شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380136950


شماره ثبت:
117507
تعداد بازدید:
18
تأسیس:
1357/2/17
آدرس:
تهران- اباذر - خيابان بوستان يكم - بزرگراه آيت الله كاشاني - پلاك 9_ 1471677131

اشخاص

عنوان طبق آگهی
داود میرخانی رشتی 1033427
آقای سید غیاث الدین طاهری 1033427
بهزاد ظهیری 1033427
آقای مهدی مونسان 1531699
مهدی ریاحی پور 9652581
آقای میرجواد سلیمانی 9652581
علی رضا صفری 9652581
آقای عبدالحسین فریدون 13317909
علی شیخی 13317909
آقای غلامحسین زارع نژاد ینگجه 13317909
آقای منصورمنصوری بیرجندی 13523972
آقای محمد تقی جوینده 13523972
آقای سعید رضاپناه 13713392

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 651988
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایرانسهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۱۶/۲/۹۱ اختیارات هیئت مدیره در۱۹ بند بشرح صورتجلسه به مدیرعامل تفویض گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۳۹۱۶۹۱۸ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 667227
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام) بشماره ثبت۱۱۷۵۰۷و شناسه ملی۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۱۸۲۷۹۰۰۰۰۱۱۱۰۴۳۳۰۳۹۷ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1017135
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۹/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ ۹/۱۰/۹۱ واصل گردید: اعضای هیئت مدیره به مدت دو سال به قرار ذیل انتخاب گردیدند. شرکت سرمایه گذاری سمند به ش. م ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ شرکت ایران خودرو به ش. م ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به ش. م ۱۰۱۰۰۸۲۰۹۸۸ لیزینگ سمند به ش. م ۱۰۱۰۲۷۸۴۶۶۲ شرکت ایران خودرو دیزل به ش. م ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴. پ۱۶۲۷۸۵۸ اداره ثبت شرکتها و مؤسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1033427
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰

طبق صورتجلسه هیئت مدیره مورخ۲۶/۱۲/۹۱ شرکت مزبور که در تاریخ۲۱/۱/۹۲ واصل گردید: اعضاء هیئت مدیره برای بقیه مدت تصدی به قرار ذیل انتخاب گردیدند: داود میرخانی رشتی به ک م۰۰۴۰۸۹۷۹۴۱ بنمایندگی شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو (ساپکو) به ش م۱۰۱۰۰۸۲۰۹۸۸ بهزاد ظهیری به ک م۲۶۳۰۲۳۸۸۷۳ بنمایندگی شرکت لیزینگ سمند به ش م۱۰۱۰۲۷۸۴۶۶۲ علی شیخی به ک م۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری سمند به ش م۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ سید غیا ث الدین طاهری به ک م۱۵۳۲۵۷۳۶۴۲ بنمایندگی شرکت ایران خودرو به ش م۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ غلامحسین زارع نژاد به ک م۰۰۳۳۹۶۲۵۱۰ بنمایندگی شرکت ایران خودرو دیزل به ش م۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴ انتخاب گردیدند. بنابراین داود میرخانی رشتی به سمت رئیس هیئت مدیره , بهزاد ظهیری به سمت نایب رئیس هیئت مدیره , سید غیاث الدین طاهری به سمت مدیرعامل تعیین گردیدند. امضاء کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بهادار با امضاء دو نفر از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضا هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۶۳۵۳۸۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1143326
آگهی تغییرات گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۴/۹۲ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۳۰/۱۲/۹۱ به تصویب رسید. روزنامه اطلاعات و دنیای اقتصاد به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به عنوان بازرس اصلی موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال تعیین گردید. پ۱۶۸۸۴۰۴ اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531698
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰

باستناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۲/۳/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیرالانتشار جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا بشناسه ملی ۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس علی البدل شرکت برای یکسال مالی تعیین گردیدند. ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۱۳۹۲ بتصویب رسید. پ۱۸۵۰۹۹۴ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1531699
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰

باستناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۳/۱/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی مونسان بشماره ملی ۴۵۶۹۴۸۰۱۴۴ به عنوان نماینده شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو بشناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۰۹۸۸ به سمت عضو هیئت مدیره و علی شیخی بشماره ملی ۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱ بنمایندگی شرکت سرمایه گذاری سمند بسمت رئیس هیئت مدیره و سمت سایر اعضای هیئت مدیره کماکان بقوت خود باقیست. کلیه اسناد و اوراق بهادار و تعهدآور با امضاء دو نفر از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضاء هیئت مدیره به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۱۸۵۰۹۹۶ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیر تجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1603575
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۱/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای مهدی مونسان با کدملی۴ ۹۴۸۰۱۴ ۴۵۶ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ به سمت مدیرعامل بجای آقای سید غیاث الدین طاهری برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردید. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت با امضاء مدیرعامل و یک نفر از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در غیاب مدیرعامل با امضاء دو عضو هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل و در غیاب ایشان یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. پ۹۳۰۶۱۲۷۱۵۵۹۸۴۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1613603
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۵/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اختیارات هیئت مدیره بشرح ذیل به مدیرعامل تفویض گردید: اجرای مصوبات هیأت مدیره. نمایندگی شرکت در برابر اشخاص ثالث و کلیه ادارات دولتی و موسسات خصوصی. نصب و عزل کلیه مأموران، قائم مقام، معاونین، مدیران و کارکنان شرکت با اختیار مدیرعامل یاپکو و (مدیران عامل و هیأت مدیره شرکتهای گروه با تصویب هیئت مدیره شرکت) تعیین شغل و حقوق و دستمزد و انعام و پاداش و ترفیع و تنبیه و تعیین سایر شرایط استخدام و معافیت و خروج آنها از خدمت و بازخرید مرخصی سنوات خدمت بازنشستگی و پرداخت مستمری وراث آنها در چارچوب رویه‌های جاری و پس از تصویب آئین نامه مربوط در قالب آئین نامه‌های شرکت و با نظر مدیرعامل اجرای هزینه‌های جاری و سرمایه‌ای شرکت در قالب بودجه مصوب افتتاح و مسدود نمودن حساب و استفاده از آن با امضاء‌های مجاز بنام شرکت نزد بانکها و موسسات مالی و اعتباری مورد تائید شبکه بانکی کشور دریافت مطالبات و پرداخت دیون شرکت اعم از اصل، کارمزد، سود و هزینه‌های متعلقه تحصیل اعتبار از بانکها و موسسات اعتباری و دریافت تسهیلات مالی پس از تصویب هیأت مدیره یاپکو و مابقی تعهدات، ظهر نویسی، قبولی پرداخت و واخواست اوراق تجاری یا هرگونه شرایطی در خصوص شرکتهای گروه به مدیرعامل تفویض می‌شود و می‌بایست گزارش تسهیلات شرکتهای گروه هر سه ماه به اطلاع هیئت مدیره رسانده شود. اقامه هرگونه دعوی و دفاع از هرگونه دعوی یا قائم به دعوی یا انصراف از آن اعم از حقوقی و کیفری با داشتن تمام اختیارات راجع به امر دادرسی اعم از حق پژوهشی، فرجام و مصالحه، تعیین وکیل، سازش، ادعای جعل نسبت به سند طرف و استرداد سند، تعیین جاعل، ارجاع دعوی به داوری و تعیین داور با یا بدون اختیار صلح و به طور کلی استفاده از کلیه حقوق و اجرای کلیه تکالیف ناشیه از قانون داوری، تعیین وکیل برای دادرسی و غیره با یا بدون حق توکیل و توکیل در توکیل غیر ولو کرارا، تعیین مصدق و کارشناس، اقرار خواه در ماهیت دعوی و خواه به امری که کاملا قاطع دعوی باشد، دعوی خسارت، استرداد دعوی، جلب شخص ثالث و دفاع از دعوی ثالث اقدام به دعوی متقابل و دفاع از آن، تأمین مدعی به تقاضای توقیف اشخاص و اموال از دادگاهها، اعطای مهلت برای پرداخت مطالبات شرکت درخواست صدور برگ اجرایی و تعقیب عملیات اجرایی و اخذ محکوم به، چه در دادگاهها و چه در ادارات و دوائر ثبت اسناد تعیین میزان استهلاک داراییهای ثابت با توجه به قوانین جاریه کشور انعقاد هر گونه قرارداد در چارچوب آئین نامه معاملات شرکت. رهن گذاردن اموال شرکت اعم از منقول و غیر منقول و فک رهن ولو کرارا به امانت گذاردن هر نوع اسناد و مدارک و وجوه در صندوق‌های دولتی و خصوصی و استرداد آنها اجاره و استیجاره و واگذاری و فسخ اجرا و تقاضای تعدیل اجاره بها و تخلیه عین مستأجره تهیه و تنظیم صورتحسابهای عملکرد و سود و زیان و همچنین ترازنامه و صورت ریز دارائیها و دیون شرکت در زمانهای قانونی و گزارش آن به هیأت مدیره جهت بررسی و تصویب و ارائه به بازرس قانونی اعطای وام به کارکنان شرکت در چارچوب آئین نامه‌های وام شرکت معرفی نماینده جهت حضور در مجامع شرکتهای گروه گزارش کلیه معاملات موضوع ماده ۱۲۹ قانون تجارت به هیئت مدیره پیشنهاد اصلاح اساسنامه در مواقعی که مفید تشخیص داده شود پ۹۳۰۶۲۳۵۷۴۶۶۹۴۴۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1698428
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۲/۰۷/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ۱. آقای علی شیخی با کد ملی ۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ به عنوان رئیس هیأت مدیره. و آقای عبدالحسین فریدون با کد ملی ۴۵۶۹۶۶۳۳۴۶ نماینده شرکت طراحی مهندسی و تأمین قطعات ایران خودرو (ساپکو) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۰۹۸۸ به عنوان نائب رئیس هیأت مدیره. آقای مهدی مونسان با کد ملی ۴۵۶۹۴۸۰۱۴۴ نماینده شرکت ایران خودرو با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیأت مدیره. آقای بهزاد ظهیری با کد ملی ۲۶۳۰۲۳۸۸۷۳ نماینده شرکت لیزینگ سمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۶۶۲ به عنوان عضو هیأت مدیره. آقای غلامحسین زارع نژاد ینگجه با کد ملی ۰۰۳۳۹۶۲۵۱۰ نماینده شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴ به عنوان عضو هیأت مدیره انتخاب گردیدند. _ کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقوداسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیأت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیأت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۳۰۸۲۵۲۸۶۱۸۴۱۴۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9404911
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۹/۱۰/۱۳۹۳ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: شرکت سرمایه گذاری سمند با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ وشرکت طراحی و مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۰۹۸۸ و شرکت ایران خودرو با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ و شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خورو با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ و شرکت ایران خودرو دیزل با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴ به سمت اعضای هیئت مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب گردیدند. پ۹۳۱۱۰۴۵۳۸۶۰۵۴۴۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9583995
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۵/۸۸ علیرضا صفری بجای عباس پوربصیر به نمایندگی از شرکت لیزینگ سمند بسمت عضو هیئت مدیره انتخاب شدند. همچنین میرجواد سلیمانی به نمایندگی شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو بسمت رئیس هیئت مدیره و علی شیخی ده چناری به نمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند بسمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی ریاحی پور به نمایندگی شرکت ایران خودرو بسمت مدیرعامل انتخاب شدند. حق امضای کلیه اسناد و اوراق بهادار و بانکی و تعهدآور با امضای دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و سایر مکاتبات اداری با امضای مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9652581
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰

به موجب صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۲/۱۰/۸۹ میرجواد سلیمانی به کد ملی ۱۵۳۰۲۳۶۴۳۶ بنمایندگی از شرکت طراحی مهندسی و تامین قطعات ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۸۲۰۹۸۸ به سمت رئیس هیئت مدیره و علی شیخی به کدملی ۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱ بنمایندگی از شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ به سمت نایب رئیس هیئت مدیره و مهدی ریاحی پور به کدملی ۰۰۴۷۳۳۶۵۰۱ به نمایندگی از شرکت ایران خودرو به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ بسمت مدیرعامل و علی رضا صفری به کدملی ۰۹۴۰۳۱۰۹۳۷ بنمایندگی از شرکت لیزینگ سمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۷۸۴۶۶۲ و غلامحسین زارع نژاد به کدملی ۰۰۳۳۹۶۲۵۱۰ بنمایندگی از شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴ بسمت اعضای هیئت مدیره تعیین گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور با امضا دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر خواهد بود و سایر مکاتبات اداری با امضاء مدیرعامل یا یکی از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9714156
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران سهامی عام ثبت شده بشماره ۱۱۷۵۰۷و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۸/۳/۹۰ شرکت مزبور که در تاریخ ۲۱/۳/۹۰ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی ۸۹ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یک سال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10010326
آگهی تصمیمات شرکت قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام) بشماره ثبت۱۱۷۵۰۷و شناسه ملی۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۸/۳/۸۹ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۸/۳/۸۹ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به۲۹/۱۲/۸۸ به تصویب رسید. سازمان حسابرسی بسمت بازرس قانونی برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10206737
آگهی تصمیمات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران (سهامی عام) بشماره ثبت۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰

طبق صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ۱۰/۴/۹۱ شرکت مزبورکه در تاریخ۱۹/۴/۹۱ واصل گردید: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی۱۳۹۰ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی نوین نگر مانا به شناسه ملی۱۰۱۰۳۵۲۰۹۱۳ به سمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی آرمون گستران پیشگام به شناسه ملی۱۰۱۰۳۲۱۰۸۳۱ به سمت بازرس علی البدل برای مدت یکسال انتخاب گردیدند. روزنامه‌های کثیرالانتشار اطلاعات و دنیای اقتصاد جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. اداره ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12801310
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۸/۰۲/۱۳۹۵ و اجازه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۱۱/۸/۱۳۹۴ و تاییدیه شماره ۰۱۰ - ۲۲۳۷۱۲ , ۹۵۹ مورخ ۱۴/۲/۱۳۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار سرمایه شرکت از مبلغ ۲۶۶۶۳۰۰۰۰۰۰۰ ریال به مبلغ ۶۵۰۰۰۰۰۰۰۰۰۰ ریال منقسم به ۶۵۰۰۰۰۰۰۰ سهم ۱۰۰۰ ریالی با نام که تماما پرداخت شده از طریق نقدی و مطالبات حال شده و سود و اندوخته احتیاطی تامین گردیده افزایش یافته و مبلغ ۱۱۴۶۱۰۰۴۶۶۹۱ ریال بموجب گواهی شماره ۶۳/۹۸۸/۳۳ مورخ ۱۸/۲/۱۳۹۵ بانک تجارت شعبه فلکه اول صادقیه پرداخت گردیده است. ماده مربوطه در اساسنامه به شرح فوق اصلاح و ذیل ثبت از لحاظ افزایش سرمایه در تاریخ فوق الذکر تکمیل امضاء گردیده است. پ۹۵۰۲۲۷۷۵۵۲۷۷۷۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12834256
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰

پیرو آگهی به شماره مکانیزه ۱۳۹۵۳۰۴۰۰۹۰۱۰۱۹۴۸۸ مورخه ۲۷/۲/۹۵ در متن آگهی عبارت «اندوخته احتیاطی» زائد و اضافی است که از متن آگهی حذف و عبارت «سود انباشته» به جای «سود» صحیح می‌باشد که بدینوسیله اصلاح گردید. پ۹۵۰۳۱۶۹۰۹۹۲۹۱۳۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12937243
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۷/۰۳/۱۳۹۵ و مجوز شماره ۷۸۹۱ , ۱۲۲ مورخ ۱۶/۳/۹۵ سازمان بورس و اوراق بهادار تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایا رهیافت به شماره ثبت۳۶۵۳۰ وشناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هشیار ممیز (حسابداران رسمی) به شماره ثبت۱۱۰۲۱ وشناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای سال مالی منتهی به ۳۰ اسفند ماه ۱۳۹۵ تعیین گردید ترازنامه و صورتهای سود و یا زیان و گردش وجوه نقد برای سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۱۳۹۴شرکت مورد تصویب قرار گرفت روزنامه اطلاعات بعنوان روزنامه کثیر الانتشار برای سال مالی ۱۳۹۵ جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین گردید. پ۹۵۰۵۰۶۷۱۸۹۵۹۹۸۲ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13264743
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ماده ۳۴اساسنامه بشرح ذیل اصلاح گردید: ترتیب برگزاری جلسات هیئت مدیره توسط هیئت مدیره تعیین می‌شود. هیئت مدیره حداقل یک بار در هر ماه و به دعوت کتبی رئیس یا نایب رئیس و یا دو نفر از اعضاء هیئت مدیره و همچنین در موارد ضروری به دعوت مدیرعامل تشکیل جلسه خواهد داد. بین تاریخ ارسال دعوتنامه و تشکیل جلسه هیئت مدیره فاصله متعارفی رعایت خواهد شد. چنانچه در هر یک از جلسات هیئت مدیره، تاریخ تشکیل جلسه بعد تعیین و در صورت جلسه قید شود، ارسال دعوت نامه برای مدیرانی که در همان جلسه حضور داشته ا ند ضرورت نخواهد داشت. جلسات هیئت مدیره در مرکز اصلی شرکت یا در هر محل دیگری که در دعوت نامه تعیین شده باشد تشکیل خواهد شد. پ۹۵۱۰۲۹۶۴۰۳۵۷۸۵۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13264754
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۰۸/۱۰/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: اعضاء هیئت مدیره به قرار ذیل برای مدت دو سال انتخاب گردیدند: شرکت سرمایه گذاری سمند (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ شرکت ایران خودرو (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ شرکت ایران خودرو دیزل (سهامی عام) با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴ شرکت خدمات بیمه ایران خودرو (سهامی خاص) با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰ پ۹۵۱۰۲۹۱۹۰۲۸۲۸۲۹ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13317909
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۴/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی شیخی با کدملی ۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره. آقای عبدالحسین فریدون با کدملی ۴۵۶۹۶۶۳۳۴۶ نماینده شرکت خدمات بیمه ایران خودرو با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰ عنوان نائب رئیس هیئت مدیره. آقای مهدی مونسان با کدملی ۴۵۶۹۴۸۰۱۴۴ نماینده شرکت ایران خودرو با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره. آقای منصور منصوری بیرجندی با کدملی ۳۶۷۳۴۵۷۹۱۸ نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲به عنوان عضو هیئت مدیره. آقای غلامحسین زارع نژاد ینگجه با کدملی ۰۰۳۳۹۶۲۵۱۰ نماینده شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۵۱۲۰۱۱۲۱۶۱۱۵۹۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13491198
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۳۰/۰۳/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - ترازنامه و حساب سود وزیان سال مالی ۱۳۹۵ به تصویب رسید. - موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. - روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۶۰۴۱۰۲۳۱۱۹۲۷۰۳ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13523972
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۴/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای علی شیخی با کدملی ۴۶۶۹۰۰۵۲۶۱ نماینده شرکت سرمایه گذاری سمند به شناسه ملی ۱۰۱۰۲۶۹۵۶۶۱ به عنوان رئیس هیئت مدیره.. آقای عبدالحسین فریدون با کدملی ۴۵۶۹۶۶۳۳۴۶ نماینده شرکت خدمات بیمه ایران خودرو با شناسه ملی ۱۰۱۰۲۵۸۴۳۰۰ به عنوان نائب رئیس هیئت مدیره.. آقای مهدی مونسان با کدملی ۴۵۶۹۴۸۰۱۴۴ نماینده شرکت ایران خودرو با شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۶۰۷۹۴ به عنوان مدیرعامل و عضو هیئت مدیره.. آقای منصور منصوری بیرجندی با کدملی ۳۶۷۳۴۵۷۹۱۸ نماینده شرکت گسترش سرمایه گذاری ایران خودرو با شناسه ملی ۱۰۱۰۱۸۰۰۶۸۲ به عنوان عضو هیئت مدیره.. آقای محمد تقی جوینده با کدملی ۰۶۵۱۶۶۸۷۴۳ نماینده شرکت ایران خودرو دیزل به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۳۲۶۰۱۴ به عنوان عضو هیئت مدیره انتخاب گردیدند. کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهدآور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۴۳۱۷۸۴۶۹۰۸۵۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13713392
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۰۶/۰۸/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: کلیه اسناد و اوراق بهادار بانکی و تعهد آور شرکت از قبیل چک، سفته، بروات، قراردادها و عقود اسلامی با امضاء متفق مدیرعامل و یکی از اعضاء هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و یا با امضاء متفق دو نفر از اعضای هیئت مدیره همراه با مهر شرکت و در خصوص چکها تا سقف پانصد میلیون ریال و انتقال بین حسابهای شرکت در بانکها تا سقف یک میلیارد ریال با امضای مدیرعامل آقای مهدی مونسان و معاونت مالی آقای سعید رضاپناه به شماره ملی ۳۷۸۱۹۴۸۰۴۸ به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. اوراق عادی و مراسلات با امضاء مدیرعامل به تنهایی همراه با مهر شرکت معتبر است. پ۹۶۰۸۲۴۲۰۴۹۰۸۴۹۷ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13740008
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰

به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۷/۰۷/۱۳۹۶ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی تهران به آدرس تهران اباذر خیابان بوستان یکم بزرگراه آیت الله کاشانی پلاک ۹ کدپستی۱۴۷۱۶۷۷۱۳۱ منتقل شد. پ۹۶۰۹۱۱۹۴۲۷۳۰۷۷۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14114054
آگهی تغییرات شرکت گروه صنعتی قطعات اتومبیل ایران شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۱۷۵۰۷ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۶۹۵۰

به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۹/۰۳/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ترازنامه و حساب سود و زیان سال مالی منتهی به ۲۹/۱۲/۹۶ به تصویب رسید. موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت دایارهیافت (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بعنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی هوشیار ممیز (حسابداران رسمی) به شناسه ملی ۱۰۱۰۰۴۳۹۶۴۵ بعنوان بازرس علی البدل برای مدت یک سال مالی انتخاب شدند. روزنامه کثیرالانتشار اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. پ۹۷۰۴۱۹۹۹۳۵۳۳۹۳۵ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

بسته های آموزشی نماتک

با کد تخفیف aut سی درصد تخفیف در خرید بسته های آموزشی جامع نماتک دریافت نمایید:
آموزش اتوماسیون صنعتی
آموزش PLC
آموزش ابزار دقیق
آموزش الکترونیک

کفش چرمی مردانه

خرید کفش چرمی مردانه