۲ به موضوع شرکت مواردی به این شرح «ایجاد، توسعه و مدیریت شهرک صنعتی غیردولتی در راستای فعالیتهای شرکت می‌باشد و ثبت فعالیت مذکور به منزله اخذ و صدور پروانه فعالیت نمی‌باشد» الحاق گردید. ش۱۷۰۸۳۲۸ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1183533
آگهی تغییرات شرکت لعاب مشهد (سهامی عام) بشماره ثبت ۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۲۴۱۴

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۹/۴/۹۲ شرکت مزبور، ضمن تعیین روزنامه‌های خراسان و کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱، مؤسسه حسابداری و خدمات مدیریت رایمند امین به سمت حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمود نصرتی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. ش۱۷۰۸۳۱۷ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1536805
آگهی تغییرات شرکت لعاب مشهد شرکت سهامی عام شماره ثبت ۲۶۸۳ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۲۴۱۴

باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۱۰/۱۲/۱۳۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: با توجه به عزل موسسه رایمند امین از سمت حسابرس و بازرس اصلی شرکت، موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت کار آمد حساب ایرانیان بعنوان حسابرس و بازرس قانونی و آقای محمود نصرتی همچنان بسمت بازرس علی البدل برای سال مالی ۱۳۹۲ تعیین می‌گردند. ش۱۸۵۲۹۲۵ رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1639023
آگهی تغییرات شرکت لعاب مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۲۴۱۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۴/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. صورتهای مالی و گزارش سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۲ به تصویب رسید. ۲. روزنامه‌های خراسان و کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. ۳. موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به شماره ثبت ۲۳۷۹۴ به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود نصرتی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال مالی تعیین گردید. ش۹۳۰۷۰۹۱۵۷۷۷۴۲۱۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711000
آگهی تغییرات شرکت لعاب مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۲۴۱۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۰۵/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقایان عباس یوسفی، عبداله یوسفی، محمود نجاران طوسی، احمد علی یوسفی و یوسف یوسفی به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. ش۹۳۰۹۰۵۶۷۷۳۵۳۱۵۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1711003
آگهی تغییرات شرکت لعاب مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۲۴۱۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس یوسفی به سمت مدیرعامل وعضو هیئت مدیره و آقای عبداله یوسفی به سمت رئیس هیأت مدیره و آقای احمدعلی یوسفی به سمت نایب رئیس هیأت مدیره و آقای محمود نجاران طوسی به سمت عضو هیأت مدیره و آقای یوسف یوسفی به سمت عضوهیأت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت باامضا مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و در صورت غیبت هر یک از ایشان با امضا یکی دیگر از اعضای هیأت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۳۰۹۰۵۹۸۳۷۱۷۱۳۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9616602
آگهی تغییرات شرکت لعاب مشهد سهامی عام شماره ثبت ۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۲۴۱۴

طبق صورت جلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۰/۴/۹۱ اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۶ ماده و ۱۱ تبصره مورد تصویب قرار گرفت و طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۰/۴/۹۱ و ییرو صورت جلسه تنفسی مورخ ۳/۵/۹۱ ضمن تعیین روزنامه‌های کیهان و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۰ موسسه حسابرسی کاربرد ارقام بسمت حسابرس و بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت اصول پایه فراگیر بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10413922
آگهی تغییرات شرکت لعاب مشهد سهامی عام شماره ثبت ۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۲۴۱۴

طبق صورت جلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۸/۷/۱۳۹۱ شرکت مزبور آقایان عباس یوسفی، عبداله یوسفی، احمد علی یوسفی، محمود نجاران طوسی و یوسف یوسفی بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۷/۹۱ آقای عبداله یوسفی بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای احمد علی یوسفی بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای عباس یوسفی بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای مدیرعامل و رئیس یا نایب رئیس هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و در صورت غیبت هر یک از ایشان با امضای یکی دیگر از اعضا هیئت مدیره بهمراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11106608
آگهی تغییرات شرکت لعاب مشهد سهامی عام بشماره ثبت ۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۲۴۱۴

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۰ شرکت مزبور، ضمن تعیین روزنامه‌های خراسان و کیهان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب ترازنامه صورت سود و زیان شرکت برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۸۹، موسسه حسابرسی کارآمد حساب ایرانیان به نمایندگی آقای حسین علیزاده بعنوان حسابرس و بازرس اصلی و آقای محمود نصرتی بسمت بازرس علی البدل برای مدت یک سال انتخاب شدند. رئیس اداره ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015058
آگهی تغییرات شرکت لعاب مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۲۴۱۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - سمت اعضای هیئت مدیره به قرار ذیل تعیین گردید:. آقای عباس یوسفی به شماره ملی ۰۹۳۸۳۶۱۶۱۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای عبداله یوسفی.. به شماره ملی ۰۹۳۱۲۸۴۵۴۶ رئیس هیئت مدیره.. آقای احمد علی یوسفی. به شماره ملی ۰۹۳۱۳۰۳۰۸۷ نائب رئیس هیئت مدیره. آقای یوسف یوسفی. به شماره ملی ۰۹۳۸۵۸۷۶۳۳ عضو هیئت مدیره. اقای محمود نجاران طوسی به شماره ملی۰۹۳۸۲۶۳۸۴۶ عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند ۲ - کلیه اوراق و اسناد بهاددار و تعهدآور شرکت باامضا مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و در صورت غیبت هر یک از ایشان با امضا یکی دیگر از اعضای هیات مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۰۶۲۱۱۳۷۱۷۴۲۶۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13015061
آگهی تغییرات شرکت لعاب مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۲۴۱۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۰/۰۵/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱ - ۲ - اعضاء هیئت مدیره برای مدت ۲ سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند: آقای عبداله یوسفی به شماره ملی ۰۹۳۱۲۸۴۵۴۶ و آقای محمود نجاران طوسی به شماره ملی ۰۹۳۸۲۶۳۸۴۶ و آقای یوسف یوسفی به شماره ملی ۰۹۳۸۵۸۷۶۳۳ و آقای عباس یوسفی به شماره ملی ۰۹۳۸۳۶۱۶۱۹ و آقای احمدعلی یوسفی به شماره ملی ۰۹۳۱۳۰۳۰۸۷ ۲ - روزنامه کثیرالانتشار خراسان و سیاست روز جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. ۳ - موسسه حسابرسی فرازمشاور به شماره ملی ۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی، آقای محمود نصرتی به شماره ملی ۵۲۲۹۴۹۳۳۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به اسفند ۹۵ انتخاب گردیدند. ش۹۵۰۶۲۱۹۳۱۱۸۴۱۱۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13595593
آگهی تغییرات شرکت لعاب مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۲۴۱۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ثبت۳۴۹۱وشناسه ملی۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰. به عنوان بازرس اصلی و آقای محمود نصرتی به شماره ملی۵۲۲۹۴۹۳۳۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی تعیین گردیدند. صورتهای مالی سال ۱۳۹۵ به تصویب رسید. ش۹۶۰۶۱۴۵۹۹۲۹۲۲۶۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13818232
آگهی تغییرات شرکت لعاب مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۲۴۱۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۸/۰۸/۱۳۹۶ و مجوز شماره ۲۹۸۱۲ , ۱۲۲ مورخ ۱۱/۱۰/۹۶ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: بنا به تفویض اختیار حاصله ازمجمع عمومی فوق العاده مورخ ۶/۸/۹۶ در خصوص افزایش سرمایه شرکت و با عنایت به اظهارنامه تنظیمی و همچنین سند حسابداری صادره مبنی بر تصفیه مطالبات و انتقال مطالبات مذکور به حساب سرمایه هیئت مدیره شرکت افزایش مزبور راعملی دانسته در نتیجه مبلغ ۱۲۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال از حساب بدهی شرکت کسر گردیده و به حساب سرمایه منظور گردیده است درنتیجه ماده۵اساسنامه به شرح ذیل اصلاح می‌گردد: ماده ۵ اصلاحی: سرمایه شرکت مبلغ ۱۰۰۵۱۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۱۰۰۵۱۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام می‌باشد که تماما پرداخت گردیده است. ش۹۶۱۰۲۶۸۷۳۳۲۰۸۸۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14215585
آگهی تغییرات شرکت لعاب مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۲۴۱۴

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس یوسفی به شماره ملی ۰۹۳۸۳۶۱۶۱۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و آقای احمد علی یوسفی به شماره ملی ۰۹۳۱۳۰۳۰۸۷ رئیس هیئت مدیره و آقای محمود نجاران طوسی به شماره ملی ۰۹۳۸۲۶۳۸۴۶ به سمت نائب رئیس هیئت مدیره و آقای یوسف یوسفی به شماره ملی ۰۹۳۸۵۸۷۶۳۳ عضو هیئت مدیره و خانم نرگس یوسفی به شماره ملی ۰۹۳۱۳۲۰۵۸۵ عضو هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور شرکت باامضا مدیرعامل و رئیس یا نائب رئیس هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و در صورت غیبت هر یک از ایشان با امضا یکی دیگر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۷۰۶۲۴۴۷۴۵۰۳۷۳۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14215587
آگهی تغییرات شرکت لعاب مشهد شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۲۶۸۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۸۲۴۱۴

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۴/۱۳۹۷ ونامه شماره ۳۸۷۷۰ , ۱۲۲ مورخ ۱۱/۰۶/۱۳۹۷ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای عباس یوسفی به شماره ملی ۰۹۳۸۳۶۱۶۱۹ و آقای احمد علی یوسفی به شماره ملی ۰۹۳۱۳۰۳۰۸۷ و آقای یوسف یوسفی به شماره ملی ۰۹۳۸۵۸۷۶۳۳ و آقای محمود نجاران طوسی به شماره ملی ۰۹۳۸۲۶۳۸۴۶ و خاتم نرگس یوسفی به شماره ملی ۰۹۳۱۳۲۰۵۸۵یه سمت اعضا اصلی هیئت مدیره برای مدت دوسال انتخاب گردیدند. صورتهای مالی منتهی به ۲۹اسفند ۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی فراز مشاور به شماره ثبت۳۴۹۱ وشناسه ملی۱۰۱۰۰۲۱۸۴۰۰ به عنوان بازرس اصلی و محمود نصرتی به شماره ملی ۵۲۲۹۴۹۳۳۲۱ به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به۲۹ اسفند ۱۳۹۷تعیین گردیدند. ش۹۷۰۶۲۴۸۰۴۷۵۱۵۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه