سیمان لار سبزوار

شرکت سیمان لار سبزوار (شرکت سهامي عام)

شناسه ملی 10380131896
استان خراسان رضوي - شهرستان سبزوار - بخش مركزي - شهر سبزوار-محله شماره 14 شرق سيلو-كوچه مطهري 12-بلوار مطهري-پلاك 54-طبقه هفتم- 9618643206
19
افراد
18
آگهی‌ها
1353
شماره ثبت
1382/10/6
تاریخ تأسیس

آگهی های روزنامه رسمی

آگهی 714939
آگهی تغییرات شرکت سیمان لار سبزوار (سهامی عام) شماره ثبت ۱۳۵۳ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۱۸۹۶
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) مورخ ۱/۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت فوق که به این اداره واصل شده است: ۱ آقایان علی نجفی کد ملی ۰۷۹۴۵۷۴۸۱۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی تیزهوش کد ملی ۰۷۹۱۱۲۸۴۲۳ بسمت نایب رئیس و آقایان احمد بداغ آبادی کد ملی ۰۷۹۰۳۲۰۵۳۳، سید هادی سادات پور کد ملی ۰۷۹۳۲۶۶۰۲۵، مجید غایبی کد ملی ۰۷۹۳۲۸۱۷۱۷ و شرکت‌های مجتمع آهک اسپندار شماره ثبت ۴۶۷۶۶ به نمایندگی آقای علی امینی کد ملی ۲۷۰۹۲۰۶۲۵۰ و سرمایه گذاری سیمان اسپندار شماره ثبت ۲۷۰۹۶۶ به نمایندگی آقای پییر فرانسوا هسلر بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و رضا چاوشی شاندیز کد ملی ۰۹۳۰۸۰۲۴۰۳ و فریبرز مقیمی کد ملی ۲۱۶۱۲۰۷۹۱۱ شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیده‌اند. ۲ آقای محمد باقری سبزوار کد ملی ۰۷۹۳۲۸۲۲۱۷ بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است. ۳ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه چک‌ها با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به همراه امضاء یکی از آقایان احمد بداغ آبادی یا سید هادی سادات پور و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۴ موسسه ارکان سیستم شماره ثبت ۱۴۰۸۶ بسمت بازرس حسابرس اصلی و موسسه دیلمی پور و همکاران بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیده‌اند. ۵ روزنامه‌های دنیای اقتصاد و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۶ صورت‌های سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ شرکت بتصویب مجمع رسید. ش۲۶۸۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۷۷۳۲۴۹۶ رئیس ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 934688
آگهی تغییرات شرکت سیمان لار سبزوار سهامی عام شماره ثبت ۱۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۱۸۹۶ و کدپستی ۹۶۱۹۶۱۵۷۴۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۲۱/۸/۹۱شرکت فوق که به این اداره واصل شده است: ۱ آقای محمد باقری سبزوار مدیرعامل از سمت خود استعفاء نموده و سپس آقای بهروز دانشی شماره ملی ۲۰۶۱۳۳۴۱۴۸ (خارج از اعضاء هیئت مدیره) بجای وی بسمت مدیرعامل شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیده است. ش۲۶۸۱۶۰۰۰۰۱۱۱۱۹۸۰۵۱۷۸ رئیس ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1097530
آگهی تغییرات شرکت سیمان لار سبزوار (سهامی عام) شماره ثبت ۱۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۱۸۹۶ و کدپستی ۹۶۱۹۶۱۵۷۴۹
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) مورخ ۲۰/۲/۹۲ شرکت فوق که به این اداره واصل شده است: ۱ صورت‌های مالی منتهی به ۳۱شهریور سال ۱۳۹۱شرکت، شامل ترازنامه و صورت سود و زیان سود و زیان انباشته بتصویب مجمع رسید. ۲ موسسه کاشفان شماره ثبت ۲۷۸۲ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز شماره ثبت ۱۰۶۴ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه‌های دنیای اقتصاد و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۲۶۸۱۶۰۰۰۰۱۱۱۲۲۱۷۰۸۷۷ رئیس ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1185912
آگهی تغییرات شرکت سیمان لار سبزوار (سهامی عام) شماره ثبت ۱۳۵۳ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۱۸۹۶ کدپستی ۹۶۱۹۶۱۵۷۴۸
باستناد صورت جلسات هیئت مدیره مورخ ۳۱/۰۶/۹۲ شرکت فوق که به این اداره واصل شده است: ۱ علی نجفی (رئیس هیئت مدیره) از سمت خود در هیئت مدیره عزل گردید. ۲ بهروز دانشی (مدیرعامل) از سمت خود عزل گردید. ۳ علی تیزهوش (نایب رئیس هیئت مدیره) از سمت خود استعفا نمود. ۴ علی تیزهوش بشماره ملی ۰۷۹۱۱۲۸۴۲۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و سید هادی سادات پور بشماره ملی ۰۷۹۳۲۶۶۰۲۵ بسمت نایب رئیس و علی امیری بشماره ملی ۰۷۹۳۲۶۶۱۲۲ بسمت مدیرعامل شرکت برای بقیه مدت تصدی انتخاب گردیده‌اند. ۲ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه چک‌ها با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به همراه امضاء یکی از آقایان سید هادی سادات پور یا احمد بداغ آبادی و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ش۲۶۸۱۶۰۰۰۰۱۱۱۲۳۸۴۷۵۹۶ رئیس ثبت اسناد و املاک سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1185993
آگهی تغییرات شرکت سیمان لار سبزوار (سهامی عام) شماره ثبت ۱۳۵۳ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۱۸۹۶ کدپستی ۹۶۱۹۶۱۵۷۴۸
باستناد صورت جلسه مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) مورخ ۲۰/۲/۹۲ و شرکت فوق که به این اداره واصل شده است: ۱ صورت‌های مالی منتهی به ۳۱ شهریور سال ۱۳۹۱ شرکت، شامل ترازنامه و صورت سود و زیان سود و زیان انباشته بتصویب مجمع رسید. ۲ موسسه کاشفان شماره ثبت ۲۷۸۲ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت ممیز شماره ثبت ۱۰۶۴ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیدند. ۳ روزنامه‌های دنیای اقتصاد و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۲۶۸۱۶۰۰۰۰۱۱۱۲۳۷۶۴۶۹۸ رئیس ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1358440
آگهی تغییرات شرکت سیمان لار سبزوار (سهامی عام) شماره ثبت ۱۳۵۳ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۱۸۹۶ کدپستی ۹۶۱۹۶۱۵۷۴۸
باستناد صورت جلسات هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۹/۹۲ شرکت فوق که به این اداره واصل شده است: شرکت مجتمع آهک اسپندار شماره ثبت ۴۶۷۶۶ به نمایندگی آقای فرهنگ ثابتی از عضویت در هیئت مدیره شرکت استعفا نموده و سپس آقای رضا چاوشی شاندیز بشماره ملی ۰۹۳۰۸۰۲۴۰۳ (عضو علی البدل) به جای وی بعنوان عضو اصلی هیئت مدیره انجام وظیفه خواهد نمود. ش۲۶۸۱۶۰۰۰۰۱۱۱۲۵۶۵۷۳۹۵ رئیس ثبت اسناد و املاک سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1363444
آگهی تغییرات شرکت سیمان لار سبزوار (سهامی عام) شماره ثبت ۱۳۵۳ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۱۸۹۶
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۱/۱۱/۹۲ شرکت فوق که به این اداره واصل شده است: محل شرکت در سبزوار از مکان قبلی بنشانی خیابان اسرار شمالی روبروی بانک تجارت مرکزی پلاک ۲/۳۵ کدپستی ۹۶۱۳۸۴۳۹۷۹ انتقال یافت. (تغییر ماده ۴ اساسنامه) ش۲۶۸۱۶۰۰۰۰۱۱۱۲۵۶۹۶۵۱۹ رئیس ثبت اسناد و املاک سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1462518
آگهی تغییرات شرکت سیمان لار سبزوار سهامی عام شماره ثبت ۱۳۵۳ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۱۸۹۶ کدپستی ۹۶۱۹۶۱۵۷۴۸
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی نوبت دوم مورخ ۳۰/۱/۹۳ و هیئت مدیره مورخ ۸/۲/۹۳ شرکت فوق که به این اداره واصل شده است: ۱. آقایان احمد بداغ آبادی کد ملی ۰۷۹۰۳۲۰۵۳۳ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی تیزهوش کد ملی ۰۷۹۱۱۲۸۴۲۳ بسمت نایب رئیس و مجید غایبی کد ملی ۰۷۹۳۲۸۱۷۱۷ هادی کوثری کد ملی ۰۷۹۳۱۹۵۲۳۳ رضا چاوشی شاندیز کد ملی ۰۹۳۰۸۰۲۴۰۳ محمد کفاش زاده کد ملی ۰۷۹۳۲۴۴۳۵۸ سید هادی سادات پور کد ملی ۰۷۹۳۲۶۶۰۲۵ بسمت اعضا اصلی هیئت مدیره و محسن رخصتی کد ملی ۰۷۹۳۲۹۷۹۳۱ و سید مجتبی اخلاقی کد ملی ۰۷۹۲۷۸۷۹۶۱ بسمت اعضا علی البدل هیئت مدیره شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیده‌اند. ۲. آقای محمد باقری سبزوار کد ملی ۰۷۹۳۲۸۲۲۱۷ بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردید. ۳. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور و بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضا رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه چک‌ها با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به همراه امضا یکی از آقایان علی تیزهوش یا مجید غایبی یا محمد کفاش زاده و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۴. صورت‌های مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۹۲ شرکت بتصویب مجمع رسید. ۵. موسسه کاشفان شماره ثبت ۲۷۸۲ و شناسه ملی ۱۰۱۰۰۱۹۹۱۸۵ بسمت بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران شماره ثبت ۵۸۹ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیده‌اند. ۶. روزنامه دنیای اقتصاد و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ش۲۶۸۱۶۰۰۰۰۱۱۱۲۶۶۵۳۵۹۶ رئیس ثبت اسناد و املاک سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 1673858
آگهی تغییرات شرکت سیمان لار سبزوار سهامی عام شماره ثبت ۱۳۵۳ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۱۸۹۶ کدپستی ۹۶۱۹۶۱۵۷۴۸
باستناد صورت جلسه هیئت مدیره مورخ ۷/۳/۹۳ شرکت فوق که به این اداره واصل شده است: وظایف و اختیارات مدیرعامل باستناد ماده ۵۵ اساسنامه شرکت بشرح مندرج در صورت جلسه فوق الذکر تدوین و بتصویب رسید. ش۲۶۸۱۶۰۰۰۰۱۱۱۲۸۸۸۱۲۰۵ رئیس ثبت اسناد و املاک سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9590536
آگهی تغییرات شرکت سیمان لارسبزوار (سهامی عام) ثبت شده بشماره ۱۳۵۳و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۱۸۹۶
باستناد صورتجلسه مجامع عمومی عادی مورخ‌های ۲۹/۱۱/۸۹ شرکت فوق که در تاریخ ۲۸/۱۲/۸۹به این اداره واصل شده است: ۱ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران بسمت بازرس اصلی و آقای مصطفی جهانبانی بسمت بازرس علی البدل شرکت برای یک سال مالی انتخاب شده‌اند. ۲ صورتهای مالی منتهی به ۳۱/۶/۱۳۸۹شرکت بتصویب مجمع رسید. ۳ روزنامه خراسان و دنیای اقتصاد و اطلاعات جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. رئیس ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 9726036
آگهی تغییرات شرکت سیمان لار سبزوار (سهامی عام) شماره ثبت ۱۳۵۳ شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۱۸۹۶
باستناد صورت جلسات مجمع عمومی عادی (نوبت دوم) مورخ ۱/۲/۹۱ و هیئت مدیره مورخ ۱۰/۲/۹۱ شرکت فوق که به این اداره واصل شده است: ۱ آقایان علی نجفی کد ملی ۰۷۹۴۵۷۴۸۱۵ بسمت رئیس هیئت مدیره و علی تیزهوش کد ملی ۰۷۹۱۱۲۸۴۲۳ بسمت نایب رئیس و آقایان احمد بداغ آبادی کد ملی ۰۷۹۰۳۲۰۵۳۳، سید هادی سادات پور کد ملی ۰۷۹۳۲۶۶۰۲۵، مجید غایبی کد ملی ۰۷۹۳۲۸۱۷۱۷ و شرکت‌های مجتمع آهک اسپندار شماره ثبت ۴۶۷۶۶ به نمایندگی آقای علی امینی کد ملی ۲۷۰۹۲۰۶۲۵۰ و سرمایه گذاری سیمان اسپندار شماره ثبت ۲۷۰۹۶۶ به نمایندگی آقای پییر فرانسوا هسلر بسمت اعضاء اصلی هیئت مدیره و رضا چاوشی شاندیز کد ملی ۰۹۳۰۸۰۲۴۰۳ و فریبرز مقیمی کد ملی ۲۱۶۱۲۰۷۹۱۱ شرکت برای مدت دو سال انتخاب گردیده‌اند. ۲ آقای محمد باقری سبزوار کد ملی ۰۷۹۳۲۸۲۲۱۷ بسمت مدیرعامل شرکت انتخاب گردیده است. ۳ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجاری با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه چک‌ها با امضای رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل به همراه امضاء یکی از آقایان احمد بداغ آبادی یا سید هادی سادات پور و مهر شرکت معتبر خواهد بود. ۴ موسسه ارکان سیستم شماره ثبت ۱۴۰۸۶ بسمت بازرس حسابرس اصلی و موسسه دیلمی پور و همکاران بسمت بازرس علی البدل شرکت برای مدت یک سال مالی انتخاب گردیده‌اند. ۵ روزنامه‌های دنیای اقتصاد و خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت انتخاب گردید. ۶ صورت‌های سال مالی منتهی به ۳۱/۶/۹۰ شرکت بتصویب مجمع رسید. رئیس ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 10290466
آگهی تغییرات شرکت سیمان لار سبزوار (سهامی عام) بشماره ثبت۱۳۵۳ و شناسه ملی۱۰۳۸۰۱۳۱۸۹۶
به استناد صورتجلسات مجامع عمومی فوق العاده و عادی مورخ۲۷/۱/۸۹ (نوبت دوم) و هیئت مدیره مورخ۱/۲/۸۹ شرکت فوق که به این اداره واصل شده است: ۱ صورتهای مالی سال۱۳۸۸ به تصویب مجمع رسید. ۲ روزنامه‌های اطلاعات، دنیای اقتصاد و خراسان به عنوان روزنامه‌های کثیرالانتشار جهت درج آگهی شرکت انتخاب شدند. ۳ آقایان محمد فیروزآبادی یزد به شماره ملی۴۳۱۹۷۵۵۰۷۹ به سمت رئیس هیئت مدیره و مجید حدادی به شماره ملی۶ ۳۴۴۳۷۷۰۷۹ به سمت نائب رئیس و سید احمد کرابی به شماره ملی۹۳۲۵۳۶۵۰۷۹ به سمت مدیرعامل و عضو هیئت مدیره، رضا چاوشی شاندیز به شماره ملی۳۰۸۰۲۴۰۰۹۳ و احمد بداغ آبادی به شماره ملی۳۰۳۲۰۵۳۰۷۹ و سید هادی سادات پور به شماره ملی۵ ۳۲۶۶۰۲۰۷۹ و مجید غایبی به شماره ملی۷۳۲۸۱۷۱۰۷۹ و برات انارکی رباطی به شماره ملی۸۳۳۵۱۳۰۰۷۹ و محمد کفاش زاده به شماره ملی۸ ۳۲۴۴۳۵۰۷۹ به سمت اعضاء اصلی هیئت مدیره وعلی تیزهوش به شماره ملی۳۱۱۲۸۴۲۰۷۹ و محمد حفیظ به شماره ملی۰۳۲۴۵۲۳۰۷۹ به عنوان اعضاء علی البدل هیئت مدیره برای مدت۲ سال انتخاب شده‌اند. ۴ کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل و مهرشرکت معتبرمیباشد و کلیه چکها با امضاء رئیس هیئت مدیره و مدیرعامل همراه با یکی از آقایان برات انارکی رباطی یا احمد بداغ آبادی و مهرشرکت معتبر خواهدبود. ۵ موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت رهیافت و همکاران (به شماره ثبت۵۸۹) به سمت بازرس اصلی و حسابرس و آقای مصطفی جهانبانی به عنوان بازرس علی البدل شرکت برای مدت یکسال مالی انتخاب شده‌اند. ۶ تعداد اعضاء هیئت مدیره از۱۷ نفر به۹ نفر کاهش یافته است. ۷ اساسنامه جدید شرکت شامل۵۶ ماده و۱۱ تبصره به تصویب مجمع رسید و جایگزین اساسنامه قبلی گردید. ثبت اسناد سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 12825642
آگهی تغییرات شرکت سیمان لار سبزوار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۱۸۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۲۳/۱۰/۱۳۹۴ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: ضمن تصویب صورتهای مالی شرکت برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۴، موسسه حسابرسی، خدمات حسابداری و مشاور مدیریت کاشفان به عنوان بازرس اصلی و موسسه حسابرسی و خدمات مدیریت آگاهان تراز توس به عنوان بازرس علی البدل برای سال مالی آتی انتخاب گردیدو روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت نشر آگهی‌های شرکت سیمان لار سبزوار برای سال مالی آتی انتخاب شد. ش۹۵۰۳۱۰۱۳۲۴۱۹۲۳۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13119191
آگهی تغییرات شرکت سیمان لار سبزوار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۱۸۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۲۶/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای احمد بداغ آبادی به شماره ملی ۰۷۹۰۳۲۰۵۳۳ به عنوان رئیس هیات مدیره - آقای علی تیزهوش به شماره ملی ۰۷۹۱۱۲۸۴۲۳ به عنوان نایب رئیس هیات مدیره - آقای محمد باقری سبزواربه شماره ملی ۰۷۹۳۲۸۲۲۱۷ به عنوان مدیرعامل انتخاب گردیدند. کلیه اوراق و اسناد تعهدآور شرکت و همچنین بروات و سفته‌ها و سایر اوراق تجارتی با امضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل همراه با مهر شرکت معتبر می‌باشد و کلیه چکها با امضاء رئیس هیات مدیره و مدیرعامل به همراه یکی از آقایان مجید غایبی یا محمد فیروزآبادی با مهر شرکت معتبر میباشد. ش۹۵۰۸۱۹۱۲۹۱۴۲۸۳۰ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13119193
آگهی تغییرات شرکت سیمان لار سبزوار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۱۸۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی بطور فوق العاده مورخ ۲۱/۰۴/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: آقای سید هادی سادات پور کد ملی ۰۷۹۳۲۶۶۰۲۵ آقای مجید غایبی کد ملی ۰۷۹۳۲۸۱۷۱۷ آقای احمد بداغ آبادی کد ملی ۰۷۹۰۳۲۰۵۳۳ آقای رضا چاوشی شاندیز کد ملی ۰۹۳۰۸۰۲۴۰۳ آقای علی تیزهوش کد ملی ۰۷۹۱۱۲۸۴۲۳ آقای علی اکبر ظریف کد ملی ۰۷۹۰۹۲۸۴۴۲ آقای محمد فیروزآبادی یزد کد ملی ۰۷۹۳۱۹۷۵۵۴ به سمت اعضا اصلی هیئت مدیره آقای محمد رضا پاک فطرت کد ملی ۰۷۹۰۹۲۳۵۰۵ آقای سید احمد کرابی کد ملی ۰۷۹۳۲۵۳۶۵۹ به سمت اعضاء علی البدل هیات مدیره برای مدت ۲ سال انتخاب شدند ش۹۵۰۸۱۹۲۱۶۷۴۵۶۲۸ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13350763
آگهی تغییرات شرکت سیمان لار سبزوار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۱۸۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۳/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - آقای مجید غایبی به شماره ملی ۰۷۹۳۲۸۱۷۱۷ به عنوان مدیر عامل برای مدت باقیمانده هیات مدیره تا تاریخ ۲۱/۴/۱۳۹۷ انتخاب گردید. کلیه اسناد تعهدآور شرکت از قبیل قراردادها با امضای مدیر عامل و رئیس هیات مدیره و کلیه اسناد مالی از قبیل چک‌ها با امضای ثابت مدیر عامل و رئیس هیات مدیره به همراه امضای یکی از سه عضو هیات مدیره آقایان محمد فیروزآبادی یزد به شماره ملی ۰۷۹۳۱۹۷۵۵۴، سید هادی سادات پور به شماره ملی ۰۷۹۳۲۶۶۰۲۵ و رضا چاوشی شاندیز به شماره ملی ۰۹۳۰۸۰۲۴۰۳ به همراه مهر شرکت معتبر می‌باشد. ش۹۵۱۲۲۲۵۰۹۵۱۲۲۶۳اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 13350780
آگهی تغییرات شرکت سیمان لار سبزوار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۱۸۹۶
به استناد صورتجلسه مجمع عمومی عادی سالیانه مورخ ۱۲/۱۱/۱۳۹۵ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: - روزنامه کثیرالانتشار خراسان جهت درج آگهی‌های شرکت تعیین شد. - صورتهای مالی برای سال مالی منتهی به ۳۱ شهریور ماه ۱۳۹۵ مورد تصویب قرار گرفت. - موسسه حسابرسی دایا رهیافت به عنوان بازرس اصلی با شناسه ملی ۱۰۳۸۰۰۷۶۴۶۰ و موسسه حسابرسی آگاهان تراز توس با شماره ملی ۱۰۳۸۰۰۹۹۶۲۸ به عنوان بازرس علی البدل برای یک سال مالی انتخاب گردیدند. ش۹۵۱۲۲۲۳۳۳۹۴۴۹۶۴اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور
آگهی 14222543
آگهی تغییرات شرکت سیمان لار سبزوار شرکت سهامی عام به شماره ثبت ۱۳۵۳ و شناسه ملی ۱۰۳۸۰۱۳۱۸۹۶
به استناد صورتجلسه هیئت مدیره مورخ ۱۰/۰۶/۱۳۹۷ تصمیمات ذیل اتخاذ شد: محل شرکت در واحد ثبتی سبزوار به آدرس استان خراسان رضوی شهرستان سبزوار بخش مرکزی شهر سبزوار محله شماره ۱۴ شرق سیلو کوچه مطهری ۱۲ بلوار مطهری پلاک ۵۴ طبقه هفتم تغییر یافت و ماده مربوطه در اساسنامه بشرح فوق اصلاح گردید. ش۹۷۰۶۲۷۶۱۲۸۸۴۷۲۱ اداره ثبت شرکت‌ها و موسسات غیرتجاری سبزوار
لینک این آگهی در سایت روزنامه رسمی کشور

© 2019 - لیلاک