شرکت توسعه و عمران دشت روداب (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380164003


شماره ثبت:
2013
تعداد بازدید:
11
تأسیس:
1386/6/14
آدرس:
سبزوار شهر روداب خ امام خميني امام خيمني 12 1111111111

اشخاص

عنوان طبق آگهی
آقای حامد ترمئی 1145976
آقای مهدی رنجبر 1145976
آقای سعید برزویی 10884633
علی اکبر ایزدی 10884633
امیر پاکزاد 10884633
مجید حدادی 10884633
محمدعلی دامرودی 10884633
ابراهیم قلعه نویی 10884633
آقای محمدرضا ناظری 10884633

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 1145976
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران دشت روداب (سهامی عام) ثبت شده ۲۰۱۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۶۴۰۰۳

باستناد صورتجلسات مجمع عمومی فوق العاده و عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۹/۱۲/۸۹ و هیئت مدیره مورخ ۶/۱/۹۰ شرکت فوق که به این اداره واصل شده است: ۱ سعید برزوئی (رئیس هیئت مدیره) و محمدعلی دامرودی (نائب رئیس) از سمت خود در هیئت مدیره استعفاء نموده‌اند. ۲ آقایان علی اکبر ایزدی (مدیرعامل و عضو هیئت مدیره) از سمت خود و عضویت در هیئت مدیره و همچنین امیر پاکزاد و ابراهیم قلعه نوی از عضویت در هیئت مدیره شرکت استعفاء نموده‌اند. ۳ آقایان حامد ترمئی بشماره ملی ۰۷۹۵۰۴۵۹۲۱ و مهدی رنجبر بشماره ملی ۰۷۹۳۶۶۳۰۳۲ و حسن مریدیان بشماره ملی ۰۷۹۲۸۸۷۸۷۲ بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیده‌اند. ۳ آقایان حامد ترمئی رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و آقای مهدی رنجبر بسمت نائب رئیس برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیده‌اند. ۴ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۱۶۸۸۸۴۱ ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10884633
آگهی تغییرات شرکت توسعه و عمران دشت روداب (سهامی عام) ثبت شده به شماره ۲۰۱۳و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۶۴۰۰۳

به استناد صورتجلسات مجمع عمومی عادی و هیئت مدیره مورخ ۱۵/۹/۸۹ شرکت فوق که به این اداره واصل شده است: ۱ آقایان سعید برزویی به شماره ملی ۰۷۹۳۹۳۸۳۵۱ به سمت رئیس هیئت مدیره و محمدعلی دامرودی به شماره ملی ۰۷۹۱۹۰۷۴۳۰ به سمت نائب رئیس و علی اکبر ایزدی به شماره ملی ۰۷۹۲۷۵۹۹۱۵ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره و ابراهیم قلعه نویی به شماره ملی ۰۷۹۱۹۸۳۱۵۳ و امیر پاکزاد به شماره ملی ۰۷۹۳۶۱۴۷۱۶ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیده‌اند. ۲ کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و اسناد تعهدآور و سایر نامه‌های اداری با امضاء مدیرعامل و رئیس هیئت مدیره و مهر شرکت معتبر می‌باشد. ۳ آقایان محمدرضا ناظری به شماره ملی ۴۸۷۹۷۳۳۱۹۹ و مجید حدادی به شماره ملی ۰۷۹۳۴۴۳۷۷۶ به ترتیب به سمت بازرسان اصلی و علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب شده‌اند. ۴ روزنامه خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه