پرمیت

شرکت پرمیت (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380143951
تهران سيد خندان خواجه عبدالله انصاري خيابان رودخانه كوچه زروان پلاك 39 1661653893
0
افراد
13
آگهی‌ها
501666
شماره ثبت
1358/2/10
تاریخ تأسیس

اشخاص پرمیت

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 586774
آگهی تغییرات شرکت پرمیت (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۵۶۶و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۴۳۹۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ شرکت مزبور ضمن تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۰، موسسه حسابرسی اصول اندیشه به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به نمایندگی آقای رضا معظمی به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۱ انتخاب گردیدند. ش۱۱۴۳۲۹۷ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 619991
آگهی تغییرات شرکت پرمیت (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۵۶۶و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۴۳۹۵۱
طبق صورتجلسه هیئتمدیره مورخ ۹/۲/۹۱ شرکت مزبور، کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای یک نفر از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئتمدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۱۱۴۸۷۰۷ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1044237
آگهی تغییرات شرکت پرمیت (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۴۳۹۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۲۴/۱۰/۹۱، اساسنامه جدید شرکت مشتمل بر ۵۲ ماده و ۱۱ تبصره به تصویب رسید. ش۱۶۴۱۴۴۶ ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9758122
آگهی تغییرات شرکت پرمیت (سهامی خاص) به شماره ثبت ۱۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۴۳۹۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۰/۷/۹۰ شرکت فوق، انحلال شعبه شرکت در تهران مورد تصویب قرار گرفت. رئیس ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهدمقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9782348
آگهی تغییرات شرکت پرمیت (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۵۶۶و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۴۳۹۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۱۲/۸۹ شرکت مزبور ضمن تعیین روزنامه‌های اطلاعات و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت و تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۸/۸۹، مؤسسه حسابرسی اصول اندیشه و آقای شهریار آذری سامانی به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۰ و خانمها فریبا علیزاده باغبان و مینا علیزاده باغبانان و رؤیا علیزاده باغبانان و آقای محمدرضا اسلامی پور و سید ناصر سلامی پور بسمت اعضای اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و بموجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۸/۱۲/۸۹ خانم فریبا علیزاده باغبابان بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا سلامی پور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای سید حسین معتمدی میرحسینی (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای دو نفر از اعضاء و یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و مکاتبات عادی با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر است. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10104374
آگهی تغییرات شرکت پرمیت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۶۶ و به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۴۳۹۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۶/۱۲/۸۷ ضمن تعیین روزنامه اطلاعات و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تا تاریخ ۳۰/۸/۸۸، تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۸/۸۷، مؤسسه حسابرسی اصول اندیشه و آقای شهریار آذری سامانی به ترتیب بسمت بازرسان اصلی و علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۸۸، آقایان محمدرضا سلامی پور و سید ناصر سلامی پور و خانمها فریبا علیزاده باغبانان و مینا علیزاده باغبانان و رویا علیزاده باغبانان بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره برای مدت دو سال انتخاب گردیدند و به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۷/۱۲/۸۷، خانم فریبا علیزاده باغبانان بسمت رئیس هیئت مدیره و آقای محمدرضا سلامی پور بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و آقای حسین اصلانی راد (خارج از هیئت مدیره) بسمت مدیرعامل شرکت برگزیده شدند و کلیه اوراق و اسناد بهادار و تعهدآور و رسمی و بانکی با امضای دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و یا مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره متفقا به همراه مهر شرکت معتبر و مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10333265
آگهی تغییرات شرکت پرمیت (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۴۳۹۵۱
طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۹/۲/۹۱ شرکت مزبور، کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت با امضای یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و کلیه مکاتبات عادی اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10700880
آگهی تغییرات شرکت پرمیت (سهامی عام) بشماره ثبت ۱۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۴۳۹۵۱
طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی مورخ ۲۸/۱۲/۹۰ شرکت مزبور ضمن تصویب صورتهای مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۰، موسسه حسابرسی اصول اندیشه به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به نمایندگی آقای رضا معظمی به سمت بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰/۸/۹۱ انتخاب گردیدند. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10785257
آگهی تغییرات شرکت پرمیت (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۴۳۹۵۱
طبق صورتجلسه هیات مدیره مورخ ۱/۸/۹۱، با توجه به استعفای آقای سید علی قدسی از سمت مدیرعاملی شرکت، آقای محمدرضا سلامی پور (نایب رئیس هیات مدیره) بعنوان مدیرعامل برای باقیمانده مدت تصدی هیات مدیره انتخاب گردید و کلیه اسناد و اوراق تعهدآور شرکت با امضای دو نفر از اعضای هیات مدیره و مهر شرکت و کلیه مکاتبات عادی اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیات مدیره همراه با مهر شرکت معتبر میباشد. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 11014955
آگهی تغییرات در شرکت پرمیت (سهامی عام) به شماره ثبت ۱۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۴۳۹۵۱
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۵/۸/۸۹ شرکت فوق، با توجه به استعفای آقای امیر جیرفتی از سمت مدیرعاملی شرکت، آقای سیدحسین معتمدی میرحسینی (خارج از اعضای هیئت مدیره) برای باقی مدت تصدی هیئت مدیره تا تاریخ ۲۶/۱۲/۸۹ جایگزین نامبرده گردید. کلیه اوراق و اسناد بهادار و رسمی و بانکی با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت و یا یکی از اعضای هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر است و مکاتبات عادی و اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر است. ثبت اسناد و املاک ناحیه دو مشهد مقدس
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13027908
آگهی تغییرات شرکت پرمیت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۵۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۴۳۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۵/۰۴/۱۳۹۵ و نامه شماره ۱۰۷۲۸ , ۱۲۲ مورخ ۲۴/۵/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: نشانی شرکت از مشهد به تهران به آدرس سیدخندان خیابان خواجه عبدا … انصاری خیابان رودخانه کوچه زروان پلاک۳۹ کدپستی ۱۶۶۱۶۵۳۸۹۳ اصلاح و ماده مربوطه در اساسنامه اصلاح گردید. ش۹۵۰۶۲۸۲۱۵۹۶۴۲۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری مشهد
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13147590
آگهی تغییرات شرکت پرمیت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۱۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۴۳۹۵۱
به موجب نامه شماره ۳۶۸۳/۹۵/۲۷ مورخ ۱۶/۸/۹۵ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری استان خراسان رضوی و مستند به صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخة ۱۵/۴/۹۵ مرکز اصلی شرکت پرمیت سهامی عام به نشانی تهران سیدخندان خیابان خواجه عبدا … انصاری خیابان رودخانه کوچه زروان پلاک۳۹ کدپستی ۱۶۶۱۶۵۳۸۹۳ انتقال یافت و در اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری تحت شماره ۵۰۱۶۶۶ به ثبت رسیده است. پ۹۵۰۹۰۲۷۰۱۵۱۱۱۴۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13248816
آگهی تغییرات شرکت پرمیت شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۵۰۱۶۶۶ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۴۳۹۵۱
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۰۹/۰۹/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: موسسه حسابرسی کاربرد ارقام به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۴۸۱۹ به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی رهنمودگران کاردان به شماره شناسه ملی ۱۰۱۰۰۵۲۱۳۰۰به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردید. روزنامه کثیرالانتشار سیاست روز جهت نشر آگهی‌های شرکت انتخاب شد. صورت‌های مالی شرکت منتهی به ۳۰/۰۸/۹۴ مورد تصویب قرار گرفت. پ۹۵۱۰۲۰۷۶۶۴۰۱۶۰۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک